Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0694

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 694/2014, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013 , Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/61/EU täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien tyyppien määrittämiseksi ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 183, 24.6.2014, p. 18–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/694/oj

24.6.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 183/18


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 694/2014,

annettu 17 päivänä joulukuuta 2013,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/61/EU täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien tyyppien määrittämiseksi

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista ja direktiivien 2003/41/EY ja 2009/65/EY sekä asetuksen (EY) N:o 1060/2009 ja (EU) N:o 1095/2010 muuttamisesta 8 päivänä kesäkuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/61/EU (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

On tärkeää täydentää direktiivin 2011/61/EU sääntöjä sellaisilla teknisillä sääntelystandardeilla, joissa määritetään vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien tyypit, jotta tiettyjä direktiivin vaatimuksia sovellettaisiin yhdenmukaisella tavalla vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajiin.

(2)

On suotavaa määrittää, hoitaako vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja avoimen, suljetun vai kummankin tyyppistä vaihtoehtoista sijoitusrahastoa, jotta voitaisiin soveltaa asianmukaisesti maksuvalmiuden hoitoa ja arvonmääritysmenettelyjä koskevia direktiivin 2011/61/EU sääntöjä.

(3)

Määritettäessä sitä, hoitaako vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja tyypiltään avointa vai tyypiltään suljettua vaihtoehtoista sijoitusrahastoa, erottavana tekijänä olisi oltava se, että avoin vaihtoehtoinen sijoitusrahasto ostaa takaisin tai lunastaa osakkeensa tai osuutensa sijoittajiltaan minkä tahansa osakkeenomistajansa tai osuudenomistajansa pyynnöstä, ennen kuin kyseisen sijoitusrahaston likvidaatiovaihe tai toiminnan lopettaminen alkaa, ja toteuttaa tämän säännöissään tai perustamisasiakirjoissaan, esitteessään tai tarjousasiakirjoissaan vahvistettuja menettelyjä ja toteuttamistiheyttä noudattaen. Määritettäessä sitä, onko vaihtoehtoinen sijoitusrahasto tyypiltään avoin, ei saisi ottaa huomioon vaihtoehtoisen sijoitusrahaston pääoman vähenemistä kyseisen sijoitusrahaston sääntöjen tai perustamisasiakirjojen, esitteen tai tarjousasiakirjojen mukaisen varojen jakamisen yhteydessä myöskään silloin, kun on kyse kyseisten sääntöjen tai perustamisasiakirjojen, esitteen tai tarjousasiakirjojen mukaisella osakkeenomistajien tai osuudenomistajien päätöksellä hyväksytystä varojen jakamisesta.

(4)

Määritettäessä sitä, hoitaako vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja tyypiltään avointa vai tyypiltään suljettua vaihtoehtoista sijoitusrahastoa, olisi otettava huomioon ainoastaan vaihtoehtoisen sijoitusrahaston varoista suoritetut takaisinostot tai lunastukset. Näin ollen, kun määritetään sitä, onko vaihtoehtoinen sijoitusrahasto tyypiltään avoin, ei saisi ottaa huomioon sitä, että sijoitusrahaston osakkeilla tai osuuksilla voidaan käydä kauppaa jälkimarkkinoilla ja ettei vaihtoehtoinen sijoitusrahasto osta niitä takaisin tai lunasta niitä.

(5)

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan, joka hoitaa samanaikaisesti yhtä tai useampaa avointa vaihtoehtoista sijoitusrahastoa ja yhtä tai useampaa suljettua vaihtoehtoista sijoitusrahastoa, olisi sovellettava kuhunkin vaihtoehtoiseen sijoitusrahastoon kyseistä sijoitusrahastotyyppiä koskevia sääntöjä.

(6)

Jos vaihtoehtoisen sijoitusrahaston lunastuspolitiikka muuttuu siten, että kyseistä sijoitusrahastoa ei voida enää pitää tyypiltään avoimena tai tyypiltään suljettuna vaihtoehtoisena sijoitusrahastona, vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan olisi lakattava soveltamasta hoitamansa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston vanhaa lunastuspolitiikkaa koskevia sääntöjä ja sovellettava kyseisen sijoitusrahaston uutta lunastuspolitiikkaa koskevia sääntöjä.

