EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0808

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 808/2014, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2014 , Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/2013 soveltamissäännöistä

OJ L 227, 31.7.2014, p. 18–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 28/01/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/808/oj

31.7.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 227/18


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 808/2014,

annettu 17 päivänä heinäkuuta 2014,

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/2013 soveltamissäännöistä

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/2013 (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 3 kohdan, 12 artiklan, 14 artiklan 6 kohdan, 41 artiklan, 54 artiklan 4 kohdan, 66 artiklan 5 kohdan, 67 artiklan, 75 artiklan 5 kohdan ja 76 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EU) N:o 1305/2013 vahvistetaan yleiset säännöt, jotka koskevat Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) myönnettävää unionin tukea, ja täydennetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 (2) 2 osassa säädettyjä Euroopan rakenne- ja investointirahastoja koskevia yhteisiä säännöksiä. Sen varmistamiseksi, että mainituilla asetuksilla vahvistettu uusi oikeuskehys toimii jouhevasti ja sitä sovelletaan yhdenmukaisesti, komissiolle on siirretty valta hyväksyä tiettyjä sääntöjä oikeuskehyksen panemiseksi täytäntöön.

(2)

Olisi vahvistettava maaseudun kehittämisohjelmien sisällön esittämistä koskevat säännöt, jotka perustuvat erityisesti asetuksen (EU) N:o 1305/2013 8 artiklan ja asetuksen (EU) N:o 1303/2013 27 artiklan vaatimuksiin. Olisi myös vahvistettava, mitä kyseisistä esittämistä koskevista säännöistä sovelletaan myös asetuksen (EU) N:o 1303/2013 28 artiklassa tarkoitettuihin ohjelmiin, jotka koskevat EIP:n toteuttamiin, pääomavaatimusta lieventäviin rajaamattomiin vakuuksiin ja arvopaperistamiseen perustuvia yhteisiä rahoitusvälineitä. Olisi vahvistettava myös kansallisten kehysten sisältöä koskevat säännöt.

(3)

Olisi vahvistettava menettelyt ja aikataulut kansallisten kehysten hyväksymiseksi.

(4)

Maaseudun kehittämisohjelmiin ja kansallisiin maaseutuverkosto-ohjelmiin tehtävien muutosten esittämisestä ja tekotiheydestä olisi järjestelmällisyyden varmistamiseksi vahvistettava säännöt. Tämä olisi tehtävä niin, että hallinnollinen taakka vähenee mahdollisimman paljon ja joustavuus säilyy selkeästi määritellyissä kiireellisissä tilanteissa ja erityistilanteissa.

(5)

Olisi vahvistettava säännöt kansallisten kehysten muuttamisesta, mukaan lukien ajoitus, jotta erityisesti helpotettaisiin jäsenvaltioiden kansallisten kehysten muuttamista, jos jäsenvaltioilla on alueellisia ohjelmia.

(6)

Maaseuturahaston varojen moitteettoman käytön varmistamiseksi olisi säädettävä palvelusetelijärjestelmistä tai vastaavista järjestelmistä osallistujien kustannusten maksamiseksi tietämyksen siirtoa ja tiedotusta koskevissa toimissa, jotta korvattavat menot olisivat selvästi yhteydessä osallistujalle tarjottuun erityiseen tukikelpoiseen tietämyksen siirtoa ja tiedotusta koskevaan toimeen.

(7)

Jotta valituksi tulisi parhaan vastineen rahoille tarjoava palveluntarjoaja, neuvontapalveluja tarjoavien viranomaisten tai yksiköiden valinnassa olisi noudatettava sovellettavia kansallisia julkisia hankintoja koskevia sääntöjä.

(8)

Koska loppumaksut tulisi maksaa ainoastaan, jos liiketoimintasuunnitelma on toteutettu asianmukaisesti, olisi vahvistettava yhteiset parametrit tällaisten arviointien tekemiseksi. Jotta helpotettaisiin tilanpidon aloittavien nuorten viljelijöiden mahdollisuuksia hyödyntää asetuksen (EU) N:o 1305/2013 19 artiklassa tarkoitetun tila- ja yritystoiminnan kehittämistä koskevan toimenpiteen mukaisia muita toimenpiteitä, olisi lisäksi vahvistettava säännöt, jotka koskevat useiden toimenpiteiden sisällyttämistä liiketoimintasuunnitelmaan ja asiaan liittyvien hakemusten hyväksyntämenettelyä.

(9)

Jäsenvaltioille olisi annettava mahdollisuus määrittää maatalouden ympäristö- ja ilmastotoimenpiteiden mukaisten sitoumusten, luonnonmukaisen maatalouden sitoumusten ja eläinten hyvinvointia edistävien sitoumusten mukainen tuki muiden yksiköiden kuin asetuksen (EU) N:o 1305/2013 liitteessä II vahvistettujen yksiköiden perusteella ottaen huomioon kyseisten sitoumusten erityinen luonne. Olisi vahvistettava säännöt, jotka koskevat sallittujen enimmäismäärien noudattamista, poikkeusta eläinyksikköä kohti suoritettaviin maksuihin ja muuntokertoimia eri eläinryhmien muuntamiseksi eläinyksiköiksi.

(10)

Sen varmistamiseksi, että lisäkustannukset ja tulonmenetykset asetuksen (EU) N:o 1305/2013 28–31, 33 ja 34 artiklassa tarkoitetuissa toimenpiteissä määritetään avoimella ja todennettavalla tavalla, olisi säädettävä tietyistä yhteisistä osatekijöistä, joita laskelmia tehtäessä sovelletaan kaikissa jäsenvaltioissa.

(11)

Jottei maksettaisi liiallisia korvauksia eikä lisättäisi hallinnollista taakkaa, olisi vahvistettava säännöt tiettyjen toimenpiteiden yhdistämisestä.

(12)

Olisi vahvistettava säännöt, jotka koskevat kansallisten maaseutuverkostojen toiminnan aloittamista ja kyseisten verkostojen rakennetta sen varmistamiseksi, että verkostot toimivat tehokkaasti ja oikea-aikaisesti ohjelmien täytäntöönpanon tukena.

(13)

Jotta varmistettaisiin, että maaseuturahaston tukea saavien maaseudun kehittämistoimien osalta toteutetaan tiedotus- ja julkistamistoimia, hallintoviranomaisen velvollisuuksia olisi täsmennettävä tällä asetuksella. Hallintoviranomaisen olisi koottava yleiset tiedotus- ja julkistamistoimensa järjestelmälliseksi strategiaksi ja luotava keskitetty verkkosivusto tai verkkoportaali, jonka avulla parannetaan tietoisuutta maaseudun kehittämispolitiikan tavoitteista ja rahoitusmahdollisuuksia koskevien tietojen saatavuutta ja läpinäkyvyyttä. Olisi säädettävä, että tuensaajien on tiedotettava hankkeillensa myönnetystä maaseuturahaston tuesta.

(14)

Jotta helpotettaisiin yhteisen seuranta- ja arviointijärjestelmän perustamista, olisi määriteltävä kyseisen järjestelmän yhteiset osatekijät, myös indikaattorit ja arviointisuunnitelma.

(15)

Olisi vahvistettava asetuksen (EU) N:o 1305/2013 75 artiklassa tarkoitetun vuotuisen täytäntöönpanokertomuksen keskeiset osatekijät ja asetuksen (EU) N:o 1303/2013 56 artiklassa tarkoitettuun arviointisuunnitelmaan liittyvät vähimmäisvaatimukset.

(16)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maaseudun kehittämiskomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde

Tällä asetuksella säädetään asetuksen (EU) N:o 1305/2013 täytäntöönpanosäännöistä, jotka koskevat maaseudun kehittämisohjelmien esittämistä, menettelyjä ja aikatauluja maaseudun kehittämisohjelmien ja kansallisten kehysten hyväksymiseksi ja muuttamiseksi, kansallisten kehysten sisältöä, maaseudun kehittämisohjelmia koskevia tiedotus- ja julkistamistoimia, tiettyjen maaseudun kehittämistoimenpiteiden täytäntöönpanoa, seurantaa ja arviointia sekä kertomusten antamista.

2 artikla

Maaseudun kehittämisohjelmien ja kansallisten kehysten sisältö

Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 27 artiklassa ja asetuksen (EU) N:o 1305/2013 8 artiklassa tarkoitettu maaseudun kehittämisohjelmien sisältö, asetuksen (EU) N:o 1303/2013 28 artiklassa tarkoitettu sellaisten ohjelmien sisältö, jotka koskevat EIP:n toteuttamiin, pääomavaatimusta lieventäviin rajaamattomiin vakuuksiin ja arvopaperistamiseen perustuvia yhteisiä rahoitusvälineitä, ja asetuksen (EU) N:o 1305/2013 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu kansallisten kehysten sisältö on esitettävä tämän asetuksen liitteen I mukaisesti.

3 artikla

Kansallisten kehysten hyväksyminen

Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut kansalliset kehykset hyväksytään asetuksen (EU) N:o 1303/2013 29 artiklaa noudattaen.

4 artikla

Maaseudun kehittämisohjelmien muuttaminen

1.   Ehdotusten, jotka koskevat maaseudun kehittämisohjelmien tai kansallisten maaseutuverkostojen perustamista ja toimintaa varten laadittujen erityisohjelmien muuttamista, on sisällettävä erityisesti seuraavat tiedot:

a)

ehdotetun muutoksen luonne;

b)

muutoksen perusteena olevat syyt ja/tai täytäntöönpano-ongelmat;

c)

muutoksen odotettavissa olevat vaikutukset;

d)

muutoksen vaikutus indikaattoreihin;

e)

muutoksen ja asetuksen (EU) N:o 1303/2013 II osaston II luvussa tarkoitetun kumppanuussopimuksen välinen suhde.

2.   Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 11 artiklan a kohdan i alakohdassa tarkoitetun kaltaisia ohjelmamuutoksia voidaan ehdottaa enintään kolmesti ohjelmakauden aikana.

Kerran kalenterivuodessa voidaan kutakin ohjelmaa kohden toimittaa yksi kaikki muuntyyppiset muutokset kattava ehdotus, lukuun ottamatta vuotta 2023, jolloin voidaan toimittaa useampi kuin yksi muutosehdotus muutoksista, jotka koskevat yksinomaan rahoitussuunnitelman mukauttamista ja siitä mahdollisesti johtuvia muutoksia indikaattorisuunnitelmaan.

Ensimmäistä ja toista alakohtaa ei sovelleta, jos

a)

on toteutettava kiireellisiä toimenpiteitä, joiden syynä ovat toimivaltaisen kansallisen viranomaisen virallisesti tunnustamat luonnonkatastrofit tai muut katastrofit; tai

b)

on tehtävä muutos unionin oikeuskehyksen muuttumisen vuoksi; tai

c)

on tehty asetuksen (EU) N:o 1303/2013 21 artiklassa tarkoitettu tulosten tarkastelu; tai

d)

asetuksen (EU) N:o 1305/2013 8 artiklan 1 kohdan h alakohdan i alakohdassa tarkoitettua kullekin vuodelle suunniteltua maaseuturahaston rahoitusosuutta on muutettu mainitun asetuksen 58 artiklan 7 kohdassa tarkoitetun jäsenvaltiokohtaiseen vuotuiseen jakoon liittyvän kehityksen vuoksi.

3.   Jäsenvaltioiden on toimitettava asetuksen (EU) N:o 1305/2013 11 artiklan a kohdan iii alakohdassa tarkoitetun kaltainen viimeinen ohjelmamuutoksensa komissiolle viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2020.

Muunlaiset ohjelmamuutokset on toimitettava komissiolle viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2023.

4.   Jos ohjelmamuutoksella muutetaan mitä tahansa tietoja, jotka sisältyvät asetuksen (EU) N:o 1305/2013 6 artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettuun taulukkoon, ohjelmamuutoksen hyväksymisen yhteydessä on hyväksyttävä myös kyseisen taulukon tarkistus.

5 artikla

Kansallisten kehysten muuttaminen

1.   Kansallisten kehysten muuttamiseen sovelletaan soveltuvin osin asetuksen (EU) N:o 1303/2013 30 artiklaa, asetuksen (EU) N:o 1305/2013 11 artiklaa sekä tämän asetuksen 4 artiklan 1 kohdan b ja c alakohtaa.

2.   Jos jäsenvaltio on valinnut vaihtoehdon, jossa se toimittaa asetuksen (EU) N:o 1305/2013 6 artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun taulukon, se voi toimittaa kyseiseen taulukkoon liittyvät kansallisen kehyksensä muutokset komissiolle ottaen huomioon eri ohjelmiensa täytäntöönpanoasteen.

3.   Hyväksyttyään 2 kohdassa tarkoitetut muutokset komissio mukauttaa asetuksen (EU) N:o 1305/2013 8 artiklan 1 kohdan h alakohdassa tarkoitettuja asianomaisen ohjelman rahoitussuunnitelmia tarkistetun taulukon mukaisesti edellyttäen, että

a)

maaseuturahaston ohjelmakohtainen rahoitusosuus koko ohjelmakaudelle ei muutu;

b)

maaseuturahaston kokonaismäärärahat kyseiselle jäsenvaltiolle eivät muutu;

c)

ohjelman määrärahojen jakautuminen eri vuosille ennen tarkistusvuotta ei muutu;

d)

maaseuturahaston vuotuiset määrärahat kyseiselle jäsenvaltiolle eivät muutu;

e)

maaseuturahaston kokonaisrahoitusosuutta asetuksen (EU) N:o 1305/2013 59 artiklan 6 kohdassa tarkoitettuihin ympäristöön ja ilmastoon liittyviin toimenpiteisiin noudatetaan.

4.   Lukuun ottamatta tapauksia, joissa toimivaltaisen kansallisen viranomaisen tunnustamien luonnonkatastrofien tai muiden katastrofien vuoksi on toteutettava kiireellisiä toimenpiteitä, oikeuskehys on muuttunut tai on tehty muutoksia asetuksen (EU) N:o 1303/2013 21 artiklassa tarkoitetun tulosten tarkastelun vuoksi, 2 kohdassa tarkoitettuja kansallisen kehyksen muutospyyntöjä voidaan toimittaa ainoastaan kerran kalenterivuodessa ennen 1 päivää huhtikuuta. Poiketen siitä, mitä 4 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa säädetään, ohjelmia voidaan muuttaa tällaisten tarkistusten vuoksi, vaikka kyseisen vuoden osalta olisi jo esitetty yksi muutosehdotus.

5.   Muutoksen hyväksyvä täytäntöönpanosäädös hyväksytään hyvissä ajoin, jotta asiaan liittyviä talousarviositoumuksia voidaan muuttaa ennen sen vuoden loppua, jona tarkistus esitettiin.

6 artikla

Tietämyksen siirtoa ja tiedotusta koskevat toimet

1.   Jäsenvaltiot voivat säätää mahdollisuudesta kattaa asetuksen (EU) N:o 1305/2013 14 artiklassa tarkoitettuihin tietämyksen siirtoa ja tiedotusta koskeviin toimiin osallistuvien matka- ja majoituskuluihin ja päivärahoihin liittyvät menot sekä asiaan liittyvät viljelijöiden lomituskuluihin liittyvät menot palvelusetelijärjestelmällä tai muulla vastaavalla järjestelmällä.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen järjestelmien osalta jäsenvaltioiden on säädettävä seuraavista:

a)

palveluseteli tai vastaava väline on voimassa enintään yhden vuoden;

b)

säännöt, jotka koskevat palveluseteleiden tai vastaavien välineiden saamista käyttöönsä ja erityisesti sitä, että niiden on oltava sidoksissa tiettyyn toimeen;

c)

erityiset edellytykset, joilla palvelusetelit voidaan korvata koulutustoimen tai muun tietämyksensiirto- ja tiedotustoimen tarjoajalle.

7 artikla

Neuvontapalveluja tarjoavien viranomaisten tai elinten valinta

Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 15 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuissa tarjouspyynnöissä on noudatettava julkisia hankintoja koskevia sovellettavia unionin ja kansallisia sääntöjä. Niissä on otettava asianmukaisesti huomioon se, missä määrin hakijat täyttävät kyseisessä artiklassa tarkoitetut pätevyysvaatimukset.

8 artikla

Liiketoimintasuunnitelmat

1.   Kun kyseessä on asetuksen (EU) N:o 1305/2013 19 artiklan 1 kohdan a alakohdan i ja ii alakohdan mukainen tuki, jäsenvaltioiden on mainitun asetuksen 19 artiklan 5 kohdan soveltamiseksi arvioitava, miten mainitun asetuksen 19 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun liiketoimintasuunnitelman toteuttamisessa on edistytty, kun kyseessä on komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 807/2014 (3) 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen toimien asianmukainen täytäntöönpano.

2.   Kun kyseessä on asetuksen (EU) N:o 1305/2013 19 artiklan 1 kohdan a alakohdan i alakohdan mukainen tuki ja liiketoimintasuunnitelmassa viitataan useamman mainitun asetuksen mukaisen maaseudun kehittämistoimenpiteen käyttöön, jäsenvaltio voi säätää, että tukihakemuksen hyväksyminen antaa myös oikeuden kyseisten toimenpiteiden mukaisen tuen saamiseen. Jos jäsenvaltio käyttää tätä mahdollisuutta hyväkseen, sen on säädettävä, että tukihakemuksessa on esitettävä tarvittavat tiedot kyseisten toimenpiteiden tukikelpoisuuden arvioimiseksi.

9 artikla

Yksiköiden muuntaminen

1.   Jos asetuksen (EU) N:o 1305/2013 28, 29 ja 34 artiklan mukaiset sitoumukset ilmaistaan muina yksiköinä kuin mainitun asetuksen liitteessä II vahvistettuina yksikköinä, jäsenvaltiot voivat määrittää maksut kyseisten muiden yksiköiden perusteella. Tällaisissa tapauksissa jäsenvaltioiden on varmistettava, että kyseisessä liitteessä vahvistettuja maaseuturahaston tuen vuotuisia enimmäismääriä noudatetaan.

2.   Lukuun ottamatta korvauksia asetuksen (EU) N:o 1305/2013 28 artiklan 10 kohdan b alakohdassa tarkoitettuihin sitoumuksiin, jotka koskevat sellaisten paikallisten rotujen kasvattamista, jotka ovat uhanalaisia kasvatuksesta luopumisen vuoksi, mainitun asetuksen 28, 29 ja 34 artiklan mukaisia maksuja ei voida myöntää eläinyksikköä kohti.

Muuntokertoimet eri eläinryhmien muuntamiseksi eläinyksiköiksi vahvistetaan liitteessä II.

10 artikla

Lisäkustannusten ja tulonmenetysten vakio-oletukset

1.   Jäsenvaltiot voivat vahvistaa korvausten määrän asetuksen (EU) N:o 1305/2013 28–31 artiklassa sekä 33 ja 34 artiklassa tarkoitettujen toimenpiteiden ja toimintatyyppien osalta lisäkustannusten ja tulonmenetysten vakio-oletusten perusteella.

2.   Jäsenvaltioiden on varmistettava 1 kohdassa tarkoitettujen laskelmien ja vastaavien korvausten osalta seuraavat seikat:

a)

laskelmien kaikki osatekijät ovat todennettavissa;

b)

laskelmat perustuvat asianmukaisella asiantuntemuksella vahvistettuihin lukuihin;

c)

lähde, josta luvut ovat peräisin, ilmoitetaan selkeästi;

d)

erittelyt on tapauksen mukaan tehty paikallisten tai alueellisten olosuhteiden ja tosiasiallisen maankäytön ottamiseksi huomioon;

e)

laskelmat eivät sisällä investointikustannuksiin liittyviä osatekijöitä.

11 artikla

Sitoumusten yhdistäminen ja toimenpiteiden yhdistäminen

1.   Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 28 artiklan mukaisia erilaisia maatalouden ympäristö- ja ilmastositoumuksia, mainitun asetuksen 29 artiklan mukaisia luonnonmukaisen maatalouden sitoumuksia, mainitun asetuksen 33 artiklan mukaisia eläinten hyvinvointia edistäviä sitoumuksia ja mainitun asetuksen 34 artiklan mukaisia metsätalouden ympäristösitoumuksia ja ilmastositoumuksia voidaan yhdistää edellyttäen, että ne täydentävät toisiaan ja ovat yhteensopivia. Jäsenvaltioiden on liitettävä maaseudun kehittämisohjelmiinsa luettelo sallituista yhdistelmistä.

2.   Jos yhdistetään 1 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä tai samaan toimenpiteeseen tai eri toimenpiteisiin kuuluvia erilaisia sitoumuksia, jäsenvaltioiden on tuen tasoa määrittäessään otettava huomioon yhdistämisestä aiheutuvat erityiset tulonmenetykset ja lisäkustannukset.

3.   Jos jokin toimi sisältyy kahteen tai useampaan toimenpiteeseen tai kahteen tai useampaan toimintatyyppiin, jäsenvaltiot voivat osoittaa menot hallitsevaan toimenpiteeseen tai toimintatyyppiin. Tällöin sovelletaan kyseisen hallitsevan toimenpiteen tai toimintatyypin mukaista erityistä rahoitusosuutta.

12 artikla

Kansallinen maaseutuverkosto

1.   Jäsenvaltioiden on säädettävä asetuksen (EU) N:o 1305/2013 54 artiklassa tarkoitetun kansallisen maaseutuverkoston perustamisesta ja toiminnasta sekä verkoston toimintasuunnitelman käynnistämisestä viimeistään 12 kuukautta sen jälkeen, kun komissio on hyväksynyt tapauksen mukaan maaseudun kehittämisohjelman tai kansallisen maaseutuverkoston perustamista ja toimintaa varten laaditun erityisohjelman.

2.   Kansallisen maaseutuverkoston toiminnan edellyttämä rakenne on perustettava joko kansallisten tai alueellisten toimivaltaisten viranomaisten yhteyteen tai niiden ulkopuolelle tarjouskilpailumenettelyllä taikka näiden kahden yhdistelmänä. Rakenteen on pystyttävä suoriutumaan vähintään asetuksen (EU) N:o 1305/2013 54 artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitetuista toiminnoista.

3.   Jos jäsenvaltio on valinnut kansallisten maaseutuverkostojen perustamista ja toimintaa varten erityisohjelman, kyseisen ohjelman on sisällettävä tämän asetuksen liitteessä I olevassa 3 osassa tarkoitetut osatekijät.

13 artikla

Tiedotus ja julkistaminen

1.   Hallintoviranomaisen on toimitettava tiedotus- ja julkistamisstrategia sekä sen mahdolliset muutokset seurantakomitealle tiedoksi. Strategia on esitettävä kuuden kuukauden kuluessa maaseudun kehittämisohjelman hyväksymisestä. Hallintoviranomaisen on tiedotettava seurantakomitealle vähintään kerran vuodessa tiedotus- ja julkistamisstrategian edistymisestä, tuloksille tekemästään arvioinnista sekä tiedotus- ja julkisuustoimista, joita se aikoo toteuttaa seuraavana vuonna.

