EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0807

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 807/2014, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2014 , Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/2013 täydentämisestä ja siirtymäsäännöksistä

OJ L 227, 31.7.2014, p. 1–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force. Latest consolidated version: 01/01/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/807/oj

31.7.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 227/1


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 807/2014,

annettu 11 päivänä maaliskuuta 2014,

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/2013 täydentämisestä ja siirtymäsäännöksistä

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/2013 (1) ja erityisesti sen 2 artiklan 3 kohdan, 14 artiklan 5 kohdan, 16 artiklan 5 kohdan, 19 artiklan 8 kohdan, 22 artiklan 3 kohdan, 28 artiklan 10 kohdan, 28 artiklan 11 kohdan, 29 artiklan 6 kohdan, 30 artiklan 8 kohdan, 33 artiklan 4 kohdan, 34 artiklan 5 kohdan, 35 artiklan 10 kohdan, 36 artiklan 5 kohdan, 45 artiklan 6 kohdan, 47 artiklan 6 kohdan ja 89 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EU) N:o 1305/2013 vahvistetaan yleiset säännöt, jotka koskevat Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) myönnettävää unionin tukea, ja täydennetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 (2) 2 osassa säädettyjä Euroopan rakenne- ja investointirahastoja koskevia yhteisiä säännöksiä. Olisi vahvistettava täydentäviä sääntöjä.

(2)

Jäsenvaltioiden olisi vahvistettava ja sovellettava erityisedellytyksiä tuensaamiseen silloin kun nuori viljelijä ei ryhdy pitämään tilaa ainoana tilanpidosta vastaavana yrittäjänä. Sen varmistamiseksi, että tuensaajia kohdellaan yhdenvertaisesti riippumatta siitä, missä oikeudellisessa muodossa he päättävät ryhtyä maatalousyrittäjiksi, olisi säädettävä, että edellytysten, joiden mukaisesti oikeushenkilöä tai muuta kumppanuusmuotoa voidaan pitää nuorena viljelijänä, olisi oltava vastaavat kuin luonnolliseen henkilöön sovellettavat edellytykset. Olisi säädettävä riittävän pitkästä lisäajasta, jossa nuoret viljelijät voivat hankkia tarvittavan ammattitaidon.

(3)

Jäsenvaltioiden olisi määriteltävä tilan- ja metsänhoitoa koskevien vaihto-ohjelmien ja tila- ja metsävierailujen kesto ja sisältö maaseudun kehittämisohjelmissaan sen varmistamiseksi, että tällaiset maaseuturahastosta tuettavat ohjelmat ja vierailut määritellään ja rajataan selkeästi suhteessa muissa unionin järjestelmissä toteutettaviin vastaaviin toimiin ottaen samaan aikaan huomioon kansallisten tilanteiden monimuotoisuus. Kyseisessä sisällössä olisi keskityttävä tietyille kohdealoille, jotka liittyvät läheisesti maaseudun kehittämistä koskevien unionin prioriteettien toteuttamiseen.

(4)

Olisi vahvistettava säännöt, joissa täsmennetään tuottajaryhmien erityispiirteet ja toimityypit, jotka voivat saada tukea laatujärjestelmiä koskevaan toimenpiteeseen kuuluvassa menekinedistämistoimessa, ja vahvistetaan edellytykset kilpailun vääristymien ja tuotteiden syrjinnän ehkäisemiseksi sekä kaupallisten tuotemerkkien tuen ulkopuolelle jättämiseksi.

(5)

Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 19 artiklan 4 kohdassa tarkoitetussa liiketoimintasuunnitelmassa olisi oltava riittävästi elementtejä, jotta valitun toimen tavoitteiden saavuttaminen voidaan arvioida. Tuensaajien yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi koko unionissa sekä seurannan helpottamiseksi kyseisen asetuksen 19 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen kynnysten vahvistamisessa käytettäväksi perusteeksi olisi otettava tilan tuotantomahdollisuudet.

(6)

Maatalousmaan metsittämiseen sovellettavat ympäristöä koskevat vähimmäisvaatimukset olisi vahvistettava siten, ettei herkissä elinympäristöissä, mukaan lukien luonnonarvoltaan merkittävä maatalous, tehdä epäasianmukaisia metsityksiä ja että kyky sietää ilmastonmuutoksen vaikutuksia otetaan huomioon. Natura 2000 -alueiksi nimetyillä alueilla metsityksen olisi oltava asianomaisten alueiden hoitotavoitteiden mukaista. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä tiettyjen alueiden erityisiin ympäristötarpeisiin, kuten maaperän eroosion ehkäisemiseen. Olisi säädettävä tiukemmista säännöistä sellaisten metsitystoimien osalta, jotka johtavat laajempien metsien luomiseen, jotta otettaisiin huomioon kyseisten toimien vaikutus ekosysteemeihin ja varmistettaisiin, että ne ovat vihreän infrastruktuurin strategian (3) ja EU:n uuden metsästrategian (4) tavoitteiden mukaiset.

(7)

Edellytyksillä, joita sovelletaan kotieläintuotannon laajaperäistämiseen liittyviin sitoumuksiin, kasvatuksesta luopumisen vuoksi uhanalaisten paikallisten rotujen kasvattamiseen tai geneettisen köyhtymisen uhkaamien kasvien geenivarojen säilyttämiseen, olisi varmistettava, että sitoumukset määritellään ottaen huomioon maaseudun kehittämistä koskevat unionin prioriteetit ja erityisesti tarve varmistaa maiseman, maisemapiirteiden ja luonnonvarojen, mukaan lukien veden, maaperän ja geneettisen monimuotoisuuden, suojelu.

(8)

Olisi määriteltävä toimet, joille voidaan myöntää tukea maatalouden geenivarojen säilyttämistä, kestävää käyttöä ja kehittämistä varten sekä metsätalouden geenivarojen säilyttämistä ja edistämistä varten.

(9)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1307/2013 (5) 43 artiklassa tarkoitettujen ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisien maatalouskäytäntöjen ja vastaavien käytäntöjen kaksinkertaisen rahoittamisen estämiseksi, viljelijöiden välisen kilpailun vääristymisen estämiseksi ja maaseuturahaston määrärahojen moitteettoman varainhoidon varmistamiseksi olisi säädettävä, että kyseisistä käytännöistä johtuvat lisäkustannukset ja tulonmenetykset vähennetään asianomaisista tuista.

(10)

Olisi määriteltävä ne alat, joilla tuotantomenetelmiä koskevia vaatimuksia tehdään eläinten hyvinvointiin liittyvien sitoumusten tiukentamiseksi. Olisi vältettävä kyseisten eläinten hyvinvointiin liittyvien sitoumusten päällekkäisyyttä tavanomaisten maatalouskäytäntöjen ja erityisesti tautien ehkäisemiseksi annettavien rokotusten kanssa.

