Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1292

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1292/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013 , Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 294/2008 muuttamisesta ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 347, 20.12.2013, p. 174–184 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1292/oj

20.12.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 347/174


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1292/2013,

annettu 11 päivänä joulukuuta 2013,

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 294/2008 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 173 artiklan 3 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutille, jäljempänä 'EIT', on annettu keskeinen asema älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua koskevassa Eurooppa 2020 -strategiassa; EIT tukee useita lippulaivahankkeita.

(2)

EIT:n olisi vuodesta 2014 vuoteen 2020 ulottuvana kautena edistettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 1291/2013 (3) perustetun tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman "Horisontti 2020", jäljempänä 'Horisontti 2020 -puiteohjelma', tavoitteita integroimalla korkea-asteen koulutuksen, tutkimuksen ja innovaation muodostama osaamiskolmio.

(3)

Jotta Horisontti 2020 -puiteohjelman osallistujiin sovellettaisiin yhtenäistä säännöstöä, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 1290/2013 (4), jäljempänä 'osallistumissäännöt', olisi sovellettava EIT:een.

(4)

Teollis- ja tekijänoikeuksien hallinnointia koskevat säännöt määritellään osallistumissäännöissä.

(5)

Kolmansien maiden assosioitumista koskevat säännöt määritellään Horisontti 2020 -puiteohjelmassa.

(6)

EIT:n olisi korkea-asteen koulutusta, tutkimusta ja innovointia koskevassa toiminnassaan kannustettava yrittäjyyteen. Sen olisi erityisesti edistettävä huipputason yrittäjäkoulutusta sekä tuettava uusien yritysten ja oheisyritysten perustamista.

(7)

EIT:n olisi oltava suoraan yhteydessä kansallisiin ja alueellisiin edustajiin ja muihin innovaatioprosessiin osallistuviin tahoihin, sillä tästä syntyy molemminpuolista hyötyä. Jotta tällaisesta vuoropuhelusta ja kokemusten vaihdosta tulisi järjestelmällisempää, olisi perustettava EIT:n sidosryhmäfoorumi, jossa laajempi sidosryhmien yhteisö voi käsitellä useita aloja koskevia kysymyksiä. EIT:n olisi myös toteutettava tiedotus- ja viestintätoimia, joiden kohderyhmänä ovat asiaankuuluvat sidosryhmät.

(8)

EIT:n olisi edistettävä osaamis- ja innovaatioyhteisöihin osallistuvien osaamiskolmion eri toimijoiden asianmukaisesti tasapainotettua osallistumista. Lisäksi sen olisi edistettävä yksityisen sektorin sekä erityisesti mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten, jäljempänä 'pk-yritykset', laajamittaista osallistumista.

(9)

Olisi määriteltävä EIT:n osaamis- ja innovaatioyhteisöille osoittaman tuen laajuus ja selkiinnytettävä osaamis- ja innovaatioyhteisöjen rahoituslähteet.

(10)

EIT:n elinten kokoonpanoa olisi yksinkertaistettava. EIT:n hallintoneuvoston toimintaa olisi rationalisoitava ja hallintoneuvoston ja johtajan asemaa ja tehtäviä selkeytettävä.

(11)

Uudet osaamis- ja innovaatioyhteisöt olisi perustettava ja niiden prioriteettialat sekä valintamenettelyn järjestäminen ja aikataulu olisi vahvistettava strategisessa innovaatio-ohjelmassa määriteltyjen yksityiskohtaisten sääntöjen perusteella kilpailuun perustuvaa avointa menettelyä noudattaen.

(12)

Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen olisi laajennettava koulutustoimintaansa osaamispohjan lujittamiseksi kaikkialla unionissa tarjoamalla ammatillista täydennyskoulutusta ja muuta tarkoituksenmukaista koulutusta.

(13)

Komission ja EIT:n olisi tehtävä yhteistyötä kysymyksissä, jotka koskevat osaamis- ja innovaatioyhteisöjen seurannan ja arvioinnin järjestämistä, jotta turvataan johdonmukaisuus unionin tason yleiseen seuranta- ja arviointijärjestelmän kanssa. Olisi erityisesti oltava selkeitä periaatteita osaamis- ja innovaatioyhteisöjen ja EIT:n seurantaa varten.

(14)

Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen olisi pyrittävä synergiavaikutuksiin asiaan liittyvien unionin aloitteiden sekä kansallisten ja alueellisten aloitteiden kanssa.

(15)

Jotta varmistetaan, että eri jäsenvaltioiden organisaatiot voivat osallistua osaamis- ja innovaatioyhteisöihin entistä laajemmin, kumppaniorganisaatiot olisi perustettava vähintään kolmeen eri jäsenvaltioon.

(16)

EIT:n sekä osaamis- ja innovaatioyhteisöjen olisi kehitettävä toimia, joilla ne tekevät itseään tunnetuiksi sekä ja levitettävä parhaita toimintatapoja, myös alueellisen innovaatiojärjestelmän kautta.

(17)

EIT:n olisi hyväksyttävä osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toiminnan rahoitusta, seurantaa ja arviointia koskevat perusteet ja menettelyt ennen osaamis- ja innovaatioyhteisöjen valintamenettelyn aloittamista.