2.   Liitteessä III vahvistetaan yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat tiedotus- ja julkistamistoimiin liittyviä hallintoviranomaisen ja tuensaajien vastuita.

14 artikla

Seuranta- ja arviointijärjestelmä

1.   Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 67 artiklassa tarkoitettu seuranta- ja arviointijärjestelmä sisältää seuraavat osatekijät:

a)

toimenpidelogiikka, josta käy esiin prioriteettien, kohdealojen ja toimenpiteiden välinen vuorovaikutus;

b)

joukko yhteisiä tausta-, tulos- ja tuotosindikaattoreita, mukaan lukien indikaattorit, joita käytetään maaseudun kehittämistoimenpiteiden kohdealoihin liittyvien määrällisten tavoitteiden määrittämiseen, ja joukko ennalta määriteltyjä indikaattoreita tulosten tarkastelua varten;

c)

liitteessä V esitetyt yhteiset arviointikysymykset;

d)

tiedon keruu, taltiointi ja siirtäminen;

e)

säännöllinen raportointi seuranta- ja arviointitoimista;

f)

arviointisuunnitelma;

g)

maaseudun kehittämisohjelmaan liittyvät ennakko- ja jälkiarvioinnit ja kaikki muut arviointitoimet, mukaan lukien ne, joita edellytetään, jotta voidaan täyttää asetuksen (EU) N:o 1303/2013 50 artiklan 4 ja 5 kohdassa ja asetuksen (EU) N:o 1305/2013 75 artiklan 3 ja 4 kohdassa tarkoitetut vuosien 2017 ja 2019 vuotuisten täytäntöönpanokertomusten tiukemmat vaatimukset;

h)

tuki, jolla kaikkia seurannasta ja arvioinnista vastaavia toimijoita autetaan täyttämään velvollisuutensa.

2.   Maaseudun kehittämisen yhteiset tausta-, tulos- ja tuotosindikaattorit vahvistetaan liitteessä IV. Kyseisessä liitteessä yksilöidään myös ne indikaattorit, joita on tarkoitus käyttää maaseudun kehittämistoimenpiteiden kohdealoihin liittyvien määrällisten tavoitteiden määrittelemisessä. Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 liitteessä II olevassa 2 kohdassa tarkoitettujen tuloskehyksen välitavoitteiden ja tavoitteiden asettamiseksi jäsenvaltioiden on joko käytettävä tämän asetuksen liitteessä IV olevassa 5 kohdassa esitettyjä ennalta määriteltyjä tuloskehysindikaattoreita tai korvattava kyseiset indikaattorit ja/tai täydennettävä niitä muilla maaseudun kehittämisohjelmassa määritellyillä merkityksellisillä tuotosindikaattoreilla.

3.   Liitteessä VI esitetyt teknistä apua koskevat asiakirjat muodostavat osan seuranta- ja arviointijärjestelmää.

4.   Kun kyseessä ovat toimet, joissa mahdollinen rahoitusosuus asetuksen (EU) N:o 1305/2013 5 artiklan ensimmäisen kohdan 2 alakohdan a alakohdassa, 5 artiklan ensimmäisen kohdan 5 alakohdan a–d alakohdassa ja 5 artiklan ensimmäisen kohdan 6 kohdan a alakohdassa tarkoitetuille kohdealoille yksilöidään tämän asetuksen liitteessä I olevan 11 kohdan c alakohdassa tarkoitetussa taulukossa, asetuksen (EU) N:o 1305/2013 70 artiklassa tarkoitettuun toimintojen sähköiseen rekisteriin on merkittävä lipu(i)lla ne tapaukset, joissa toimi sisältää yhtä tai useampaa asianomaista kohdealaa edistävän tekijän.

15 artikla

Vuotuinen täytäntöönpanokertomus

Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 75 artiklassa tarkoitetun vuotuisen täytäntöönpanokertomuksen esittämistapa vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä VII.

16 artikla

Arviointisuunnitelma

Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 56 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua arviointisuunnitelmaa koskevat vähimmäisvaatimukset vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä I olevan 1 osan 9 kohdassa.

17 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä heinäkuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 487.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320).

(3)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 807/2014, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/2013 täydentämisestä ja siirtymäsäännöksistä (katso tämän virallisen lehden s. 1).


LIITE I

1   OSA

Maaseudun kehittämisohjelmien sisällön esittely

1.   Maaseudun kehittämisohjelman nimi

2.   Jäsenvaltio tai hallinnollinen alue

a)

Ohjelman kattama maantieteellinen alue.

b)

Alueen luokittelu.

3.   Ennakkoarviointi

Ei koske kansallisia ohjelmia, jotka koskevat asetuksen (EU) N:o 1303/2013 28 artiklassa tarkoitettuja EIP:n toteuttamia yhteisiä rahoitusvälineitä.

a)

Kuvaus prosessista, mukaan lukien tärkeimpien tapahtumien ja välikertomusten aikataulu, suhteessa maaseudun kehittämisohjelman etenemisen keskeisiin vaiheisiin.

b)

Jäsennelty taulukko, jossa esitetään ennakkoarvioinnin suositukset ja niiden käsittely.

c)

Maaseudun kehittämisohjelman liitteenä on esitettävä täydellinen ennakkoarviointikertomus (myös strategisen ympäristöarvioinnin vaatimukset).

4.   Vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhkat (SWOT-analyysi) ja tarpeiden määrittely

Ei koske kansallisia ohjelmia, jotka koskevat asetuksen (EU) N:o 1303/2013 28 artiklassa tarkoitettuja EIP:n toteuttamia yhteisiä rahoitusvälineitä.

a)

SWOT-analyysi, joka sisältää seuraavat jaksot:

i)

yhteisiin ja ohjelmakohtaisiin konteksti-indikaattoreihin ja muihin laadullisiin ajantasaisiin tietoihin perustuva kattava yleiskuvaus ohjelma-alueen nykytilanteesta;

ii)

ohjelma-alueella havaitut vahvuudet;

iii)

ohjelma-alueella havaitut heikkoudet;

iv)

ohjelma-alueella havaitut mahdollisuudet;

v)

ohjelma-alueella havaitut uhat;

vi)

jäsennelty taulukko, jossa on tiedot yhteisistä ja ohjelmakohtaisista konteksti-indikaattoreista.

b)

SWOT-analyysistä saatuun näyttöön perustuva tarpeiden arviointi kullekin maaseudun kehittämistä koskevalle unionin prioriteetille, jäljempänä ’prioriteetti’, ja kohdealalle sekä kolmelle monialaiselle tavoitteelle (ympäristö, myös painopisteet määrittelevän toimintasuunnitelman mukaiset Natura 2000 -alueiden erityistarpeet (1), ilmastonmuutoksen hillitseminen ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen, innovointi).

5.   Strategian kuvaus

a)

Maaseudun kehittämisohjelman kohteiksi valittujen tarpeiden perustelut sekä tavoitteiden, prioriteettien ja kohdealojen valinta SWOT-analyysistä ja tarvearvioinnista saatujen todisteiden perusteella. Tarvittaessa perustelut ohjelmaan sisällytetyille temaattisille alaohjelmille. Perusteluissa on erityisesti osoitettava, että asetuksen (EU) N:o 1305/2013 8 artiklan 1 kohdan c alakohdan i ja iv alakohdassa tarkoitetut vaatimukset täyttyvät.

b)

Maaseudun kehittämistoimenpiteiden yhdistäminen ja perustelut kunkin kohdealan osalta, myös toimenpiteisiin osoitettujen määrärahojen perustelut ja rahoitusvarojen riittävyys asetettuihin tavoitteisiin nähden, kuten asetuksen (EU) N:o 1305/2013 8 artiklan 1 kohdan c alakohdan ii ja iii alakohdassa tarkoitetaan. Toimenpidelogiikkaan sisällytetyn toimenpideyhdistelmän on perustuttava SWOT-analyysin sekä a alakohdassa tarkoitettuihin perusteluihin ja tarpeiden priorisointiin.

c)

Kuvaus siitä, miten monialaisia tavoitteita käsitellään, mukaan lukien asetuksen (EU) N:o 1305/2013 8 artiklan 1 kohdan c alakohdan v alakohdassa tarkoitetut erityistarpeet.

d)

Toimenpidelogiikan yhteenvetotaulukko, jossa on esitetty maaseudun kehittämisohjelmalle valitut prioriteetit ja kohdealat, määrälliset tavoitteet ja niiden saavuttamiseksi toteutettavien toimenpiteiden yhdistelmä, myös menosuunnitelmat. Taulukko luodaan automaattisesti 5 kohdan b alakohdassa ja 11 kohdassa esitettyjen tietojen perusteella käyttäen komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 184/2014 (2) 4 artiklan a ja b alakohdassa tarkoitetun sähköisen tiedonvaihtojärjestelmän (”SFC2014”) ominaisuuksia.

e)

Kuvaus neuvontavalmiuksista, joilla varmistetaan riittävä neuvonta ja tuki lainsäädännön vaatimusten osalta ja innovointiin liittyvien toimien osalta, jotta osoitetaan, että on toteutettu asetuksen (EU) N:o 1305/2013 8 artiklan 1 kohdan c alakohdan vi alakohdassa edellytetyt toimenpiteet.

6.   Ennakkoehtojen arviointi, joka sisältää seuraavat jäsennellyt taulukot:

a)

Tiedot ennakkoehtojen sovellettavuuden arvioinnista.

b)

Kunkin sovellettavan yleisen tai prioriteettisidonnaisen ennakkoehdon osalta yhdessä taulukossa:

i)

arvio sen noudattamisesta; ja

ii)

luettelo prioriteeteista/kohdealoista ja toimenpiteistä, joihin ehtoa sovelletaan. Ohjeellinen luettelo prioriteeteista/kohdealoista ja toimenpiteistä, joilla on erityistä merkitystä kunkin ennakkoehdon kannalta, esitetään 4 osassa;

iii)

luettelo asiaan liittyvistä kriteereistä ja arvio niiden täyttymisestä;

iv)

viitteet strategioihin, säädöksiin tai muihin asiaankuuluviin asiakirjoihin, kuten viitteet asiaankuuluviin jaksoihin tai pykäliin, joissa osoitetaan kunkin kriteerin täyttyminen.

c)

Kaksi erillistä taulukkoa, joista toinen koskee sovellettavia yleisiä ennakkoehtoja ja toinen sovellettavia prioriteettisidonnaisia ennakkoehtoja, jotka eivät täyty lainkaan tai jotka täyttyvät osittain; kummassakin taulukossa on oltava seuraavat tiedot:

i)

mitkä kriteerit eivät täyty;

ii)

toimet, jotka on tarkoitus toteuttaa, jotta kukin näistä kriteereistä täyttyisi;

iii)

toimien määräajat; ja

iv)

mitkä tahot vastaavat kriteereiden täyttymisestä.

7.   Tuloskehyksen kuvaus

Ei koske kansallisia ohjelmia, jotka koskevat asetuksen (EU) N:o 1303/2013 28 artiklassa tarkoitettuja EIP:n toteuttamia yhteisiä rahoitusvälineitä.

a)

Tapauksen mukaan tiedot 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen indikaattoreiden valinnasta, välitavoitteiden sekä täytäntöönpanon avainkohtien valinnasta ja suoritusvarauksen kohdentamisesta. Tavoitteenasettelu on perusteltava strategiassa 5 kohdan a alakohdan mukaisesti.

b)

Taulukko, jossa esitetään suoritusvarauksen kohdentaminen kunkin prioriteetin osalta, ja kunkin indikaattorin osalta:

i)

Vuoteen 2023 tähtäävät tavoitteet. Tavoitteissa ei saa ottaa huomioon 12 kohdassa tarkoitettua kansallista lisärahoitusta eikä 13 kohdassa tarkoitettua kansallisen lisärahoituksen muodossa olevaa valtiontukea.

ii)

Tavoitteisiin perustuvat vuoden 2018 välitavoitteet.

Jos maaseuturahastosta myönnettävän, suoritusvaraukseen kohdennetun tuen kokonaismäärä eroaa kumppanuussopimuksessa kaikkiin kansallisiin ja alueellisiin ohjelmiin osoitetun, maaseuturahastoon liittyvän ja suoritusvaraukseen kohdennetun kansallisen tuen määräsuhteisesta jaosta (3), lukuun ottamatta asetuksen (EU) N:o 1303/2013 28 artiklassa tarkoitettuja kansallisia ohjelmia, jotka koskevat EIP:n toteuttamia yhteisiä rahoitusvälineitä, ja asetuksen (EU) N:o 1305/2013 54 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettuja kansallisen maaseutuverkoston perustamista ja toimintaa varten laadittuja erityisohjelmia, perustelut suoritusvarauksen kohdentamismäärälle.

8.   Valittujen toimenpiteiden kuvaus

(1)

Kuvaus yleisistä ehdoista, joita sovelletaan useampaan kuin yhteen toimenpiteeseen, mukaan lukien tarvittaessa maaseutualueen, lähtötilanteiden, täydentävien ehtojen, rahoitusvälineiden suunnitellun käytön, ennakkojen suunnitellun käytön ja investointeja koskevien yhteisten sääntöjen määrittely, myös asetuksen (EU) N:o 1305/2013 45 ja 46 artiklan säännökset.

Maaseudun kehittämisohjelmaan on tarvittaessa sisällytettävä luettelo 11 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista sallituista sitoumusten yhdistelmistä.

(2)

Toimenpidekohtainen kuvaus, mukaan lukien:

a)

Oikeusperusta.

b)

Yleinen kuvaus toimenpiteestä, mukaan lukien sen toimenpidelogiikka ja miten sillä edistetään kohdealoja ja monialaisia tavoitteita.

c)

Laajuus, tuen taso, tuensaajat sekä tarvittaessa määrän tai tukiprosentin laskentamenetelmä eriteltynä tarvittaessa alatoimenpiteittäin ja/tai toimintatyypeittäin. Kunkin toimintatyypin osalta tukikelpoiset kustannukset, tukikelpoisuusedellytykset, sovellettavat määrät ja tukiprosentit sekä valintaperusteiden vahvistamisen periaatteet.

d)

Kuvaus toimenpiteiden ja/tai toimintatyyppien todennettavuudesta ja valvottavuudesta:

i)

toimenpiteiden ja/tai toimintatyyppien toteuttamisessa aiheutuva(t) riski(t);

ii)

hillitsemistoimenpiteet;

iii)

yleisarvio toimenpiteestä ja/tai toimintatyypistä.

Kun kyseessä on asetuksen (EU) N:o 1305/2013 28 artiklan mukainen toimenpide, kuvaukseen on sisällytettävä taulukko, josta käy ilmi maatalouden ympäristö- ja ilmastositoumusten ja niiden todentamis- ja valvontamenetelmien välinen suhde.

e)

Seuraavanlainen kuvaus kustakin toimenpiteestä tai toimintatyypistä:

1.   Tietämyksen siirtoa ja tiedotusta koskevat toimet (asetuksen (EU) N:o 1305/2013 14 artikla)

Tietämyksensiirtopalveluja tarjoavilla yksiköillä tehtäviensä hoitamiseksi olevien asianmukaisten valmiuksien määrittely henkilöstön pätevyyden ja säännöllisen koulutuksen muodossa.

Delegoidun asetuksen (EU) N:o 807/2014 3 artiklassa tarkoitettujen tilan- ja metsänhoitoa koskevien vaihtojen ja vierailujen keston ja sisällön määrittely.

2.   Neuvonta-, tilanhoito- ja lomituspalvelut (asetuksen (EU) N:o 1305/2013 15 artikla)

Yleiset periaatteet, joilla varmistetaan asianmukaiset resurssit säännöllisesti koulutetun ja pätevän henkilöstön sekä neuvontakokemuksen muodossa. Neuvontatoiminnan on oltava luotettavaa aloilla, joilla neuvontaa annetaan. Neuvonnan kattamat osatekijät.

3.   Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmät (asetuksen (EU) N:o 1305/2013 16 artikla)

Tieto maataloustuotteiden, puuvillan tai elintarvikkeiden tukikelpoisista laatujärjestelmistä, jotka on hyväksytty kansallisella tasolla, mukaan lukien maatilojen sertifiointiohjelmat, ja varmistus siitä, että nämä laatujärjestelmät täyttävät asetuksen (EU) N:o 1305/2013 16 artiklan 1 kohdan b alakohdassa vahvistetut perusteet.

Tieto maataloustuotteiden tukikelpoisista vapaaehtoisista sertifiointijärjestelmistä, joiden jäsenvaltiot ovat tunnustaneet olevan parhaista käytännöistä annettujen unionin suuntaviivojen mukaisia.

4.   Investoinnit fyysiseen omaisuuteen (asetuksen (EU) N:o 1305/2013 17 artikla)

Ei-tuotannollisten investointien määrittely.

Yhteisten investointien määrittely.

Yhdennettyjen hankkeiden määrittely.

Tukikelpoisten Natura 2000 -alueiden ja muiden tukikelpoisten luonnonarvoltaan merkittävien alueiden määrittely ja yksilöiminen.

Kuvaus tuen kohdentamisesta maatiloille asetuksen (EU) N:o 1305/2013 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun prioriteetin osalta tehdyn SWOT-analyysin mukaisesti.

Luettelo unionin lainsäädännöllä asetetuista uusista vaatimuksista, joiden täyttämiseksi voidaan myöntää tukea asetuksen (EU) N:o 1305/2013 17 artiklan 6 kohdan nojalla.

Tapauksen mukaan delegoidun asetuksen (EU) N:o 807/2014 13 artiklan c alakohdassa tarkoitetut energiatehokkuutta koskevat vähimmäisstandardit.

Tapauksen mukaan delegoidun asetuksen (EU) N:o 807/2014 13 artiklan e alakohdassa tarkoitettujen kynnysten määrittely.

5.   Tila- ja yritystoiminnan kehittäminen (asetuksen (EU) N:o 1305/2013 19 artikla).

Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 19 artiklan 1 kohdan a alakohdan iii alakohdassa tarkoitettujen pientilojen määrittely.

Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 19 artiklan 4 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitettujen ala- ja ylärajojen määrittely.

Nuorille viljelijöille myönnettävän tuen erityisedellytykset, jos delegoidun asetuksen (EU) N:o 807/2014 2 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti nuori viljelijä ei perusta tilaa ainoana siitä vastaavana viljelijänä.

Tiedot delegoidun asetuksen (EU) N:o 807/2014 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun lisäajan soveltamisesta.

Tiivistelmä liiketoimintasuunnitelman vaatimuksista.

Sen mahdollisuuden käyttäminen, että eri toimenpiteitä voidaan yhdistää liiketoimintasuunnitelman avulla ja siten tarjota nuorille viljelijöille mahdollisuus hyödyntää näitä toimenpiteitä.

Alat, joita toiminnan laajentaminen koskee.

6.   Peruspalvelut ja kylien kunnostus maaseutualueilla (asetuksen (EU) N:o 1305/2013 20 artikla)

Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 20 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitetun pieninfrastruktuurin, myös pienimuotoisen matkailuinfrastruktuurin, määrittely.

Tarvittaessa erityinen poikkeus, jolla sallitaan investoinnit laajakaistaan ja uusiutuvaan energiaan, niin että myös suurempia infrastruktuureja voidaan tukea.

Delegoidun asetuksen (EU) N:o 807/2014 13 artiklan c alakohdassa tarkoitetut energiatehokkuutta koskevat vähimmäisstandardit.

Asetuksen (EU) N:o 807/2014 13 artiklan e alakohdassa tarkoitettujen kynnysten määrittely.

7.   Investoinnit metsäalueiden kehittämiseen ja metsien elinkelpoisuuden parantamiseen (asetuksen (EU) N:o 1305/2013 21 artikla)

Tilakoon, jonka ylittyessä tuen saamisen edellytyksenä on metsäsuunnitelman tai vastaavan välineen esittäminen, määrittely ja perustelut linjassa metsien kestävän hoidon ja käytön kanssa.

”Vastaavan välineen” määrittely.

Metsitys ja puustoisen maan muodostaminen

Delegoidun asetuksen (EU) N:o 807/2014 6 artiklan a alakohdassa tarkoitettujen, epäasianmukaisten metsitysten välttämiseksi valittujen lajien, alojen ja menetelmien yksilöiminen, mukaan lukien mainitun asetuksen 6 artiklan b alakohdassa tarkoitettu metsitettävien alojen ympäristö- ja ilmasto-olosuhteiden kuvaus.

Delegoidun asetuksen (EU) N:o 807/2014 6 artiklassa tarkoitettu ympäristöön liittyvien vähimmäisvaatimusten määrittely.

Peltometsätalousjärjestelmien perustaminen

Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu istutettavien puiden tai täysikasvuisten säilytettävien puiden hehtaarikohtaisen vähimmäis- ja enimmäismäärän määrittäminen ja puulajit.

Tieto tuettujen järjestelmien odotetuista ympäristöhyödyistä.

Metsäpaloista, luonnonkatastrofeista ja muista katastrofeista aiheutuvien vahinkojen ennalta ehkäiseminen ja korjaaminen

Tarvittaessa lajiluettelo kasveille haitallisista organismeista, jotka voivat aiheuttaa katastrofin.

Metsäalueiden, jotka on luokiteltu keskisuuren tai suuren metsäpaloriskin alaisiksi asiaankuuluvan metsänsuojelusuunnitelman mukaisesti, yksilöinti.

Kun kyseessä ovat tuholaisia ja tauteja ennalta ehkäisevät toimet, kuvaus asianomaisesta katastrofista tieteellisen näytön tukemana, mukaan lukien tapauksen mukaan tieteellisten järjestöjen suositukset tuholaisten ja tautien käsittelystä.

Investoinnit, joilla parannetaan metsäekosysteemien kestävyyttä ja ympäristöarvoa

Tukikelpoisten investointien tyyppien määrittely ja arvioidut ympäristövaikutukset ja/tai arvioitu yleishyödyllinen arvo.

8.   Tuottajaryhmien ja -organisaatioiden perustaminen (asetuksen (EU) N:o 1305/2013 27 artikla)

Kuvaus virallisesta menettelystä ryhmien ja organisaatioiden hyväksymiseksi.

9.   Maatalouden ympäristö- ja ilmastotoimenpiteet (asetuksen (EU) N:o 1305/2013 28 artikla)

Asiaan liittyvien perusosatekijöiden yksilöinti ja määrittely; tähän on sisällyttävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 (4) VI osaston I luvun mukaisesti vahvistetut asiaa koskevat pakolliset toimenpidevaatimukset, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1307/2013 (5) 4 artiklan 1 kohdan c alakohdan ii ja iii alakohdan mukaisesti vahvistetut asiaa koskevat vaatimukset ja vähimmäistoimet sekä lannoitteiden ja kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskevat vähimmäisvaatimukset ja muut kansallisessa lainsäädännössä vahvistetut asiaa koskevat pakolliset hoitovaatimukset.

