EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0372

Komission asetus (EU) N:o 372/2014, annettu 9 p?iv?n? huhtikuuta 2014, asetuksen (EY) N:o 794/2004 muuttamisesta tiettyjen m??r?aikojen laskemisen, kantelujen k?sittelyn ja luottamuksellisten tietojen yksil?imisen ja suojelun osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 109, 12.4.2014, p. 14–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/372/oj

12.4.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 109/14


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 372/2014,

annettu 9 päivänä huhtikuuta 2014,

asetuksen (EY) N:o 794/2004 muuttamisesta tiettyjen määräaikojen laskemisen, kantelujen käsittelyn ja luottamuksellisten tietojen yksilöimisen ja suojelun osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 108 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 22 päivänä maaliskuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 659/1999 (1), ja erityisesti sen 27 artiklan,

on kuullut neuvoa-antavaa valtiontukikomiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kasvua koskevan Eurooppa 2020 -strategian (2) täytäntöönpanon ja julkisen talouden vakauttamisen edistämiseksi suoritetun valtiontukisääntöjen uudistamisen yhteydessä asetusta (EY) N:o 659/1999 muutettiin asetuksella (EU) N:o 734/2013 (3) valtiontukien valvonnan tehostamiseksi. Muutoksella pyrittiin erityisesti tehostamaan kantelujen käsittelyä komissiossa ja antamaan komissiolle toimivalta pyytää tietoja suoraan markkinatoimijoilta ja suorittaa toimialoja ja tukivälineitä koskevia tutkimuksia.

(2)

Näiden muutosten johdosta on tarpeen vahvistaa määräaikojen laskennassa käytettävän alkamisajankohdan määrittävät tapahtumat, kun pyydetään tietoja kolmansilta osapuolilta asetuksen (EY) N:o 659/1999 nojalla.

(3)

Komissio voi omasta aloitteestaan tutkia mistä tahansa lähteestä peräisin olevia sääntöjenvastaista tukea koskevia tietoja arvioidakseen, onko tuki perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaista. Kantelut ovat keskeinen tietolähde valtiontukisääntöjen rikkomisen havaitsemiseksi. Tämän vuoksi on tärkeää ottaa käyttöön selkeitä ja tehokkaita menettelyjä komissiolle tehtyjen kantelujen käsittelyä varten.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 659/1999 20 artiklan mukaan vain asianomaiset osapuolet voivat tehdä kantelun ilmoittaakseen komissiolle väitetystä sääntöjenvastaisesta tuesta tai tuen väärinkäytöstä. Tämän vuoksi kanteluja toimittavia luonnollisia ja oikeushenkilöitä olisi vaadittava osoittamaan, että ne ovat asetuksen (EY) N:o 659/1999 1 artiklan h alakohdassa tarkoitettuja asianomaisia osapuolia.

(5)

Kantelujen käsittelyn yksinkertaistamiseksi sekä avoimuuden ja oikeusvarmuuden lisäämiseksi on aiheellista määritellä tiedot, jotka kantelijoiden olisi toimitettava komissiolle. Sen varmistamiseksi, että komissio saa kaikki väitettyä sääntöjenvastaista tukea tai tuen väärinkäyttöä koskevat asiaankuuluvat tiedot, asetuksessa (EY) N:o 659/1999 edellytetään, että asianomaiset osapuolet täyttävät asianmukaisesti lomakkeen ja antavat kaikki siinä pyydetyt pakolliset tiedot. Sen vuoksi olisi vahvistettava tähän tarkoitukseen käytettävä lomake.

(6)

Vaatimusten, jotka kantelun tekevien asianomaisten osapuolten on täytettävä, ei pitäisi olla kohtuuttoman rasittavia, mutta samalla on varmistettava, että komissio saa kaikki tiedot, jotka tarvitaan väitettyä sääntöjenvastaista tukea tai tuen väärinkäyttöä koskevan tutkimuksen aloittamiseksi.