(11)

Olisi täsmennettävä lyhyet toimitusketjut ja paikalliset markkinat, joiden yhteydessä voidaan myöntää tukea. Selkeän eron tekemiseksi näiden kahden välille lyhyet toimitusketjut olisi määriteltävä välittäjien lukumäärän perusteella, kun taas paikallisten markkinoiden määrittelemiseksi perusteena olisi käytettävä kilometreinä ilmaistua etäisyyttä tilalta ottaen huomioon asianomaisen alan erityiset maantieteelliset piirteet, jollei muuta vakuuttavaa vaihtoehtoista perustetta esitetä. Pientoimijoiden välisessä yhteistyössä olisi keskityttävä tarmokkaasti voittamaan maaseutualueiden pirstaleisuudesta johtuvia yleisiä haittoja. Sen vuoksi se olisi rajoitettava mikroyrityksiin ja luonnollisiin henkilöihin, jotka aikovat tuenhakuhetkellä perustaa mikroyrityksen. Johdonmukaisen lähestymistavan varmistamiseksi yhteistyötoimenpiteen täytäntöönpanossa kyseisessä toimenpiteessä olisi tuettava ainoastaan lyhyisiin toimitusketjuihin ja paikallisiin markkinoihin liittyviä menekinedistämistoimia.

(12)

Sen varmistamiseksi, että asetuksen (EU) N:o 1305/2013 38 artiklan 3 kohdan b alakohdassa ja 39 artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitetut rahoitusosuudet, jotka liittyvät keskinäisen rahaston ottamien kaupallisten lainojen korkoon, säilyvät asianmukaisella tasolla, kyseisten kaupallisten lainojen vähimmäis- ja enimmäiskestojen olisi oltava yhdestä viiteen vuotta.

(13)

Maaseuturahaston määrärahojen tehokkaan käytön varmistamiseksi eräät menotyypit, jotka liittyvät leasingsopimuksiin, kuten vuokranantajan kate, korkojen jälleenrahoituskulut, yleiskulut ja vakuutusmaksut, olisi jätettävä tuen ulkopuolelle. Jäsenvaltioiden maatalousalan erilaisten taloudellisten ja kehittymisedellytysten huomioon ottamiseksi sekä maaseuturahaston määrärahojen moitteettoman varainhoidon varmistamiseksi jäsenvaltioita olisi vaadittava määrittelemään maaseudun kehittämisohjelmissaan edellytykset, joiden mukaisesti käytetyt välineet ja laitteet voivat olla tukikelpoisia. Maaseudun kehittämiseen liittyvien unionin prioriteettien mukaisesti maaseuturahaston tukea olisi myönnettävä vain sellaisiin uusiutuvaan energiaan tehtäviin investointeihin, jotka ovat erittäin energiatehokkaita ja joiden ympäristönsuojelullinen taso on korkea. Jäsenvaltioiden olisi tätä varten vahvistettava energiatehokkuuden vähimmäisvaatimukset. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että sovellettavia bioenergian kestävyysvaatimuksia noudatetaan. Niiden olisi myös tuettava siirtymistä ensimmäisen sukupolven biopolttoaineista toisen sukupolven biopolttaineisiin ja edistettävä sellaisten kehittyneiden biopolttoaineiden tuotannon lisäämistä, jotka tuottavat suuria kasvihuonekaasusäästöjä, joihin liittyy alhainen epäsuorien maankäytön muutosten riski ja jotka eivät myöskään kilpaile suoraan elintarvike- ja rehumarkkinoiden käyttämästä maatalousmaasta.

(14)

Olisi vahvistettava edellytykset, joita sovelletaan asetuksen (EU) N:o 1305/2013 28, 29, 33 ja 34 artiklassa säädettyjen toimenpiteiden mukaisten sitoumusten muuntamiseen tai mukauttamiseen, ja olisi määriteltävä sellaiset tilanteet, joissa tukea ei tarvitse maksaa takaisin. Olisi varmistettava, että sitoumuksia voidaan muuntaa tai mukauttaa vain, jos sitoumuksen ympäristötavoitteet turvataan tai niitä vahvistetaan.

(15)

Olisi annettava säännökset, jotka koskevat siirtymistä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 (6) tai Kroatian osalta neuvoston asetuksen (EY) N:o 1085/2006 (7) mukaisesta maaseudun kehittämistuesta asetuksen (EU) N:o 1305/2013 mukaiseen tukeen. Koska Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1310/2013 (8) on jo otettu käyttöön eräitä maaseudun kehittämiseen liittyviä siirtymäsäännöksiä, tässä asetuksessa olisi vahvistettava edellytykset, joiden mukaisesti asetuksen (EY) N:o 1698/2005 52 ja 63 artiklassa tarkoitettuihin toimenpiteisiin liittyvistä menoista tulee tukikelpoisia asetuksen (EU) N:o 1305/2013 nojalla. Tässä asetuksessa olisi myös mukautettava ohjelmien jälkiarviointien ja yhteenvetojen toimittamisen määräpäiviä sellaisten asetuksen (EU) N:o 1310/2013 1 artiklan nojalla säädettyjen siirtymäsäännösten huomioon ottamiseksi, jotka koskevat vuosien 2007–2013 ohjelmakauden ohjelmien täytäntöönpanoa vuonna 2014.

(16)

Koska asetus (EY) N:o 1698/2005 korvataan asetuksella (EU) N:o 1305/2013, on asianmukaista kumota asetuksen (EY) N:o 1698/2005 soveltamissäännöt, joista säädetään komission asetuksessa (EY) N:o 1974/2006 (9). Sen vuoksi asetus (EY) N:o 1974/2006 olisi kumottava.

(17)

Koska ohjelmakausi 2014–2020 on jo alkanut silloin kun tämä asetus julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tämän asetuksen olisi tultava voimaan mahdollisimman pian. Sen vuoksi sen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan, ja sitä olisi sovellettava ohjelmakauden 2014–2020 ensimmäisestä päivästä eli 1 päivästä tammikuuta 2014,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1   LUKU

SOVELTAMISALA

1 artikla

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään

1)

asetusta (EU) N:o 1305/2013 täydentävistä säännöksistä, jotka koskevat

a)

nuoria viljelijöitä;

b)

tilan- ja metsänhoitoa koskevia vaihto-ohjelmia ja vierailuja;

c)

laatujärjestelmiä ja menekinedistämistä;

d)

tila- ja yritystoiminnan kehittämistä;

e)

metsitystä ja metsämaan muodostamista;

f)

maatalouden ympäristö- ja ilmastotoimenpiteitä;

g)

maa- ja metsätalouden geenivarojen säilyttämistä;

h)

kaksinkertaisen rahoituksen estämistä;

i)

eläinten hyvinvointia;

j)

yhteistyötä;

k)

keskinäisille rahastoille myönnettäviä kaupallisia lainoja;

l)

investointeja;

m)

sitoumusten muuntamista tai mukauttamista;

n)

sitoumusten laajentamista tai uusia sitoumuksia;

2)

erityisistä siirtymäsäännöistä, jotka koskevat edellytyksiä, joilla komission asetuksen (EY) N:o 1698/2005 mukaisesti hyväksymä tuki tai Kroatian osalta asetuksen (EY) N:o 1085/2006 mukaisesti hyväksymä tuki voidaan sisällyttää asetuksessa (EU) N:o (EU) N:o 1305/2013 säädettyyn tukeen, mukaan lukien tekninen tuki Kroatian osalta.