Lannoitteita koskeviin vähimmäisvaatimuksiin on kuuluttava muun muassa nitraattien aiheuttamalle pilaantumiselle alttiiden vyöhykkeiden ulkopuolisia maatiloja koskevat neuvoston direktiivin 91/676/ETY (6) mukaisesti käyttöönotetut hyvän käytännön ohjeet sekä fosforin aiheuttamaa pilaantumista koskevat vaatimukset; kasvinsuojeluaineiden vähimmäisvaatimuksiin on muun muassa kuuluttava Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2009/128/EY (7) käyttöönotetut integroidun torjunnan yleiset periaatteet, vaatimukset aineiden käyttöluvista ja koulutusvelvollisuuden täyttämisestä, turvallista varastointia koskevat vaatimukset, levityskoneiden tarkistaminen sekä säännöt torjunta-aineiden käytöstä vesistöjen ja muiden herkkien alueiden läheisyydessä kansallisessa lainsäädännössä vahvistetulla tavalla.

Taulukko, josta käy ilmi maatalouden ympäristö- ja ilmastositoumusten ja asiaan liittyvien tavanomaisten viljelykäytäntöjen välinen suhde sekä viitetasoon liittyvät asianomaiset osatekijät (perusosatekijät), eli hyvä maatalous- ja ympäristökunto ja lakisääteiset hoitovaatimukset, lannoitteisiin ja torjunta-aineisiin sovellettavat vähimmäisvaatimukset, muut asiaan liittyvät kansalliset/alueelliset vaatimukset sekä vähimmäistoimet.

Luettelo paikallisista kasvatuksen ulkopuolelle jäämässä olevista roduista ja geneettisen köyhtymisen uhkaamien kasvien geenivaroista.

Kuvaus menetelmistä ja maataloudellisista oletuksista ja muuttujista, sisältäen asetuksen (EU) N:o 1305/2013 28 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut perustason vaatimukset, joilla on merkitystä kunkin sitoumustyypin yhteydessä ja joihin viitataan, kun lasketaan perusteluita tehdystä sitoumuksesta aiheutuville tulonmenetyksille ja lisäkustannuksille sekä transaktiokustannusten tasoa; tapauksen mukaan kyseisissä menetelmissä on otettava huomioon asetuksen (EU) N:o 1307/2013 nojalla myönnetty tuki, myös korvaukset ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisiin maatalouskäytäntöihin, jotta vältetään kaksinkertainen rahoitus; tapauksen mukaan menetelmä, jota on käytetty tämän asetuksen 9 artiklan mukaisten muiden yksiköiden muuntamiseksi.

10.   Luonnonmukainen maatalous (asetuksen (EU) N:o 1305/2013 29 artikla)

Asiaan liittyvien perusosatekijöiden yksilöinti ja määrittely; tähän on sisällyttävä asetuksen (EU) N:o 1306/2013 VI osaston I luvun mukaisesti vahvistetut asiaa koskevat pakolliset toimenpidevaatimukset, asetuksen (EU) N:o 1307/2013 4 artiklan 1 kohdan c alakohdan ii ja iii alakohdan mukaisesti vahvistetut asiaa koskevat vaatimukset ja vähimmäistoimet sekä lannoitteiden ja kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskevat vähimmäisvaatimukset ja muut kansallisessa lainsäädännössä vahvistetut asiaa koskevat pakolliset hoitovaatimukset.

Kuvaus menetelmistä ja maataloudellisista oletuksista ja muuttujista, sisältäen asetuksen (EU) N:o 1305/2013 29 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut perustason vaatimukset, joilla on merkitystä kunkin sitoumustyypin yhteydessä ja joihin viitataan, kun lasketaan perusteluita tehdystä sitoumuksesta aiheutuville tulonmenetyksille ja lisäkustannuksille sekä transaktiokustannusten tasoa; tapauksen mukaan kyseisissä menetelmissä on otettava huomioon asetuksen (EU) N:o 1307/2013 nojalla myönnetty tuki, myös korvaukset ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisiin maatalouskäytäntöihin, jotta vältetään kaksinkertainen rahoitus; tapauksen mukaan menetelmä, jota on käytetty tämän asetuksen 9 artiklan mukaisten muiden yksiköiden muuntamiseksi.

11.   Natura 2000 -korvaukset ja vesipuitedirektiivin mukaiset korvaukset (asetuksen (EU) N:o 1305/2013 30 artikla)

Natura 2000: neuvoston direktiivin 92/43/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/147/EY (8) täytäntöönpanemiseksi nimetyt alueet ja vastaavien kansallisten ja/tai alueellisten hoitosäännösten mukaiset viljelijöiden velvollisuudet.

Jos tästä toimenpiteestä tuetaan muita rajattuja luonnonsuojelualueita, joilla on ympäristörajoitteita, alueiden erittely ja vaikutus direktiivin 92/43/ETY 10 artiklan täytäntöönpanoon.

Vesipuitedirektiivin mukaiset korvaukset: maankäytön tyypissä tapahtuvien suurten muutosten määrittely ja kuvaus yhteyksistä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2000/60/EY (9) (’vesipuitedirektiivi’) tarkoitettuihin vesipiirin hoitosuunnitelmiin sisältyviin toimenpideohjelmiin.

Perusosatekijöiden yksilöinti ja määrittely; Natura 2000 -korvausten osalta tähän on sisällyttävä asetuksen (EU) N:o 1306/2013 94 artiklassa ja liitteessä II tarkoitettu hyvä maatalous- ja ympäristökunto sekä asetuksen (EU) N:o 1307/2013 4 artiklan 1 kohdan c alakohdan ii ja iii alakohdassa tarkoitetut asiaa koskevat vaatimukset ja vähimmäistoimet; vesipuitedirektiivin mukaisten korvausten osalta tähän on sisällyttävä asetuksen (EU) N:o 1306/2013 VI osaston I luvun mukaisesti vahvistetut pakolliset toimenpidevaatimukset sekä asetuksen (EU) N:o 1307/2013 4 artiklan 1 kohdan c alakohdan ii ja iii alakohdan mukaisesti vahvistetut asiaa koskevat vaatimukset ja vähimmäistoimet.

Tieto toimenpiteen toteuttamisen ja painopisteet määrittelevän toimintasuunnitelman (direktiivin 92/43/ETY 8 artiklan 4 kohta) välisestä yhteydestä.

Suoritettavien korvausten perusteena olevien rajoitusten/haittojen määrittely ja tieto pakollisista käytännöistä.

Kuvaus menetelmistä ja maataloudellisista oletuksista, sisältäen asetuksen (EU) N:o 1305/2013 30 artiklan 3 kohdassa direktiivien 92/43/ETY ja 2009/147/EY osalta tarkoitetut perustason vaatimukset ja mainitun asetuksen 30 artiklan 4 kohdassa vesipuitedirektiivin osalta tarkoitetut perustason vaatimukset, joihin viitataan, kun lasketaan perusteluita niille tulonmenetyksille ja lisäkustannuksille, joita aiheutuu asianomaisilla alueilla direktiivien 92/43/ETY ja 2009/147/EY ja vesipuitedirektiivien täytäntöönpanoon liittyvistä haitoista; tapauksen mukaan kyseisissä menetelmissä on otettava huomioon asetuksen (EU) N:o 1307/2013 nojalla ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisiin maatalouskäytäntöihin myönnettävät korvaukset, jotta vältetään kaksinkertainen rahoitus.

12.   Korvaukset alueille, joilla on luonnonolosuhteista johtuvia tai muita erityisrajoitteita (asetuksen (EU) N:o 1305/2013 31 artikla)

Tilakohtaisen enimmäispinta-alan määrittely, jonka perusteella jäsenvaltio laskee korvausten asteittaisen alenemisen.

Sellaisten alueiden nimeäminen, joilla on luonnonoloista johtuvia tai muita erityisrajoitteita

Kuvaus alueiden nimeämisessä käytetystä paikallisesta yksikkötasosta.

Kuvaus siitä, miten sovelletaan asetuksen (EU) N:o 1305/2013 32 artiklassa tarkoitettua menetelmää mainitussa artiklassa tarkoitettujen kolmen alueluokan määrittelemiseksi, mukaan lukien kuvaus siitä hienosäätömenettelystä ja sen tuloksista, jota sovelletaan alueisiin, joilla on luonnonolosuhteista johtuvia tai muita erityisrajoitteita, vuoristoalueita lukuun ottamatta.

13.   Eläinten hyvinvointi (asetuksen (EU) N:o 1305/2013 33 artikla)

Asetuksen (EU) N:o 1306/2013 VI osaston I luvussa vahvistettuja pakollisia toimenpidevaatimuksia vastaavien kansallisten ja unionin vaatimusten määrittely ja yksilöinti.

Kuvaus menetelmistä ja maataloudellisista/eläinjalostuksellisista oletuksista ja muuttujista, sisältäen asetuksen (EU) N:o 1305/2013 33 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut perustason vaatimukset, joilla on merkitystä kunkin sitoumustyypin yhteydessä ja joihin viitataan, kun lasketaan perusteluita tehdystä sitoumuksesta aiheutuville tulonmenetyksille ja lisäkustannuksille.

14.   Metsätalouden ympäristö- ja ilmastopalvelut ja metsien suojelu (asetuksen (EU) N:o 1305/2013 34 artikla)

Tilakoon, jonka ylittyessä tuen saamisen edellytyksenä on metsäsuunnitelman tai vastaavan välineen esittäminen, määrittely ja perustelut.

”Vastaavan välineen” määrittely.

Kansallisessa metsätaloutta koskevassa säädöksessä tai muussa asiaankuuluvassa kansallisessa lainsäädännössä vahvistettujen asiaankuuluvien pakollisten vaatimusten yksilöinti.

Kuvaus menetelmistä sekä oletuksista ja muuttujista, sisältäen asetuksen (EU) N:o 1305/2013 34 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut perustason vaatimukset, joilla on merkitystä kunkin sitoumustyypin yhteydessä ja joihin viitataan, kun lasketaan perusteluita tehdystä sitoumuksesta aiheutuville tulonmenetyksille ja lisäkustannuksille.

15.   Yhteistyö (asetuksen (EU) N:o 1305/2013 35 artikla)

Pilottihankkeiden, klusterien, verkostojen, lyhyiden toimitusketjujen ja paikallisten markkinoiden erityispiirteiden tarkentaminen.

16.   Riskienhallinta (asetuksen (EU) N:o 1305/2013 36,37 ja 38 artikla)

Kuvaus mekanismeista, joilla varmistetaan, ettei korvauksia makseta liikaa.

Sato-, eläin- ja kasvivakuutus

Kuvaus tukikelpoisten vakuutussopimusten edellytyksistä, mukaan lukien vähintään seuraavat:

a)

vakuutuksen piiriin kuuluvat riskit;

b)

vakuutuksen kattamat taloudelliset tappiot.

Säännöt, joiden perusteella vahvistetaan osuus, joka viljelijän keskimääräisestä vuosituotannosta on tuhoutunut.

Epäsuotuisia sääoloja, eläin- ja kasvitauteja, tuholaisvahinkoja ja ympäristövahinkoja varten perustetut keskinäiset rahastot

Keskinäisten rahastojen rahoitusjärjestelyjä, perustamista ja hallintoa koskevat säännöt, joihin sisältyvät erityisesti:

a)

luettelo epäsuotuista sääoloista, eläin- ja kasvitaudeista, tuholaisvahingoista tai ympäristövahingoista, jotka voivat olla perusteena korvausten maksamiselle viljelijöille, tapauksen mukaan myös maantieteellinen soveltamisala;

b)

kriteerit sen arvioimiseksi, onko viljelijöille aiheellista maksaa korvauksia tietyn tapahtuman vuoksi;

c)

menetelmät taloudellisista tappioista aiheutuvien lisäkustannusten laskemiseksi;

d)

hallinnollisten kustannusten laskenta;

e)

menetelmä, jolla vahvistetaan osuus, joka viljelijän keskimääräisestä vuosituotannosta on tuhoutunut;

f)

taloudelliseen tukeen oikeutettujen kustannusten enimmäismäärät.

Jos keskinäisen rahaston maksaman taloudellisen korvauksen lähde on kaupallinen laina, kaupallisen lainan vähimmäis- ja enimmäiskesto.

Tulojen vakauttamisväline

Keskinäisten rahastojen rahoitusjärjestelyjä, perustamista ja hallintoa koskevat, korvausten myöntämiseen viljelijöille liittyvät periaatteet, joihin sisältyvät erityisesti:

a)

hallinnollisten kustannusten laskenta;

b)

tulojen alenemisen laskennassa käytettävät säännöt;

c)

taloudelliseen tukeen oikeutettujen kustannusten enimmäismäärät.

Jos keskinäisen rahaston maksaman taloudellisen korvauksen lähde on kaupallinen laina, kaupallisen lainan vähimmäis- ja enimmäiskesto.

17.   Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen (Leader) (asetuksen (EU) N:o 1303/2013 35 artikla, asetuksen (EU) N:o 1305/2013 43 ja 44 artikla)

Kuvaus pakollisen yhteisölähtöisen paikallisen kehittämisen osatekijöistä, joista Leader-toimenpide koostuu: asetuksen (EU) N:o 1303/2013 35 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut valmistelutuki, yhteisölähtöisen paikallisen kehittämisstrategian mukaisten toimien täytäntöönpano, paikallisen toimintaryhmän yhteistyötoimien valmistelu ja täytäntöönpano, toimintakustannukset ja toiminnan edistäminen.

Tapauksen mukaan kuvaus asetuksen (EU) N:o 1305/2013 43 artiklassa tarkoitetun Leader-aloituspaketin käytöstä erityisentyyppisenä valmistelutukena.

Kuvaus asetuksen (EU) N:o 1305/2013 44 artiklan 3 kohdassa tarkoitetusta Leader-yhteistyöhankkeiden jatkuvasta hakujärjestelmästä.

Menettely ja aikataulu paikallisten kehittämisstrategioiden valitsemiseksi.

Perustelut sellaisten maantieteellisten alueiden valitsemiseksi paikallisten kehittämisstrategioiden toteuttamiseen, joiden väestö jää asetuksen (EU) N:o 1303/2013 33 artiklan 6 kohdassa vahvistettujen rajojen ulkopuolelle.

Yhteistyö muiden eurooppalaisten rakenne- ja investointirahastojen, jäljempänä ’ERI-rahastot’, kanssa yhteisölähtöisessä paikallisessa kehittämisessä, mukaan lukien se, miten ratkaistaan päärahaston mahdollinen käyttö, ja ERI-rahastojen välinen mahdollinen yleinen täydentävyys valmistelutuen rahoituksessa.

Mahdollisuus ennakkomaksujen käyttöön.

Hallintoviranomaisen, maksajaviraston ja paikallisten toimintaryhmien tehtävien määrittely Leader-ohjelmassa erityisesti asetuksen (EU) N:o 1303/2013 34 artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen syrjimättömän ja avoimen valintamenettelyn ja toimien objektiivisten valintaperusteiden osalta.

Kuvaus suunnitelluista koordinointimekanismeista ja täydentävyydestä, joka varmistetaan suhteessa muista maaseudun kehittämistoimenpiteistä tuettuihin toimiin, erityisesti seuraavilta osin:

asetuksen (EU) N:o 1305/2013 19 artiklan mukaiset investoinnit muuhun kuin maataloustoimintaan ja yrityksen perustamiseen,

asetuksen (EU) N:o 1305/2013 20 artiklan mukaiset investoinnit, ja

asetuksen (EU) N:o 1305/2013 35 artiklan mukainen yhteistyö, erityisesti paikallisten kehittämisstrategioiden toteuttaminen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien toimesta.

9.   Arviointisuunnitelma, joka sisältää seuraavat jaksot

Ei koske kansallisia ohjelmia, jotka koskevat asetuksen (EU) N:o 1303/2013 28 artiklassa tarkoitettuja EIP:n toteuttamia yhteisiä rahoitusvälineitä.

1)   Tavoitteet ja päämäärä

Ilmoitus arviointisuunnitelman tavoitteista ja päämäärästä, jotta riittävät ja asianmukaiset arviointitoimet varmasti toteutetaan, erityisesti ohjelman ohjaukseen, vuosien 2017 ja 2019 vuotuisiin täytäntöönpanokertomuksiin ja ennakkoarviointiin tarvittavien tietojen toimittamiseksi ja sen varmistamiseksi, että maaseudun kehittämisohjelman arviointiin tarvittavat tiedot ovat käytettävissä.

2)   Hallinnointi ja koordinointi

Lyhyt kuvaus maaseudun kehittämisohjelman seuranta- ja arviointijärjestelyistä, niihin osallistuvista keskeisistä tahoista ja näiden tahojen vastuista. Selitys siitä, miten arviointitoimet ovat yhteydessä maaseudun kehittämisohjelman toteutukseen sisällön ja ajoituksen suhteen.

3)   Arviointiaiheet ja -toimet

Alustava kuvaus ennakoiduista arviointiaiheista ja -toimista, mukaan lukien, muttei yksinomaan, asetuksessa (EU) N:o 1303/2013 ja asetuksessa (EU) N:o 1305/2013 säädettyjen arviointivaatimusten täyttäminen. Kuvauksen on katettava

a)

toimet, joiden avulla arvioidaan asetuksen (EU) N:o 1305/2013 5 artiklassa tarkoitettujen maaseudun kehittämistä koskevien unionin prioriteettien vaikutus mainitun asetuksen 4 artiklassa vahvistettujen maaseudun kehittämiseen liittyvien tavoitteiden saavuttamiseen, tulos- ja vaikutusindikaattoriarvojen arviointi, nettovaikutusten analyysi, temaattiset asiat, mukaan lukien alaohjelmat, monialaiset asiat, kansallinen maaseutuverkosto sekä yhteisölähtöisten paikallisten kehittämisstrategioiden vaikutus;

b)

suunniteltu tuki arvioinnille paikallisten toimintaryhmien tasolla;

c)

ohjelmakohtaiset osatekijät, kuten työ menetelmien kehittämiseksi tai tiettyjen politiikanalojen käsittelemiseksi.

4)   Tiedot

Lyhyt kuvaus järjestelmästä maaseudun kehittämisohjelman toteutusta koskevien tilastotietojen kirjaamiseksi, säilyttämiseksi, hallinnoimiseksi ja niistä raportoimiseksi sekä seurantatietojen toimittamisesta arviointia varten. Ilmoitus käytettävistä tietolähteistä, tietoaukoista, mahdollisista institutionaalisista ongelmista, jotka liittyvät tietojen toimittamiseen, ja ehdotetuista ratkaisuista. Tässä jaksossa on osoitettava, että asianmukaiset tiedonhallintajärjestelmät ovat käytettävissä hyvissä ajoin.

5)   Aikataulu

Ohjelmakauden tärkeimmät välitavoitteet ja alustava suunnitelma ajoituksesta, jonka avulla varmistetaan, että tulokset ovat saatavilla asianmukaisena aikana.

6)   Viestintä

Kuvaus siitä, miten arvioinnin tulokset levitetään kohdevastaanottajille, sekä kuvaus mekanismeista, jotka on luotu arvioinnin tulosten hyödyntämisen seuraamista varten.

7)   Resurssit

Kuvaus arviointisuunnitelman toteuttamiseen tarvittavista ja ennakoiduista resursseista, mukaan lukien tieto hallinnollisia valmiuksia, dataa, rahoitusvaroja ja tietotekniikkaa koskevista tarpeista. Kuvaus valmiuksia kehittävistä toimista, joilla on tarkoitus varmistaa, että arviointisuunnitelma voidaan toteuttaa kokonaisuudessaan.

10.   Rahoitussuunnitelma, joka sisältää erilliset jäsennellyt, seuraavat tiedot sisältävät taulukot:

a)   Maaseuturahaston vuotuinen rahoitusosuus, joka myönnetään

i)

kaikentyyppisille asetuksen (EU) N:o 1305/2013 59 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuille alueille;

ii)

asetuksen (EU) N:o 1305/2013 59 artiklan 4 kohdan f alakohdassa tarkoitettuihin määriin, sekä mainitun asetuksen artiklan 6 kohdassa tarkoitetut maaseuturahastolle siirretyt varat;

iii)

varoihin, jotka on kohdennettu suoritusvaraukseen asetuksen (EU) N:o 1303/2013 20 artiklan mukaisesti.

b)   Yhtenäinen maaseuturahaston rahoitusosuus kaikille toimenpiteille eriteltynä aluetyypeittäin, kuten asetuksen (EU) N:o 1305/2013 59 artiklan 3 kohdassa tarkoitetaan.

c)   Toimenpide- tai toimintatyyppikohtainen jaottelu, kun toimenpiteeseen tai toimintatyyppiin sovelletaan maaseuturahaston erityistä rahoitusosuutta:

i)

unionin kokonaisrahoitusosuus, maaseuturahaston rahoitusosuus ja unionin kokonaisrahoitusosuuden kohdealakohtainen ohjeellinen jakautuminen (10);

ii)

asetuksen (EU) N:o 1305/2013 17 ja 30 artiklassa tarkoitettujen toimenpiteiden osalta unionin kokonaisrahoitus, joka on varattu mainitun asetuksen 59 artiklan 6 kohdassa tarkoitettuihin toimiin;

iii)

teknisen avun osalta unionin kokonaisrahoitusosuus ja maaseuturahaston rahoitusosuus, joka käytetään asetuksen (EU) N:o 1305/2013 51 artiklan 3 kohdan mukaisesti;

iv)

kun kyseessä ovat menot, jotka liittyvät tuensaajille annettuihin oikeudellisiin sitoumuksiin, jotka perustuvat asetuksen (EY) N:o 1698/2005 mukaisiin toimenpiteisiin, joilla ei ole yhteyttä ohjelmakauteen 2014–2020, unionin kokonaisrahoitusosuus ja maaseuturahaston rahoitusosuus.

Jos jokin toimenpide tai toimintatyyppi, johon sovelletaan maaseuturahaston erityistä rahoitusosuutta, edistää asetuksen (EU) N:o 1303/2013 38 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja rahoitusvälineitä, taulukossa on esitettävä erikseen rahoitusosuudet sen mukaan, miten ne on kohdistettu rahoitusvälineisiin ja muihin toimiin, sekä maaseuturahastosta myönnettävä ohjeellinen määrä, joka vastaa suunniteltua rahoitusvälineeseen käytettävää rahoitusosuutta.

