Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0389

2014/389/EU: Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2014 , muun ilmailutoiminnan aiemmista päästöistä ja ilmailun ylimääräisten päästöoikeuksien määrästä Kroatian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 183, 24.6.2014, p. 135–137 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/389/oj

24.6.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 183/135


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 23 päivänä kesäkuuta 2014,

muun ilmailutoiminnan aiemmista päästöistä ja ilmailun ylimääräisten päästöoikeuksien määrästä Kroatian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2014/389/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Kroatian liittymisasiakirjan (1) ja erityisesti sen liitteessä V olevan 10 jakson I luvun 1 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kroatian liittymisasiakirjan liitteessä V olevan 10 jakson I luvun 1 kohdan a alakohdan i alakohdassa, joka koskee kaikkien kahden Kroatian alueella sijaitsevan lentopaikan välisten lentojen sekä kaikkien Kroatian alueella sijaitsevan lentopaikan ja ETA-alueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevan lentopaikan välisten lentojen, jäljempänä ’muu ilmailutoiminta’, sisällyttämistä, määrätään, että poiketen siitä, mitä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY (2) 3 c artiklan 2 kohdassa säädetään, kyseisen direktiivin 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu kausi, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 2013, alkaa muun ilmailutoiminnan osalta 1 päivänä tammikuuta 2014.

(2)

Kroatian liittymisasiakirjan liitteessä V olevan 10 jakson I luvun 1 kohdan a alakohdan ii alakohdan mukaan poiketen siitä, mitä direktiivin 2003/87/EY 3 c artiklan 4 kohdassa säädetään, komissio tekee mainitussa säännöksessä tarkoitetun menettelyn mukaisesti päätöksen ilmailun aiemmista päästöistä muun ilmailutoiminnan osalta kuuden kuukauden kuluessa liittymispäivästä.

(3)

Ilma-alusten käyttäjille myönnettävien päästöoikeuksien kokonaismäärä on tietty prosenttiosuus aiemmista päästöistä. Ilmailun aiemmat päästöt määritellään direktiivin 2003/87/EY 3 artiklan s kohdassa kyseisen direktiivin liitteessä I tarkoitettuun ilmailutoimintaan käytettävien ilma-alusten vuosien 2004, 2005 ja 2006 keskimääräisiksi vuotuisiksi päästöiksi. Direktiivin 3 c artiklan 2 kohdan mukaan ilma-alusten käyttäjille myönnettävien ilmailun päästöoikeuksien kokonaismäärä olisi laskettava tämän aiempien päästöjen keskiarvon perusteella.

(4)

Eurocontrol on antanut komissiolle apua direktiivin 2003/87/EY 18 b artiklan mukaisesti muun ilmailutoiminnan aiempien päästöjen laskemisessa. Eurocontrolin lentoreittimaksujen keskustoimiston (CRCO) ja ilmaliikennevirtojen säätelykeskuksen (CFMU) tietokantoihin sisältyvien kattavien ilmaliikennetietojen katsottiin soveltuvan saatavilla olevista tiedoista parhaiten aiempien päästöjen laskemiseen. Niistä käy ilmi jokaisen yksittäisen lennon todellinen reitin pituus. Päästöt laskettiin lentokohtaisesti käyttämällä ANCAT 3 -menetelmää (Abatement of Nuisances Caused by Air Transport) ja CASE-menetelmää (Calculation of Emissions by Selective Equivalence). Tätä aiempien päästöjen laskentatapaa täsmennettiin vielä käyttämällä todellisesta polttoaineenkulutuksesta saatuja tietoja, jotka edustava joukko ilma-alusten käyttäjiä oli vapaaehtoisesti toimittanut tulosten oikeellisuuden varmistamiseksi.

(5)

Direktiivin 2003/87/EY liitteessä I tarkoitettuun ilmailutoimintaan käytettävien ilma-alusten vuoden 2004 vuotuisten muun ilmailutoiminnan päästöjen on laskettu olevan 114 024 tonnia hiilidioksidia. Vastaavien ilma-alusten vuoden 2005 vuotuisten päästöjen on laskettu olevan 126 827 tonnia hiilidioksidia ja vuoden 2006 vuotuisten päästöjen 127 120 tonnia hiilidioksidia. Ilmailun aiemmat päästöt ovat 122 657 tonnia hiilidioksidia.

