Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0241

2014/241/EU: Neuvoston päätös, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2014 , alusten turvallista ja ympäristön kannalta asianmukaista kierrätystä koskevan vuoden 2009 Hongkongin kansainvälisen yleissopimuksen ratifioimisesta jäsenvaltioiden toimesta tai niiden liittymisestä siihen Euroopan unionin edun mukaisesti

OJ L 128, 30.4.2014, p. 45–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/241/oj

30.4.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 128/45


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 14 päivänä huhtikuuta 2014,

alusten turvallista ja ympäristön kannalta asianmukaista kierrätystä koskevan vuoden 2009 Hongkongin kansainvälisen yleissopimuksen ratifioimisesta jäsenvaltioiden toimesta tai niiden liittymisestä siihen Euroopan unionin edun mukaisesti

(2014/241/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 192 artiklan 1 kohdan yhdessä 218 artiklan 6 kohdan a alakohdan v alakohdan ja 8 kohdan ensimmäisen alakohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin hyväksynnän,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Alusten turvallisesta ja ympäristön kannalta asianmukaista kierrätystä koskeva vuoden 2009 Hongkongin yleissopimus, jäljempänä ’yleissopimus’, hyväksyttiin 15 päivänä toukokuuta 2009 kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) johdolla alusten turvallista ja ympäristön kannalta asianmukaista kierrätystä käsitelleen kansainvälisen konferenssin keskustelujen tuloksena. Yleissopimus kattaa alusten suunnittelun, rakentamisen, toiminnan ja niiden valmistelun kierrätystä varten, ja tarkoituksena on helpottaa turvallista ja ympäristön kannalta asianmukaista kierrätystä alusten turvallisuutta ja toiminnan tehokkuutta vaarantamatta. Yleissopimuksessa käsitellään myös alusten kierrätyslaitosten turvallista ja ympäristön kannalta asianmukaista toimintaa ja tarkoituksenmukaisen mekanismin luomista alusten kierrätystä koskevien määräysten noudattamisen valvomiseksi.

(2)

Yleissopimus tulee voimaan 24 kuukautta sen jälkeen, kun sen ovat ratifioineet vähintään 15 valtiota, joiden kauppalaivasto on yhteensä vähintään 40 prosenttia maailman kauppamerenkulun bruttovetoisuudesta ja joiden yhdistetty vuosittainen kierrätettävien alusten enimmäismäärä edeltävien 10 vuoden aikana on ollut vähintään kolme prosenttia samojen valtioiden yhdistetyn kauppalaivaston bruttovetoisuudesta.

(3)

Lokakuun 21 päivänä 2009 antamissaan päätelmissä neuvosto kehotti painokkaasti jäsenvaltioita ratifioimaan ensi tilassa yleissopimuksen, jotta helpotetaan sen mahdollisimman pikaista voimaantuloa ja saadaan aikaan todellisia ja tehokkaita muutoksia paikan päällä.

(4)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1257/2013 (1) tarkoituksena on muun muassa minimoida ja niin pitkälti kuin käytännössä mahdollista poistaa alusten kierrätyksestä ihmisten terveydelle ja ympäristölle aiheutuvia haitallisia vaikutuksia sekä edistää yleissopimuksen ratifioimista. Asetuksen 5 artiklan 9 kohdassa, 7 artiklan 2 kohdassa, 10 artiklan 1 ja 2 kohdassa sekä 12 artiklan 1 ja 3 kohdassa säädetään unionin lainsäädännön mukauttamisesta yleissopimukseen. Asetuksen 32 artiklan 4 kohdassa viitataan niiden jäsenvaltioiden tilanteeseen, joiden lipun alla ei purjehdi tai joiden lipun alle ei ole rekisteröity aluksia tai jotka ovat sulkeneet kansalliset alusrekisterinsä. Nämä jäsenvaltiot voivat poiketa asetuksen tietyistä säännöksistä niin kauan kuin niiden lipun alle ei ole rekisteröity ainuttakaan alusta.

(5)

Unioni ei voi ratifioida yleissopimusta, koska ainoastaan valtiot voivat olla sen osapuolia.

(6)

Näin ollen neuvoston olisi annettava jäsenvaltioille, joiden lipun alla purjehtii tai joiden lipun alle on rekisteröity yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvia aluksia, lupa ratifioida yleissopimus tai liittyä siihen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Jäsenvaltioille annetaan unionin yksinomaiseen toimivaltaan kuuluvien osien osalta lupa ratifioida alusten turvallista ja ympäristön kannalta asianmukaista kierrätystä koskeva vuoden 2009 Hongkongin yleissopimus tai liittyä siihen.

2 artikla

Yleissopimuksen ratifioineiden tai siihen liittyneiden jäsenvaltioiden on ilmoitettava asiasta komissiolle kuuden kuukauden kuluessa ratifiointi- tai liittymiskirjojensa tallettamisesta Kansainvälisen merenkulkujärjestön pääsihteerin huostaan.

Neuvosto tarkastelee ratifioinnin edistymistä uudelleen viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2018.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Luxemburgissa 14 päivänä huhtikuuta 2014.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. TSAFTARIS


(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1257/2013, annettu 20 päivänä marraskuuta 2013, aluskierrätyksestä sekä asetuksen (EY) N:o 1013/2006 ja direktiivin 2009/16/EY muuttamisesta (EUVL L 330, 10.12.2013, s. 1).


Top