Kun kyseessä on asetuksen (EU) N:o 1305/2013 17 artiklassa tarkoitettu toimenpide, mainitun asetuksen 59 artiklan 6 kohdan soveltamisalaan kuuluviin toimiin varattu maaseuturahaston rahoitusosuus vastaa rahoitusosuutta, joka kyseisestä toimenpiteestä osoitetaan mainitun asetuksen 5 artiklan 4 ja 5 kohdassa vahvistettuihin prioriteetteihin.

d)   Kunkin alaohjelman osalta unionin toimenpidekohtaisen kokonaisrahoitusosuuden ohjeellinen jakautuminen kutakin toimenpidettä kohden.

11.   Indikaattorisuunnitelma, joka sisältää erilliset jäsennellyt, seuraavat tiedot sisältävät taulukot:

a)

kohdealoittain: niiden toimenpiteiden määrälliset tavoitteet, suunnitellut tuotokset ja suunnitellut julkiset kokonaismenot, jotka on tarkoitus toteuttaa kohdealalla;

b)

maa- ja metsätalous: asetuksen (EU) N:o 1305/2013 5 artiklan 4 kohdassa ja 5 artiklan 5 kohdan d ja e alakohdassa tarkoitettujen prioriteettitavoitteiden yksityiskohtainen laskenta;

c)

toimenpiteiden lisävaikutus muihin kohdealoihin laadullisesti ilmaistuna.

12.   Kansallinen lisärahoitus

Perussopimuksen 42 artiklan soveltamisalaan kuuluvista toimenpiteistä ja toimista taulukko, jossa esitetään kansallinen lisärahoitus toimenpiteittäin asetuksen (EU) N:o 1305/2013 82 artiklan mukaisesti, mukaan lukien toimenpidekohtaiset määrät, sekä ilmoitus maaseudun kehittämisasetuksen mukaisten kriteerien täyttymisestä.

13.   Valtiontuen arviointiin tarvittavat osatekijät

Perussopimuksen 42 artiklan soveltamisalaan kuulumattomista toimenpiteistä ja toimista taulukko, jossa esitetään asetuksen (EU) N:o 1305/2013 81 artiklan 1 kohdan mukaiset ohjelmien täytäntöönpanoon käytettävät tukijärjestelmät, mukaan lukien tukijärjestelmän nimi sekä maaseuturahaston rahoitusosuus, kansallinen yhteisrahoitus ja kansallinen lisärahoitus. Yhteensopivuus valtiontukea koskevien unionin sääntöjen kanssa on varmistettava ohjelman koko elinkaaren ajan.

Taulukkoon on liitettävä jäsenvaltion sitoumus, jonka mukaan tällaisista toimenpiteistä ilmoitetaan yksittäin perussopimuksen 108 artiklan 3 kohdan mukaisesti, jos näin edellytetään valtiontukisääntöjen perusteella tai kyseisen valtiontuen hyväksymispäätöksessä vahvistetuissa erityisissä edellytyksissä.

14.   Täydentävyyttä koskevat tiedot, joihin sisältyy seuraavat jaksot:

Ei koske kansallisia ohjelmia, jotka koskevat asetuksen (EU) N:o 1303/2013 28 artiklassa tarkoitettuja EIP:n toteuttamia yhteisiä rahoitusvälineitä.

1)

Kuvaus keinoista, joilla varmistetaan täydentävyys ja yhtenäisyys seuraavien kanssa:

muut unionin välineet, erityisesti ERI-rahastot ja pilari 1, mukaan lukien viherryttäminen, ja muut yhteisen maatalouspolitiikan välineet,

jos jäsenvaltio esittää kansallisen ohjelman ja joukon alueellisia ohjelmia, kuten asetuksen (EU) N:o 1305/2013 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitetaan, tiedot niiden välisestä täydentävyydestä.

2)

Tarvittaessa selvitys keskinäisestä täydentävyydestä unionin muiden rahoitusvälineiden, mukaan lukien Life (11), kanssa.

15.   Ohjelman täytäntöönpanojärjestelyt, joihin sisältyy seuraavat jaksot:

Kun kyseessä ovat kansalliset ohjelmat, jotka koskevat asetuksen (EU) N:o 1303/2013 28 artiklassa tarkoitettuja EIP:n toteuttamia yhteisiä rahoitusvälineitä, sovelletaan ainoastaan tämän kohdan a, b ja c alakohtaa.

a)

Jäsenvaltioiden suorittama kaikkien asetuksen (EU) N:o 1305/2013 65 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen viranomaisten nimeäminen, asetuksen (EU) N:o 1305/2013 8 artiklan 1 kohdan m alakohdan i alakohdassa tarkoitettu ohjelman hallinnointi- ja valvontarakenteen yhteenvetokuvaus ja asetuksen (EU) N:o 1303/2013 74 artiklan 3 kohdan mukaiset järjestelyt.

b)

Seurantakomitean suunniteltu kokoonpano.

c)

Säännökset, joilla varmistetaan ohjelman julkistaminen, myös kansallisen maaseutuverkoston välityksellä, viitaten 13 artiklassa tarkoitettuun tiedotus- ja julkistamisstrategiaan.

d)

Kuvaus mekanismeista, joilla varmistetaan johdonmukaisuus suhteessa Leader-ohjelmassa toteutettuihin paikallisiin kehittämisstrategioihin, asetuksen (EU) N:o 1305/2013 35 artiklassa tarkoitetussa yhteistyötoimenpiteessä suunniteltuihin toimiin, mainitun asetuksen 20 artiklassa tarkoitettuun peruspalveluja ja kylien kunnostusta maaseutualueilla koskevaan toimenpiteeseen sekä muihin ERI-rahastoihin.

e)

Kuvaus toimista, joilla on tarkoitus keventää tuensaajien hallinnollista taakkaa asetuksen (EU) N:o 1303/2013 27 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

f)

Kuvaus asetuksen (EU) N:o 1303/2013 59 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta teknisen avun käytöstä, mukaan lukien toimet, jotka liittyvät ohjelman ja sen täytäntöönpanon valmisteluun, hallinnointiin, seurantaan, arviointiin ja valvontaan sekä ohjelmasta tiedotukseen, ja toimet, jotka koskevat edellisiä ja seuraavia ohjelmakausia.

16.   Toimet, joilla varmistetaan kumppanien mukaantulo

Ei koske kansallisia ohjelmia, jotka koskevat asetuksen (EU) N:o 1303/2013 28 artiklassa tarkoitettuja EIP:n toteuttamia yhteisiä rahoitusvälineitä.

Luettelo toimista, joita on toteutettu kumppaneiden saamiseksi mukaan, ja käytyjen neuvottelujen aiheet ja lopputulokset.

17.   Kansallinen maaseutuverkosto

Ei koske kansallisia ohjelmia, jotka koskevat asetuksen (EU) N:o 1303/2013 28 artiklassa tarkoitettuja EIP:n toteuttamia yhteisiä rahoitusvälineitä.

Seuraavien kuvaus:

a)

kansallisen maaseutuverkoston perustamismenettely ja -aikataulu;

b)

kansallisen maaseutuverkoston suunniteltu organisaatio eli tapa, jolla asetuksen (EU) N:o 1305/2013 54 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut maaseudun kehittämisen parissa toimivat järjestöt ja viranomaiset, myös kumppanit, saadaan mukaan toimintaan, ja se, miten verkostoitumistoimia helpotetaan;

c)

yhteenvetokuvaus kansallisen maaseutuverkoston ohjelman tavoitteiden mukaisesti toteuttamien toimenpiteiden pääluokista;

d)

kansallisen maaseutuverkoston perustamiseen ja toimintaan käytettävissä olevat varat.

18.   Ennakkoarviointi todennettavuudesta, valvottavuudesta ja virheriskistä

Ei koske kansallisia ohjelmia, jotka koskevat asetuksen (EU) N:o 1303/2013 28 artiklassa tarkoitettuja EIP:n toteuttamia yhteisiä rahoitusvälineitä.

Hallintoviranomaisen ja maksajaviraston lausunto maaseudun kehittämisohjelmasta tuettujen toimenpiteiden todennettavuudesta ja valvottavuudesta.

Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 62 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun toiminnallisesti riippumattoman elimen lausunto, jossa vahvistetaan vakiokustannusten, lisäkustannusten ja tulonmenetysten laskennan asianmukaisuus ja paikkansapitävyys.

19.   Siirtymävaiheen järjestelyt

Ei koske kansallisia ohjelmia, jotka koskevat asetuksen (EU) N:o 1303/2013 28 artiklassa tarkoitettuja EIP:n toteuttamia yhteisiä rahoitusvälineitä.

Siirtymäehtojen kuvaus toimenpiteittäin.

Ohjeellinen siirtotaulukko.

20.   Temaattiset alaohjelmat

20.1   SWOT ja tarpeiden määrittely

a)

SWOT-menetelmään perustuva analyysi, joka sisältää seuraavat jaksot:

i)

yhteisiin ja ohjelmakohtaisiin konteksti-indikaattoreihin ja laadullisiin tietoihin perustuva kattava yleiskuvaus alaohjelman aihealueesta;

ii)

alaohjelman aihealueen osalta havaitut vahvuudet;

iii)

alaohjelman aihealueen osalta havaitut heikkoudet;

iv)

alaohjelman aihealueen osalta havaitut mahdollisuudet;

v)

alaohjelman aihealueen osalta havaitut uhat.

b)

Tarpeiden arviointi SWOT-analyysistä saadun näytön perusteella, kullekin prioriteetille ja kohdealalle sekä kolmelle monialaiselle tavoitteelle (ympäristö, ilmastonmuutoksen hillitseminen ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen, innovointi), joita temaattinen alaohjelma edistää.

20.2   Strategian kuvaus

a)

Jos temaattisella ohjelmalla ei voida puuttua kaikkiin 20 kohdan 1 alakohdan b alakohdassa yksilöityihin tarpeisiin, perustelut sille, mitkä tarpeet on päätetty valita, sekä tavoitteet, prioriteetit ja kohdealat, jotka on valittu SWOT-analyysin ja tarvearvioinnin perusteella.

b)

Maaseudun kehittämistoimenpiteiden yhdistäminen ja perustelut kunkin kohdealan osalta, jota teemakohtainen alaohjelma edistää, myös toimenpiteisiin osoitettujen määrärahojen perustelut ja rahoitusvarojen riittävyys asetettuihin tavoitteisiin nähden, kuten asetuksen (EU) N:o 1305/2013 8 artiklan 1 kohdan c alakohdan ii ja iii alakohdassa tarkoitetaan. Toimenpidelogiikkaan sisällytetyn toimenpideyhdistelmän on perustuttava SWOT-analyysin sekä tarvittaessa a alakohdassa tarkoitettuihin perusteluihin ja tarpeiden priorisointiin.

c)

Kuvaus siitä, miten monialaisia aihealueita käsitellään, mukaan lukien asetuksen (EU) N:o 1305/2013 8 artiklan 1 kohdan c alakohdan v alakohdassa tarkoitetut erityistarpeet.

d)

Toimenpidelogiikan yhteenvetotaulukko, jossa on esitetty alaohjelmalle valitut prioriteetit ja kohdealat, määrälliset tavoitteet ja niiden saavuttamiseksi toteutettavien toimenpiteiden yhdistelmä, myös menosuunnitelmat. Taulukko luodaan automaattisesti 5 kohdan b alakohdassa ja 11 kohdassa esitettyjen tietojen perusteella käyttäen SFC2014-järjestelmän ominaisuuksia.

20.3   Indikaattorisuunnitelma, joka sisältää erilliset jäsennellyt, seuraavat tiedot sisältävät taulukot:

a)

kohdealoittain: niiden toimenpiteiden määrälliset tavoitteet, suunnitellut tuotokset ja suunnitellut julkiset kokonaismenot, jotka on tarkoitus toteuttaa kohdealalla;

b)

maa- ja metsätalous: asetuksen (EU) N:o 1305/2013 5 artiklan 4 kohdassa ja 5 artiklan 5 kohdan d ja e alakohdassa tarkoitettujen prioriteettitavoitteiden yksityiskohtainen laskenta.

2   OSA

Kansallisten kehysten sisällön esittely

1.   Kansallisen kehyksen kuvaus

2.   Jäsenvaltio

a)

Kehyksen kattama maantieteellinen alue.

b)

Alueiden luokittelu.

3.   Kansallisen kehyksen, kumppanuussopimuksen ja maaseudun kehittämisohjelmien välisten suhteiden yleinen esittely

4.   Taulukko, jossa on yhteenveto maaseuturahaston kokonaistuesta jäsenvaltiolle koko ohjelmakaudella aluetyypeittäin ja vuosittain

5.   Toimenpiteiden kuvaus

1)

Kuvaus yleisistä ehdoista, joita sovelletaan useampaan kuin yhteen toimenpiteeseen, mukaan lukien tarvittaessa maaseutualueen, lähtötilanteiden, täydentävien ehtojen, rahoitusvälineiden suunnitellun käytön ja ennakkojen suunnitellun käytön määrittely.

2)

Toimenpidekohtainen kuvaus, mukaan lukien:

a)

Oikeusperusta.

b)

Yleinen kuvaus toimenpiteestä, mukaan lukien sen toimenpidelogiikan yleiset periaatteet ja se, miten toimenpiteellä edistetään kohdealoja ja monialaisia tavoitteita.

c)

Laajuus, tuen taso, tuensaajat sekä tarvittaessa tukiprosentin laskentamenetelmä eriteltynä tarvittaessa alatoimenpiteittäin ja/tai toimintatyypeittäin. Kunkin toimintatyypin osalta tukikelpoiset kustannukset, tukikelpoisuusedellytykset, sovellettavat määrät ja tukiprosentit sekä valintaperusteiden vahvistamisen periaatteet.

d)

Toimenpiteiden todennettavuuden ja valvottavuuden yleiset periaatteet ja tapauksen mukaan tuen määrän laskentamenetelmä.

e)

Tapauksen mukaan kuvaus kustakin 1 osan 8 kohdan 2 alakohdassa tarkoitetusta toimenpiteestä.

6.   Tapauksen mukaan kansallinen lisärahoitus

Perussopimuksen 42 artiklan soveltamisalaan kuuluvista toimenpiteistä ja toimista taulukko, jossa esitetään kansallinen lisärahoitus toimenpiteittäin asetuksen (EU) N:o 1305/2013 82 artiklan mukaisesti, mukaan lukien ilmoitus maaseudun kehittämisasetuksen mukaisten kriteerien täyttymisestä.

7.   Tapauksen mukaan valtiontuen arviointiin tarvittavat osatekijät

Perussopimuksen 42 artiklan soveltamisalaan kuulumattomista toimenpiteistä ja toimista taulukko, jossa esitetään asetuksen (EU) N:o 1305/2013 81 artiklan 1 kohdan mukaiset ohjelmien täytäntöönpanoon käytettävät tukijärjestelmät, mukaan lukien tukijärjestelmän nimi ja viitetiedot sekä maaseuturahaston rahoitusosuus, kansallinen yhteisrahoitus ja kansallinen lisärahoitus. Yhteensopivuus valtiontukea koskevien unionin sääntöjen kanssa on varmistettava asianomaisten ohjelmien koko elinkaaren ajan.

Taulukkoon on liitettävä jäsenvaltion sitoumus, jonka mukaan tällaisista toimenpiteistä ilmoitetaan yksittäin perussopimuksen 108 artiklan 3 kohdan mukaisesti, jos näin edellytetään valtiontukisääntöjen perusteella tai kyseisen valtiontuen hyväksymispäätöksessä vahvistetuissa erityisissä edellytyksissä.

Ilmoitus siitä, saako toimenpide/toimi valtiontukea kansallisesta kehyksestä vai asianomaisista maaseudun kehittämisohjelmista.

3   OSA

Kansallisen maaseutuverkoston ohjelman sisällön esittely

1.   Erityisen kansallisen maaseutuverkoston ohjelman nimi

2.   Jäsenvaltio tai hallinnollinen alue

a)

Ohjelman kattama maantieteellinen alue.

b)

Alueen luokittelu.

3.   Ennakkoarviointi

a)

Kuvaus prosessista, mukaan lukien tärkeimpien tapahtumien ja välikertomusten aikataulu, suhteessa kansallisen maaseutuverkoston ohjelman etenemisen keskeisiin vaiheisiin.

b)

Jäsennelty taulukko, jossa esitetään ennakkoarvioinnin suositukset ja niiden käsittely.

c)

Kansallisen maaseutuverkoston ohjelman liitteenä on esitettävä täydellinen ennakkoarviointikertomus.

4.   Arviointisuunnitelma, joka sisältää seuraavat jaksot:

1)   Tavoitteet ja päämäärä

Ilmoitus arviointisuunnitelman tavoitteista ja päämäärästä, jotta riittäviä ja asianmukaisia arviointitoimia varmasti toteutetaan, erityisesti ohjelman ohjaukseen, vuosien 2017 ja 2019 vuosittaisiin täytäntöönpanokertomuksiin ja ennakkoarviointiin tarvittavien tietojen toimittamiseksi ja sen varmistamiseksi, että kansallisen maaseutuverkoston ohjelman arviointiin tarvittavat tiedot ovat käytettävissä.

2)   Hallinnointi ja koordinointi

Lyhyt kuvaus kansallisen maaseutuverkoston ohjelman seuranta- ja arviointijärjestelyistä, niihin osallistuvista keskeisistä tahoista ja näiden tahojen vastuista. Selitys siitä, miten arviointitoimet ovat yhteydessä kansallisen maaseutuverkoston ohjelman toteutukseen sisällön ja ajoituksen suhteen.

3)   Arviointiaiheet ja -toimet

Alustava kuvaus kansallisen maaseutuverkoston ohjelmaan liittyvistä ennakoiduista arviointiaiheista ja -toimista, mukaan lukien, muttei yksinomaan, asetuksessa (EU) N:o 1303/2013 ja asetuksessa (EU) N:o 1305/2013 säädettyjen arviointivaatimusten täyttäminen. Kuvauksen on katettava toimet, joiden avulla arvioidaan ohjelman vaikutus kansallisen maaseutuverkoston ohjelman tavoitteiden saavuttamiseen, tulosindikaattoriarvojen arviointi ja nettovaikutusten analyysi. Ohjelmakohtaiset osatekijät, kuten työ menetelmien kehittämiseksi tai tiettyjen politiikanalojen käsittelemiseksi.

4)   Tiedot

Lyhyt kuvaus järjestelmästä kansallisen maaseutuverkoston ohjelman toteutusta koskevien tilastotietojen kirjaamiseksi, säilyttämiseksi, hallinnoimiseksi ja niistä raportoimiseksi sekä seurantatietojen toimittamisesta arviointia varten. Ilmoitus käytettävistä tietolähteistä, tietoaukoista, mahdollisista institutionaalisista ongelmista, jotka liittyvät tietojen toimittamiseen, ja ehdotetuista ratkaisuista. Tässä jaksossa on osoitettava, että asianmukaiset tiedonhallintajärjestelmät ovat käytettävissä hyvissä ajoin.

5)   Aikataulu

Ohjelmakauden tärkeimmät välitavoitteet ja alustava suunnitelma ajoituksesta, jonka avulla varmistetaan, että tulokset ovat saatavilla asianmukaisena aikana.

6)   Viestintä

Kuvaus siitä, miten arvioinnin tulokset levitetään kohdevastaanottajille, sekä kuvaus mekanismeista, jotka on luotu arvioinnin tulosten hyödyntämisen seuraamista varten.

7)   Resurssit

Kuvaus arviointisuunnitelman toteuttamiseen tarvittavista ja ennakoiduista resursseista, mukaan lukien tieto hallinnollisia valmiuksia, dataa, rahoitusvaroja ja tietotekniikkaa koskevista tarpeista. Kuvaus valmiuksia kehittävistä toimista, joilla on tarkoitus varmistaa, että arviointisuunnitelma voidaan toteuttaa kokonaisuudessaan.

5.   Rahoitussuunnitelma, jossa esitetään seuraavat:

a)

maaseuturahaston vuotuinen rahoitusosuus;

b)

unionin kokonaisrahoitusosuus ja maaseuturahaston rahoitusosuus.

6.   Ohjelman täytäntöönpanojärjestelyt sisältäen seuraavat jaksot:

a)

Jäsenvaltioiden suorittama kaikkien asetuksen (EU) N:o 1305/2013 65 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen viranomaisten nimeäminen, asetuksen (EU) N:o 1305/2013 8 artiklan 1 kohdan m alakohdan i alakohdassa tarkoitettu ohjelman hallinnointi- ja valvontarakenteen yhteenvetokuvaus ja asetuksen (EU) N:o 1303/2013 74 artiklan 3 kohdan mukaiset järjestelyt.

b)

Seurantakomitean suunniteltu kokoonpano.

c)

Kuvaus seuranta- ja arviointijärjestelmästä.

7.   Kansallinen maaseutuverkosto

Seuraavien kuvaus:

a)

kansallisen maaseutuverkoston perustamismenettely ja -aikataulu;

b)

kansallisen maaseutuverkoston suunniteltu perustaminen ja toiminta eli tapa, jolla maaseudun kehittämisen parissa toimivat järjestöt ja viranomaiset, myös asetuksen (EU) N:o 1305/2013 54 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu kumppanuus, saadaan mukaan toimintaan, ja se, miten verkostoitumistoimia helpotetaan;

jos jäsenvaltio tukee kansallista maaseutuverkostoa erityisellä kansallisen maaseutuverkoston ohjelmalla ja alueellisilla ohjelmilla, tiedot näiden keskinäisestä täydentävyydestä;

c)

yhteenvetokuvaus kansallisen maaseutuverkoston ohjelman tavoitteiden mukaisesti toteuttamien toimenpiteiden pääluokista;

d)

kansallisen maaseutuverkoston perustamiseen ja toimintaan käytettävissä olevat varat.

4   OSA

1 osan 6 kohdan b alakohdan ii alakohdassa tarkoitettu ohjeellinen luettelo prioriteeteista/kohdealoista ja toimenpiteistä, joilla on erityistä merkitystä (maaseudun kehittämisen prioriteettisidonnaisten ja yleisten) ennakkoehtojen kannalta

1.   MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAT ERITYISET ENNAKKOEHDOT

Maaseudun kehittämiseen / yhteisiä säännöksiä koskevaan asetukseen liittyvä unionin prioriteetti: temaattinen tavoite (TO)

Ennakkoehdot

Täyttymiskriteerit

Sovellettavuus kohdealoihin, toimenpiteisiin

Kuten asetuksen (EU) N:o 1305/2013 liitteessä V vahvistetaan

Kuten asetuksen (EU) N:o 1305/2013 liitteessä V vahvistetaan

Kuten asetuksen (EU) N:o 1305/2013 liitteessä V vahvistetaan

Maaseudun kehittämisen prioriteetti 3: elintarvikeketjun organisoitumisen edistäminen mukaan lukien maataloustuotteiden jalostus ja markkinointi, eläinten hyvinvointi ja maatalouden riskienhallinta

TO 5: ilmastonmuutokseen sopeutumisen, riskien ehkäisemisen ja riskinhallinnan edistäminen

3.1

Riskien ehkäiseminen ja riskien hallinta: On laadittu katastrofien hallintaan tarkoitetut kansalliset tai alueelliset riskiarvioinnit, joissa otetaan huomioon ilmastonmuutokseen sopeutuminen.