(18)

EIT:n kolmivuotisessa työohjelmassa olisi otettava huomioon komission lausunto, joka koskee Horisontti 2020 -puiteohjelmassa määriteltyjä EIT:n erityistavoitteita sekä EIT:n täydentävyyttä unionin politiikkoihin ja välineisiin nähden.

(19)

Koska EIT kuuluu Horisontti 2020 -puiteohjelmaan, se on osa ilmastonmuutokseen liittyvien menojen valtavirtaistamista, siten kuin tämä on määritelty Horisontti 2020 -puiteohjelmassa.

(20)

EIT:tä koskevasta arvioinnista olisi saatava oikea-aikaista aineistoa Horisontti 2020 -puiteohjelman arviointiin vuosina 2017 ja 2023.

(21)

Komission olisi lisättävä osuuttaan EIT:n toiminnan erityisten näkökohtien toteutuksen seurannassa.

(22)

Tässä asetuksessa olisi vahvistetaan koko Horisontti 2020 -ohjelman keston ajaksi rahoituspuitteet, joita Euroopan parlamentti ja neuvosto pitävät talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen (5) 17 kohdassa tarkoitettuna ensisijaisena rahoitusohjeenaan vuosittaisessa talousarviomenettelyssä. EIT:n saama rahoitustuki olisi annettava Horisontti 2020 -puiteohjelmasta.

(23)

Alkuperäisistä odotuksista poiketen EIT:n säätiö ei saa suoraa rahoitusta unionin talousarviosta, eikä siihen siten olisi sovellettava unionin vastuuvapausmenettelyä.

(24)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 294/2008 (6) liite olisi selvyyden vuoksi korvattava uudella liitteellä.

(25)

Sen vuoksi asetus (EY) N:o 294/2008 olisi muutettava tämän mukaisesti,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 294/2008 seuraavasti:

1)

Muutetaan 2 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 1 kohta seuraavasti:

"1)   'innovaatiolla': tarkoitetaan sitä prosessia tuloksineen, jolla vastataan uusilla ideoilla yhteiskunnallisiin tai taloudellisiin tarpeisiin ja kysyntään sekä luodaan uusia tuotteita, palveluja tai liiketoiminta- ja organisaatiomalleja, jotka otetaan menestyksellisesti käyttöön olemassa olevilla markkinoilla tai jotka pystyvät luomaan uusia markkinoita ja joilla on arvoa yhteiskunnalle;"

b)

korvataan 2 kohta seuraavasti:

"2)   'osaamis- ja innovaatioyhteisöllä': tarkoitetaan sen täsmällisestä oikeudellisesta muodosta riippumatta korkea-asteen oppilaitosten, tutkimusorganisaatioiden, yritysten ja muiden innovaatioprosessiin osallistuvien tahojen autonomista yhteistyöryhmää, joka toimii yhteiseen keskipitkän ja pitkän aikavälin innovaatiosuunnitteluun perustuvana strategisena verkostona ja jonka tavoitteena on vastata EIT:lle asetettuihin haasteisiin sekä osaltaan edistää Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1291/2013 (7), jäljempänä 'Horisontti 2020', vahvistettujen tavoitteiden saavuttamista;

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1291/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013 tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta "Horisontti 2020" (2014–2020) ja päätöksen N:o 1982/2006/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 104).";"

c)

korvataan 3 kohta seuraavasti:

"3)   'yhteistoimintakeskittymällä': tarkoitetaan maantieteellistä aluetta, johon tärkeimmät osaamiskolmiokumppanit ovat sijoittautuneet ja jossa ne voivat olla helposti vuorovaikutuksessa keskenään ja joka on osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toiminnan kiintopiste kyseisellä alueella;";

d)

kumotaan 4 kohta;

e)

korvataan 5 kohta seuraavasti:

"5.   'kumppaniorganisaatiolla': tarkoitetaan osaamis- ja innovaatioyhteisön jäsenorganisaatioita, jotka voivat olla erityisesti korkea-asteen oppilaitoksia, tutkimusorganisaatioita, julkisia tai yksityisiä yrityksiä, rahoituslaitoksia, alue- ja paikallisviranomaisia, säätiöitä ja voittoa tavoittelemattomia yhteisöjä;";

f)

korvataan 9 kohta seuraavasti:

"9)   'strategisella innovaatio-ohjelmalla': tarkoitetaan toimintapoliittista asiakirjaa, jossa hahmotellaan EIT:n prioriteettialat ja pitkän aikavälin strategia tulevia aloitteita varten ja johon sisältyy yleiskatsaus seitsemän vuoden aikajaksolle suunniteltuihin korkea-asteen koulutus-, tutkimus- ja innovaatiotoimiin;";

g)

lisätään kohta seuraavasti:

"9 a)   'alueellisella innovaatiojärjestelmällä': tarkoitetaan järjestelmää, jolla edistetään tunnetuksi tekemistä ja joka on suunnattu korkea-asteen oppilaitosten, tutkimusorganisaatioiden, yritysten ja muiden sidosryhmien välisiin kumppanuuksiin innovoinnin tukemiseksi kaikkialla unionissa;";

h)

lisätään kohdat seuraavasti:

"10)   'sidosryhmäfoorumilla': tarkoitetaan foorumia, joka on avoin kansallisten, alueellisten ja paikallisten viranomaisten edustajille, yritystoiminnan, korkea-asteen koulutuksen ja tutkimuksen alan edunvalvontaryhmille ja yksittäisille tahoille, yhdistyksille, kansalaisyhteiskuntaa edustaville ja klusteriorganisaatioille sekä muille asianomaisille osapuolille koko osaamiskolmiosta;

11)   'osaamis- ja innovaatioyhteisöjen lisäarvotoimilla': tarkoitetaan kumppaniorganisaatioiden tai tapauksen mukaan oikeushenkilöitä olevien osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toteuttamia toimia, joilla edistetään korkea-asteen koulutuksen, tutkimuksen ja innovaation osaamiskolmion integrointia, mukaan lukien osaamis- ja innovaatioyhteisöjen perustamista sekä niiden hallintoa ja yhteensovittamista koskevat toimet, sekä joilla edistetään EIT:n yleisten tavoitteiden saavuttamista.".

2)

Korvataan 3 artikla seuraavasti:

"3 artikla

Tehtävä ja tavoitteet

EIT:n tehtävänä on edistää Euroopan kestävää talouskasvua ja kilpailukykyä tehostamalla jäsenvaltioiden ja unionin innovaatiokapasiteettia, jotta voidaan vastata eurooppalaisen yhteiskunnan kohtaamiin merkittäviin haasteisiin. Se pyrkii saavuttamaan tavoitteensa edistämällä korkealuokkaisimman korkea-asteen koulutus-, tutkimus- ja innovaatiotoiminnan synergiaa ja yhteistyötä ja niitä integroimalla, myös kannustamalla yrittäjyyteen.

EIT:n yleiset tavoitteet, erityistavoitteet sekä tulosindikaattorit vuodesta 2014 vuoteen 2020 ulottuvana kautena määritellään Horisontti 2020 -puiteohjelmassa.".

3)

Muutetaan 4 artiklan 1 kohta seuraavasti:

a)

korvataan a alakohta seuraavasti:

"a)

hallintoneuvosto, joka koostuu korkea-asteen koulutuksen, tutkimuksen, innovaatiotoiminnan ja yritystoiminnan alojen kokeneista korkean tason jäsenistä. Hallintoneuvosto vastaa EIT:n toiminnan ohjaamisesta, osaamis- ja innovaatioyhteisöjen valinnasta, nimeämisestä ja arvioinnista sekä kaikista muista strategisista päätöksistä. Sitä avustaa toimeenpanokomitea;";

b)

kumotaan b alakohta;

c)

korvataan c alakohta seuraavasti:

"c)

johtaja, jonka hallintoneuvosto nimittää ja joka vastaa hallintoneuvostolle EIT:n hallintoa ja rahoitusta koskevista järjestelyistä sekä toimii EIT:n laillisena edustajana;".

4)

Muutetaan 5 artiklan 1 kohta seuraavasti:

a)

korvataan a alakohta seuraavasti:

"a)

määrittelee keskeiset prioriteettinsa ja toimensa strategisen innovaatio-ohjelman mukaisesti;";

b)

korvataan c alakohta seuraavasti:

"c)

valitsee ja nimeää osaamis- ja innovaatioyhteisöjä prioriteettialoilla 7 artiklan mukaisesti sekä määrittelee sopimuksella niiden oikeudet ja velvollisuudet; tarjoaa niille asianmukaista tukea, soveltaa asianmukaisia laadunvalvontatoimenpiteitä, seuraa jatkuvasti niiden toimia ja arvioi niitä määräajoin, huolehtii sopivan tasoisesta yhteensovittamisesta sekä tukee osaamis- ja innovaatioyhteisöjen välistä viestintää ja temaattista yhteistyötä;";

c)

korvataan f alakohta seuraavasti:

"f)

edistää sellaisten parhaiden toimintatapojen levittämistä, myös osaamis- ja innovaatioyhteisöjen kesken, joilla voidaan integroida osaamiskolmio yhteisen innovointikulttuurin sekä tietämyksen siirron kulttuurin kehittämiseksi, ja rohkaista osallistumista tunnetuksi tekemistä koskeviin toimiin, myös alueellisen innovaatiojärjestelmän kautta;";

d)

korvataan h alakohta seuraavasti:

"h)

edistää monitieteistä näkökulmaa innovointiin, mukaan lukien teknologisten, sosiaalisten ja ei-teknologisten ratkaisujen, organisaatioon liittyvien toimintatapojen ja uusien liiketoimintamallien integrointia siihen;";

e)

lisätään alakohdat seuraavasti:

"i)

varmistaa tarvittaessa EIT:n ja unionin muiden ohjelmien välisen keskinäisen täydentävyyden ja synergian;

j)

edistää osaamis- ja innovaatioyhteisöjä erinomaisina innovointikumppaneina unionissa ja sen ulkopuolella;

k)

perustaa sidosryhmäfoorumin, jonka tarkoituksena on tiedottaa EIT:n toiminnasta, kokemuksista ja parhaista toimintatavoista sekä EIT:n panoksesta unionin innovaatio-, tutkimus- ja koulutuspolitiikan ja -tavoitteiden kannalta ja tarjota sidosryhmille tilaisuus esittää näkökantansa. Sidosryhmäfoorumin kokous kutsutaan koolle vähintään kerran vuodessa. Jäsenvaltioiden edustajat kokoontuvat erityiskokoonpanossa sidosryhmäfoorumin kokouksen yhteydessä varmistaakseen asianmukaisen ajatustenvaihdon ja tiedonkulun EIT:n kanssa ja saadakseen tietoa EIT:n sekä osaamis- ja innovaatioyhteisöjen saavutuksista, antaakseen niille neuvoja ja jakaakseen kokemuksia niiden kanssa. Sidosryhmäfoorumin yhteydessä toimiva jäsenvaltioiden edustajien erityiskokoonpano varmistaa myös asianmukaisen synergian ja täydentävyyden EIT:n ja osaamis- ja innovaatioyhteisön toiminnan sekä kansallisten ohjelmien ja aloitteiden välillä, mukaan lukien osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toiminnan mahdollinen kansallinen yhteisrahoitus."

5)

Muutetaan 6 artikla seuraavasti:

a)

muutetaan 1 kohta seuraavasti:

i)

korvataan b alakohta seuraavasti:

"b)

innovointiin perustuva huippututkimus aloilla, joilla on keskeinen taloudellinen ja yhteiskunnallinen merkitys ja joilla hyödynnetään sekä Euroopan että kansallisen tason tutkimuksen tuloksia unionin kansainvälisen kilpailukyvyn lujittamiseksi ja ratkaisujen löytämiseksi eurooppalaisen yhteiskunnan kohtaamiin merkittäviin haasteisiin;";

ii)

korvataan c alakohta seuraavasti:

"c)

maisterin- ja tohtorintutkintotason koulutustoiminta sekä ammatillinen täydennyskoulutus aloilla, joilla on mahdollisuudet vastata Euroopan tuleviin sosioekonomisiin tarpeisiin ja jotka laajentavat unionin osaamispohjaa, edistävät innovaatioon liittyvien taitojen kehittämistä, johtamis- ja yrittäjäntaitojen parantamista sekä tutkijoiden ja opiskelijoiden liikkuvuutta ja edistävät tietämyksen jakamista, mentorointia ja verkottumista EIT:een puitteissa suoritettujen tutkintojen ja saadun koulutuksen suorittaneiden keskuudessa;";

iii)

korvataan d alakohta seuraavasti:

"d)

toimet, joilla edistetään tunnetuksi tulemista ja innovointiin liittyvien parhaiden toimintatapojen levittäminen, joissa keskitytään ennen kaikkea korkea-asteen koulutuksen, tutkimuksen sekä yritysmaailman yhteistyön kehittämiseen, palvelu- ja rahoitusalat mukaan luettuina;";

iv)

lisätään alakohta seuraavasti:

"e)

osaamis- ja innovaatioyhteisön toiminnan ja, tapauksen mukaan, eurooppalaisten, kansallisten ja alueellisten ohjelmien välisiin synergiavaikutuksiin ja täydentävyyteen pyrkiminen.";

b)

korvataan 2 kohta seuraavasti:

"2.   Osaamis- ja innovaatioyhteisöillä on laajat yleiset valtuudet itse määritellä sisäinen organisaationsa ja kokoonpanonsa sekä täsmällinen toimintasuunnitelmansa ja työmenetelmänsä. Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen on erityisesti

a)

luotava hallintojärjestelyt, joissa otetaan huomioon korkea-asteen koulutuksen, tutkimuksen ja innovaation osaamiskolmio;

b)

pyrittävä olemaan avoimia uusille jäsenille aina kun nämä tuovat lisäarvoa yhteistyöryhmään;

c)

toimittava avoimella ja läpinäkyvällä tavalla sisäisten sääntöjensä mukaisesti;

d)

laadittava liiketoimintasuunnitelmia, joissa esitetään tavoitteet ja keskeiset suoritusindikaattorit;

e)

kehitettävä strategioita taloudellisen kestävyyden varmistamiseksi.".

6)

Muutetaan 7 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 1 kohta seuraavasti:

"1.   EIT valitsee ja nimeää yhteistyöryhmän osaamis- ja innovaatioyhteisöksi kilpailuun perustuvaa avointa menettelyä noudattaen. EIT hyväksyy ja julkaisee osaamis- ja innovaatioyhteisöjen valintaa koskevat yksityiskohtaiset perusteet, joissa periaatteina ovat huippuosaaminen ja merkityksellisyys innovoinnin kannalta. Valintamenettelyyn osallistuu ulkopuolisia riippumattomia asiantuntijoita.";

b)

lisätään kohta seuraavasti:

"1 a.   EIT aloittaa osaamis- ja innovaatioyhteisöjen valinnan ja nimeämisen strategisessa innovaatio-ohjelmassa määritettyjen prioriteettialojen ja määräaikojen mukaisesti.";

c)

korvataan 2 kohta seuraavasti:

"2.   Edellä 1 kohdassa esitettyjen periaatteiden mukaisesti osaamis- ja innovaatioyhteisöjen nimeämistä varten sovellettaviin valintaperusteisiin on sisällyttävä muun muassa seuraavat:

a)

yhteistyöryhmän olemassa olevat ja potentiaaliset innovaatiovalmiudet, yrittäjyys mukaan lukien, sekä sen korkea-asteen koulutukseen, tutkimukseen ja innovaatioon liittyvä huippuosaaminen;

b)

yhteistyöryhmän valmiudet saavuttaa strategisessa innovaatio-ohjelmassa asetetut tavoitteet ja siten tukea Horisontti 2020 -puiteohjelman yleistä tavoitetta ja prioriteetteja;

c)

monitieteinen näkökulma innovointiin, mukaan lukien teknologisten, sosiaalisten ja ei-teknologisten ratkaisujen integrointi siihen;

d)

yhteistyöryhmän valmiudet varmistaa pitkän aikavälin kestävä ja omavarainen rahoitus, joka käsittää huomattavan ja kasvavan yksityiseltä sektorilta, teollisuudelta ja palvelualalta saatavan rahoitusosuuden;

e)

korkea-asteen koulutuksen, tutkimuksen ja innovoinnin osaamiskolmiossa toimivien organisaatioiden asianmukaisesti tasapainotettu osallistuminen yhteistyöryhmään;

f)

osoitus asianomaiselle alalle sopivasta teollis- ja tekijänoikeuksien hallintasuunnitelmasta, josta selviää muun muassa, miten eri kumppaniorganisaatioiden panokset on otettu huomioon;

g)

toimenpiteet, joilla tuetaan yksityisen sektorin, mukaan lukien rahoitussektori ja erityisesti pk-yritykset, osallistumista ja niiden kanssa tehtävää yhteistyötä sekä uusien yritysten, oheisyritysten ja pk-yritysten perustamista osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toiminnan tulosten kaupallista hyödyntämistä silmällä pitäen;

h)

valmius toteuttaa konkreettisia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on vuorovaikutus ja yhteistyö tapauksen mukaan julkisen sektorin ja kolmansien sektorien kanssa;

i)

valmius vuorovaikutukseen muiden osaamis- ja innovaatioyhteisön ulkopuolisten järjestöjen ja verkostojen kanssa parhaiden toimintatapojen ja huippuosaamisen jakamiseksi;

j)

valmius laatia konkreettisia ehdotuksia synergian luomiseksi unionin aloitteiden ja muiden asiaan liittyvien aloitteiden kanssa.";

d)

korvataan 3 kohta seuraavasti:

"3.   Osaamis- ja innovaatioyhteisön muodostamisen vähimmäisehtona on, että siihen osallistuu vähintään kolme kumppaniorganisaatiota vähintään kolmesta eri jäsenvaltiosta. Kaikkien näiden kumppaniorganisaatioiden on oltava toisistaan riippumattomia Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1290/2013 8 artiklan mukaisesti. (8)

(8)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1290/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman Horisontti 2020 (2014–2020) osallistumisesta ja tulosten levittämistä koskevista säännöistä ja asetuksen (EY) N:o 1906/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 81).";"

e)

korvataan 4 kohta seuraavasti:

"4.   Edellä 3 kohdassa säädetyn ehdon lisäksi vähintään kahden kolmasosan osaamis- ja innovaatioyhteisön muodostavista kumppaniorganisaatioista on oltava jäsenvaltioihin sijoittautuneita. Kuhunkin osaamis- ja innovaatioyhteisöön on kuuluttava ainakin yksi korkea-asteen oppilaitos ja yksi yksityinen yritys.";

f)

lisätään kohta seuraavasti:

"5.   EIT hyväksyy ja julkaisee osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toimien rahoitusta, seurantaa ja arviointia koskevat perusteet ja menettelyt ennen uusien osaamis- ja innovaatioyhteisöjen valintamenettelyn aloittamista. Niistä tiedotetaan viipymättä sidosryhmäfoorumin yhteydessä kokoontuvalle jäsenvaltioiden edustajien erityiskokoonpanolle.".

7)

Lisätään artiklat seuraavasti:

"7 a artikla

Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen arviointia ja seurantaa koskevat periaatteet

EIT huolehtii muun ohessa asetuksessa (EU) N:o 1291/2013 ja strategisessa innovaatio-ohjelmassa vahvistettujen keskeisten suoritusindikaattoreiden perusteella ja yhteistyössä komission kanssa siitä, että kunkin osaamis- ja innovaatioyhteisön tuotoksia, tuloksia ja vaikutuksia seurataan jatkuvasti ja että niistä tehdään määräajoin ulkoinen arviointi. Tällaisen seurannan ja arvioinnin tulokset annetaan tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle ja ne julkistetaan.

7 b artikla

Osaamis- ja innovaatioyhteisön toiminnan kesto, jatkaminen ja lopettaminen

1.   Jollei jatkuvan seurannan ja määräajoin tehtävien arviointien tuloksista ja toiminta-alojen erityispiirteistä muuta johdu, osaamis- ja innovaatioyhteisön toiminta-aika on tavallisesti 7–15 vuotta.