(7)

Sen varmistamiseksi, että komissiolle toimitetut liikesalaisuudet ja muut luottamukselliset tiedot käsitellään perussopimuksen 339 artiklan mukaisesti, tietoja toimittavan henkilön olisi mainittava selvästi tiedot, joiden hän katsoo olevan luottamuksellisia, ja ilmoitettava, miksi ne ovat luottamuksellisia. Kyseistä henkilöä olisi vaadittava toimittamaan komissiolle tiedoista erillinen ei-luottamuksellinen toisinto, joka voidaan toimittaa asianomaiselle jäsenvaltiolle huomautusten esittämistä varten.

(8)

Sen vuoksi olisi muutettava komission asetusta (EY) N:o 794/2004 (4),

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 794/2004 seuraavasti:

1)

Muutetaan 8 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Asetuksessa (EY) N:o 659/1999 ja tässä asetuksessa säädetyt tai komission perussopimuksen 108 artiklan mukaisesti vahvistamat määräajat on laskettava asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1182/71 ja tämän artiklan 2–5 b kohdassa vahvistettujen erityissääntöjen mukaisesti. Ristiriitatilanteissa sovelletaan tämän asetuksen säännöksiä.”;

b)

Lisätään kohdat seuraavasti:

”5 a.   Asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1182/71 3 artiklan 1 kohdan soveltamiseksi määräaika kolmansilta osapuolilta asetuksen (EY) N:o 659/1999 6 a artiklan 6 kohdan mukaisesti pyydettyjen tietojen toimittamiselle alkaa tietopyynnön vastaanottamisesta.

5 b.   Asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1182/71 3 artiklan 1 kohdan soveltamiseksi määräaika kolmansilta osapuolilta asetuksen (EY) N:o 659/1999 6 a artiklan 7 kohdan mukaisesti pyydettyjen tietojen toimittamiselle alkaa päätöksen tiedoksiantamisesta.”;

2)

Lisätään 11 artiklan jälkeen V a ja V b luku seuraavasti:

”V a LUKU

Kantelujen käsittely

11 a artikla

Kantelujen tutkittavaksi ottaminen

1.   Henkilön, joka toimittaa kantelun asetuksen (EY) N:o 659/1999 10 artiklan 1 kohdan ja 20 artiklan 2 kohdan mukaisesti, on osoitettava, että hän on kyseisen asetuksen 1 artiklan h alakohdassa tarkoitettu asianomainen osapuoli.

2.   Asianomaisten osapuolten on täytettävä liitteessä IV oleva lomake ja annettava kaikki siinä pyydetyt pakolliset tiedot. Komissio voi jonkin asianomaisen osapuolen perustellusta pyynnöstä vapauttaa tämän velvoitteesta toimittaa joitakin lomakkeessa vaadituista tiedoista.

3.   Kantelut on tehtävä jollakin unionin virallisella kielellä.

V b LUKU

Luottamuksellisten tietojen yksilöiminen ja suojelu

11 b artikla

Liikesalaisuuksien ja muiden luottamuksellisten tietojen suojelu

Henkilön, joka toimittaa tietoja asetuksen (EY) N:o 659/1999 nojalla, on selvästi mainittava, mitkä tiedot ovat hänen mielestään luottamuksellisia, annettava syyt luottamuksellisuuteen ja toimitettava komissiolle erillinen ei-luottamuksellinen toisinto tiedoista. Silloin kun tiedot on toimitettava tiettyyn määräaikaan mennessä, sama määräaika koskee ei-luottamuksellisen toisinnon toimittamista.”;

3)

Lisätään tämän asetuksen liitteenä oleva teksti liitteeksi IV.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 9 päivänä huhtikuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EYVL L 83, 27.3.1999, s. 1.

(2)  Komission tiedonanto: Eurooppa 2020 — Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia; KOM(2010) 2020 lopullinen.

(3)  Neuvoston asetus (EU) N:o 734/2013, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2013, Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 93 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 659/1999 muuttamisesta (EUVL L 204, 31.7.2013, s. 15).

(4)  Komission asetus (EY) N:o 794/2004, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 93 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 659/1999 täytäntöönpanosta (EUVL L 140, 30.4.2004, s. 1).


LIITE

”LIITE IV

Image

Image

Image

Image

Image

Image


Top