Käytössä on oltava kansallinen tai alueellinen riskinarviointi, johon kuuluvat seuraavat tekijät:

Kuvaus riskinarvioinnissa käytettävistä menettelystä, metodologiasta, menetelmistä ja muista kuin arkaluonteisista tiedoista sekä riskiin perustuvista kriteereistä investoinnin priorisoimiseksi.

Kuvaus yhden riskin ja usean riskin skenaarioista.

Tarvittaessa otetaan huomioon kansalliset strategiat ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi.

Kohdeala: 3B

Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 18, 24 ja 36 artiklan sekä 36–39 artiklan mukaiset toimenpiteet

Maaseudun kehittämisen prioriteetti 4: maa- ja metsätalouteen liittyvien ekosysteemien ennallistaminen, säilyttäminen ja parantaminen

TO 5: ilmastonmuutokseen sopeutumisen, riskien ehkäisemisen ja riskinhallinnan edistäminen

TO 6: ympäristön säilyttäminen ja suojeleminen ja resurssien tehokkaan käytön edistäminen

4.1

Hyvä maatalous- ja ympäristökunto (GAEC): Asetuksen (EU) N:o 1306/2013 VI osaston I luvussa tarkoitetut hyvää maatalous- ja ympäristökuntoa koskevat toimenpidevaatimukset vahvistetaan kansallisella tasolla.

Hyvää maatalous- ja ympäristökuntoa koskevat toimenpidevaatimukset määritellään kansallisessa lainsäädännössä ja täsmennetään ohjelmissa.

Kohdeala(t): 4A, 4B, 4C

Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 28, 29 ja 30 artiklan mukaiset toimenpiteet

4.2

Lannoitteisiin ja kasvinsuojeluaineisiin sovellettavat vähimmäisvaatimukset: Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 III osaston I luvun 28 artiklassa tarkoitetut lannoitteisiin ja kasvinsuojeluaineisiin sovellettavat vähimmäisvaatimukset määritellään kansallisella tasolla.

Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 III osaston I luvussa tarkoitetut lannoitteisiin ja kasvinsuojeluaineisiin sovellettavat vähimmäisvaatimukset täsmennetään ohjelmissa.

Kohdeala(t): 4A, 4B, 4C

Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 28 ja 29 artiklan mukaiset toimenpiteet

4.3

Muut asiaa koskevat kansalliset toimenpidevaatimukset: Asiaa koskevat pakolliset kansalliset toimenpidevaatimukset määritellään asetuksen (EU) N:o 1305/2013 III osaston I luvun 28 artiklan soveltamiseksi.

Asiaa koskevat pakolliset kansalliset toimenpidevaatimukset täsmennetään ohjelmissa.

Kohdeala(t): 4A, 4B, 4C

Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 28 ja 29 artiklan mukaiset toimenpiteet

Maaseudun kehittämisen prioriteetti 5: resurssitehokkuuden edistäminen sekä vähähiiliseen ja ilmastonmuutosta kestävään talouteen siirtymisen tukeminen maatalous-, elintarvike- ja metsätaloussektoreilla

TO 4: vähähiiliseen talouteen siirtymisen tukeminen kaikilla sektoreilla

TO 6: ympäristön säilyttäminen ja suojeleminen ja resurssien tehokkaan käytön edistäminen

5.1

Energiatehokkuus: On toteutettu toimia, joilla edistetään kustannustehokkaasti energian loppukäytön tehokkuutta ja investointeja energiatehokkuuteen rakennettaessa tai uusittaessa rakennuksia.

Näitä toimia ovat seuraavat:

Toimenpiteet sen varmistamiseksi, että noudatetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/31/EU (12) 3, 4 ja 5 artiklassa säädettyjä rakennusten energiatehokkuuteen liittyviä vähimmäisvaatimuksia.

Tarvittavat toimenpiteet rakennusten energiatehokkuuden sertifiointijärjestelmän perustamiseksi direktiivin 2010/31/EU 11 artiklan mukaisesti.

Toimenpiteet energiatehokkuutta koskevan strategisen suunnittelun varmistamiseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/27/EU (13) 3 artiklan mukaisesti.

Energian loppukäytön tehokkuudesta ja energiapalveluista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/32/EY (14) 13 artiklan mukaiset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että loppukäyttäjille tarjotaan käyttäjäkohtaiset mittarit, sikäli kuin se on teknisesti mahdollista, taloudellisesti järkevää ja oikeassa suhteessa mahdollisiin energiansäästöihin.

Kohdeala(t): 5B

Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 17, 19, 20 ja 35 artiklan mukaiset toimenpiteet

5.2

Vesihuolto: Seuraavien olemassaolo: a) veden hinnoittelupolitiikka, joka tarjoaa käyttäjille riittävät kannustimet vesivarojen tehokkaaseen käyttämiseen ja b) veden käytön eri sektorit osallistuvat riittävästi vesipalveluista aiheutuvien kustannusten kattamiseen osuudella, joka on määritetty hyväksytyssä, ohjelmien tukemia investointeja koskevassa vesipiirin hoitosuunnitelmassa.

Maaseuturahaston tukemilla sektoreilla jäsenvaltio on varmistanut, että veden käytön eri sektorit osallistuvat riittävästi vesipalveluista aiheutuvien kustannusten kattamiseen vesipuitedirektiivin 9 artiklan 1 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan mukaisesti ottaen tarvittaessa huomioon kustannusten kattamisen sosiaaliset, ympäristöön kohdistuvat ja taloudelliset vaikutukset samoin kuin kyseisen alueen tai alueiden maantieteelliset olot ja ilmasto-olot.

Kohdeala: 5A

Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 17 ja 35 artiklan mukaiset toimenpiteet

5.3

Uusiutuvat energialähteet: On toteutettu toimia uusiutuvien energialähteiden tuotannon ja jakelun edistämiseksi (15).

On otettu käyttöön läpinäkyviä tukijärjestelmiä, verkkoon pääsyä tai taattua pääsyä ja toimituksia koskevat prioriteetit sekä julkaistut, vakioidut säännöt teknisistä mukautuksista johtuvien kustannusten kantamiselle ja jakamiselle direktiivin 2009/28/EY 14 artiklan 1 kohdan ja 16 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti.

Jäsenvaltio on hyväksynyt kansallisen uusiutuvaa energiaa koskevan toimintasuunnitelman direktiivin 2009/28/EY 4 artiklan mukaisesti.

Kohdeala: 5C

Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 17, 19, 20 ja 35 artiklan mukaiset toimenpiteet

Maaseudun kehittämisen prioriteetti 6: Sosiaalisen osallisuuden, köyhyyden vähentämisen ja taloudellisen kehityksen edistäminen maaseutualueilla

TO 2: tieto- ja viestintäteknologian saavutettavuuden, käytön ja laadun parantaminen (laajakaistaa koskeva tavoite)

6.1

Seuraavan sukupolven verkon (NGN) infrastruktuuri: On laadittu sellaiset kansalliset tai alueelliset seuraavan sukupolven liityntäverkkoja koskevat suunnitelmat, joissa otetaan huomioon alueelliset toimet nopeita internet-liittymiä koskevien unionin tavoitteiden saavuttamiseksi, kohdennetaan toimet alueille, joilla markkinat eivät kykene tarjoamaan avointa infrastruktuuria kohtuullisin kustannuksin ja laadukkaasti kilpailua ja valtiontukia koskevien unionin sääntöjen mukaisesti ja huolehditaan siitä, että palvelut ovat muita heikommassa asemassa olevien ryhmien saatavilla.

Käytössä on seuraavan sukupolven verkkoja koskeva kansallinen tai alueellinen suunnitelma, johon sisältyy:

taloudelliseen analyysiin perustuva infrastruktuuri-investointisuunnitelma, jossa otetaan huomioon olemassa olevat yksityiset ja julkiset infrastruktuurit ja suunnitellut investoinnit,

kestäviä investointimalleja, joilla lisätään kilpailua ja varmistetaan avointen, kohtuuhintaisten, laadukkaiden ja tulevaisuuden vaatimukset huomioon ottavien infrastruktuurien ja palvelujen saatavilla olo,

toimenpiteitä yksityisten investointien lisäämiseksi.

Kohdeala: 6C

Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 20 ja 35 artiklan mukaiset toimenpiteet


2.   YLEISET ENNAKKOEHDOT

Ennakkoehdot

Täyttymiskriteerit

Sovellettavuus kohdealoihin, toimenpiteisiin

Kuten asetuksen (EU) N:o 1303/2013 liitteessä XI olevassa II osassa vahvistetaan

Kuten asetuksen (EU) N:o 1303/2013 liitteessä XI olevassa II osassa vahvistetaan

1.   Syrjinnän torjunta

On olemassa hallinnolliset valmiudet syrjinnän vastaisen unionin lainsäädännön ja toimintapolitiikan täytäntöönpanoa ja soveltamista varten ERI-rahastojen alalla.

Jäsenvaltioiden institutionaalisten ja oikeudellisten puitteiden mukaiset järjestelyt kaikkien henkilöiden yhdenvertaisesta kohtelusta vastaavien elinten osallistumisen mahdollistamiseksi ohjelmien valmistelun ja täytäntöönpanon kaikkiin vaiheisiin, mukaan luettuna tasa-arvoa koskevan neuvonnan antaminen ERI-rahastoihin liittyvässä toiminnassa.

Järjestelyt ERI-rahastojen hallinnointiin ja valvontaan osallistuvien viranomaisten henkilöstön kouluttamiseksi syrjinnän vastaisen unionin lainsäädännön ja toimintapolitiikan alalla.

Kohdeala: 6B

Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 14, 15 ja 35 artiklan mukaiset toimenpiteet, Leader

2.   Sukupuolten tasa-arvo

On olemassa hallinnolliset valmiudet sukupuolten tasa-arvoa koskevan unionin lainsäädännön ja toimintapolitiikan täytäntöönpanoa ja soveltamista varten ERI-rahastojen alalla.

Jäsenvaltioiden institutionaalisten ja oikeudellisten puitteiden mukaiset järjestelyt sukupuolten tasa-arvosta vastaavien elinten osallistumisen mahdollistamiseksi ohjelmien valmistelun ja täytäntöönpanon kaikkiin vaiheisiin, mukaan luettuna sukupuolten tasa-arvoa koskevan neuvonnan antaminen ERI-rahastoihin liittyvässä toiminnassa.

Järjestelyt ERI-rahastojen hallinnointiin ja valvontaan osallistuvien viranomaisten henkilöstön kouluttamiseksi sukupuolten tasa-arvoa koskevan unionin lainsäädännön ja toimintapolitiikan sekä sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen alalla.

Kohdeala(t): 6A, 6B

Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 15, 19, 20 ja 35 artiklan mukaiset toimenpiteet, Leader

3.   Vammaiset henkilöt

On olemassa hallinnolliset valmiudet YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen täytäntöönpanoa ja soveltamista varten ERI-rahastojen alalla neuvoston päätöksen 2010/48/EY (16) mukaisesti

Jäsenvaltioiden institutionaalisten ja oikeudellisten puitteiden mukaiset järjestelyt vammaisten henkilöiden oikeuksien suojelusta vastaavien elinten tai vammaisia henkilöitä edustavien järjestöjen ja muiden asiaan kuuluvien sidosryhmien kuulemisen ja niiden osallistumisen mahdollistamiseksi ohjelmien valmistelun ja täytäntöönpanon kaikissa vaiheissa.

Järjestelyt ERI-rahastojen hallinnointiin ja valvontaan osallistuvien viranomaisten henkilöstön kouluttamiseksi vammaisia henkilöitä koskevan unionin ja jäsenvaltioiden sovellettavan lainsäädännön ja toimintapolitiikan alalla, mukaan lukien tarvittaessa saavutettavuuden ja YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen käytännön soveltaminen unionin ja jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaisesti.

Järjestelyt, joilla varmistetaan YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen 9 artiklan täytäntöönpanon seuranta ERI-rahastojen yhteydessä ohjelmien valmistelun ja täytäntöönpanon kaikissa vaiheissa.

Kohdeala(t): 6A, 6B

Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 19, 20 ja 35 artiklan mukaiset toimenpiteet, Leader

4.   Julkiset hankinnat

On olemassa järjestelyt, joilla varmistetaan julkisia hankintoja koskevan unionin lainsäädännön tehokas soveltaminen ERI-rahastojen alalla.

Järjestelyt julkisia hankintoja koskevan unionin lainsäädännön tehokasta soveltamista varten asianmukaisten mekanismien avulla.

Järjestelyt, joilla varmistetaan läpinäkyvät sopimusten myöntämismenettelyt.

Järjestelyt ERI-rahastojen täytäntöönpanossa toimivan henkilöstön koulutusta ja tiedotusta varten.

Järjestelyt hallinnon valmiuksien varmistamiseksi julkisia hankintoja koskevien unionin sääntöjen täytäntöönpanon ja soveltamisen osalta.

Kohdeala(t): 2A, 5A, 5B, 5C, 6B

Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 14, 15, 17, 19 ja 20 artiklan, 21 artiklan e alakohdan ja 35 artiklan mukaiset toimenpiteet, Leader

5.   Valtiontuki

On olemassa järjestelyt, joilla varmistetaan unionin valtiontukilainsäädännön tehokas soveltaminen ERI-rahastojen alalla.

Järjestelyt unionin valtiontukisääntöjen tehokasta soveltamista varten.

Järjestelyt ERI-rahastojen täytäntöönpanossa toimivan henkilöstön koulutusta ja tiedotusta varten.

Järjestelyt hallinnon valmiuksien varmistamiseksi unionin valtiontukisääntöjen täytäntöönpanon ja soveltamisen osalta.

Kaikki kohdealat ja toimenpiteet edellyttäen, että niiden osalta toteutettavat toimet kuuluvat perussopimuksen 42 artiklan soveltamisalaan.

6.   Ympäristövaikutusten arviointia (YVA) ja strategista ympäristöarviointia (SYA) koskeva ympäristölainsäädäntö

On olemassa järjestelyt YVA:ta ja SYA:ta koskevan unionin ympäristölainsäädännön tehokasta soveltamista varten.

Järjestelyt Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/92/EU (17) (YVA) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/42/EY (18) (SYA) tehokasta soveltamista varten.

Järjestelyt YVA- ja SYA-direktiivien täytäntöönpanossa toimivan henkilöstön koulutusta ja tiedotusta varten.

Järjestelyt, joilla varmistetaan hallinnollisten valmiuksien riittävyys.

Kohdeala(t): 2A, 3A, 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 6A, 6C

Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 17, 19, 20 ja 21 artiklan ja 28–35 artiklan mukaiset toimenpiteet

7.   Tilastojärjestelmät ja tulosindikaattorit

On olemassa tilastopohja, joka on tarpeen ohjelmien tehokkuuden ja vaikutusten arvioinnissa.

On olemassa tulosindikaattorijärjestelmä, jonka avulla valitaan toimet, joilla edistetään tehokkaimmin haluttuja tuloksia, seurataan tulosten toteutumista ja suoritetaan vaikutustenarviointeja.

Tilastotietojen oikea-aikaista keräämistä ja yhdistämistä koskevat järjestelyt, joissa esitetään

lähteet ja menetelmät tilastollisen validoinnin varmistamiseksi;

yhdistettyjen tietojen julkistamista ja julkista saatavuutta koskevat järjestelyt;

tehokas tulosindikaattorijärjestelmä, mukaan lukien

kunkin ohjelman tulosindikaattorien valinta siten, että ne tuottavat tietoa ohjelmasta rahoitettavien toimenpiteiden valinnan perusteena olevista asioista;

tavoitteiden vahvistaminen kyseisille indikaattoreille;

seuraavien ehtojen noudattaminen kaikkien indikaattorien osalta: tietojen uskottavuus (robustisuus) ja tilastollinen validointi, normatiivisen tulkinnan selkeys, reagointiherkkyys toimintapolitiikan suhteen, oikea-aikainen keruu.

Menettelyt, joilla varmistetaan, että kaikkia ohjelmasta rahoitettavia toimia varten on hyväksytty tehokas indikaattorijärjestelmä.

Sovellettavissa, mutta jo täytetty, yhteinen seuranta- ja arviointijärjestelmä

5   OSA

Toimenpiteiden ja alatoimenpiteiden koodit

Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 tai asetuksen (EU) N:o 1303/2013 mukainen toimenpide

Tämän asetuksen mukainen toimenpiteen koodi

Alatoimenpide ohjelmointitarkoituksia varten

Tämän asetuksen mukainen alatoimenpide

Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 14 artikla

tietämyksen siirtoa ja tiedotusta koskevat toimet

1

tuki ammatillista koulutusta ja taitojen hankkimista koskeviin toimiin

1.1

tuki esittelytoimintaan ja tiedotustoimiin

1.2

tuki lyhytaikaisiin tilan- ja metsänhoitoa koskeviin vaihtoihin ja vierailuihin tiloille ja metsiin

1.3

Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 15 artikla

neuvonta-, tilanhoito- ja lomituspalvelut

2

tuki neuvontapalveluiden hyödyntämiseen

2.1

tuki tilanhoito- ja lomituspalvelujen sekä maatalouden neuvontapalvelujen ja metsätalouden neuvontapalvelujen perustamiseen

2.2

tuki neuvojien kouluttamiseen

2.3

Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 16 artikla

maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmät

3

tuki laatujärjestelmiin liittymiseen

3.1

tuki tuottajaryhmien sisämarkkinoilla toteuttamiin tiedotus- ja menekinedistämistoimiin

3.2

Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 17 artikla

investoinnit fyysiseen omaisuuteen

4

maatilojen investointituki

4.1

tuki maataloustuotteiden jalostukseen / kaupan pitämiseen ja/tai kehittämiseen kohdistuviin investointeihin

4.2

tuki maa- ja metsätalouden kehittämiseen, nykyaikaistamiseen tai sopeuttamiseen liittyviin infrastruktuuri-investointeihin

4.3

tuki ei-tuotannollisiin investointeihin, jotka liittyvät maatalouden ympäristö- ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseen

4.4

Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 18 artikla

luonnonkatastrofien vahingoittamien maatalouden tuotantomahdollisuuksien palauttaminen ja aiheellisten ennalta ehkäisevien toimien käyttöönotto

5

tuki investointeihin ennalta ehkäiseviin toimiin, joiden tavoitteena on lieventää mahdollisten luonnonkatastrofien, epäsuotuisten sääolojen ja muiden katastrofien seurauksia

5.1

tuki investointeihin luonnonkatastrofien, epäsuotuisten sääolojen ja muiden katastrofien vahingoittaman maatalousmaan ennallistamiseksi ja vahingoittamien tuotantomahdollisuuksien palauttamiseksi

5.2

Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 19 artikla

tila- ja yritystoiminnan kehittäminen

6

yrityksen perustamistuet nuorille viljelijöille

6.1

yrityksen perustamistuki muun kuin maataloustoiminnan aloittamiseksi maaseutualueilla

6.2

yrityksen perustamistuki pientilojen kehittämiseksi

6.3

tuki investointeihin muun kuin maataloustoiminnan perustamiseen ja kehittämiseen

6.4

korvaukset viljelijöille, jotka ovat tukikelpoisia pienviljelijäjärjestelmässä ja siirtävät tilansa pysyvästi toiselle viljelijälle

6.5

Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 20 artikla

peruspalvelut ja kylien kunnostus maaseutualueilla

7

tuki maaseutualueiden kuntien ja kylien ja niiden peruspalvelujen kehittämissuunnitelmien sekä Natura 2000 -alueita ja muita luonnonarvoltaan merkittäviä alueita koskevien suojelu- ja hoitosuunnitelmien laatimiseen ja päivittämiseen

7.1

tuki investointeihin kaikenlaisten pieninfrastruktuurien luomiseksi, parantamiseksi tai laajentamiseksi, uusiutuvia energialähteitä ja energiansäästöä koskevat investoinnit mukaan luettuina

7.2

tuki laajakaistainfrastruktuuriin, myös sen luomiseen, parantamiseen ja laajentamiseen, passiiviseen laajakaistainfrastruktuuriin sekä laajakaistan ja julkisten sähköisen hallinnon ratkaisujen saatavuuteen

7.3

tuki investointeihin maaseutuväestölle suunnattujen paikallisten peruspalvelujen, vapaa-aika ja kulttuuri mukaan luettuina, ja niihin liittyvän infrastruktuurin perustamiseen, parantamiseen tai laajentamiseen

7.4

tuki investointeihin vapaa-ajan infrastruktuurin julkiseen käyttöön, matkailuneuvontaan ja pienimuotoiseen matkailuinfrastruktuuriin

7.5

tuki kylien, maaseutumaiseman ja luonnonarvoltaan merkittävien alueiden kulttuuri- ja luonnonperinnön säilyttämiseen, ennallistamiseen ja kohentamiseen liittyviin tutkimuksiin ja investointeihin, niihin liittyvät sosioekonomiset näkökohdat mukaan luettuina, sekä ympäristöalan tiedotustoimenpiteisiin

7.6

tuki toimintojen siirtämiseen sekä maaseudun taajamissa tai niiden lähellä sijaitsevien rakennusten ja muiden tilojen muutostöihin tarkoitettuihin investointeihin, joilla pyritään parantamaan taajaman elämänlaatua tai lisäämään sen ympäristönsuojelun tasoa

7.7

muut

7.8

Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 21 artikla

investoinnit metsäalueiden kehittämiseen ja metsien elinkelpoisuuden parantamiseen

8

tuki metsitykseen / puustoisen maan muodostamiseen

8.1

tuki peltometsätalousjärjestelmien perustamiseen ja ylläpitoon

8.2

tuki metsäpaloista, luonnonkatastrofeista ja muista katastrofeista metsille aiheutuvien vahinkojen ennalta ehkäisemiseen

8.3

tuki metsäpaloista, luonnonkatastrofeista ja muista katastrofeista metsille aiheutuvien vahinkojen korjaamiseen

8.4

tuki investointeihin, joilla parannetaan metsäekosysteemien häiriönsietokykyä ja ympäristöarvoa

8.5

tuki investointeihin metsätalouden tekniikoihin sekä metsätuotteiden jalostukseen, käyttöönottoon ja kaupan pitämiseen

8.6

Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 27 artikla

tuottajaryhmien ja -organisaatioiden perustaminen

9

maa- ja metsätalousalojen tuottajaryhmien ja -organisaatioiden perustaminen

9

Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 28 artikla

maatalouden ympäristö- ja ilmastotoimenpiteet

10

korvaukset maatalouden ympäristö- ja ilmastositoumuksiin

10.1

tuki maatalouden geenivarojen säilyttämiseen, kehittämiseen ja kestävään käyttöön