II   LUKU

MAASEUDUN KEHITTÄMISTOIMENPITEITÄ KOSKEVIA SÄÄNTÖJÄ TÄYDENTÄVÄT SÄÄNNÖKSET

2 artikla

Nuori viljelijä

1.   Jos asetuksen (EU) N:o 1305/2013 2 artiklan 1 kohdan n alakohdassa määritelty nuori viljelijä ei ryhdy pitämään tilaa ainoana tilanpidosta vastaavana yrittäjänä, jäsenvaltion on vahvistettava tuensaamisen erityisedellytykset ja sovellettava niitä. Kyseisten edellytysten on oltava vastaavia kuin ne, joita sovelletaan nuoreen viljelijään, joka ryhtyy pitämään tilaa ainoana tilanpidosta vastaavana yrittäjänä. Kaikissa tällaisissa tapauksissa vastuun tilanpidosta on oltava nuorilla viljelijöillä.

2.   Jos tukihakemus koskee oikeushenkilön omistamaa tilaa, asetuksen (EU) N:o 1305/2013 2 artiklan 1 kohdan n alakohdassa määritellyllä nuorella viljelijällä on oltava tosiasiallinen ja jatkuva päätäntävalta oikeushenkilössä toiminnan johtamiseen, etuihin ja taloudellisiin riskeihin liittyvien päätösten osalta. Jos oikeushenkilön pääomaan tai hallinnointiin osallistuu useita luonnollisia henkilöitä, joihin kuuluu myös yksi tai useampi sellainen henkilö, joka ei ole nuori viljelijä, nuoren viljelijän on pystyttävä harjoittamaan tällaista tosiasiallista ja jatkuvaa päätäntävaltaa joko yksin tai yhdessä muiden viljelijöiden kanssa.

Jos oikeushenkilö on yksin tai yhdessä toisen oikeushenkilön päätäntävallassa, ensimmäisessä alakohdassa säädettyjä vaatimuksia sovelletaan jokaiseen luonnolliseen henkilöön, jolla on päätäntävaltaa kyseisessä toisessa oikeushenkilössä.

3.   Sillä hetkellä, kun kyseisen asetuksen mukaista tukea koskeva hakemus jätetään, kaikkien asetuksen (EU) N:o 1305/2013 2 artiklan 1 kohdan n alakohdassa vahvistettujen nuoren viljelijän määritelmän osatekijöiden on täytyttävä. Tuensaajalle voidaan kuitenkin myöntää yksittäisen tukipäätöksen päivämäärästä alkaen enintään 36 kuukauden lisäaika niiden edellytysten täyttämiseksi, jotka liittyvät maaseudun kehittämisohjelmassa esitetyn ammattitaidon hankkimiseen.

3 artikla

Tilan- ja metsänhoitoa koskevat vaihdot ja vierailut

Jäsenvaltion on määriteltävä maaseudun kehittämisohjelmissaan asetuksen (EU) N:o 1305/2013 14 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen lyhytaikaisten tilan- ja metsänhoitoa koskevien vaihtojen ja tila- ja metsävierailujen kesto ja sisältö. Tällaisissa vaihtojärjestelmissä ja vierailuissa on keskityttävä erityisesti kestäviin maa- ja metsätalousmenetelmiin ja/tai -tekniikoihin, tilojen toiminnan monipuolistamiseen, lyhyisiin toimitusketjuihin osallistuviin tiloihin, uusien liiketoimintamahdollisuuksien ja uusien tekniikoiden kehittämiseen sekä metsien kestävyyden parantamiseen.

4 artikla

Laatujärjestelmät – menekinedistäminen

1.   Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 16 artiklan 2 kohdan mukaista tukea saavien tuottajaryhmien on oltava sellaisia yhteisöjä – niiden oikeudellisesta muodosta riippumatta – jotka tuovat yhteen kyseisen asetuksen 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin maataloustuotteiden, puuvillan tai elintarvikkeiden laatujärjestelmiin osallistuvia toimijoita jonkin johonkin kyseisistä järjestelmistä kuuluvan tuotteen osalta.

2.   Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 16 artiklan 2 kohdan mukaiseen tukeen kelpoisen toimityypin on oltava seuraavien erityispiirteiden mukainen:

a)

sillä on tarkoitus kannustaa kuluttajia ostamaan tuotteita, jotka kuuluvat asetuksen (EU) N:o 1305/2013 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin maataloustuotteiden, puuvillan tai elintarvikkeiden laatujärjestelmiin, joihin kuulumisesta myönnetään maaseudun kehittämisohjelmassa tukea; ja

b)

sillä pyritään korostamaan asianomaisten tuotteiden erityispiirteitä tai etuja, erityisesti asianomaiseen laatuohjelmaan liittyvien laadun, erityisten tuotantotapojen, eläinten hyvinvointiin liittyvien korkeiden vaatimusten ja ympäristönsuojelun kannalta.

3.   Tukikelpoisilla toimilla ei saa kannustaa kuluttajia ostamaan jotakin tuotetta sen erityisen alkuperän vuoksi, lukuun ottamatta tuotteita, jotka kuuluvat laatuohjelmiin, jotka on perustettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 (10) II osastossa, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 110/2008 (11) III luvussa, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 251/2014 (12) III luvussa sekä viinin osalta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (13) II osan II osaston I luvun 2 jaksossa. Tuotteen alkuperä voidaan ilmoittaa, jos viittaukset alkuperään ovat toissijaisia pääviestiin verrattuna.

4.   Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 16 artiklan 2 kohdan mukaista tukea ei saa myöntää kaupallisiin tuotemerkkeihin liittyviin tiedotus- ja menekinedistämistoimiin.

5 artikla

Tila- ja yritystoiminnan kehittäminen

1.   Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 19 artiklan 4 kohdassa tarkoitetussa liiketoimintasuunnitelmassa on kuvattava vähintään seuraavia:

a)

Kun kyseessä on nuorten viljelijöiden aloitustuki:

i)

tilan lähtötilanne;

ii)

tilan toimintojen kehittämisen välietapit ja tavoitteet;

iii)

yksityiskohtaiset tiedot tilan toimintojen kehittämiseksi tarvittavista toimista, kuten investoinneista, koulutuksesta tai neuvonnasta, mukaan lukien ympäristön kestävyyteen ja resurssitehokkuuteen liittyvät toimet.

b)

Kun kyseessä on yrityksen perustamistuki muun kuin maataloustoiminnan aloittamiseksi maaseutualueilla:

i)

tukea hakevan henkilön tai mikro- tai pienyrityksen taloudellinen lähtötilanne;

ii)

henkilön, tilan tai mikro- tai pienyrityksen uusien toimintojen kehittämisen välietapit ja tavoitteet;

iii)

yksityiskohtaiset tiedot henkilön, tilan tai mikro- tai pienyrityksen toimintojen kehittämiseksi tarvittavista toimista, kuten investoinneista, koulutuksesta tai neuvonnasta.

c)

Kun kyseessä on yrityksen perustamistuki pientilojen kehittämiseksi:

i)

tilan lähtötilanne; ja

ii)

yksityiskohtaiset tiedot toimista, joilla voidaan edistää taloudellisen elinkelpoisuuden saavuttamista, kuten investoinneista, koulutuksesta tai yhteistyöstä, mukaan lukien ympäristön kestävyyteen ja resurssitehokkuuteen liittyvät toimet.

2.   Jäsenvaltion on määritettävä asetuksen (EU) N:o 1305/2013 19 artiklan 4 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitetut kynnykset komission asetuksen (EY) N:o 1242/2008 (14) 5 artiklassa määriteltynä standardituotoksena tai vastaavana mitattavien tilan tuotantomahdollisuuksien osalta.