2.   EIT voi tehdä osaamis- ja innovaatioyhteisön kanssa kumppanuutta koskevan puitesopimuksen aluksi seitsemäksi vuodeksi.

3.   Hallintoneuvosto voi 19 artiklassa tarkoitettujen rahoituspuitteiden rajoissa päättää jatkaa osaamis- ja innovaatioyhteisön kanssa tehdyn kumppanuutta koskevan puitesopimuksen voimassaoloaikaa yli alun perin sovitun, jos se on tarkoituksenmukaisin keino saavuttaa EIT:n tavoitteet.

4.   Jos osaamis- ja innovaatioyhteisön arvioinnit osoittavat, että tulokset ovat riittämättömät, hallintoneuvoston on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet, joihin kuuluvat sen saaman rahoitustuen vähentäminen, muuttaminen tai peruuttaminen taikka sopimuksen purkaminen.".

8)

Lisätään 8 artiklan 2 kohtaan alakohta seuraavasti:

"a a)

levittämään useita aloja koskeviin kysymyksiin liittyviä parhaita toimintatapoja;"

9)

Kumotaan 10 artikla.

10)

Korvataan 13 artiklan 2 kohta seuraavasti:

"2.   EIT julkistaa työjärjestyksensä, 21 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut erityiset rahoitussääntönsä sekä 7 artiklassa tarkoitetut osaamis- ja innovaatioyhteisöjen valintaa koskevat yksityiskohtaiset perusteet ennen kuin se panee vireille ehdotuspyyntöjä osaamis- ja innovaatioyhteisöjen valitsemiseksi."

11)

Muutetaan 14 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

"2.   Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen rahoitus tapahtuu erityisesti seuraavista lähteistä:

a)

kumppaniorganisaatioilta saatavat rahoitusosuudet, jotka muodostavat merkittävän rahoituslähteen;

b)

jäsenvaltioiden, kolmansien maiden tai niiden viranomaisten vapaaehtoiset rahoitusosuudet;

c)

kansainvälisten elinten tai instituutioiden myöntämät varat;

d)

osaamis- ja innovaatioyhteisön omista varoista ja omasta toiminnasta sekä teollis- ja tekijänoikeuksista saatavista rojalteista peräisin olevat tulot;

e)

pääomalahjoitukset, mukaan luettuina ne, joita hallinnoi EIT:n säätiö;

f)

testamenttilahjoitukset, lahjoitukset sekä yksityishenkilöiltä, instituutioilta, säätiöiltä tai muilta kansallisilta elimiltä saatava rahoitus;

g)

EIT:ltä saatava rahoitusosuus;

h)

rahoitusvälineet, mukaan luettuina ne, jotka rahoitetaan unionin yleisestä talousarviosta.

Ne voivat olla myös luontoissuorituksia.";

b)

korvataan 4 kohta seuraavasti:

"4.   EIT:n osaamis- ja innovaatioyhteisöille osoittama rahoitusosuus voi kattaa enintään 100 prosenttia osaamis- ja innovaatioyhteisöjen lisäarvotoimien tukikelpoisista kokonaiskustannuksista.";

c)

lisätään kohdat seuraavasti:

"6.   EIT:n keskimääräinen rahoitusosuus saa olla enintään 25 prosenttia yksittäisen osaamis- ja innovaatioyhteisön kokonaisrahoituksesta.

7.   EIT perustaa kilpailuun perustuvan arviointijärjestelmän, jonka perusteella kohdennetaan asianmukainen osuus sen rahoitusosuudesta osaamis- ja innovaatioyhteisöille. Järjestelmässä arvioidaan osaamis- ja innovaatioyhteisöjen liiketoimintasuunnitelmia ja jatkuvalla seurannalla mitattuja tuloksia.".

12)

Korvataan 15 artikla seuraavasti:

"15 artikla

Toiminnan ohjelmointi ja raportointi

1.   EIT hyväksyy jatkuvasti päivitettävän kolmivuotisen työohjelman, joka perustuu strategiseen innovaatio-ohjelmaan sen tultua hyväksytyksi ja jossa esitetään EIT:n ja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen keskeiset prioriteetit ja suunnitellut toimet sekä arvio rahoitustarpeista ja -lähteistä. Siihen sisältyvät myös osaamis- ja innovaatioyhteisöjen ja EIT:n toimien seurantaan tarkoitetut asianmukaiset indikaattorit, joissa keskitytään tuloksiin. EIT toimittaa komissiolle sen vuoden, joka päättyy kaksi vuotta ennen kyseessä olevan kolmivuotisen työohjelman voimaantuloa (vuosi n – 2) joulukuun 31 päivään mennessä alustavan jatkuvasti päivitettävän kolmivuotisen työohjelman.

Komissio antaa kolmen kuukauden kuluessa työohjelman toimittamisesta lausunnon Horisontti 2020 -puiteohjelmassa määritellyistä EIT:n erityistavoitteista sekä sen täydentävyydestä unionin politiikkoihin ja välineisiin nähden. EIT ottaa komission lausunnon asianmukaisesti huomioon ja perustelee mahdollisen eriävän kantansa. EIT toimittaa lopullisen työohjelman tiedoksi Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle. Johtaja esittelee lopullisen työohjelman pyynnöstä asiasta vastaavalle Euroopan parlamentin valiokunnalle.