10.2

Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 29 artikla

luonnonmukainen maatalous

11

korvaukset luonnonmukaisen maatalouden käytäntöihin ja menetelmiin siirtymiseen

11.1

korvaukset luonnonmukaisen maatalouden käytäntöjen ja menetelmien ylläpitämiseen

11.2

Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 30 artikla

Natura 2000 -korvaukset ja vesipuitedirektiivin mukaiset korvaukset

12

korvaukset Natura 2000 -maatalousalueista

12.1

korvaukset Natura 2000 -metsäalueista

12.2

korvaukset vesipiirien hoitosuunnitelmiin kuuluvista maatalousalueista

12.3

Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 31 artikla

korvaukset alueille, joilla on luonnonolosuhteista johtuvia tai muita erityisrajoitteita

13

korvaukset vuoristoalueille

13.1

korvaukset muille alueille, joilla on luonnonolosuhteista johtuvia huomattavia rajoitteita

13.2

korvaukset muille alueille, joilla on erityisrajoitteita

13.3

Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 33 artikla

eläinten hyvinvointi

14

korvaukset eläinten hyvinvoinnin edistämiseen

14

Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 34 artikla

metsätalouden ympäristö- ja ilmastopalvelut ja metsien suojelu

15

korvaukset metsätalouden ympäristö- ja ilmastositoumuksiin

15.1

tuki metsien geenivarojen säilyttämiseen ja edistämiseen

15.2

Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 35 artikla

yhteistyö

16

tuki maatalouden tuottavuutta ja kestävyyttä koskevan eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden mukaisten toimijaryhmien perustamiseen ja toimintaan

16.1

tuki pilottihankkeisiin ja tuki uusien tuotteiden, käytäntöjen, menetelmien ja tekniikoiden kehittämiseen

16.2

tuki yhteistyöhön pienten toimijoiden välillä yhteisten työprosessien järjestämisessä sekä tilojen ja resurssien jakamisessa ja maaseutumatkailuun liittyvien matkailupalvelujen kehittämiseen ja saattamiseen markkinoille

16.3

tuki horisontaaliseen ja vertikaaliseen yhteistyöhön toimitusketjun toimijoiden välillä lyhyiden toimitusketjujen ja paikallisten markkinoiden perustamiseksi ja kehittämiseksi sekä tuki paikallisiin menekinedistämistoimiin lyhyiden toimitusketjujen ja paikallisten markkinoiden kehittämiseksi

16.4

tuki yhteisiin toimiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi sekä tuki ympäristöhankkeita ja nykyisiä ympäristökäytäntöjä koskeviin yhteisiin lähestymistapoihin

16.5

tuki yhteistyöhön toimitusketjun toimijoiden välillä elintarvike- ja energiantuotannossa ja teollisissa prosesseissa käytettävän biomassan tarjoamiseksi kestävällä tavalla

16.6

tuki muihin kuin yhteisölähtöisiin paikallisiin kehittämisstrategioihin

16.7

tuki metsäsuunnitelmien tai vastaavien välineiden laatimiseen

16.8

tuki maataloustoiminnan monipuolistamiseen terveydenhuollon, sosiaalisen integroitumisen, yhteisön tukeman maatalouden sekä ympäristöä ja elintarvikkeita koskevan koulutuksen aloilla toteutettaviin toimintoihin

16.9

muut

16.10

Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 36 artikla

riskienhallinta

17

sato-, eläin- ja kasvivakuutusmaksut

17.1

epäsuotuisia sääoloja, eläin- ja kasvitauteja, tuholaisvahinkoja ja ympäristövahinkoja varten perustetut keskinäiset rahastot

17.2

tulojen vakauttamisväline

17.3

Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 40 artikla

Kroatian täydentävien kansallisten suorien tukien rahoitus

18

Kroatian täydentävien kansallisten suorien tukien rahoitus

18

Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 35 artikla

tuki yhteisölähtöiseen paikalliseen kehittämiseen (Leader)

19

valmistelutuki

19.1

tuki yhteisölähtöisen paikallisen kehittämisstrategian mukaisten toimien täytäntöönpanoon

19.2

paikallisen toimintaryhmän yhteistyön valmistelu ja täytäntöönpano

19.3

tuki toimintakustannuksiin ja toiminnan edistämiseen

19.4

Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 51–54 artikla

tekninen apu

20

tuki tekniseen apuun (muu kuin kansallinen maaseutuverkosto)

20.1

tuki kansallisen maaseutuverkoston perustamiseen ja toimintaan

20.2

6   OSA

Maaseudun kehittämistä koskevat unionin prioriteetit ja kohdealojen koodit

Prioriteetti

Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 artikla / kohdealan koodi

Kohdeala

Prioriteetti 1: Tietämyksen siirron ja innovaatioiden edistäminen maa- ja metsätaloudessa sekä maaseutualueilla

5 artiklan 1 kohdan a alakohta = kohdeala 1A

Innovaatioiden, yhteistyön ja tietämyspohjan kehittämisen edistäminen maaseutualueilla

5 artiklan 1 kohdan b alakohta = kohdeala 1B

Yhteyksien vahvistaminen maatalouden, ruoan tuotannon, metsätalouden sekä tutkimuksen ja innovaatioiden välillä myös ympäristöasioiden hallinnan ja ympäristönsuojelun tason parantamiseksi

5 artiklan 1 kohdan c alakohta = kohdeala 1C

Elinikäisen oppimisen ja ammatillisen koulutuksen edistäminen maa- ja metsätaloudessa

Prioriteetti 2: Maatilojen elinkelpoisuuden ja kilpailukyvyn edistäminen kaikenlaisessa maataloudessa kaikilla alueilla sekä innovatiivisen maatalousteknologian ja metsien kestävän hoidon ja käytön edistäminen

5 artiklan 2 kohdan a alakohta = kohdeala 2A

Kaikkien maatilojen taloudellisen suorituskyvyn parantaminen sekä maatilojen rakenneuudistuksen ja nykyaikaistamisen helpottaminen, erityisesti markkinoille osallistumisen ja markkinoille suuntautumisen sekä maatalouden monipuolistamisen lisäämiseksi

5 artiklan 2 kohdan b alakohta = kohdeala 2B

Riittävän ammattitaitoisten viljelijöiden maatalousalalle pääsyn ja erityisesti sukupolvenvaihdosten helpottaminen

Prioriteetti 3: Elintarvikeketjun organisoitumisen edistäminen mukaan lukien maataloustuotteiden jalostus ja kaupan pitäminen, eläinten hyvinvointi ja maatalouden riskienhallinta

5 artiklan 3 kohdan a alakohta = kohdeala 3A

Alkutuottajien kilpailukyvyn parantaminen kytkemällä heidät paremmin maatalouselintarvikeketjuun maataloustuotteiden arvoa lisäävien laatujärjestelmien, paikallisten markkinoiden edistämistä ja menekinedistämistä koskevien toimien, lyhyiden jakeluketjujen, tuottajaryhmien ja -organisaatioiden sekä toimialakohtaisten organisaatioiden avulla

5 artiklan 3 kohdan b alakohta = kohdeala 3B

Maatilojen riskien ehkäisemisen ja hallinnan tukeminen

Prioriteetti 4: Maa- ja metsätalouteen liittyvien ekosysteemien ennallistaminen, säilyttäminen ja parantaminen

5 artiklan 4 kohdan a alakohta = kohdeala 4A

Luonnon monimuotoisuuden, mukaan luettuina Natura 2000 -alueet ja alueet, joilla on luonnonoloista johtuvia tai muita erityisrajoitteita, ja luonnonarvoltaan arvokkaan maataloustuotannon sekä Euroopan maisemien tilan ennallistaminen, säilyttäminen ja parantaminen

5 artiklan 4 kohdan b alakohta = kohdeala 4B

Vesien käytön hallinnan edistäminen, mukaan lukien lannoitteiden ja torjunta-aineiden käytön hallinta

5 artiklan 4 kohdan c alakohta = kohdeala 4C

Maaperän eroosion torjuminen ja maaperän hoidon parantaminen

Prioriteetti 5: Resurssitehokkuuden edistäminen sekä vähähiiliseen ja ilmastonmuutosta kestävään talouteen siirtymisen tukeminen maatalous-, elintarvike- ja metsätaloussektoreilla

5 artiklan 5 kohdan a alakohta = kohdeala 5A

Maatalouden vedenkäytön tehostaminen

5 artiklan 5 kohdan b alakohta = kohdeala 5B

Maatalouden ja elintarvikejalostuksen energiatehokkuuden lisääminen

5 artiklan 5 kohdan c alakohta = kohdeala 5C

Uusiutuvien energialähteiden sekä biotalouteen tarkoitettujen sivutuotteiden, jätteiden, jäännösten ja muiden kuin elintarvikkeiksi tarkoitettujen raaka-aineiden tarjonnan ja käytön helpottaminen

5 artiklan 5 kohdan d alakohta = kohdeala 5D

Maatalouden kasvihuonekaasu- ja ammoniakkipäästöjen vähentäminen

5 artiklan 5 kohdan e alakohta = kohdeala 5E

Hiilen sitomisen ja talteenoton edistäminen maa- ja metsätaloudessa

Prioriteetti 6: Sosiaalisen osallisuuden, köyhyyden vähentämisen ja taloudellisen kehityksen edistäminen maaseutualueilla

5 artiklan 6 kohdan a alakohta = kohdeala 6A

Pienyritysten monipuolistamisen, perustamisen ja kehittämisen sekä työpaikkojen luomisen helpottaminen

5 artiklan 6 kohdan b alakohta = kohdeala 6B

Maaseutualueiden paikallisen kehittämisen edistäminen

5 artiklan 6 kohdan c alakohta = kohdeala 6C

Tieto- ja viestintäteknologian saavutettavuuden, käytön ja laadun parantaminen maaseutualueilla


(1)  Neuvoston direktiivi 92/43/ETY, annettu 21 päivänä toukokuuta 1992, luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta (EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7), 8 artiklan 4 kohta.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 184/2014, annettu 25 päivänä helmikuuta 2014, jäsenvaltioiden ja komission väliseen sähköiseen tiedonvaihtojärjestelmään sovellettavien ehtojen ja edellytysten vahvistamisesta Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 nojalla sekä Euroopan aluekehitysrahastosta tuettavien Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen mukaisten tukitoimien luokkia koskevan nimikkeistön hyväksymisestä Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen tukemista Euroopan aluekehitysrahastosta koskevista erityissäännöksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1299/2013 nojalla (EUVL L 57, 27.2.2014, s. 7).

(3)  Maaseuturahaston koko rahoitusosuuden käyttö kuhunkin asianomaiseen ohjelmaan.

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1306/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 352/78, (EY) N:o 165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 549).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1307/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 637/2008 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 608).

(6)  Neuvoston direktiivi 91/676/ETY, annettu 12 päivänä joulukuuta 1991, vesien suojelemisesta maataloudesta peräisin olevien nitraattien aiheuttamalta pilaantumiselta (EYVL L 375, 31.12.1991, s. 1).

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/128/EY, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, yhteisön politiikan puitteista torjunta-aineiden kestävän käytön aikaansaamiseksi (EUVL L 309, 24.11.2009, s. 71).

(8)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/147/EY, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, luonnonvaraisten lintujen suojelusta (EUVL L 20, 26.1.2010, s. 7).

(9)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY, annettu 23 lokakuuta 2000, yhteisön vesipolitiikan puitteista (EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1).

(10)  Unionin kokonaisrahoitusosuuden kohdealakohtaista ohjeellista jakautumista on tarkoitus käyttää, kun kyseessä on maaseudun kehittämisohjelman vaikutus asetuksen (EU) N:o 1303/2013 15 artiklan 1 kohdan a alakohdan iv alakohdassa tarkoitettuihin temaattisiin tavoitteisiin ja ilmastonmuutokseen liittyviin tavoitteisiin, mainitun asetuksen 19 artiklan 5 kohdassa ja 22 artiklan 6 kohdassa tarkoitetut keskeytykset ja tapauksen mukaan niiden määrien laskenta, jotka on tarkoitus varata asetuksen (EU) N:o 1305/2013 59 artiklan 6 kohdan nojalla.

(11)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1293/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, ympäristön ja ilmastotoimien ohjelman (Life) perustamisesta ja asetuksen (EY) N:o 614/2007 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 185), 8 artiklan 3 kohta.

(12)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/31/EU, annettu 19 päivänä toukokuuta 2010, rakennusten energiatehokkuudesta (EUVL L 153, 18.6.2010, s. 13).

(13)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/27/EU, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, energiatehokkuudesta, direktiivien 2009/125/EY ja 2010/30/EU muuttamisesta sekä direktiivien 2004/8/EY ja 2006/32/EY kumoamisesta (EUVL L 315, 14.11.2012, s. 1).

(14)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/32/EY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 2006, energian loppukäytön tehokkuudesta ja energiapalveluista sekä neuvoston direktiivin 93/76/ETY kumoamisesta (EUVL L 114, 27.4.2006, s. 64).

(15)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/28/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä sekä direktiivien 2001/77/EY ja 2003/30/EY muuttamisesta ja myöhemmästä kumoamisesta (EUVL L 140, 5.6.2009, s. 16).

(16)  Neuvoston päätös, tehty 26 päivänä marraskuuta 2009, vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta (EUVL L 23, 27.1.2010, s. 35).

(17)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/92/EU, annettu 13 päivänä joulukuuta 2011, tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista (EUVL L 26, 28.1.2012, s. 1).

(18)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/42/EY, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2001, tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (EYVL L 197, 21.7.2001, s. 30).


LIITE II

Asetuksen 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut muuntokertoimet eläinten muuntamiseksi eläinyksiköiksi (ey)

Sonnit, lehmät ja muut yli 2-vuotiaat nautaeläimet sekä yli 6 kuukauden ikäiset hevoseläimet

1,0 ey

Vähintään 6 kuukauden ja enintään 2 vuoden ikäiset nautaeläimet

0,6 ey

Alle 6 kuukauden ikäiset nautaeläimet

0,4 ey

Lampaat ja vuohet

0,15 ey

Siitosemakot > 50 kg

0,5 ey

Muut siat

0,3 ey

Munivat kanat

0,014 ey

Muu siipikarja (1)

0,03 ey

Muuntokertoimia voidaan korottaa ottaen huomioon tieteelliset todisteet, jotka on selitettävä ja perusteltava asianmukaisesti maaseudun kehittämisohjelmissa.

Muita eläinryhmiä voidaan lisätä vain poikkeuksellisesti. Tällaisten ryhmien muuntokertoimet on vahvistettava ottaen huomioon erityiset olosuhteet ja tieteelliset todisteet, jotka on selitettävä ja perusteltava asianmukaisesti maaseudun kehittämisohjelmissa.


(1)  Tässä luokassa muuntokertoimia voidaan pienentää ottaen huomioon tieteelliset todisteet, jotka on selitettävä ja perusteltava asianmukaisesti maaseudun kehittämisohjelmissa.


LIITE III

Asetuksen 13 artiklassa tarkoitettu tiedotus ja julkistaminen

1   OSA

Tiedotus- ja julkistamistoimet

1.   Hallintoviranomaisten velvollisuudet

1.1   Tiedotus- ja julkistamisstrategia

Hallintoviranomaisen on varmistettava, että tiedotus- ja viestintätoimet pannaan täytäntöön noudattaen tiedotus- ja viestintästrategiaa, jonka on katettava vähintään seuraavat:

a)

strategian tavoitteet ja kohderyhmät;

b)

kuvaus tiedotus- ja julkistamistoimien sisällöstä;

c)

strategian alustava budjetti;

d)

kuvaus tiedotus- ja viestintätoimien täytäntöönpanosta vastaavista hallintoelimistä, myös niiden henkilöstöresursseista;

e)

kuvaus kansallisen maaseutuverkoston roolista ja siitä, miten asetuksen (EU) N:o 1305/2013 54 artiklan 3 kohdan vi alakohdassa tarkoitetulla kyseisen verkoston viestintäsuunnitelmalla edistetään strategian toteuttamista;

f)

kuvaus siitä, kuinka tiedotus- ja viestintätoimia on tarkoitus arvioida politiikkakehyksen, ohjelmien ja toimien sekä maaseuturahastolla ja unionilla olevan roolin näkyvyyden ja niitä koskevan tietoisuuden kannalta;

g)

vuotuinen päivitys, jossa vahvistetaan tiedotus- ja viestintätoimet, jotka on määrä toteuttaa seuraavana vuonna.

1.2   Potentiaalisille tuensaajille suunnattu tiedotus

Hallintoviranomaisen on varmistettava, että potentiaaliset tuensaajat voivat saada ainakin seuraavista asioista tietoja, joiden on tarvittaessa oltava päivitettyjä, huolehtien tiettyjen potentiaalisten tuensaajaryhmien mahdollisuuksista käyttää sähköisiä tai muita viestintäpalveluja:

a)

rahoitusmahdollisuudet ja ehdotuspyyntöjen käynnistäminen maaseudun kehittämisohjelmissa;

b)

hallinnolliset menettelyt, joita on noudatettava, jotta voi saada tukea maaseudun kehittämisohjelmasta;

c)

rahoitushakemusten tarkastelumenettelyt;

d)

tukikelpoisuusehdot ja/tai rahoitettavien hankkeiden valinta- ja arviointiperusteet;

e)

kansallisen, alueellisen tai paikallisen tahon yhteyshenkilöt tai -tahot, jotka voivat selittää maaseudun kehittämisohjelmien toimintatapaa ja toimien arviointi- ja valintakriteereitä;

f)

tuensaajien velvollisuus tiedottaa yleisölle toimen tavoitteesta ja sen maaseuturahastosta saamasta tuesta 1 osan 2 jakson mukaisesti. Hallintoviranomainen voi pyytää potentiaalisia tuensaajia ehdottamaan hakemuksissa alustavia, toimen kokoon suhteutettuja viestintätoimia.

g)

asetuksen (EU) N:o 1303/2013 74 artiklan 3 kohdan mukainen menettely valitusten tutkimiseksi.

1.3   Yleisölle suunnattu tiedotus

Hallintoviranomaisen on tiedotettava yleisölle maaseudun kehittämisohjelman sisällöstä, siitä, että komissio on hyväksynyt ohjelman ja ohjelman päivityksistä, suurimmista saavutuksista ohjelman täytäntöönpanossa ja ohjelman päättymisestä sekä siitä, miten ohjelmalla on edistetty unionin prioriteetteja kumppanuussopimuksella esitetyllä tavalla.

Hallintoviranomaisen on varmistettava, että perustetaan keskitetty verkkosivusto tai keskitetty verkkoportaali, jolla annetaan 1.1 ja 1.2 kohdassa ja tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tiedot. Keskitetyn verkkosivuston perustaminen ei saa häiritä maaseuturahaston jouhevaa toimintaa eikä rajoittaa potentiaalisten tuensaajien ja sidosryhmien tiedonsaantia. Yleisölle suunnattujen tiedotustoimien on sisällettävä 2 osan 1 kohdassa esitetyt osatekijät.

1.4   Välittäjinä toimivien tahojen osallistuminen

Hallintoviranomaisen on varmistettava muun muassa kansallisen maaseutuverkoston välityksellä, että tahot, jotka voivat toimia välittäjinä, osallistuvat potentiaalisille tuensaajille suunnattuihin tiedotustoimiin; näitä tahoja ovat erityisesti seuraavat:

a)

asetuksen (EU) N:o 1303/2013 5 artiklassa tarkoitetut kumppanit;

b)

EU-tiedotuskeskukset ja komission edustustot sekä Euroopan parlamentin tiedotustoimistot jäsenvaltioissa;

c)

oppilaitokset ja tutkimuslaitokset.

1.5   Ilmoitus tuen myöntämisestä

Hallintoviranomaisen on varmistettava, että tuen myöntämisilmoituksessa tiedotetaan tuensaajille, että toimi rahoitetaan maaseuturahaston osarahoittamasta ohjelmasta; samalla on tiedotettava asianomaisen maaseudun kehittämisohjelman asianomaisesta toimenpiteestä ja prioriteetista.

2.   Tuensaajien velvollisuudet

2.1   Kaikissa tuensaajan tiedotus- ja viestintätoimissa on tuotava esiin maaseuturahastosta saatu tuki toimelle lisäämällä

a)

unionin tunnus;

b)

viittaus maaseuturahaston tukeen.

Jos tiedotus- tai julkistamistoimi liittyy yhteen tai useampaan toimeen, jotka osarahoitetaan useammasta kuin yhdestä rahastosta, b alakohdassa tarkoitettu viittaus voidaan korvata viittauksella ERI-rahastoihin.

2.2   Toimen toteuttamisen aikana tuensaajan on tiedotettava yleisölle maaseuturahastosta saadusta tuesta seuraavin tavoin:

a)

jos tuensaajalla on ammattikäyttöön tarkoitettu verkkosivusto, esittämällä kyseisellä verkkosivustolla toimesta lyhyt, tuen määrään suhteutettu kuvaus, josta ilmenee verkkosivuston päämäärän ja toimelle myönnetyn tuen välinen yhteys, myös kuvaus toimen tavoitteista ja tuloksista, ja tuomalla esiin unionilta saatava rahoitustuki;

b)

kun kyseessä ovat c alakohdan soveltamisalaan kuulumattomaton toimi, jonka saama julkisen tuen kokonaismäärä ylittää 10 000 euroa, ja sen mukaan, mikä rahoitusta saava toimi on kyseessä (esimerkiksi jos kyseessä ovat 20 artiklan mukaiset kylien kunnostamista koskevat toimet tai Leader-toimet) sijoittamalla vähintään yksi toimea ja sille unionilta saatavaa tukea esittelevä vähintään A3-kokoinen juliste näkyvälle paikalle, esimerkiksi rakennuksen sisääntuloalueelle. Jos maaseudun kehittämisohjelman mukainen toimi johtaa investointiin (esimerkiksi maatilalla tai elintarvikeyrityksessä), jonka saaman julkisen tuen kokonaismäärä ylittää 50 000 euroa, tuensaajan on pystytettävä hankkeesta kertova, unionin tuen esille tuova tiedotuskyltti. Tiedotuskyltti on pystytettävä myös Leader-ohjelmasta rahoitettavien paikallisten toimintaryhmien toimitiloihin;

c)

asettamalla yleisön nähtävillä olevalle paikalle merkittävän kokoinen väliaikainen tiedotuskyltti kustakin toimesta, joka käsittää infrastruktuurin tai rakennushankkeen rahoittamisen ja jolle annettava julkisen tuen kokonaismäärä on enemmän kuin 500 000 euroa.