6 artikla

Metsitys ja metsämaan muodostaminen

Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 22 artiklassa tarkoitetun metsityksen ja metsämaan muodostamisen yhteydessä sovelletaan seuraavia ympäristöön liittyviä vähimmäisvaatimuksia:

a)

Istutettavien lajien, alojen ja menetelmien valinnassa on vältettävä epäasianmukaiset metsitykset herkissä elinympäristöissä, kuten soilla ja kosteikoissa, sekä negatiiviset vaikutukset ekologisesti arvokkailla alueilla, mukaan lukien alueet, joilla harjoitetaan luonnonarvoltaan merkittävää maataloutta. Neuvoston direktiivin 92/43/ETY (15) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/147/EY (16) mukaisesti Natura 2000 -alueiksi nimetyillä alueilla sallitaan vain asianomaisten alueiden hoitotavoitteiden mukainen, Natura 2000:n täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten kanssa sovittu metsitys.

b)

Puiden lajeja, lajikkeita, ekotyyppejä ja lähtöisyyttä valittaessa on otettava huomioon kyky sietää ilmastonmuutosta ja luonnonkatastrofeja sekä asianomaisen alueen bioottiset, pedologiset ja hydrologiset olosuhteet, kuten myös jäsenvaltioiden määrittelemä lajien mahdollinen haitallisuus paikallisissa olosuhteissa. Tuensaajan on suojeltava metsää ja huolehdittava siitä vähintään niin kauan kuin palkkiota maatalouden tulonmenetysten ja hoitokustannusten korvaamiseksi maksetaan. Tähän kuuluvat tapauksen mukaan puuston hoito, harvennus tai laiduntaminen metsän tulevaa kehitystä silmällä pitäen, ruohokasvillisuuden hillitseminen ja tulenaran aluskasvillisuuden kasvun estäminen. Jäsenvaltioiden on nopeakasvuisten lajien osalta määriteltävä hakkuuta edeltävä vähimmäis- ja enimmäisaika. Vähimmäisajan on oltava vähintään 8 vuotta ja enimmäisajan enintään 20 vuotta.

c)

Jos monivuotisten puumaisten lajien istutuksen ei voida ankarien ympäristö- tai ilmasto-olosuhteiden vuoksi, mukaan lukien ympäristön pilaantuminen, odottaa johtavan sovellettavassa kansallisessa lainsäädännössä määritellyn metsäpeitteen syntymiseen, jäsenvaltio voi sallia, että tuensaaja perustaa muun puumaisen kasvuston ja pitää sitä yllä. Tuensaajan on sovellettava samaa huolenpidon ja suojelun tasoa kuin metsiin.

d)

Jos metsitystoimet johtavat sen suuruisen metsän luomiseen, joka ylittää jäsenvaltion vahvistaman kynnyksen, toimessa on joko

i)

istutettava ainoastaan ekologisesti sopeutuneita lajeja ja/tai ilmastomuutosta asianomaisella biomaantieteellisellä alueella sietäviä lajeja, joiden ei ole vaikutustenarvioinnissa havaittu uhkaavan luonnon monimuotoisuutta tai ekosysteemipalveluja tai vaikuttavan negatiivisesti ihmisten terveyteen; tai

ii)

käytettävä puulajien sekoitusta, jossa on joko

vähintään 10 prosenttia lehtipuita alaa kohden, tai

vähintään kolme puulajia tai -lajiketta, joista vähiten esiintyvä kattaa vähintään 10 prosenttia alasta.

7 artikla

Maatalouden ympäristö- ja ilmastotoimenpiteet

1.   Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 28 artiklassa tarkoitetun maatalouden ympäristö- ja ilmastotoimenpiteen mukaisten kotieläintuotannon laajaperäistämiseen liittyvien sitoumusten on oltava vähintään seuraavien edellytysten mukaisia:

a)

tilan koko laidunalaa hoidetaan ja pidetään yllä yli- tai alilaiduntamisen estämiseksi;

b)

eläintiheys määritellään ottamalla huomioon tilan koko laiduntava karja tai ravinteiden huuhtoutumisen vähentämiseen tähtäävän sitoumuksen osalta kyseisen sitoumuksen kannalta tarkoituksenmukainen karjan määrä tilalla.

2.   Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 28 artiklassa tarkoitetun maatalouden ympäristö- ja ilmastotoimenpiteen mukaisissa sitoumuksissa, jotka liittyvät kasvatuksesta luopumisen vuoksi uhanalaisten paikallisten rotujen kasvattamiseen tai geneettisen köyhtymisen uhkaamien kasvien geenivarojen säilyttämiseen, on vaadittava, että

a)

kasvatetaan paikallista rotua olevia eläimiä, jotka ovat geneettisesti sopeutuneet jäsenvaltion yhteen tai useampaan perinteiseen tuotantojärjestelmään ja jotka ovat uhanalaisia kasvatuksesta luopumisen vuoksi; tai

b)

säilytetään sellaisten kasvien geenivaroja, jotka ovat luonnostaan sopeutuneet paikallisiin ja alueellisiin olosuhteisiin ja joita uhkaa geneettinen köyhtyminen.

Tukea voidaan myöntää seuraaville kotieläinlajeille:

a)

nautaeläimet;

b)

lampaat;

c)

vuohet;

d)

hevoseläimet;

e)

siat;

f)

linnut.

3.   Paikalliset rotujen katsotaan olevan uhanalaisia kasvatuksesta luopumisen vuoksi, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

asianomaisten siitosnaaraiden lukumäärä kansallisella tasolla on mainittu;

b)

asianmukaisesti tunnustettu asiaankuuluva tieteellinen elin on varmistanut lueteltujen rotujen lukumäärän ja uhanalaisuuden;

c)

asianmukaisesti tunnustettu asiaankuuluva tekninen elin on rekisteröinyt rodun kantakirjan ja pitää sen ajan tasalla;

d)

asianomaisilla elimillä on uhanalaisten rotujen eläinten tunnistamiseen tarvittava pätevyys ja tietotaito.

Tiedot kyseisten edellytysten täyttymisestä on sisällytettävä maaseudun kehittämisohjelmaan.

4.   Kasvien geenivaroja katsotaan uhkaavan geneettinen köyhtyminen, jos maaseudun kehittämisohjelmaan sisällytetään maatiaiskantojen tai alkuperäisten paikallisten lajien esiintymisen harvinaisuutta, kantojen monimuotoisuutta ja paikallisella tasolla käytettäviä viljelymenetelmiä koskevien tieteellisten tulosten ja indikaattorien tukemat todisteet geneettisestä köyhtymisestä.

5.   Tämän artiklan 1–4 kohdassa tarkoitettuihin maatalouden ympäristösitoumuksiin kuuluviin toimintoihin ei voida myöntää asetuksen (EU) N:o 1305/2013 28 artiklan 9 kohdan mukaista tukea.

