Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0176

Komission asetus (EU) N:o 176/2014, annettu 25 päivänä helmikuuta 2014 , asetuksen (EU) N:o 1031/2010 muuttamisesta erityisesti vuosina 2013–2020 huutokaupattavien kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien määrän vahvistamiseksi ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 56, 26.2.2014, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/176/oj

26.2.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 56/11


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 176/2014,

annettu 25 päivänä helmikuuta 2014,

asetuksen (EU) N:o 1031/2010 muuttamisesta erityisesti vuosina 2013–2020 huutokaupattavien kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien määrän vahvistamiseksi

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston direktiivin 96/61/EY muuttamisesta 13 päivänä lokakuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY (1) ja erityisesti sen 3 d artiklan 3 kohdan ja 10 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 2003/87/EY säädetään huutokaupan ajoituksesta, hallinnoinnista ja muista näkökohdista, ja sen tarkoituksena on varmistaa, että huutokauppa toteutetaan avoimella, yhdenmukaistetulla ja syrjimättömällä tavalla. Lisäksi direktiivin mukaan komissio seuraa Euroopan päästöoikeusmarkkinoiden toimintaa.

(2)

Komission asetuksessa (EU) N:o 1031/2010 (2) säädetään kunakin vuonna huutokaupattavien päästöoikeuksien määristä sen jälkeen, kun koko unionissa samana vuonna myönnetystä päästöoikeusmäärästä on vähennetty maksutta jaetut päästöoikeudet. Tähän aikatauluun on säädetty poikkeus komission asetuksessa (EU) N:o 1210/2011 (3), jotta voidaan vahvistaa ennen vuotta 2013 huutokaupattavien kasvihuonekaasuja koskevien päästöoikeuksien määrä ja vastaavat vuosien 2013 ja 2014 huutokaupattavien päästöoikeuksien vähennykset; vahvistamisen perimmäisenä tavoitteena on varmistaa, että unionin päästökauppajärjestelmän toiselta päästökauppakaudelta siirrytään sujuvasti kolmannelle päästökauppakaudelle, ottaen asianmukaisesti huomioon hintojen suojaamistarve sääntöjen noudattamiseksi kolmannen päästökauppakauden ensimmäisinä vuosina. Näitä vuosittaisia määriä koskevien päätösten perusteena olivat päästöoikeuksien tarjonnan ja kysynnän määrittävät tekijät siinä vaiheessa, kun talouden arvioitiin ja oletettiin jatkossakin elpyvän.

(3)

Olisi otettava huomioon poikkeukselliset muutokset tekijöissä, jotka määräävät päästöoikeuksien kysynnän ja tarjonnan tasapainon, erityisesti talouden uusi hidastuminen, sekä väliaikaiset tekijät, jotka liittyvät suoraan siirtymiseen kolmanteen vaiheeseen, mukaan luettuna yhä suurempi määrä käyttämättömiä päästöoikeuksia, jotka ovat voimassa toisella päästökauppakaudella sääntöjen noudattamiseksi kyseisellä päästökauppakaudella, yhä suurempi määrä puhtaan kehityksen mekanismiin tai yhteistoteutukseen kuuluvista päästöjenvähennyshankkeista peräisin olevia sertifioituja päästövähennyksiä ja päästövähennysyksiköitä, joita päästökauppajärjestelmään kuuluvilla toiminnanharjoittajilla on käytettävissään päästöoikeuksien palauttamista varten, kolmatta päästökauppakautta koskevasta uusien osallistujien varannosta peräisin olevien päästöoikeuksien muuntaminen rahaksi, jotta voidaan tukea demonstrointihankkeita, jotka koskevat hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia sekä innovatiivisia uusiutuvan energian teknologioita (NER300-rahoitus) komission päätöksen 2010/670/EU (4) mukaisesti, sekä sellaisten päästöoikeuksien vapauttaminen, joita ei tarvita uusien osallistujien varannossa, toista päästökauppakautta varten. Vaikka kaikkiin näihin tekijöihin liittyy eritasoista epävarmuutta, on tärkeää määrittää ajoissa asianmukaiset korjaukset vuosina 2014–2020 huutokaupattavien päästöoikeuksien vuosittaisiin määriin.