2.   EIT hyväksyy vuosikertomuksen kunakin vuonna viimeistään 30 päivänä kesäkuuta. Kertomuksessa selostetaan EIT:n sekä osaamis- ja innovaatioyhteisöjen edellisen kalenterivuoden aikana toteuttamat toimet ja arvioidaan tuloksia suhteessa asetettuihin tavoitteisiin, indikaattoreihin ja aikatauluun, toteutettuihin toimiin liittyviä riskejä sekä resurssien käyttöä ja EIT:n yleistä toimintaa. EIT toimittaa vuosikertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle ja tiedottaa niille vähintään kerran vuodessa EIT:n toiminnasta ja sen panoksesta Horisontti 2020 -puiteohjelmaan sekä unionin innovointi-, tutkimus- ja koulutuspolitiikkoihin ja -tavoitteisiin.".

13)

Muutetaan 16 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 2 kohdassa oleva sana "viiden" sanalla "kolmen".

b)

lisätään kohta seuraavasti:

"2 a.   Komissio voi riippumattomien asiantuntijoiden avustamana suorittaa muita arviointeja strategisesti merkittävistä aihealueista tai teemoista tarkastellakseen EIT:n edistymistä asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa, kartoittaakseen toimien toteuttamiseen vaikuttavia tekijöitä ja yksilöidäkseen parhaita toimintatapoja. Näin toimiessaan komissio ottaa täysin huomioon EIT:hen ja osaamis- ja innovaatioyhteisöihin kohdistuvat hallinnolliset vaikutukset."

14)

Muutetaan 17 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 2 kohta seuraavasti:

"2.   Strategisessa innovaatio-ohjelmassa määritellään EIT:n prioriteettialat ja pitkän aikavälin strategia ja siihen sisältyy arvio sen sosioekonomisista vaikutuksista ja sen mahdollisuuksista saada innovoinnista parasta mahdollista lisäarvoa. Strategisessa innovaatio-ohjelmassa otetaan huomioon 16 artiklassa tarkoitetut EIT:n seurannan ja arvioinnin tulokset.";

b)

lisätään kohta seuraavasti:

"2 a.   Strategiseen innovaatio-ohjelmaan sisältyy analyysi EIT:n toimien ja unionin muiden aloitteiden, välineiden ja ohjelmien välisestä mahdollisesta ja asianmukaisesta synergiasta ja keskinäisestä täydentävyydestä.";

c)

korvataan 4 kohta seuraavasti:

"4.   Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyvät strategisen innovaatio-ohjelman komission ehdotuksesta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 173 artiklan 3 kohdan mukaisesti."

15)

Korvataan 19 artikla seuraavasti:

"19 artikla

Talousarviositoumukset

1.   Horisontti 2020 -puiteohjelmaan perustuvat rahoituspuitteet tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi 1 päivänä tammikuuta 2014 alkavalla ja 31 päivänä joulukuuta 2020 päättyvällä kaudella ovat 2 711,4 miljoonaa euroa käypinä hintoina.

2.   Euroopan parlamentti ja neuvosto pitävät tätä määrää talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 17 kohdassa tarkoitettuna ensisijaisena ohjeenaan vuosittaisessa talousarviomenettelyssä (9).

3.   Euroopan parlamentti ja neuvosto myöntävät vuotuiset määrärahat rahoituskehyksen puitteissa. EIT:n rahoitusosuus osaamis- ja innovaatioyhteisöille maksetaan näiden rahoituspuitteiden mukaisesti.

(9)  EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.""

16)

Muutetaan 20 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 5 kohta seuraavasti:

"5.   Hallintoneuvosto hyväksyy ennakkoarvion, johon kuuluvat henkilöstötaulukkoluonnos ja alustava jatkuvasti päivitettävä kolmivuotinen työohjelma, ja toimittaa ne komissiolle viimeistään 31 päivänä joulukuuta vuonna n – 2."

b)

Korvataan 6 kohta seuraavasti:

"6.   Komissio sisällyttää ennakkoarvion perusteella unionin talousarvioesitykseen arviot, joiden se katsoo olevan yleisestä talousarviosta suoritettavan avustuksen määrän osalta välttämättömiä."

17)

Muutetaan 21 artikla seuraavasti:

a)

lisätään kohta seuraavasti:

"1 a.   EIT:lle myönnettävä rahoitusosuus toteutetaan asetuksen (EU) N:o 1290/2013 ja asetuksen (EU) N:o 1291/2013 mukaisesti.";

b)

korvataan 4 kohta seuraavasti:

"4.   Euroopan parlamentti myöntää johtajalle ennen 15 päivää toukokuuta vuonna n + 2 neuvoston suosituksesta varainhoitovuotta n koskevan vastuuvapauden EIT:n talousarvion toteuttamisen osalta."

18)

Kumotaan 22 artiklan 4 kohta.

19)

Lisätään artikla seuraavasti:

"22 a artikla

EIT:n lakkauttaminen

Jos EIT lakkautetaan, sen selvitysmenettely suoritetaan komission valvonnassa asiaan sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Osaamis- ja innovointiyhteisöjen kanssa tehtävissä sopimuksissa ja EIT:n säätiön perustamisasiakirjassa on oltava asianmukaiset määräykset tällaista tilannetta varten.".