8 artikla

Maa- ja metsätalouden geenivarojen säilyttäminen

1.   Tässä artiklassa tarkoitetaan

a)

in situ -säilyttämisellä’ maataloudessa geenivarojen säilyttämistä ekosysteemeissä ja luontaisissa elinympäristöissä sekä lajien tai luonnonvaraisten rotujen elinkykyisten populaatioiden säilyttämistä ja elvyttämistä niiden luonnollisessa ympäristössä sekä kotieläinlajien ja viljelykasvilajien osalta siinä maatilaympäristössä, jossa ne ovat kehittäneet erityisominaisuutensa;

b)

in situ -säilyttämisellä’ metsätaloudessa geenivarojen säilyttämistä ekosysteemeissä ja luontaisissa elinympäristöissä sekä lajien elinkykyisten populaatioiden säilyttämistä ja elvyttämistä niiden luonnollisessa ympäristössä;

c)

’säilyttämisellä maa- tai metsätilalla’in situ -säilyttämistä ja -kehittämistä maa- tai metsätilan tasolla;

d)

ex situ -säilyttämisellä’ maa- tai metsätalouden geenivarojen säilyttämistä muussa kuin niiden luonnollisessa ympäristössä;

e)

ex situ -kokoelmalla’ maa- tai metsätalouden geenivarojen kokoelmaa, jota säilytetään muualla kuin geenivarojen luonnollisessa ympäristössä.

2.   Maa- ja metsätalouden geenivarojen säilyttämiseksi toteutettavien toimien, joihin voidaan asetuksen (EU) N:o 1305/2013 28 artiklan 9 kohdan ja 34 artiklan 4 kohdan mukaisesti myöntää tukea, on sisällettävä seuraavat toimet:

a)

kohdennetut toimet: toimet, joilla edistetään maa- ja metsätalouden geenivarojen ex situ- ja in situ -säilyttämistä, kuvaamista, keräämistä ja käyttöä, mukaan lukien tällä hetkellä in situ -säilytettyjen geenivarojen verkkopohjaiset tietokannat, joihin sisältyy säilyttäminen maa- tai metsätilalla, sekä ex situ -kokoelmien ja tietokantojen säilyttämistä, kuvaamista, keräämistä ja käyttöä;

b)

yhteensovitetut toimet: toimet, joilla edistetään tietojen vaihtoa jäsenvaltioiden toimivaltaisten laitosten kesken unionin maa- tai metsätalouden geenivarojen säilyttämisestä, kuvaamisesta, keräämisestä ja käytöstä;

c)

liitännäistoimet: tiedotus-, levittämis- ja neuvontatoimet valtiosta riippumattomien järjestöjen ja muiden sidosryhmien kanssa, koulutuskurssit ja teknisten kertomusten laatiminen.

9 artikla

Kaksinkertaisen rahoituksen estäminen, kun kyseessä ovat ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisat maatalouskäytännöt ja vastaavat käytännöt

1.   Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 28 artiklan 6 kohdan, 29 artiklan 4 kohdan ja 30 artiklan 1 kohdan mukaisen tuen soveltamiseksi tällaiset tuet lasketaan ottaen huomioon ainoastaan lisäkustannukset ja/tai tulonmenetykset, jotka liittyvät asetuksen (EU) N:o 1307/2013 43 artiklan mukaisia asiaankuuluvia pakollisia käytäntöjä pidemmälle meneviin sitoumuksiin.

2.   Kun asetuksen (EU) N:o 1305/2013 28 artiklan mukaisen maatalouden ympäristö- ja ilmastositoumuksen, joka liittyy asetuksen (EU) N:o 1307/2013 liitteessä IX olevan I jakson 3 ja 4 kohdassa ja III jakson 7 kohdassa tarkoitettuihin käytäntöihin, ja mihin tahansa kyseiseen liitteeseen lisättävään käytäntöön, ilmoitetaan asetuksen (EU) N:o 1307/2013 43 artiklan 8 kohdan sääntöjen mukaisesti vastaavan yhtä tai useampaa asetuksen (EU) N:o 1307/2013 43 artiklan 2 kohdan mukaisesti vahvistettua käytäntöä, asetuksen (EU) N:o 1305/2013 28 artiklan 6 kohdan mukaiseen maatalouden ympäristö- ja ilmastotoimenpiteen liittyvästä tuesta on vähennettävä kiinteä määrä, joka vastaa osaa jäsenvaltion tai alueen keskimääräisestä viherryttämistuesta jokaisen asetuksen (EU) N:o 1307/2013 43 artiklan 12 kohdan c alakohdan mukaisesti vahvistetun viherryttämiskäytännön osalta.

10 artikla

Eläinten hyvinvointi

Eläinten hyvinvointiin liittyvissä sitoumuksissa, joille voidaan myöntää asetuksen (EU) N:o 1305/2013 33 artiklan mukaista tukea, on tiukennettava tuotantomenetelmiä koskevia vaatimuksia jollakin seuraavista aloista:

a)

vesi, rehu ja eläinten hoito kotieläinten luonnollisten tarpeiden mukaisesti;

b)

olot eläinsuojissa, kuten eläinten käytössä oleva tila, lattiapinnat, virikemateriaalit, luonnovalo;

c)

ulkotiloihin pääsy;

d)

käytännöt, joissa vältetään ruumiinjäsenten typistämistä ja/tai eläinten kastrointia, tai puudutusaineiden ja tulehduskipulääkkeiden käyttö tai immunokastraatio, jos typistäminen tai kastrointi katsotaan tietyissä tapauksissa tarpeelliseksi.

11 artikla

Yhteistyö

1.   Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 35 artiklan 2 kohdan d alakohdassa tarkoitettua tukea lyhyiden toimitusketjujen perustamiseen ja kehittämiseen voidaan myöntää vain toimitusketjuille, joissa viljelijän ja kuluttajan välillä on enintään yksi väliporras.

2.   Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 35 artiklan 2 kohdan d alakohdassa tarkoitettua tukea paikallisten markkinoiden perustamiseen ja kehittämiseen voidaan myöntää markkinoille, joiden osalta

a)

maaseudun kehittämisohjelmassa vahvistetaan tuotteen alkuperätilaa ympäröivä kilometreissä ilmaistu säde, jonka sisäpuolella jalostustoimintojen ja myynnin loppukuluttajalle on tapahduttava; tai

b)

maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään vakuuttava vaihtoehtoinen määritelmä.

3.   Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 35 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisesti tuettujen toimien soveltamiseksi ’pienellä toimijalla’ tarkoitetaan komission suosituksessa 2003/361/EY (17) määriteltyä mikroyritystä tai luonnollista henkilöä, joka ei harjoita taloudellista toimintaa tuenhakuhetkellä.

4.   Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 35 artiklan 2 kohdan e alakohdassa tarkoitetuille menekinedistämistoimille voidaan myöntää tukea ainoastaan sellaisten lyhyiden toimitusketjujen ja paikallisten markkinoiden osalta, jotka ovat tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa säädettyjen edellytysten mukaisia.

12 artikla

Keskinäisille rahastoille myönnettävät kaupalliset lainat

Silloin kun asetuksen (EU) N:o 1305/2013 38 ja 39 artiklassa tarkoitettuun keskinäisistä rahastoista maksettavaan taloudelliseen korvaukseen liittyvien varojen lähde on kaupallinen laina, lainan keston on oltava 1–5 vuotta.