(4)

Yksi EU:n ilmastopolitiikan tärkeitä näkökohtia on se, että pyritään vähentämään hiilivuodon riskiä (riskiä kasvihuonekaasupäästöjen lisääntymisestä kolmansissa maissa, joissa teollisuudella ei ole samanlaisia hiilidioksidipäästöjen rajoituksia) sekä välttämään sitä, että tietyt energiaintensiiviset toimialat ja toimialojen osat, jotka ovat alttiita kansainväliselle kilpailulle, joutuisivat taloudellisesti epäedulliseen asemaan. Tämän vuoksi komissio on analysoinut sitä, millaisia vaikutuksia huutokauppojen aikataulun tarkistamisella (5) voidaan odottaa olevan energiaintensiivisten toimialojen kilpailutilanteeseen, jos käytetään oletuksia, jotka pysyvät voimassa tammikuussa 2014. Vaikutusten arvioinnissa todettiin, että direktiivin 2003/87/EY perusteella on toteutettu toimenpiteitä, mukaan lukien päästöoikeuksien ilmaisjaon jatkaminen sekä hiilivuodolle alttiiksi katsottujen toimialojen luettelon hyväksyminen, joiden tarkoituksena on vähentää energiaintensiivisten toimialojen hiilivuodon riskiä. Huutokauppojen aikataulun tarkistaminen ei vaikuta vuosittain ilmaiseksi jaettavien päästöoikeuksien määrään tai päästöoikeuksien kokonaismäärään (kattoon) vuonna 2013 alkavana kautena. Vaikka hiilikustannusten vaikutukset voidaan jakaa tasapuolisesti ajan myötä, vaikutustenarviointi osoitti, että niiden odotetaan pysyvän sillä arvioidulla hiilen keskihinnan tasolla, joka perustuu komission tekemään vaikutustenarviointiin, joka liittyy toimenpidepakettiin ilmastonmuutosta ja uusiutuvia energialähteitä koskevien unionin tavoitteiden saavuttamiseksi vuoteen 2020 mennessä (6), sekä sen jälkeen tehtyyn analyysiin (7).

(5)

Koska huutokaupattavien päästöoikeuksien määrä kunakin vuonna kaudella 2014–2016 vähenee, olisi vastaavasti alennettava yksittäisissä huutokaupoissa huutokaupattavien päästöoikeuksien määrän raja-arvoja, kun huutokauppa järjestetään sellaisen jäsenvaltion nimeämällä huutokauppapaikalla, joka ei osallistu yhteiseen toimeen.

(6)

Sen vuoksi asetusta (EU) N:o 1031/2010 olisi muutettava.

(7)

Jotta tätä asetusta voidaan soveltaa huutokauppoihin, joita pidetään vuodesta 2014 eteenpäin, ja jotta voidaan varmistaa hiilimarkkinoiden asianmukainen toiminta ja ennustettavissa olevat huutokaupat, tämän asetuksen olisi tultava voimaan viipymättä.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat ilmastonmuutoskomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EU) N:o 1031/2010 seuraavasti:

1)

Lisätään 10 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan jälkeen alakohdat seuraavasti:

”Tämän kohdan ensimmäisen tai toisen alakohdan mukaisesti tiettynä vuonna huutokaupattavien päästöoikeuksien määrää vuosina 2014–2016 vähennetään päästöoikeuksien määrällä, joka esitetään kyseessä olevaa vuotta varten tämän asetuksen liitteessä IV olevan taulukon toisessa sarakkeessa.

Jos vuonna 2014 liitteessä IV esitettyjen vähennysten määrää ei voida jakaa yli yhdeksän kuukauden ajalle, sitä vähennetään 100 miljoonalla päästöoikeudella ja sen jälkeen samalla määrällä kutakin vuosineljännestä kohti. Tässä tapauksessa vuosien 2015 ja 2016 vähennysten määriä mukautetaan tämän mukaisesti samansuuruisilla erillä.

Tämän kohdan ensimmäisen tai toisen alakohdan mukaisesti tiettynä vuonna huutokaupattavien päästöoikeuksien määrää vuosina 2019–2020 lisätään päästöoikeuksien määrällä, joka esitetään kyseessä olevaa vuotta varten tämän asetuksen liitteessä IV olevan taulukon kolmannessa sarakkeessa.