Tuensaajan on asetettava yleisön nähtävillä olevalle paikalle pysyvä, merkittävän kokoinen tiedotuskyltti viimeistään kolmen kuukauden kuluttua kunkin seuraavat ehdot täyttävän toimen päättymisestä:

i)

toimen saaman julkisen tuen kokonaismäärä ylittää 500 000 euroa;

ii)

toimi käsittää fyysisen kohteen hankinnan taikka infrastruktuurin tai rakennushankkeen rahoittamisen.

Tiedotuskyltissä on mainittava toimen nimi ja päätavoite sekä tuotava esille unionin myöntämä rahoitustuki.

Tiedotuskyltteihin, julisteisiin, kyltteihin ja verkkosivustoille on sisällytettävä kuvaus hankkeesta/toimesta sekä 2 osan 1 kohdassa tarkoitetut osatekijät. Näille tiedoille on varattava vähintään 25 prosenttia tiedotuskyltin tai verkkosivun kokonaisalasta.

2   OSA

Tiedotus- ja julkistamistoimien tekniset ominaisuudet

1.   Logo ja iskulause

Kunkin tiedotus- ja julkistamistoimen yhteydessä on annettava seuraavat tiedot:

a)

unionin tunnus, jonka osalta noudatetaan graafisia vaatimuksia (http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download_en.htm), ja selitys unionin asemasta lisäämällä seuraava lausuma:

”Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin”;

b)

jos kyseessä ovat Leader-ohjelmasta rahoitetut toimet ja toimenpiteet, Leader-logo:

++ Leader-logo++

2.   Tiedotus- ja viestintämateriaali

Maaseuturahaston osarahoittamia toimenpiteitä ja toimia koskevien julkaisujen (kuten mainoslehtisten, esitteiden ja tiedotteiden) ja julisteiden nimilehdellä/otsikossa on oltava näkyvä merkintä unionin rahoitusosuudesta sekä unionin tunnus aina, kun käytetään myös kansallista tai alueellista tunnusta. Julkaisuissa on oltava sisällöstä vastaavan tahon sekä kyseisen maaseuturahaston tuen ja/tai kansallisen tuen täytäntöönpanosta vastaavan hallintoviranomaisen yhteystiedot.

Sähköisesti toimitettavaan aineistoon (verkkosivustot, mahdollisille tuensaajille tarkoitetut tietokannat) ja audiovisuaaliseen aineistoon sovelletaan vastaavasti ensimmäisen kohdan säännöksiä.

Maaseuturahastosta kertovilla verkkosivustoilla on

a)

mainittava maaseuturahaston tuki ainakin etusivulla;

b)

oltava yhteyslinkki komission ylläpitämälle maaseuturahastosivustolle.


LIITE IV

Asetuksen 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut yhteiset tausta-, tulos- ja tuotosindikaattorit

1.   Taustaindikaattorit (C)

C1.

Väestö

C2.

Ikärakenne

C3.

Alue

C4.

Asukastiheys

C5.

Työllisyysaste (1)

C6.

Itsenäisen ammatinharjoittamisen aste

C7.

Työttömyysaste

C8.

BKT asukasta kohden (1)

C9.

Köyhyysaste (1)

C10.

Talouden rakenne

C11.

Työllisyyden rakenne

C12.

Työn tuottavuus toimialoittain

C13.

Työllisyys toimialoittain

C14.

Työn tuottavuus maataloudessa

C15.

Työn tuottavuus metsätaloudessa

C16.

Työn tuottavuus elintarviketeollisuudessa

C17.

Maatilat

C18.

Maatalousmaa

C19.

Maatalousmaa, luonnonmukaisesti viljelty

C20.

Keinokasteltu maa

C21.

Eläinyksiköt

C22.

Maatalouden työvoima

C23.

Tilanhoitajien ikärakenne

C24.

Tilanhoitajien maatalousalan koulutus

C25.

Maatalouden tuotannontekijätulo (1)

C26.

Maatalouden yrittäjätulo (1)

C27.

Kokonaistuottavuus maataloudessa (1)

C28.

Maatalousalan kiinteän pääoman bruttomuodostus

C29.

Metsä ja muu puustoinen maa (FOWL)

C30.

Matkailun infrastruktuuri

C31.

Maanpeite

C32.

Epäsuotuisat alueet

C33.

Viljelyn voimaperäisyys

C34.

Natura 2000 -alueet

C35.

Viljelymaiden lintuindeksi (FBI) (1)

C36.

Maatalouden elinympäristöjen suojelun tila (nurmi)

C37.

Luonnonarvoltaan arvokas maatalous (1)

C38.

Suojellut metsät

C39.

Maatalouden vedenotto luonnonvesistöistä (1)

C40.

Veden laatu (1)

C41.

Maaperän eloperäinen aines viljelymaassa (1)

C42.

Veden aiheuttama maaperän eroosio (1)

C43.

Uusiutuvan energian tuotanto maataloudessa ja metsätaloudessa

C44.

Energian käyttö maataloudessa, metsätaloudessa ja elintarviketeollisuudessa

C45.

Maatalouden päästöt (1)

2.   Tulosindikaattorit (R)

R1

:

niiden maatilojen prosenttiosuus, jotka saavat maaseudun kehittämisohjelmasta tukea rakenneuudistukseen tai nykyaikaistamiseen tehtäviin investointeihin (kohdeala 2A)

R2

:

tuettujen maatilojen maatalouden tuotoksen/vuosityöyksikkö muutos (kohdeala 2A (2)

R3

:

niiden maatilojen prosenttisosuus, joilla on maaseudun kehittämisohjelmasta tuettu liiketoiminnan kehittämissuunnitelma / tuettuja investointeja nuorille viljelijöille (kohdeala 2B)

R4

:

niiden maatilojen prosenttiosuus, joita tuetaan laatujärjestelmien, paikallismarkkinoiden ja lyhyiden jakeluketjujen sekä tuottajaryhmien ja -organisaatioiden avulla (kohdeala 3A)

R5

:

niiden maatilojen prosenttiosuus, jotka osallistuvat riskinhallintajärjestelmiin (kohdeala 3B)

R6

:

niiden metsien tai muiden puustoisten alojen prosenttiosuus, joista on tehty luonnon monimuotoisuutta tukeva hoitosopimus (kohdeala 4A)

R7

:

sen maatalousmaan prosenttiosuus, josta on tehty luonnon monimuotoisuutta tukeva hoitosopimus (kohdeala 4A)

R8

:

sen maatalousmaan prosenttiosuus, josta on tehty hoitosopimus vesienhoidon parantamiseksi (kohdeala 4B)

R9

:

sen metsätalousmaan prosenttiosuus, josta on tehty hoitosopimus vesienhoidon parantamiseksi (kohdeala 4B)

R10

:

sen maatalousmaan prosenttiosuus, josta on tehty hoitosopimus maaperän hoidon parantamiseksi ja/tai maaperän eroosion torjumiseksi (kohdeala 4C)

R11

:

sen metsätalousmaan prosenttiosuus, josta on tehty hoitosopimus maaperän hoidon parantamiseksi ja/tai maaperän eroosion torjumiseksi (kohdeala 4C)

R12

:

sen keinokastellun maan prosenttiosuus, jolla siirrytään tehokkaampaan kastelujärjestelmään (kohdeala 5A)

R13

:

maatalouden vedenkäytön tehostaminen maaseudun kehittämisohjelmasta tuetuissa hankkeissa (kohdeala 5A) (2)

R14

:

maatalouden ja elintarvikkeiden jalostuksen energiankäytön tehostaminen maaseudun kehittämisohjelmasta tuetuissa hankkeissa (kohdeala 5B) (2)

R15

:

tuetuissa hankkeissa tuotettu uusiutuva energia (kohdeala 5C) (2)

R16

:

niiden eläinyksiköiden (ey) prosenttiosuus, joita koskevat investoinnit kasvihuonekaasujenpäästöjen ja/tai ammoniakkipäästöjen vähentämiseksi karjanhoidossa (kohdeala 5D)

R17

:

sen maatalousmaan prosenttiosuus, josta on tehty hoitosopimus kasvihuonekaasujenpäästöjen ja/tai ammoniakkipäästöjen vähentämiseksi (kohdeala 5D)

R18

:

vähentyneet metaani- ja typpioksidipäästöt (kohdeala 5D) (2)

R19

:

vähentyneet ammoniakkipäästöt (kohdeala 5D) (2)

R20

:

sen maa- ja metsätalousmaan prosenttiosuus, josta on tehty hiilen sitomista taikka suojelua edistävä hoitosopimus (kohdeala 5E)

R21

:

tuetuissa hankkeissa syntyneet työpaikat (kohdeala 6A)

R22

:

sen maaseutuväestön prosenttiosuus, joka kuuluu paikallisten kehittämisstrategioiden piiriin (kohdeala 6B)

R23

:

sen maaseutuväestön prosenttiosuus, joka hyötyy parannetuista palveluista/infrastruktuureista (kohdeala 6B)

R24

:

tuetuissa hankkeissa syntyneet työpaikat (Leader) (kohdeala 6B)

R25

:

sen maaseutuväestön prosenttiosuus, joka hyötyy uusista tai parannetuista palveluista/infrastruktuureista (tieto- ja viestintäteknologia – TVT) (kohdeala 6C)

Kursiivilla esitetyt indikaattorit ovat myös 4 kohdassa lueteltuja tavoiteindikaattoreita.

3.   Maaseudun kehittämisen tuotosindikaattorit

Numero

Tuotosindikaattorit (O)

Toimenpidekoodit (asetuksen (EU) N:o 1305/2013 tai asetuksen (EU) N:o 1303/2013 artiklat)

O.1

Julkiset menot yhteensä  (3)

Kaikki toimenpiteet

O.2

Investoinnit yhteensä

4 (17 artikla), 5 (18 artikla), 6.4 (19 artikla), 7.2–7.8 (20 artikla), 8.5 ja 8.6 (21 artikla) (asetus (EU) N:o 1305/2013)

O.3

Tuettujen toimintojen/toimien lukumäärä

1 (14 artikla), 2 (15 artikla), 4 (17 artikla), 7 (20 artikla), 8.5 ja 8.6 (21 artikla), 9 (27 artikla), 17.2 ja 17.3 (36 artikla) (asetus (EU) N:o 1305/2013)

O.4

Tuettujen tilojen/tuensaajien lukumäärä

3 (16 artikla), 4.1 (17 artikla), 5 (18 artikla), 6 (19 artikla), 8.1–8.4 (21 artikla), 11 (29 artikla), 12 (30 artikla), 13 (31 artikla), 14 (33 artikla), 17.1 (36 artikla) (asetus (EU) N:o 1305/2013)

O.5

Kokonaispinta-ala (ha)

4 (17 artikla), 8.1–8.5 (21 artikla), 10 (28 artikla), 11 (29 artikla), 12 (30 artikla), 13 (31 artikla), 15 (34 artikla) (asetus (EU) N:o 1305/2013)

O.6

Tuettu fyysinen ala (ha)

10 (28 artikla) (asetus (EU) N:o 1305/2013)

O.7

Tuettujen sopimusten lukumäärä

10 (28 artikla), 15 (34 artikla) (asetus (EU) N:o 1305/2013)

O.8

Tuettujen eläinyksiköiden (ey) lukumäärä

14 (33 artikla), 4 (17 artikla) (asetus (EU) N:o 1305/2013)

O.9

Tuettuihin järjestelmiin osallistuvien maatilojen lukumäärä

9 (27 artikla), 16.4 (35 artikla), 17.2 ja 17.3 (36 artikla) (asetus (EU) N:o 1305/2013)

O.10

Korvauksia saavien viljelijöiden lukumäärä

17.2 ja 17.3 (36 artikla) (asetus (EU) N:o 1305/2013)

O.11

Koulutuspäivien lukumäärä

1 (asetuksen (EU) N:o 1305/2013 14 artikla)

O.12

Koulutukseen osallistujien määrä

1 (asetuksen (EU) N:o 1305/2013 14 artikla)

O.13

Neuvontaa saaneiden edunsaajien lukumäärä

2 (asetuksen (EU) N:o 1305/2013 15 artikla)

O.14

Koulutettujen neuvojien lukumäärä

2 (asetuksen (EU) N:o 1305/2013 15 artikla)

O.15

Parannetuista palveluista/infrastruktuureista (IT tai muut) hyötyvä väestö

7 (asetuksen (EU) N:o 1305/2013 20 artikla)

O.16

Tuettujen eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden mukaisten ryhmien lukumäärä, tuettujen eurooppalaisten innovaatiokumppanuuksien lukumäärä ja eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden mukaisten ryhmien kumppanityyppi

16 (asetuksen (EU) N:o 1305/2013 35 artikla)

O.17

Tuettujen yhteistyötoimenpiteiden lukumäärä (muut kuin eurooppalainen innovaatiokumppanuus)

16 (asetuksen (EU) N:o 1305/2013 35 artikla)

O.18

Paikallisten toimintaryhmien kattama väestö

19 (asetuksen (EU) N:o 1303/2013 32 artikla)

O.19

Valittujen paikallisten toimintaryhmien lukumäärä

19 (asetuksen (EU) N:o 1303/2013 32 artikla)

O.20

Tuettujen Leader-hankkeiden lukumäärä

19 (asetuksen (EU) N:o 1303/2013 35 artiklan 1 kohdan b alakohta)

O.21

Tuettujen yhteistyöhankkeiden lukumäärä

19 (asetuksen (EU) N:o 1303/2013 35 artiklan 1 kohdan c alakohta)

O.22

Hankkeen vetäjien lukumäärä ja tyyppi

19 (asetuksen (EU) N:o 1303/2013 35 artiklan 1 kohdan b alakohta)

O.23

Yhteistyöhankkeeseen osallistuvien paikallisten toimintaryhmien yksilöllinen tunnistusnumero

19 (asetuksen (EU) N:o 1303/2013 35 artiklan 1 kohdan c alakohta)

O.24

Temaattiset ja analyyseihin liittyvät vaihdot, jotka on toteutettu maaseutuverkoston tuella

Verkostoituminen (asetuksen (EU) N:o 1305/2013 54 artikla)

O.25

Kansallisen maaseutuverkoston viestintävälineiden lukumäärä

Verkostoituminen (asetuksen (EU) N:o 1305/2013 54 artikla)

O.26

Niiden eurooppalaisen maaseudun kehittämisjärjestön toimien lukumäärä, joihin kansallinen maaseutuverkosto on osallistunut

Verkostoituminen (asetuksen (EU) N:o 1305/2013 54 artikla)

4.   Tavoiteindikaattorit (T)

T1

:

asetuksen (EU) N:o 1305/2013 14, 15 ja 35 artiklan mukaisten menojen prosenttiosuus suhteessa maaseudun kehittämisohjelman kokonaismenoihin (kohdeala 1A)

T2

:

yhteistyötoimenpiteestä tuettujen yhteistyötoimien kokonaismäärä (asetuksen (EU) N:o 1305/2013 35 artikla) (ryhmät, verkostot/klusterit, pilottihankkeet...) (kohdeala 1B)

T3

:

asetuksen (EU) N:o 1305/2013 14 artiklan mukaisesti koulutettujen osallistujien kokonaismäärä (kohdeala 1C)

T4

:

niiden maatilojen prosenttiosuus, jotka saavat maaseudun kehittämisohjelmasta tukea rakenneuudistukseen tai nykyaikaistamiseen tehtäviin investointeihin (kohdeala 2A)

T5

:

niiden maatilojen prosenttisosuus, joilla on maaseudun kehittämisohjelmasta tuettu liiketoiminnan kehittämissuunnitelma / tuettuja investointeja nuorille viljelijöille (kohdeala 2B)

T6

:

niiden maatilojen prosenttiosuus, joita tuetaan laatujärjestelmien, paikallismarkkinoiden ja lyhyiden jakeluketjujen sekä tuottajaryhmien ja -organisaatioiden avulla (kohdeala 3A)

T7

:

niiden maatilojen prosenttiosuus, jotka osallistuvat riskinhallintajärjestelmiin (kohdeala 3B)

T8

:

niiden metsien tai muiden puustoisten alojen prosenttiosuus, joista on tehty luonnon monimuotoisuutta tukeva hoitosopimus (kohdeala 4A)

T9

:

sen maatalousmaan prosenttiosuus, josta on tehty luonnon monimuotoisuutta tai maiseman hoitoa tukeva hoitosopimus (kohdeala 4A)

T10

:

sen maatalousmaan prosenttiosuus, josta on tehty hoitosopimus vesienhoidon parantamiseksi (kohdeala 4B)

T11

:

sen metsätalousmaan prosenttiosuus, josta on tehty hoitosopimus vesienhoidon parantamiseksi (kohdeala 4B)

T12

:

sen maatalousmaan prosenttiosuus, josta on tehty hoitosopimus maaperän hoidon parantamiseksi ja/tai maaperän eroosion torjumiseksi (kohdeala 4C)

T13

:

sen metsätalousmaan prosenttiosuus, josta on tehty hoitosopimus maaperän hoidon parantamiseksi ja/tai maaperän eroosion torjumiseksi (kohdeala 4C)

T14

:

sen keinokastellun maan prosenttiosuus, jolla siirrytään tehokkaampaan kastelujärjestelmään (kohdeala 5A)

T15

:

kokonaisinvestoinnit energiatehokkuuteen (kohdeala 5B)

T16

:

T16: kokonaisinvestoinnit uusiutuvan energian tuotantoon (kohdeala 5C)

T17

:

niiden eläinyksiköiden (ey) prosenttiosuus, joita koskevat investoinnit kasvihuonekaasujenpäästöjen ja/tai ammoniakkipäästöjen vähentämiseksi karjanhoidossa (kohdeala 5D)

T18

:

sen maatalousmaan prosenttiosuus, josta on tehty hoitosopimus kasvihuonekaasujenpäästöjen ja/tai ammoniakkipäästöjen vähentämiseksi (kohdeala 5D)

T19

:

sen maa- ja metsätalousmaan prosenttiosuus, josta on tehty hiilen sitomista taikka suojelua edistävä hoitosopimus (kohdeala 5E)

T20

:

tuetuissa hankkeissa syntyneet työpaikat (kohdeala 6A)

T21

:

sen maaseutuväestön prosenttiosuus, joka kuuluu paikallisten kehittämisstrategioiden piiriin (kohdeala 6B)

T22

:

sen maaseutuväestön prosenttiosuus, joka hyötyy parannetuista palveluista/infrastruktuureista (kohdeala 6B)

T23

:

tuetuissa hankkeissa syntyneet työpaikat (Leader) (kohdeala 6B)

T24

:

sen maaseutuväestön prosenttiosuus, joka hyötyy uusista tai parannetuista palveluista/infrastruktuureista (TVT) (kohdeala 6C)

5.   Ehdotetut tuloskehysindikaattorit

 

Indikaattorit

Asiaan liittyvä tuotosindikaattori

Prioriteetti 2 (P2):

Julkiset menot yhteensä P2 (euroa)

O.1

Niiden maatilojen lukumäärä, jotka saavat maaseudun kehittämisohjelmasta tukea rakenneuudistukseen tai nykyaikaistamiseen tehtäviin investointeihin (kohdeala 2A) + niiden maatilojen lukumäärä, joilla on maaseudun kehittämisohjelmasta tuettu liiketoiminnan kehittämissuunnitelma / tuettuja investointeja nuorille viljelijöille (kohdeala 2B)

O.4

Prioriteetti 3

(P3)

Julkiset menot yhteensä P3 (euroa)

O.1

Niiden maatilojen lukumäärä, joita tuetaan laatujärjestelmien, paikallismarkkinoiden ja lyhyiden jakeluketjujen sekä tuottajaryhmien avulla (kohdeala 3A)

O.4, O.9

Niiden maatilojen lukumäärä, jotka osallistuvat riskinhallintajärjestelmiin (kohdeala 3B)

O.4, O.9

Prioriteetti 4

(P4)

Julkiset menot yhteensä P4 (euroa)

O.1

Maatalousmaa, jota koskevat luonnon monimuotoisuuden tukemiseksi tehdyt hoitosopimukset (kohdeala 4A) + vesienhoidon parantaminen (kohdeala 4B) + maaperän hoidon parantaminen ja/tai maaperän eroosion torjuminen (kohdeala 4C)

O.5

Prioriteetti 5

(P5)

Julkiset menot yhteensä P5 (euroa)

O.1

Niiden investointitoimien lukumäärä, jotka kohdennetaan energiansäästöön ja energiatehokkuuteen (kohdeala 5B) + uusiutuvan energian tuotantoon (kohdeala 5C)

O.3

Maa- ja metsätalousmaa, jota hoidetaan hiilen sitomisen / suojelun edistämiseksi (kohdeala 5E) + maatalousmaa, josta on tehty hoitosopimus kasvihuonekaasujenpäästöjen ja/tai ammoniakkipäästöjen vähentämiseksi (kohdeala 5D) + keinokasteltu maa, jolla siirrytään tehokkaampaan kastelujärjestelmään (kohdeala 5A)

O.5

Prioriteetti 6

(P6)

Julkiset menot yhteensä P6 (euroa)

O.1

Niiden toimien lukumäärä, joita tuetaan peruspalvelujen ja infrastruktuurien parantamiseksi maaseutualueilla (kohdealat 6B ja 6C)

O.3

Paikallisten toimintaryhmien kattama väestö (kohdeala 6B)

O.18


(1)  Taustaindikaattorit, joihin sisältyvät yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) vaikutusindikaattorit

(2)  Täydentävät tulosindikaattorit

(3)  Tämä indikaattori vastaa komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 215/2014, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 täytäntöönpanosäännöistä ilmastonmuutokseen liittyvien tavoitteiden tukimenetelmien, tuloskehyksen välitavoitteiden ja tavoitteiden määrittelyn sekä Euroopan rakenne- ja investointirahastojen tukitoimiluokkia koskevan nimikkeistön osalta (EUVL L 69, 8.3.2014, s. 65), 5 artiklan 2 kohdassa vahvistettua tuloskehysindikaattoria.


LIITE V

Maaseudun kehittämistä koskevat yhteiset arviointikysymykset

Kohdealoihin liittyvät arviointikysymykset

Kunkin maaseudun kehittämisohjelmaan sisältyvän kohdealan osalta asianomaiseen kysymykseen on vastattava syvennetyissä vuotuisissa täytäntöönpanokertomuksissa, jotka esitetään vuosina 2017 ja 2019, ja jälkiarvioinnista laaditussa kertomuksessa.

1.

Kohdeala 1A: Missä määrin maaseudun kehittämisohjelman toimenpiteillä on tuettu innovointia, yhteistyötä ja tietämyspohjan kehittämistä maaseutualueilla?

2.

Kohdeala 1B: Missä määrin maaseudun kehittämisohjelman toimenpiteillä on tuettu yhteyksien vahvistamista maatalouden, ruoan tuotannon, metsätalouden sekä tutkimuksen ja innovoinnin välillä, mukaan lukien ympäristöasioiden hallinnan ja ympäristönsuojelun tason parantaminen?