13 artikla

Investoinnit

Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 45 artiklan säännösten soveltamiseksi

a)

kun kyse on leasingvuokrauksesta, muut leasingsopimukseen liittyvät menot, kuten vuokranantajan kate, korkojen jälleenrahoituskulut, yleiskulut ja vakuutusmaksut, eivät ole tukikelpoisia;

b)

jäsenvaltioiden on esitettävä maaseudun kehittämisohjelmissaan edellytykset, joiden mukaisesti käytettyjen välineiden ja laitteiden hankintaa voidaan pitää tukikelpoisina menoina;

c)

jäsenvaltioiden on edellytettävä, että tuetuissa, energiaa kuluttavissa tai tuottavissa investoinneissa, jotka tehdään uusiutuvaan energiaan liittyvään infrastruktuuriin, noudatetaan energiatehokkuutta koskevia vähimmäisstandardeja, jos tällaisia standardeja on kansallisella tasolla;

d)

investoinnit järjestelmiin, joiden päätarkoitus on sähköntuotanto biomassasta, eivät ole tukikelpoisia, jollei lämpöenergiaa käytetä tiettyä vähimmäismäärää, jonka jäsenvaltio määrittelee;

e)

jäsenvaltion on vahvistettava eri järjestelmätyyppien osalta bioenergian, biopolttoaineet mukaan lukien, tuotannossa käytettävien viljakasvien ja muiden paljon tärkkelystä sisältävien viljelykasvien, sokerikasvien ja öljykasvien enimmäisosuuksille kynnykset. Tuki bioenergiahankkeisiin rajoitetaan sellaiseen bioenergiaan, joka on unionin lainsäädännössä, muun muassa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/28/EY (18) 17 artiklan 2–6 kohdassa säädettyjen sovellettavien kestävyyskriteerien mukaista. Tässä yhteydessä maaseudun kehittämisohjelman strategiseen ympäristöarviointiin on sisällytettävä yleinen arviointi.

14 artikla

Sitoumusten muuntaminen tai mukauttaminen

1.   Jäsenvaltio voi sallia, että yksi asetuksen (EU) N:o 1305/2013 28, 29, 33 tai 34 artiklan mukainen sitoumus muunnetaan sen voimassaoloaikana toiseksi sitoumukseksi, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

muunnoksesta on huomattavaa etua ympäristölle tai eläinten hyvinvoinnille;

b)

voimassa olevaa sitoumusta vahvistetaan merkittävästi;

c)

asianomaiset sitoumukset sisältyvät hyväksyttyyn maaseudun kehittämisohjelmaan.

Uusi sitoumus on pantava täytäntöön koko asianomaisessa toimenpiteessä täsmennetyn ajanjakson ajan riippumatta siitä, kuinka kauan alkuperäistä sitoumusta on jo pantu täytäntöön.

2.   Jäsenvaltio voi sallia, että asetuksen (EU) N:o 1305/2013 28, 29, 33 ja 34 artiklan mukaisia sitoumuksia mukautetaan niiden voimassaoloaikana, jos hyväksytyssä maaseudun kehittämisohjelmassa mainitaan mahdollisuudesta tällaiseen mukauttamiseen ja mukauttaminen on asianmukaisesti perusteltavissa alkuperäisen sitoumuksen tavoitteiden saavuttamisella.

Tuensaajan on pantava mukautettu sitoumus täytäntöön alkuperäisen sitoumuksen voimassaolon loppuun saakka.

Tällaiset mukautukset voidaan tehdä myös pidentämällä sitoumuksen voimassaoloaikaa.

15 artikla

Tilanteet, joissa ei edellytetä takaisinmaksua

1.   Jos tuensaaja lisää tilansa pinta-alaa tuen myöntämisen edellytyksenä olevan sitoumuksensa aikana, jäsenvaltio voi säätää sitoumuksen laajentamisesta koskemaan lisäalaa sitoumuksen jäljellä olevaksi voimassaoloajaksi tai alkuperäisen sitoumuksen korvaamisesta uudella sitoumuksella. Samaa sovelletaan tilanteisiin, joissa tilan sitoumuksenalaista pinta-alaa lisätään.

2.   Sitoumus laajennetaan koskemaan lisäpinta-alaa 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla ainoastaan seuraavin edellytyksin:

a)

tämä edistää ympäristötavoitetta, johon sitoumuksella pyritään;

b)

tämä voidaan perustella sitoumuksen luonteella, jäljellä olevalla ajanjaksolla ja lisäpinta-alan koolla;

c)

tämä ei haittaa tuen myöntämisedellytysten noudattamisen varmistamiseksi tehtävien tarkastusten tehokkuutta.

Sitoumuksen alkuperäistä kestoa on noudatettava.

3.   Olemassa olevan sitoumuksen korvaamiseksi voidaan tehdä uusi sitoumus 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla, jos se kattaa koko asianomaisen alan eivätkä sen ehdot ole alkuperäisen sitoumuksen ehtoja löysemmät.

Kun alkuperäinen sitoumus korvataan uudella sitoumuksella, uusi sitoumus on pantava täytäntöön koko asianomaisessa toimenpiteessä täsmennetyn ajanjakson ajan riippumatta siitä, kuinka kauan alkuperäistä sitoumusta on jo pantu täytäntöön.

III   LUKU

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET

16 artikla

Menojen tukikelpoisuus

1.   Menot, jotka liittyvät ohjelmakaudella 2007–2013 tuensaajien suhteen asetuksen (EY) N:o 1698/2005 52 ja 63 artiklassa tarkoitettujen toimenpiteiden mukaisesti tehtyihin oikeudellisiin sitoumuksiin, voivat saada maaseuturahastosta rahoitusta ohjelmakaudella 2014–2020 sellaisten maksujen osalta, jotka suoritetaan

a)

1 päivän tammikuuta 2014 ja 31 päivän joulukuuta 2015 välisenä aikana, jos asianomaiselle asetuksen (EY) N:o 1698/2005 mukaisesti hyväksytyn ohjelman toimenpiteelle tarkoitetut määrärahat on käytetty loppuun;

b)

31 päivän joulukuuta 2015 jälkeen.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetut menot voivat saada maaseuturahastosta rahoitusta ohjelmakaudella 2014–2020 seuraavin edellytyksin:

a)

kyseiset menot on sisällytetty vastaavaan ohjelmakauden 2014–2020 maaseudun kehittämisohjelmaan;

b)

sovelletaan tämän asetuksen liitteessä I esitettyä asetuksen (EU) N:o 1305/2013 mukaista vastaavan toimenpiteen maaseuturahaston rahoitusosuutta;

c)

jäsenvaltiot varmistavat, että asiaankuuluvat siirtymätoimet on erotettu selvästi muista toimista niiden hallinto- ja valvontajärjestelmissä.

17 artikla

Kroatia

1.   Menot, jotka liittyvät Kroatian tuensaajien suhteen maaseudun kehittämisen alalla sovellettavan liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPARD) mukaisesti komission asetuksen (EY) N:o 718/2007 (19) 171 artiklan 3 kohdan b alakohdassa ja 4 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden mukaisesti tekemiin oikeudellisiin sitoumuksiin, voivat saada maaseuturahastosta rahoitusta ohjelmakaudella 2014–2020 sellaisten maksujen osalta, jotka suoritetaan

a)

1 päivän tammikuuta 2014 ja 31 päivän joulukuuta 2016 välisenä aikana, jos asianomaiselle asetuksen (EY) N:o 718/2007 mukaisesti hyväksytyn ohjelman toimenpiteelle tarkoitetut määrärahat on käytetty loppuun;

b)

31 päivän joulukuuta 2016 jälkeen.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetut menot voivat saada maaseuturahastosta rahoitusta ohjelmakaudella 2014–2020 seuraavin edellytyksin:

a)

kyseiset menot on sisällytetty vastaavaan ohjelmakauden 2014–2020 maaseudun kehittämisohjelmaan;

b)

sovelletaan tämän asetuksen liitteessä II esitettyä asetuksen (EU) N:o 1305/2013 mukaista vastaavan toimenpiteen maaseuturahaston rahoitusosuutta;

c)

Kroatia varmistaa, että asiaankuuluvat siirtymätoimet on erotettu selvästi muista toimista sen hallinto- ja valvontajärjestelmissä.

