Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0064

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/64/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014 , neuvoston direktiivin 64/432/ETY muuttamisesta jäsenvaltioiden valvontaverkostoihin kuuluvien atk-pohjaisten tietokantojen osalta

OJ L 189, 27.6.2014, p. 161–163 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/64/oj

27.6.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 189/161


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/64/EU,

annettu 15 päivänä toukokuuta 2014,

neuvoston direktiivin 64/432/ETY muuttamisesta jäsenvaltioiden valvontaverkostoihin kuuluvien atk-pohjaisten tietokantojen osalta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Neuvoston direktiiviä 64/432/ETY (3) sovelletaan unionin sisäisessä nautaeläinten ja sikojen kaupassa. Siinä säädetään, että jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi perustaa valvontaverkostojärjestelmän. Kyseisiin verkostoihin kuuluu atk-pohjainen tietokanta, jonka on sisällettävä vähintään direktiivissä 64/432/ETY säädetyt tietyt tiedot, mukaan lukien kunkin eläimen tunnistuskoodi.

(2)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1760/2000 (4) otetaan käyttöön nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmä. Asetuksessa säädetään, että yksittäiselle eläimelle osoitetuissa kahdessa virallisessa tunnistimessa on pääsääntöisesti oltava sama tunnistuskoodi. Sopeutumisvaiheessa, kun elektronisia tunnistimia aletaan käyttää virallisina tunnistimina, ei kuitenkaan voida sulkea pois mahdollisuutta, että tietyissä tapauksissa eläimen alkuperäisen tunnistuskoodin rakenteeseen liittyvät tekniset rajoitukset voivat estää kyseisen koodin siirtämisen elektroniseen tunnistimeen. Näin voi tapahtua silloin, kun eläimen olemassa olevan tunnistuskoodin muodostavat merkit estävät kyseisen koodin muuttamisen elektroniseen muotoon. Asetuksessa (EY) N:o 1760/2000 säädetään tämän vuoksi erityisistä siirtymäkauden poikkeuksista, jotta elektronisten tunnistimien käyttö olisi mahdollista myös näissä eläimissä, edellyttäen että eläinten täysi jäljitettävyys on varmistettu ja että yksittäinen eläin ja sen syntymätila voidaan tunnistaa. Mahdollisuus käyttää tällaisia elektronisia tunnistimia olisi otettava huomioon direktiivissä 64/432/ETY säädetyssä luettelossa atk-pohjaisten tietokantojen sisältämistä tiedoista.

(3)

Unionin lainsäädännön yhtenäisyyden vuoksi myös elektronisen tunnistimen tyyppi, jos se kiinnitetään eläimeen, olisi myös lisättävä direktiivissä 64/432/ETY säädettyyn luetteloon tiedoista, jotka atk-pohjaisissa tietokannoissa on oltava.

(4)

Direktiivi 64/432/ETY olisi sen vuoksi muutettava tämän mukaisesti,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Korvataan direktiivin 64/432/ETY 14 artiklan 3 kohdan C osan 1 alakohta seuraavasti:

”1)

Kunkin eläimen osalta:

yksilöllinen tunnistuskoodi tai Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1760/2000 (5) 4 artiklan 1 kohdassa, 4 b artiklassa, 4 c artiklan 1 kohdassa ja 4 d artiklassa tarkoitettujen tapausten osalta yksilölliset tunnistuskoodit,

syntymäaika,

sukupuoli,

rotu tai värityyppi,

emän tunnistuskoodi tai kolmannesta maasta tuodun eläimen kohdalla vastaanottavan jäsenvaltion eläimelle asetuksen (EY) N:o 1760/2000 mukaisesti antaman tunnistimen yksilöllinen tunnistuskoodi,

syntymätilan rekisteröintinumero,

kaikkien sellaisten tilojen rekisteröintinumerot, joissa eläintä on pidetty, ja jokaisen siirron suorittamispäivämäärät,

kuolin- tai teurastuspäivämäärä,

elektronisen tunnistimen tyyppi, jos se kiinnitetään eläimeen.

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 18 päivänä tammikuuta 2016. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset kirjallisina komissiolle.

Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 18 päivästä heinäkuuta 2019.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säännöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne julkaistaan virallisesti. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä säännellyistä kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 15 päivänä toukokuuta 2014.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

M. SCHULZ

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

D. KOURKOULAS


(1)  EUVL C 43, 15.2.2012, s. 64.

(2)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 2. huhtikuuta 2014 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä) ja neuvoston päätös, tehty 6. toukokuuta 2014.

(3)  Neuvoston direktiivi 64/432/ETY, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1964, eläinten terveyteen liittyvistä ongelmista yhteisön sisäisessä nautaeläinten ja sikojen kaupassa (EYVL 121, 29.7.1964, s. 1977/64).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1760/2000, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2000, nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyttöönottamisesta sekä naudanlihan ja naudanlihatuotteiden pakollisesta merkitsemisestä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 820/97 kumoamisesta (EYVL L 204, 11.8.2000, s. 1).


Top