Niiden jäsenvaltioiden osalta, jotka soveltavat direktiivin 10 c artiklaa, kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 10 c artiklan 2 kohdan ensimmäisen virkkeen soveltamista, tiettynä vuonna huutokaupattavien päästöoikeuksien kokonaismäärä tämän asetuksen liitteessä IV olevan taulukon toisessa sarakkeessa esitetyn mukautuksen jälkeen ei saa olla alhaisempi kuin niiden päästöoikeuksien määrä, jotka samana vuonna jaetaan siirtymäaikana maksutta laitoksille sähkön tuotantoa varten.

Mikäli on tarpeen, niiden päästöoikeuksien kokonaismäärää, jotka direktiivin 10 c artiklaa soveltava jäsenvaltio huutokauppaa tiettynä vuonna kaudella 2014–2016, lisätään tämän mukaisesti. Siinä määrin kuin huutokaupattavien päästöoikeuksien kokonaismäärää lisätään edellisen virkkeen mukaisesti, sitä myöhemmin vähennetään sen varmistamiseksi, että noudatetaan tämän kohdan ensimmäisen alakohdan mukaista jakautumista. Tämän asetuksen liitteessä IV olevan taulukon toisessa ja kolmannessa sarakkeessa tarkoitettuja huutokaupattavien päästöoikeuksien määriä mukautetaan tällaisten lisäysten ja vähennysten mukaisesti.”

2)

Korvataan 32 artiklan 1 kohdan viimeinen virke seuraavasti:

”Kuitenkin direktiivin 2003/87/EY III luvun soveltamisalaan kuuluvien päästöoikeuksien määrän, joka huutokaupataan kyseisten huutokauppapaikkojen järjestämässä yksittäisessä huutokaupassa vuosina 2014–2016, on oltava vähintään kaksi miljoonaa päästöoikeutta.”

3)

Lisätään liitteen III jälkeen liite seuraavasti:

”LIITE IV

10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen vuosina 2013–2020 huutokaupattavien päästöoikeuksien määrien (miljoonina) mukautukset

Vuosi

Vähennyksen määrä

Lisäyksen määrä

2013

 

 

2014

400

 

2015

300

 

2016

200

 

2017

 

 

2018

 

 

2019

 

300

2020

 

600”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltioissa perussopimusten mukaisesti.

Tehty Brysselissä 25 päivänä helmikuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 275, 25.10.2003, s. 32.

(2)  Komission asetus (EU) N:o 1031/2010, annettu 12 päivänä marraskuuta 2010, kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY mukaisen kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien huutokaupan ajoituksesta, hallinnoinnista ja muista näkökohdista (EUVL L 302, 18.11.2010, s. 1).

(3)  Komission asetus (EU) N:o 1210/2011, annettu 23 päivänä marraskuuta 2011, asetuksen (EU) N:o 1031/2010 muuttamisesta erityisesti ennen vuotta 2013 huutokaupattavien kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien määrän vahvistamiseksi (EUVL L 308, 24.11.2011, s. 2).

(4)  Komission päätös 2010/670/EU, annettu 3 päivänä marraskuuta 2010, sellaisten kaupallisten demonstrointihankkeiden, joiden tavoitteena on ympäristön kannalta turvallinen hiilidioksidin talteenotto ja geologinen varastointi, ja innovatiivisia uusiutuviin energialähteisiin liittyviä teknologioita käsittelevien demonstrointihankkeiden rahoittamista koskevista perusteista ja toimenpiteistä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2003/87/EY perustetun yhteisön kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän yhteydessä (EUVL L 290, 6.11.2010, s. 39).

(5)  Suhteutettu vaikutustenarviointi, joka liittyy luonnokseen 25 päivänä helmikuuta 2014 annetuksi komission asetukseksi (EU) N:o 176/2014 asetuksen (EU) N:o 1031/2010 muuttamisesta erityisesti vuosina 2013–2020 huutokaupattavien kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien määrän vahvistamiseksi, saatavilla osoitteessa http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/cap/auctioning/docs/swd_2012_xx2_en.pdf

(6)  http://ec.europa.eu/energy/climate_actions/doc/2008_res_ia_en.pdf

(7)  Tiedonanto ”Vaihtoehdot kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi yli 20 prosentin tavoitteen ja hiilivuodon riskin arviointi” (KOM(2010) 265 lopullinen).


Top