(6)

Kroatian liittymisasiakirjan liitteessä V olevan 10 jakson I luvun 1 kohdan a alakohdan viii alakohdan mukaan poiketen siitä, mitä direktiivin 2003/87/EY 3 e artiklan 3 kohdassa säädetään, maksutta myönnettävien päästöoikeuksien määrä lasketaan muun ilmailutoiminnan osalta kertomalla kyseisen direktiivin 3 e artiklan 3 kohdan e alakohdassa tarkoitettu vertailuluku komissiolle Kroatian liittymisasiakirjan liitteessä V olevan 10 jakson I luvun 1 kohdan a alakohdan vi alakohdan mukaisesti toimitetuissa hakemuksissa olevien tonnikilometritietojen määrällä.

(7)

Komissio on tutkinut Kroatian liittymisasiakirjan liitteessä V olevan 10 jakson I luvun 1 kohdan a alakohdan vi alakohdan mukaisesti Kroatian toimittamat muuta ilmailutoimintaa koskevat hakemukset ja Eurocontrolin esittämät ilmailun aiempia päästöjä muun ilmailutoiminnan osalta koskevat laskelmat ja päättelee, että direktiivin 2003/87/EY 3 e artiklan 3 kohdan e alakohdassa tarkoitettuun vertailulukuun ei tulisi soveltaa Kroatian liittymisasiakirjan liitteessä V olevan 10 jakson I luvun 1 kohdan a alakohdan viii alakohdassa tarkoitettua yhtenäistä korjauskerrointa.

(8)

Kroatian liittymisasiakirjan liitteessä V olevan 10 jakson I luvun 1 kohdan a alakohdan iii alakohdan mukaan poiketen siitä, mitä direktiivin 2003/87/EY 3 d artiklan 2 kohdassa säädetään, 1 päivästä tammikuuta 2014 alkaen muun ilmailutoiminnan osalta huutokaupalla myytävien päästöoikeuksien prosenttiosuus on päästöoikeuksista jäljelle jäävä osuus sen jälkeen kun niistä on vähennetty kyseisen direktiivin 3 e artiklan 3 kohdan d alakohdan mukaisesti maksutta myönnettävien ilmailun päästöoikeuksien määrä ja saman direktiivin 3 f artiklan mukaisesti erityisvarantoon siirrettävien päästöoikeuksien määrä.

(9)

Ilmastonmuutosta käsittelevä komitea on tarkastellut tässä päätöksessä säädettyjä toimenpiteitä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Ilmailun aiemmat päästöt muun ilmailutoiminnan osalta ovat 122 657 tonnia hiilidioksidia.

2 artikla

Koko unionia koskeva päästöoikeuksien kokonaismäärä muun ilmailutoiminnan osalta 1 päivän tammikuuta 2014 ja 31 päivän joulukuuta 2020 väliselle kaudelle on 116 524 kunakin vuonna.

3 artikla

Muun ilmailutoiminnan osalta direktiivin 2003/87/EY 3 e artiklan 3 kohdan e alakohdassa tarkoitetun vertailuluvun mukaisesti myönnettävien päästöoikeuksien määrää koskevat laskelmat pyöristetään alaspäin lähimpään päästöoikeuteen.

4 artikla

Koko unionia koskeva maksutta myönnettävien päästöoikeuksien kokonaismäärä muun ilmailutoiminnan osalta 1 päivän tammikuuta 2014 ja 31 päivän joulukuuta 2020 väliselle kaudelle on 41 584 kunakin vuonna.

5 artikla

Koko unionia koskeva erityisvarantoon siirrettävien ylimääräisten päästöoikeuksien määrä on 3 495.

6 artikla

Koko unionia koskeva huutokaupalla myytävien ilmailun ylimääräisten päästöoikeuksien kokonaismäärä 1 päivän tammikuuta 2014 ja 31 päivän joulukuuta 2020 väliselle kaudelle on 71 445 kunakin vuonna.

7 artikla

Tämä päätös tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 23 päivänä kesäkuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 112, 24.4.2012, s. 6.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/87/EY, annettu 13 päivänä lokakuuta 2003, kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston direktiivin 96/61/EY muuttamisesta (EUVL L 275, 25.10.2003, s. 32).


Top