Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1227

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1227/2014, annettu 17 päivänä marraskuuta 2014 , neuvoston asetuksessa (EY) N:o 73/2009 säädettyjen suorien tukien mukautusasteesta kalenterivuodeksi 2014 ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 879/2014 kumoamisesta

OJ L 331, 18.11.2014, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1227/oj

18.11.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 331/6


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1227/2014,

annettu 17 päivänä marraskuuta 2014,

neuvoston asetuksessa (EY) N:o 73/2009 säädettyjen suorien tukien mukautusasteesta kalenterivuodeksi 2014 ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 879/2014 kumoamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 352/78, (EY) N:o 165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 (1) ja erityisesti sen 26 artiklan 4 kohdan,

on kuullut maatalousrahastojen komiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio hyväksyi 21 päivänä maaliskuuta 2014 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksessa (EY) N:o 73/2009 säädettyjen suorien tukien mukautusasteesta kalenterivuodeksi 2014 (2). Euroopan parlamentti ja neuvosto eivät olleet vahvistaneet kyseistä mukautusastetta 30 päivään kesäkuuta 2014 mennessä. Sen vuoksi komissio on asetuksen (EU) N:o 1306/2013 26 artiklan 3 kohdan mukaisesti vahvistanut mukautusasteen komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 879/2014 (3).

(2)

Vuoden 2015 talousarvioesitystä koskevaan komission oikaisukirjelmään nro 1 sisältyvät suorien tukien ja markkinoihin liittyvien menojen ennusteet osoittavat, että vuoden 2015 talousarvioesityksessä huomioon otettua rahoituskurin mukautusastetta olisi tarkistettava. Kyseinen oikaisukirjelmä on vahvistettu ottaen huomioon asetuksen (EU) N:o 1306/2013 25 artiklassa tarkoitettua maatalousalan kriisivarausta koskeva rahoituskurista johtuva 433 miljoonan euron määrä. Näiden uusien tietojen ottamiseksi huomioon komission olisi tarkistettava täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 879/2014 vahvistettua mukautusastetta.

(3)

Pääsääntöisesti viljelijälle, joka jättää suoria tukia koskevan tukihakemuksen tietylle kalenterivuodelle (N), maksetaan tuet tiettynä varainhoitovuodelle (N + 1) sijoittuvana maksamisajanjaksona. Jäsenvaltioilla on kuitenkin mahdollisuus tietyin rajoituksin suorittaa viljelijöille maksuja kyseisen maksamisajanjakson päätyttyä ilman ajallisia rajoituksia. Tällaisia maksuja saatetaan suorittaa myöhäisempänä varainhoitovuonna. Kun rahoituskuria sovelletaan tiettyyn kalenterivuoteen, mukautusastetta ei pitäisi soveltaa maksuihin, joita koskevat tukihakemukset on jätetty muina kalenterivuosina kuin sinä, johon rahoituskuria sovelletaan. Viljelijöiden tasavertaisen kohtelun varmistamiseksi on aiheellista säätää, että mukautusastetta sovelletaan ainoastaan maksuihin, joista on jätetty tukihakemus sinä kalenterivuonna, johon rahoituskuria sovelletaan, riippumatta siitä, milloin maksu viljelijälle suoritetaan.

(4)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1307/2013 (4) 8 artiklan 1 kohdassa säädetään, että asetuksen (EU) N:o 1306/2013 26 artiklan mukaisesti vahvistettua mukautusastetta sovelletaan ainoastaan yli 2 000 euron suuruisiin suoriin tukiin, jotka myönnetään viljelijöille vastaavana kalenterivuonna. Lisäksi asetuksen (EU) N:o 1307/2013 8 artiklan 2 kohdassa säädetään, että suorien tukien asteittaisen käyttöönoton seurauksena mukautusastetta sovelletaan Bulgariaan ja Romaniaan vasta 1 päivästä tammikuuta 2016 ja Kroatiaan 1 päivästä tammikuuta 2022. Tässä asetuksessa vahvistettua mukautusastetta ei näin ollen pitäisi soveltaa viljelijöille kyseisissä jäsenvaltioissa maksettaviin tukiin.

(5)

Jotta varmistetaan, että tarkistettua mukautusastetta voidaan soveltaa siitä päivästä alkaen, jona tukien maksamisen viljelijöille on asetuksen (EU) N:o 1306/2013 mukaisesti määrä alkaa, tätä asetusta olisi sovellettava 1 päivästä joulukuuta 2014.

(6)

Tarkistettu mukautusaste olisi otettava huomioon viljelijälle myönnettävän koko tukimäärän, josta on jätetty tukihakemus kalenterivuoden 2014 osalta, laskemiseksi. Selvyyden vuoksi täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 879/2014 olisi näin ollen kumottava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Asetuksen (EU) N:o 1306/2013 25 ja 26 artiklassa säädetyn mukautuksen soveltamiseksi sekä asetuksen (EU) N:o 1307/2013 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 (5) 2 artiklan d alakohdassa tarkoitettujen viljelijöille myönnettävien suorien tukien määriä, jotka ylittävät 2 000 euroa ja joista on jätetty tukihakemus kalenterivuoden 2014 osalta, alennetaan 1,302214 prosenttia.

2.   Edellä 1 kohdassa säädettyä vähennystä ei sovelleta Bulgariaan, Kroatiaan ja Romaniaan.

2 artikla

Kumotaan täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 879/2014.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä joulukuuta 2014.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä marraskuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 549.

(2)  COM(2014) 175.

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 879/2014, annettu 12 päivänä elokuuta 2014, neuvoston asetuksessa (EY) N:o 73/2009 säädettyjen suorien tukien mukautusasteesta kalenterivuodeksi 2014 (EUVL L 240, 13.8.2014, s. 20).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1307/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 637/2008 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 608).

(5)  Neuvoston asetus (EY) N:o 73/2009, annettu 19 päivänä tammikuuta 2009, yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (EY) N:o 1290/2005, (EY) N:o 247/2006, (EY) N:o 378/2007 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 kumoamisesta (EUVL L 30, 31.1.2009, s. 16).


Top