3.   Menoihin, jotka ovat aiheutuneet 31 päivän joulukuuta 2013 jälkeen ja jotka liittyvät IPARD-ohjelman päättämiseen tarvittaviin toimiin ja asetuksen (EY) N:o 718/2007 191 artiklassa tarkoitettuun jälkiarviointiin, voidaan myöntää maaseuturahastosta rahoitusta ohjelman teknistä apua koskevan osion mukaisesti ohjelmakaudella 2014–2020, jos ohjelmassa on tällaista menoa koskeva määräys.

18 artikla

Jälkiarviointi

1.   Asetuksen (EY) N:o 1698/2005 86 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu jälkiarvointikertomus on jätettävä komissiolle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2016.

2.   Asetuksen (EY) N:o 1698/2005 87 artiklassa tarkoitettu jälkiarvointien yhteenveto on jätettävä komissiolle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2017.

IV   LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

19 artikla

Kumoaminen

Kumotaan asetus (EY) N:o 1974/2006.

Sitä sovelletaan edelleen toimiin, joita toteutetaan komission asetuksen (EY) N:o 1698/2005 nojalla ennen 1 päivää tammikuuta 2014 hyväksymissä ohjelmissa.

20 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2014.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 11 päivänä maaliskuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 487.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320).

(3)  Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle ”Vihreä infrastruktuuri (GI) – Euroopan luonnonpääoman parantaminen” (COM(2013) 249 final).

(4)  Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle ”Uusi EU:n metsästrategia: metsien ja metsäalan puolesta” (COM(2013) 659 final).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1307/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 637/2008 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 608).

(6)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1698/2005, annettu 20 päivänä syyskuuta 2005, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen (EUVL L 277, 21.10.2005, s. 1).

(7)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1085/2006, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2006, liittymistä valmistelevasta tukivälineestä (EUVL L 210, 31.7.2006, s. 82).

(8)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1310/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, eräistä maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) myönnettävää tukea koskevista siirtymäsäännöksistä, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/2013 muuttamisesta varojen ja niiden jaon osalta vuonna 2014 sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1307/2013, (EU) N:o 1306/2013 ja (EU) N:o 1308/2013 muuttamisesta niiden soveltamisen osalta vuonna 2014 (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 865).

(9)  Komission asetus (EY) N:o 1974/2006, annettu 15 päivänä joulukuuta 2006, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EUVL L 368, 23.12.2006, s. 15).

(10)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1151/2012, annettu 21 päivänä marraskuuta 2012, maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä (EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1).

(11)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 110/2008, annettu 15 päivänä tammikuuta 2008, tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja maantieteellisten merkintöjen suojaamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1576/89 kumoamisesta (EUVL L 39, 13.2.2008, s. 16).

(12)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 251/2014, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, maustettujen viinituotteiden määritelmästä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä sekä maantieteellisten merkintöjen suojasta (EUVL L 84, 20.3.2014, s. 14).

(13)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1308/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671).

(14)  Komission asetus (EY) N:o 1242/2008, annettu 8 päivänä joulukuuta 2008, yhteisön maatilatypologiasta (EUVL L 335, 13.12.2008, s. 3).

(15)  Neuvoston direktiivi 92/43/ETY, annettu 21 päivänä toukokuuta 1992, luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta (EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7).

(16)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/147/EY, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, luonnonvaraisten lintujen suojelusta (EUVL L 20, 26.1.2010, s. 7).

(17)  Komission suositus 2003/361/EY, annettu 6 päivänä toukokuuta 2003, mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä (EUVL L 124, 20.5.2003, s. 36).

(18)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/28/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä sekä direktiivien 2001/77/EY ja 2003/30/EY muuttamisesta ja myöhemmästä kumoamisesta (EUVL L 140, 5.6.2009, s. 16).

(19)  Komission asetus (EY) N:o 718/2007, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2007, liittymistä valmistelevasta tukivälineestä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1085/2006 täytäntöönpanosta (EUVL L 170, 29.6.2007, s. 1).


LIITE I

Asetuksessa (EY) N:o 1698/2005 ja asetuksessa (EU) N:o 1305/2013 tai asetuksessa (EU) N:o 1303/2013 säädettyjen toimenpiteiden vastaavuustaulukko

Asetuksen (EY) N:o 1698/2005 mukaiset toimenpiteet

Ohjelmakauden 2007–2013 koodit

Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 tai asetuksen (EU) N:o 1303/2013 mukaiset toimenpiteet

Ohjelmakauden 2014–2020 koodit

20 artiklan a alakohdan i alakohta ja 21 artikla: Koulutus ja tiedotus

111

Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 14 artikla

1

20 artiklan a alakohdan ii alakohta ja 22 artikla: Nuorten viljelijöiden tilanpidon aloittaminen

112

Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 19 artiklan 1 kohdan a alakohdan i alakohta

6

20 artiklan a alakohdan iii alakohta ja 23 artikla: Varhaiseläke

113

/

/

20 artiklan a alakohdan iv alakohta ja 24 artikla: Neuvontapalvelujen käyttö

114

Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 15 artiklan 1 kohdan a alakohta

2

20 artiklan a alakohdan v alakohta ja 25 artikla: Tilanhoito-, lomitus- ja neuvontapalvelujen perustaminen

115

Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 15 artiklan 1 kohdan b alakohta

2

20 artiklan b alakohdan i alakohta ja 26 artikla: Maatilojen nykyaikaistaminen

121

Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 17 artiklan 1 kohdan a alakohta

4

20 artiklan b alakohdan ii alakohta ja 27 artikla: Metsien taloudellisen arvon parantaminen

122

Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 21 artiklan 1 kohdan d ja e alakohta

8

20 artiklan b alakohdan iii alakohta ja 28 artikla: Maa- ja metsätaloustuotteiden arvon lisääminen

123

Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 17 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 21 artiklan 1 kohdan e alakohta

4

8

20 artiklan b alakohdan iv alakohta ja 29 artikla: Yhteistyö uusien tuotteiden, menetelmien ja tekniikoiden kehittämiseksi

124

Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 35 artikla

16

20 artiklan b alakohdan v alakohta ja 30 artikla: Maa- ja metsätalouden kehittämiseen ja mukauttamiseen liittyvä infrastruktuuri

125

Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 17 artiklan 1 kohdan c alakohta

4

20 artiklan b alakohdan vi alakohta: Palauttavat ja ennalta ehkäisevät toimet

126

Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 18 artikla

5

20 artiklan c alakohdan i alakohta ja 31 artikla: Vaatimusten noudattaminen

131

/

/

20 artiklan c alakohdan ii alakohta ja 32 artikla: Elintarvikkeiden laatujärjestelmät