3.

Kohdeala 1C: Missä määrin maaseudun kehittämisohjelman toimenpiteillä on tuettu elinikäistä oppimista ja ammatillista koulutusta maa- ja metsätalousaloilla?

4.

Kohdeala 2A: Missä määrin maaseudun kehittämisohjelman toimenpiteillä on osaltaan parannettu tuettujen maatilojen taloudellista suorituskykyä ja helpotettu maatilojen rakenneuudistusta ja nykyaikaistamista erityisesti markkinoille osallistumisen ja markkinoille suuntautumisen sekä maatalouden monipuolistamisen avulla?

5.

Kohdeala 2B: Missä määrin maaseudun kehittämisohjelman toimenpiteillä on tuettu riittävän ammattitaitoisten viljelijöiden maatalousalalle pääsyä ja erityisesti helpotettu sukupolvenvaihdoksia?

6.

Kohdeala 3A: Missä määrin maaseudun kehittämisohjelman toimenpiteillä on osaltaan parannettu alkutuottajien kilpailukykyä kytkemällä heidät paremmin maatalouselintarvikeketjuun maataloustuotteiden arvoa lisäävien laatujärjestelmien, paikallisten markkinoiden edistämistä ja menekinedistämistä koskevien toimien, lyhyiden jakeluketjujen, tuottajaryhmien ja -organisaatioiden sekä toimialakohtaisten organisaatioiden avulla?

7.

Kohdeala 3B: Missä määrin maaseudun kehittämisohjelman toimenpiteillä on tuettu maatilojen riskien ehkäisemistä ja hallintaa?

8.

Kohdeala 4A: Missä määrin maaseudun kehittämisohjelman toimenpiteillä on tuettu luonnon monimuotoisuutta, mukaan luettuina Natura 2000 -alueet ja alueet, joilla on luonnonoloista johtuvia tai muita erityisrajoitteita, luonnonarvoltaan arvokasta maataloustuotantoa sekä Euroopan maisemien tilaa?

9.

Kohdeala 4B: Missä määrin maaseudun kehittämisohjelman toimenpiteillä on edistetty vesien käytön hallintaa, mukaan lukien lannoitteiden ja torjunta-aineiden käytön hallintaa?

10.

Kohdeala 4C: Missä määrin maaseudun kehittämisohjelman toimenpiteillä on parannettu maaperän eroosion torjumista ja maaperän hoitoa?

11.

Kohdeala 5A: Missä määrin maaseudun kehittämisohjelman toimenpiteillä on osaltaan edistetty maatalouden vedenkäytön tehostamista?

12.

Kohdeala 5B: Missä määrin maaseudun kehittämisohjelman toimenpiteillä on osaltaan edistetty maatalouden ja elintarvikejalostuksen energiatehokkuuden lisäämistä?

13.

Kohdeala 5C: Missä määrin maaseudun kehittämisohjelman toimenpiteillä on osaltaan helpotettu uusiutuvien energialähteiden sekä biotalouteen tarkoitettujen sivutuotteiden, jätteiden, jäännösten ja muiden kuin elintarvikkeiksi tarkoitettujen raaka-aineiden tarjontaa ja käyttöä?

14.

Kohdeala 5D: Missä määrin maaseudun kehittämisohjelman toimenpiteillä on osaltaan edistetty maatalouden kasvihuonekaasu- ja ammoniakkipäästöjen vähentämistä?

15.

Kohdeala 5E: Missä määrin maaseudun kehittämisohjelman toimenpiteillä on edistetty hiilen sitomista ja talteenottoa maa- ja metsätaloudessa?

16.

Kohdeala 6A: Missä määrin maaseudun kehittämisohjelman toimenpiteillä on tuettu pienyritysten monipuolistamista, perustamista ja kehittämistä sekä helpotettu työpaikkojen luomista?

17.

Kohdeala 6B: Missä määrin maaseudun kehittämisohjelman toimenpiteillä on tuettu paikallista kehittämistä maaseutualueilla?

18.

Kohdeala 6C: Missä määrin maaseudun kehittämisohjelman toimenpiteillä on parannettu tieto- ja viestintäteknologian saavutettavuutta, käyttöä ja laatua maaseutualueilla?

Muihin maaseudun kehittämisohjelman näkökohtiin liittyvät arviointikysymykset

Seuraaviin kysymyksiin on vastattava syvennetyissä vuotuisissa täytäntöönpanokertomuksissa, jotka esitetään vuosina 2017 ja 2019, ja jälkiarvioinnista laaditussa kertomuksessa.

19.

Missä määrin prioriteettien ja kohdealojen välinen synergia on tehostanut maaseudun kehittämisohjelmaa?

20.

Missä määrin tekninen apu on edistänyt asetuksen (EU) N:o 1303/2013 59 artiklassa ja asetuksen (EU) N:o 1305/2013 51 artiklassa säädettyjen tavoitteiden saavuttamista?

21.

Missä määrin kansallisella maaseutuverkostolla on edistetty asetuksen (EU) N:o 1305/2013 54 artiklan 2 kohdassa säädettyjen tavoitteiden saavuttamista?

Unionin tason tavoitteisiin liittyvät arviointikysymykset

Seuraaviin kysymyksiin on vastattava syvennetyssä vuotuisessa täytäntöönpanokertomuksessa, joka esitetään vuonna 2019, ja jälkiarvioinnista laaditussa kertomuksessa.

22.

Missä määrin maaseudun kehittämisohjelmalla on edistetty EU 2020 -strategialla olevaa yleistavoitetta nostaa 20–64-vuoden ikäisen väestön työllisyysasteen vähintään 75 prosenttiin?

23.

Missä määrin maaseudun kehittämisohjelmalla on edistetty EU 2020 -strategialla olevaa yleistavoitetta sijoittaa 3 prosenttia suhteessa EU:n BKT:hen tutkimukseen, kehitykseen ja innovointiin?

24.

Missä määrin maaseudun kehittämisohjelmalla on edistetty ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja ilmastonmuutokseen sopeutumista ja EU 2020 -strategialla olevaa yleistavoitetta vähentää kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 20 prosenttia vuoden 1990 tasoon verrattuna tai 30 prosenttia suotuisissa olosuhteissa, nostaa uusituvan energian osuus energian loppukulutuksesta 20 prosenttiin ja saavuttaa 20 prosentin parannus energiatehokkuudessa?

25.

Missä määrin maaseudun kehittämisohjelmalla on edistetty EU 2020 -strategialla olevaa yleistavoitetta vähentää niiden eurooppalaisten määrää, joiden tulotaso on kansallisen köyhyysrajan alapuolella?

26.

Missä määrin maaseudun kehittämisohjelmalla on edistetty ympäristön tilan parantamista sekä luonnon monimuotoisuudesta laaditulla EU:n strategialla olevaa tavoitetta pysäyttää luonnon monimuotoisuuden häviäminen ja ekosysteemipalvelujen heikentyminen sekä palauttaa luonnon monimuotoisuus ja ekosysteemipalvelut?

27.

Missä määrin maaseudun kehittämisohjelmalla on edistetty YMP:lla olevaa tavoitetta edistää maatalouden kilpailukykyä?

28.

Missä määrin maaseudun kehittämisohjelmalla on edistetty YMP:lla olevaa tavoitetta varmistaa luonnonvarojen kestävä hoito ja ilmastotoimet?

29.

Missä määrin maaseudun kehittämisohjelmalla on edistetty YMP:lla olevaa tavoitetta saavuttaa maaseudun elinkeinoelämässä ja maaseutuyhteisöissä tasapainoinen aluekehitys muun muassa toimilla, joilla luodaan ja säilytetään työpaikkoja?

30.

Missä määrin maaseudun kehittämisohjelmalla on edistetty innovointia?


LIITE VI

Seuranta- ja arviointijärjestelmässä hyödynnettävien teknistä apua koskevien asiakirjojen keskeiset osatekijät

Yksi maaseudun kehittämisen seuranta- ja valvontajärjestelmän keskeisistä osatekijöistä on tekninen apu, jota annetaan jäsenvaltioille, arvioijille ja muille arvioinnissa mukana oleville sidosryhmille parantamaan arviointivalmiuksia ja arviointitoimien laatua ja johdonmukaisuutta. Komissio laatii yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa teknistä apua koskevia asiakirjoja, jossa käsitellään seuraavia aiheita:

1)

Seloste kustakin yhteisestä indikaattorista, myös kunkin indikaattorin määritelmä; yhteys toimenpidelogiikkaan; mittayksikkö; menetelmät, joita käytetään arvojen määrittämiseksi; tiedot, jotka tarvitaan, ja tietolähteet; tiedot tietojenkeruusta, myös tietojenkeruusta vastaava taho ja tietojenkeruun tiheys; raportointia koskevat vaatimukset.

2)

Metodologinen ohjaus jäsenvaltioiden ja arvioijien tukemiseksi, jotta pystytään täyttämään seuranta- ja arviointijärjestelmän vaatimukset, kattaen eri osatekijät, mukaan lukien arviointimenetelmät ja arvioinnissa sovellettavat lähestymistavat, sekä tuen antaminen erityisissä kysymyksissä, kuten yhteisölähtöisen paikallisen kehittämisen arvioiminen.

3)

Ohjaus, jota annetaan maaseudun kehittämisohjelmien ennakkoarvioinnista ja joka kattaa ennakkoarvioinnin tavoitteet, itse prosessin, mukana olevien toimijoiden roolit ja ennakkoarvioinnin laajuuden ja tarjoaa metodologista tukea soveltuvista lähestymistavoista ja menetelmistä sekä ohjeellisia malleja sisältävän työkalupakin.

4)

Ohjaus, jota annetaan arviointisuunnitelmien valmistelusta ja joka kattaa suunnitelman tavoitteet ja tarjoaman hyödyn, osatekijät, jotka suunnitelman on sisällettävä, ja suositukset sovellettavista tarkoituksenmukaisista menettelyistä. Samalla käsitellään hallinnointiin ja toteutukseen liittyviä näkökohtia ja esitellään ohjeellisia malleja, joita valmistelussa voidaan hyödyntää.

5)

Ohjaus, jota annetaan korvaavien indikaattoreiden laatimisesta ja käytöstä; korvaavat indikaattorit on tarkoitettu erityisesti alueellisiin maaseudun kehittämisohjelmiin; kuvataan korvaavien indikaattoreiden käyttötarkoitusta ja ominaisuuksia sekä yksilöidään tietoja ja menetelmiä, joita voitaisiin käyttää, jos tällaisia indikaattoreita tarvitaan.

6)

Ohjaus, jota annetaan indikaattorisuunnitelmasta ja joka kattaa suunnitelmaan sisällytettävät osatekijät, sovellettavat säännöt ja mallitaulukot.

7)

Ohjaus, jota annetaan seurannasta ja joka kattaa vuotuisiin täytäntöönpanokertomuksiin sisällytettävät osatekijät sekä sovellettavat säännöt ja mallitaulukot.

8)

Ohjaus, jota annetaan täydentävien tulosindikaattoreiden arvojen arvioimisesta ja joka kattaa asianmukaisen hankepopulaation yksilöimisen, otantastrategiat, tarkoituksenmukaiset menetelmät, tietolähteet ja arviointitekniikat.

9)

Ohjaus, jota annetaan maaseudun kehittämisohjelmien vaikutusten arvioinnista, kattaen vaikutusindikaattoreiden käyttötarkoituksen ja käytön, maaseudun kehittämispolitiikan ja muun politiikan väliset yhteydet, seikat, joilla on vaikutusta vaikutusindikaattoreiden arvoihin, ja ehdotetut menetelmät maaseudun kehittämisen toimenpiteiden nettovaikutuksen arvioimiseksi.

10)

Ohjaus, jota annetaan maaseudun kehittämisen yleisistä arviointikysymyksistä, mukaan lukien yhteydet toimenpidelogiikkaan ja yhteisiin indikaattoreihin; ehdotetaan millaisia lisätietoja, arviointikriteereitä ja mahdollisia eri lähestymistapoja voitaisiin hyödyntää kysymyksiin vastaamiseksi.

11)

Ohjaus, jota annetaan vuosien 2014–2020 maaseudun kehittämisohjelmien jälkiarvioinnista ja joka kattaa tavoitteet, sovellettavan menettelyn sekä jälkiarvioinnin laajuuden; tarjotaan metodologista tukea, yksilöidään hyvä toimintatapoja ja esitellään ohjeellisia malleja, joita arvioinnissa voidaan hyödyntää.


LIITE VII

Vuotuisten täytäntöönpanokertomusten rakenne ja sisältö (asetuksen (EU) N:o 1303/2013 50 artikla ja asetuksen (EU) N:o 1305/2013 75 artikla)

1.   Keskeiset tiedot ohjelman toteutuksesta ja prioriteeteista

a)   Rahoitustiedot

Tiedot rahoituksen toteutumisesta: jokaisen toimenpiteen ja kohdealan osalta on esitettävä selvitys aiheutuneista menoista, jotka on sisällytetty menoilmoituksiin. Siinä on esitettävä aiheutuneet julkiset kokonaismenot sekä takaisinperinnät ja oikaisut, jotka jäsenvaltiot ovat tehneet edellisen kalenterivuoden kuluessa.

b)   Yhteiset ja ohjelmakohtaiset indikaattorit sekä määrälliset tavoitteet

Tiedot maaseudun kehittämisohjelman toteuttamisesta mitattuna yhteisillä ja erityisillä indikaattoreilla, mukaan lukien edistyminen kullekin kohdealalle asetuissa tavoitteissa, ja tiedot toteutuneesta tuotoksesta verrattuna indikaattorisuunnitelmassa esitettyyn suunniteltuun tuotokseen. Vuonna 2017 jätettävästä vuotuisesta täytäntöönpanokertomuksesta alkaen se, miten on edistytty tuloskehyksessä asetettujen välitavoitteiden saavuttamisessa (taulukko F). Lisätietoja maaseudun kehittämisohjelman täytäntöönpanovaiheesta esittämällä tiedot rahoitussitoumuksista toimenpiteittäin ja kohdealoittain; se, miten tavoitteiden saavuttamisessa ennakoidaan edistyttävän.

Taulukot:

Taulukko A: Sidotut menot toimenpiteittäin ja kohdealoittain

Taulukko B: Toteutunutta tuotosta koskevat indikaattorit toimenpiteittäin ja kohdealoittain

Taulukko C: Asiaan liittyvien tuotosten ja toimenpiteiden erittely aluetyypin, sukupuolen ja/tai iän mukaan

Taulukko D: Edistyminen tavoitteiden saavuttamisessa

Taulukko E: Siirtymäkauden toimenpiteiden seuranta

Taulukko F: Tuloskehysindikaattoreiden saavuttaminen

2.   Arviointisuunnitelman toteuttamisessa saavutettu edistyminen on esitettävä seuraavalla tavalla:

a)

Kuvaus mahdollisista muutoksista, joita on tehty maaseudun kehittämisohjelman arviointisuunnitelmaan vuoden aikana, ja perustelut.

b)

Kuvaus vuoden aikana toteutetuista arviointitoimista (pitäen mielessä arviointisuunnitelman 3 jakson).*

c)

Kuvaus toimista, joita on toteutettu tietojen toimittamisen ja tiedonhallinnan osalta (pitäen mielessä arviointisuunnitelman 4 jakson).*

d)

Luettelo toteutetuista arvioinneista, myös tieto siitä, millä verkkosivustolla ne on julkaistu.

e)

Luettelo toteutetuista arvioinneista keskittyen arviointihavaintoihin.

f)

Kuvaus viestintätoimista, jotka on toteutettu arviointihavaintojen julkaisemiseksi (pitäen mielessä arviointisuunnitelman 6 jakson).*

g)

Kuvaus arviointitulosten vuoksi toteutetuista jatkotoimista (pitäen mielessä arviointisuunnitelman 6 jakson).*

*

On viitattava arviointisuunnitelmaan, kuvattava kaikki toteutuksessa havaittuja vaikeuksia ja ilmoitettava, mihin ratkaisuihin on päädytty tai mitä ratkaisuja on ehdotettu.

3.   Seikat, jotka vaikuttavat ohjelman ja toteutettujen toimenpiteiden tehokkuuteen

Kuvaus toimista, joita hallintoviranomainen ja seurantakomitea ovat toteuttaneet varmistaakseen ohjelman laadukkaan ja tehokkaan toteuttamisen erityisesti kun kyseessä ovat ohjelman hallinonnissa havaitut ongelmat ja mahdollisesti toteutetut korjaavat toimenpiteet varsinkin komission esitettyä huomautuksia.

4.   Toimet, joita on toteutettu teknisen avun ja ohjelman julkistamiseen liittyvien vaatimusten suhteen

a)

Jos teknisessä avussa katetaan kansallisen maaseutuverkoston perustaminen ja toiminta, kertomuksessa on kuvattava, mitä toimia on toteutettu ja mikä on nykytilanne kansallisen maaseutuverkoston perustamisen ja verkoston toimintasuunnitelman toteuttamisen suhteen.

b)

Minkälaisin toimin on varmistettu ohjelman julkistaminen (tämän asetuksen 13 artikla).

5.   Toimet, jotka on toteutettu ennakkoehtojen täyttämiseksi (tapauksen mukaan vuonna 2017 ja vuonna 2016)

Kuvaus toimista, joita on toteutettu prioriteetti/kohdeala/toimenpidekohtaisesti, jotta täytettäisiin sovellettavat prioriteettisidonnaiset ja yleiset ennakkoehdot, jotka eivät täyttyneet tai täyttyivät osittain silloin kun maaseudun kehittämisohjelma hyväksyttiin. On mainittava kriteerit, jotka eivät täyttyneet tai täyttyivät vain osittain, mahdollinen strategia, säädös tai muu asiaan liittyvä asiakirja, myös asianomaiset jaksot ja pykälät, ja kriteereiden täyttymisestä vastaavat tahot. Tarvittaessa jäsenvaltiot voivat tämän kuvauksen täydentämiseksi toimittaa selvennyksiä tai lisätietoja.

6.   Kuvaus alaohjelmien toteuttamisesta

Vuosina 2017 ja 2019 toimitettavien vuotuisten täytäntöönpanokertomusten on sisällettävä myös tiedot täytäntöönpanosta mitattuna yleisillä ja erityisillä indikaattoreilla, mukaan lukien edistyminen alaohjelman indikaattorisuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa, ja tiedot toteutuneesta tuotoksesta ja toteutuneista menoista verrattuna alaohjelmassa esitettyyn suunniteltuun tuotokseen ja esitettyihin suunniteltuihin menoihin.

7.   Arviointi tiedoista ja edistymisestä ohjelman tavoitteiden saavuttamisessa

Vuosina 2017 ja 2019 toimitettavien vuotuisten täytäntöönpanokertomusten on sisällettävä myös seuraavat arviointitoimien ansiosta saadut tiedot:

Raportointi ohjelman saavutuksista ja näiden saavutusten määrällinen esittäminen erityisesti arvioimalla täydentäviä tulosindikaattoreita ja tarkastelemalla asiaan liittyviä arviointikysymyksiä.

Vuonna 2019 toimitettavan vuotuisen täytäntöönpanokertomuksen on sisällettävä myös seuraavat arviointitoimien ansiosta saadut tiedot:

Raportointi edistymisestä ohjelman tavoitteiden saavuttamisessa sekä ohjelman vaikutuksesta älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua koskevan unionin strategian saavuttamiseen muun muassa arvioimalla ohjelman nettovaikutusta YMP:n vaikutusindikaattoreiden arvoissa tapahtuneisiin muutoksiin ja tarkastelemalla asiaan liittyviä arviointikysymyksiä.

8.   Toimien toteuttaminen asetuksen (EU) N:o 1303/2013 6, 7 ja 8 artiklassa vahvistettujen periaatteiden huomioon ottamiseksi

Vuosina 2017 ja 2019 toimitettavien vuotuisten täytäntöönpanokertomusten on sisällettävä myös seuraavat tiedot:

a)   Miesten ja naisten välisen tasa-arvon edistäminen sekä syrjimättömyys (asetuksen (EU) N:o 1303/2013 7 artikla)

Arviointi toimista, joita on toteutettu sen varmistamiseksi, että miesten ja naisten välinen tasa-arvo ja sukupuolinäkökohtien integrointi otetaan huomioon ja niitä edistetään ohjelmien valmistelun ja täytäntöönpanon kaikissa vaiheissa, myös ohjelmien seurannan, raportoinnin ja arvioinnin osalta.

b)   Kestävä kehitys (asetuksen (EU) N:o 1303/2013 8 artikla)

Arviointi toimista, joita on toteutettu sen varmistamiseksi, että maaseuturahaston tavoitteiden toteuttamisessa otetaan huomioon kestävä kehitys sekä saastuttaja maksaa -periaate huomioiden se, että unioni edistää ympäristön säilyttämistä, suojelua ja parantamista perussopimuksen 11 artiklan ja 91 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Lisäksi on toimitettava tiedot ilmastonmuutokseen liittyviin tavoitteisiin myönnetystä tuesta (ilmastonmuutoksen seuranta).

c)   Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 5 artiklassa tarkoitettujen kumppaneiden rooli ohjelman täytäntöönpanossa

Arviointi toimista, joita on toteutettu sen varmistamiseksi, että asetuksen (EU) N:o 1303/2013 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut kumppanit ovat mukana edistymiskertomusten valmistelussa ja kaikissa ohjelman täytäntöönpanovaiheissa, mukaan lukien osallistumalla ohjelmien seurantakomiteoihin mainitun asetuksen 48 artiklassa tarkoitetulla tavalla ja kansallisen maaseutuverkoston toimintaan.

9.   Edistyminen yhdennetyn lähestymistavan varmistamisessa

Vuonna 2019 toimitettavan vuotuisen täytäntöönpanokertomuksen on sisällettävä myös seuraavat tiedot:

Kuvaus siitä, miten yhdennetyn lähestymistavan soveltamisessa maaseuturahaston ja muiden unionin rahoitusvälineiden käyttöön maaseutualueiden alueellisessa kehittämisen tukemiseksi on edistytty, mukaan lukien paikallisten kehittämisstrategioiden avulla.

10.   Rahoitusvälineiden käyttöönottoa koskeva kertomus (asetuksen (EU) N:o 1303/2013 46 artikla)

Vuotuisten täytäntöönpanokertomusten liitteenä on oltava seuraavat:

erityinen kertomus toimista, joihin sisältyy rahoitusvälineitä. Kyseisen kertomuksen sisällöstä säädetään asetuksen (EU) N:o 1303/2013 46 artiklan 2 kohdassa, ja kertomus on toimitettava ERI-rahastojen mallin mukaisesti.


Top