(7)

Sovellettaessa direktiivin 2011/61/EU 61 artiklan 3 ja 4 kohtaa olisi otettava huomioon oikeudelliset rakenteet, joiden puitteissa suljetut vaihtoehtoiset sijoitusrahastot on perustettu ennen 22 päivää heinäkuuta 2013. Direktiivin antamisajankohtana unionissa ei ollut yhdenmukaistettua määritelmää suljettujen vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen oikeudellisesta rakenteesta, joten eri jäsenvaltioilla oli eri määritelmät. Tämä tilanne otetaan huomioon direktiivin tekstissä, jossa suljetuiksi vaihtoehtoisiksi sijoitusrahastoiksi katsotaan tietyt olemassa olevat oikeudelliset rakenteet, joissa lunastusoikeutta ei ole mahdollista käyttää viiteen vuoteen alkusijoituksesta lukien. Direktiivin 2011/61/EU 61 artiklan 3 ja 4 kohdassa säädetään siirtymäkausista, joiden aikana nykyiset vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat, jotka hoitavat sellaisia vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja, joiden investointisykli on edennyt pitkälle tai on loppuvaiheessaan, mistä on todisteena sijoitusrahaston määräaika tai se, että lisäinvestointeja ei ole mahdollista tehdä 22 päivän heinäkuuta 2013 jälkeen, voivat kuitenkin hoitaa edelleen tällaisia rahastoja ilman toimilupaa tai tarvitsematta noudattaa merkittävää osa kyseisestä direktiivistä. Jotta kyseisten säännösten soveltamisala voitaisiin säilyttää ennallaan ottaen huomioon tämä tavoite ja edellä mainittu tausta, jokaista vaihtoehtoista sijoitusrahaston hoitajaa, joka hoitaa sellaisia vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja, joiden osakkeet tai osuudet ostetaan takaisin tai lunastetaan vähintään viiden vuoden pituisen odotusajan jälkeen, olisi pidettävä direktiivin 2011/61/EU 61 artiklan 3 ja 4 kohtaa sovellettaessa suljetun vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajana.

(8)

Tämä asetus perustuu teknisen sääntelystandardin luonnokseen, jonka Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (EAMV) on toimittanut komissiolle.

(9)

EAMV on järjestänyt avoimen julkisen kuulemisen siitä teknisen sääntelystandardin luonnoksesta, johon tämä asetus perustuu, analysoinut mahdollisia asiaan liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt lausunnon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 (2) 37 artiklan mukaisesti perustetulta arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien tyypit

1.   Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja voi olla jompikumpi tai kummatkin seuraavista:

avoimen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston (-rahastojen) hoitaja;

suljetun vaihtoehtoisen sijoitusrahaston (-rahastojen) hoitaja.

2.   Avoimen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajana pidetään sellaisen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajaa, jonka osakkeet tai osuudet ostetaan takaisin tai lunastetaan minkä tahansa kyseisen sijoitusrahaston osakkeenomistajan tai osuudenomistajan pyynnöstä ennen sijoitusrahaston likvidaatiovaiheen tai toiminnan lopettamisen alkamista suoraan tai välillisesti sijoitusrahaston varoista noudattamalla sen säännöissä tai perustamisasiakirjoissa, esitteessä tai tarjousasiakirjoissa vahvistettuja menettelyjä ja toteuttamistiheyttä.

Määritettäessä sitä, onko vaihtoehtoinen sijoitusrahasto tyypiltään avoin, ei saa ottaa huomioon vaihtoehtoisen sijoitusrahaston pääoman vähenemistä kyseisen sijoitusrahaston sääntöjen tai perustamisasiakirjojen, esitteen tai tarjousasiakirjojen mukaisen varojen jakamisen yhteydessä myöskään silloin, kun on kyse osakkeenomistajien tai osuudenomistajien kyseisten sääntöjen tai perustamisasiakirjojen, esitteen tai tarjousasiakirjojen mukaisesti tekemällä päätöksellä hyväksytystä varojen jakamisesta.

Sen määrittämisessä, onko vaihtoehtoinen sijoitusrahasto tyypiltään avoin, ei saisi ottaa huomioon sitä, että sijoitusrahaston osakkeilla tai osuuksilla voidaan käydä kauppaa jälkimarkkinoilla ja että vaihtoehtoinen sijoitusrahasto ei osta niitä takaisin tai lunasta niitä.

3.   Suljetun vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja on sellainen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja, joka hoitaa muuta kuin 2 kohdassa kuvattua tyyppiä olevaa vaihtoehtoista sijoitusrahastoa.

4.   Jos vaihtoehtoisten sijoitusrahaston lunastuspolitiikan muutos vaikuttaa siten, että vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan hoitama vaihtoehtoinen sijoitusrahasto muuttuu tyypiltään, vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan on sovellettava kyseiseen sijoitusrahastoon uuden tyyppistä vaihtoehtoista sijoitusrahastoa koskevia sääntöjä.

5.   Sovellettaessa direktiivin 2011/61/EU 61 artiklan 3 ja 4 kohtaa suljetun vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajana pidetään sellaisen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajaa, jonka osakkeet tai osuudet ostetaan takaisin tai lunastetaan kyseisen sijoitusrahaston minkä tahansa osakkeenomistajan tai osuudenomistajan pyynnöstä ennen sijoitusrahaston likvidaatiovaiheen tai toiminnan lopettamisen alkamista suoraan tai välillisesti kyseisen sijoitusrahaston varoista vähintään viiden vuoden pituisen odotusajan jälkeen, jonka aikana lunastusoikeudet eivät ole käytettävissä.

2 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä joulukuuta 2013.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 174, 1.7.2011, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).


Top