132

Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 16 artiklan 1 kohta

3

20 artiklan c alakohdan iii alakohta ja 33 artikla: Elintarvikkeiden laatujärjestelmiin kuuluvia tuotteita koskeva tiedotus ja menekinedistäminen

133

Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 16 artiklan 2 kohta

3

20 artiklan d alakohdan i alakohta ja 34 artikla: Osittainen omavaraisviljely

141

Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 19 artiklan 1 kohdan a alakohdan iii alakohta

6

20 artiklan d alakohdan ii alakohta ja 35 artikla: Tuottajaryhmät

142

Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 27 artikla

9

36 artiklan a alakohdan i alakohta: Luonnonhaittakorvaukset vuoristoalueilla

211

Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 31 artikla

13

36 artiklan a alakohdan ii alakohta: Luonnonhaittakorvaukset muilla haitta-alueilla kuin vuoristoalueilla

212

Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 31 artikla

13

36 artiklan a alakohdan iii alakohta ja 38 artikla: Natura 2000 -tuet ja direktiiviin 2000/60/EY liittyvät tuet

213

Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 30 artikla

12

36 artiklan a alakohdan iv alakohta ja 39 artikla: Maatalouden ympäristötuet

214

Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 28 ja 29 artikla

10

11

36 artiklan a alakohdan v alakohta ja 40 artikla: Eläinten hyvinvointia edistävät tuet

215

Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 33 artikla

14

36 artiklan a alakohdan vi alakohta ja 41 artikla: Ei-tuotannolliset investoinnit

216

Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 17 artiklan 1 kohdan d alakohta

4

36 artiklan b alakohdan i alakohta ja 43 artikla: Maatalousmaan ensimmäinen metsitys

221

Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 21 artiklan 1 kohdan a alakohta

8

36 artiklan b alakohdan ii alakohta ja 44 artikla: Peltometsäviljelyjärjestelmien käyttöönotto maatalousmaalla

222

Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 21 artiklan 1 kohdan b alakohta

8

36 artiklan b alakohdan iii alakohta ja 45 artikla: Maatalousmaan ensimmäinen metsitys

223

Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 21 artiklan 1 kohdan a alakohta

8

36 artiklan b alakohdan iv alakohta ja 46 artikla: Natura 2000 -tuet

224

Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 30 artikla

12

36 artiklan b alakohdan v alakohta ja 47 artikla: Metsätalouden ympäristötuet

225

Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 34 artikla

15

36 artiklan b alakohdan vi alakohta ja 48 artikla: Metsätalouden tuottokyvyn palauttaminen ja ennalta ehkäisevien toimien käyttöönotto

226

Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 21 artiklan 1 kohdan c alakohta

8

36 artiklan b alakohdan vii alakohta ja 49 artikla: Ei-tuotannolliset investoinnit

227

Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 21 artiklan 1 kohdan d alakohta

8

52 artiklan a alakohdan i alakohta ja 53 artikla: Elinkeinoelämän monipuolistaminen maatalouden ulkopuolelle

311

Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 19 artiklan 1 kohdan a alakohdan ii alakohta ja 19 artiklan 1 kohdan b alakohta

6

52 artiklan a alakohdan ii alakohta ja 54 artikla: Tuki yritysten perustamiseen ja kehittämiseen

312

Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 19 artiklan 1 kohdan a alakohdan ii alakohta ja 19 artiklan 1 kohdan b alakohta

6

52 artiklan a alakohdan iii alakohta ja 55 artikla: Matkailuelinkeinojen edistäminen

313

Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 19 artiklan 1 kohdan a alakohdan ii alakohta, 19 artiklan 1 kohdan b alakohta sekä 20 ja 35 artikla

6

6

7

16

52 artiklan b alakohdan i alakohta ja 56 artikla: Maaseudun elinkeinoelämän ja maaseutuväestön peruspalvelut

321

Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 20 artikla

7

52 artiklan b alakohdan ii alakohta: Kylien kunnostus ja kehittäminen

322

Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 20 artikla

7

53 artiklan b alakohdan iii alakohta ja 57 artikla: Maaseutuperinnön säilyttäminen ja edistäminen

323

Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 20 artikla

7

52 artiklan c alakohta ja 58 artikla: Koulutus ja tiedotus

331

Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 14 artikla

1

52 artiklan d alakohta ja 59 artikla: Pätevyyden hankkiminen, toiminnan edistäminen ja täytäntöönpano

341

/

/

63 artiklan a alakohta: Paikalliset kehittämisstrategiat

41 (411, 412, 413)

Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 35 artikla

19

63 artiklan b alakohta: Yhteistyöhankkeiden täytäntöönpano

421

Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 35 artikla

19

63 artiklan c alakohta: Paikallisen toimintaryhmän toiminnan takaaminen, pätevyyden hankkiminen ja toiminnan edistäminen alueella

431

Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 35 artikla

19

IV osaston II luku: Tekninen apu

511

Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 51–54 artikla: Tekninen apu ja verkostoituminen

20

Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 19 artiklan 1 kohdan c alakohta: Vuotuinen tuki pienviljelijäjärjestelmään osallistuville viljelijöille

6

Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 36 artiklan 1 kohdan a alakohta: Sato-, eläin- ja kasvivakuutus

17

Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 36 artiklan 1 kohdan b alakohta: Epäsuotuisia sääoloja, eläin- ja kasvitauteja, tuholaisvahinkoja ja ympäristövahinkoja varten perustetut keskinäiset rahastot

17

Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 36 artiklan 1 kohdan c alakohta: Tulojen vakauttamisväline

17


LIITE II

Asetuksessa (EY) N:o 718/2007 ja asetuksessa (EU) N:o 1305/2013 tai asetuksessa (EU) N:o 1303/2013 säädettyjen toimenpiteiden vastaavuustaulukko

Asetuksen (EY) N:o 718/2007 mukaiset toimenpiteet

Ohjelmakauden 2007–2013 koodit

Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 tai asetuksen (EU) N:o 1303/2013 mukaiset toimenpiteet

Ohjelmakauden 2014–2020 koodit

171 artiklan 2 kohdan a alakohta ja 174 artikla: Maatilainvestoinnit yhteisön vaatimusten mukaista rakenneuudistusta ja nykyaikaistamista varten

101

Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 17 artiklan 1 kohdan a alakohta

4

171 artiklan 2 kohdan c alakohta ja 176 artikla: Maatalous- ja kalastustuotteiden jalostamista ja kaupan pitämistä koskevat investoinnit yhteisön vaatimusten mukaista rakenneuudistusta ja nykyaikaistamista varten

103

Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 17 artiklan 1 kohdan b alakohta

4

171 artiklan 3 kohdan b alakohta ja 178 artikla: Paikallisten maaseudun kehittämisstrategioiden valmistelu ja täytäntöönpano

202

Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 35 artikla

19

171 artiklan 4 kohdan a alakohta ja 179 artikla: Maaseudun infrastruktuurin kehittäminen ja parantaminen

301

Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 20 artiklan 1 kohdan b ja d alakohta

7

171 artiklan 4 kohdan b alakohta ja 180 artikla: Maaseudun elinkeinojen monipuolistaminen ja kehittäminen

302

Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 19 artiklan 1 kohdan a alakohdan ii alakohta ja 19 artiklan 1 kohdan b alakohta

6

182 artikla: Tekninen apu

501

Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 51–54 artikla: Tekninen apu ja verkostoituminen

20


Top