2 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 294/2008 liite tämän asetuksen liitteellä.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Strasbourgissa 11 päivänä joulukuuta 2013.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

M. SCHULZ

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  EUVL C 181, 21.6.2012, s. 122.

(2)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 21. marraskuuta 2013 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä),

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1291/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta "Horisontti 2020" (2014–2020) (Ks. tämän virallisen lehden sivu 104).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1290/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman Horisontti 2020 (2014–2020) osallistumista ja tulosten levittämistä koskevista säännöistä (Ks. tämän virallisen lehden sivu 81).

(5)  EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 294/2008, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2008, Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin perustamisesta (EUVL L 97, 9.4.2008, s. 1).


LIITE

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin perussääntö

1   JAKSO

HALLINTONEUVOSTON KOKOONPANO

1.

Hallintoneuvostossa on sekä nimitettyjä jäseniä että eri tahoja edustavia jäseniä, jäljempänä 'edustajajäsenet'.

2.

Nimitettyjä jäseniä on 12, ja komissio nimittää heidät tasapainoisesti yritystoiminnan, korkea-asteen koulutuksen sekä tiede- ja tutkimustoiminnan alan kokemusta omaavien keskuudesta. Heidän toimikautensa kestää neljä vuotta, eikä sitä voida uusia.

Hallintoneuvosto tekee komissiolle tarvittaessa ehdotuksen uusien jäsenten nimittämisestä. Ehdokkaat valitaan sidosryhmien kuulemisen käsittävän avoimen menettelyn tulosten perusteella.

Komissio huolehtii korkea-asteen koulutus-, tutkimus-, innovointi- ja yrityskokemuksen samoin kuin naisten ja miesten ja eri maantieteellisten alueiden tasapainoisesta edustuksesta ja ottaa huomioon korkea-asteen koulutuksen, tutkimuksen ja innovoinnin toimintaympäristön eri puolilla unionia.

Komissio nimittää jäsenet ja tiedottaa valintaprosessista ja hallintoneuvoston näiden jäsenten lopullisesta nimittämisestä Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Jos nimitetty jäsen ei pysty hoitamaan tehtäviään toimikautensa loppuun saakka, hänen tilalleen nimitetään hallintoneuvoston jättävän jäsenen toimikauden loppuajaksi uusi jäsen samaa menettelyä noudattaen kuin hallintoneuvoston jättävä jäsen oli nimitetty. Komissio voi hallintoneuvoston pyynnöstä nimittää alle kaksi vuotta tehtävässään palvelleen tällaisen uuden jäsenen uudelleen neljäksi vuodeksi.

Alun perin kuuden vuoden ajaksi nimitetyt hallintoneuvoston jäsenet toimivat siirtymäkauden ajan kautensa loppuun. Tuohon asti nimitettyjä jäseniä on 18. Kuuden kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta hallintoneuvosto valitsee komission hyväksynnän saatuaan vuonna 2012 nimitetyistä jäsenistä yhden kolmanneksen toimimaan jäseninä kahden vuoden kauden, yhden kolmanneksen neljän vuoden kauden ja yhden kolmanneksen kuuden vuoden kauden.

Asianmukaisesti perustelluissa poikkeusolosuhteissa komissio voi hallintoneuvoston nuhteettomuuden säilyttämiseksi päättää omasta aloitteestaan hallintoneuvoston jäsenen toimikauden.

3.

Edustajajäseniä on kolme, ja osaamis- ja innovaatioyhteisöt valitsevat heidät kumppaniorganisaatioistaan. Heidän toimikautensa on kaksi vuotta, ja se voidaan uusia kerran. Toimikausi päättyy, jos jäsen jättää osaamis- ja innovaatioyhteisön.

Hallintoneuvosto hyväksyy johtajan ehdotuksesta edustajajäsenten valintaan ja korvaamiseen liittyvät ehdot ja menettelytavat. Tällä menettelyllä varmistetaan erilaisten näkemysten asianmukainen edustus, ja siinä otetaan huomioon osaamis- ja innovaatioyhteisöjen kehitys.

Alun perin kolmen vuoden ajaksi nimitetyt edustajajäsenet toimivat siirtymäkauden aikana toimikautensa loppuun. Tuohon asti edustajajäseniä on neljä.

4.

Hallintoneuvoston jäsenet toimivat itsenäisesti ja avoimesti EIT:n etujen mukaisesti sekä sen päämäärien ja tehtävän, identiteetin, autonomian ja yhtenäisyyden turvaamiseksi.

2   JAKSO

HALLINTONEUVOSTON TEHTÄVÄT

Hallintoneuvosto tekee erityisesti seuraavat tarvittavat strategiset päätökset:

a)

se hyväksyy johtajan ehdotuksen perusteella luonnoksen EIT:n strategiseksi innovaatio-ohjelmaksi, kolmivuotisen jatkuvasti päivitettävän työohjelman, EIT:n talousarvion, vuotuisen tilinpäätöksen ja taseen sekä vuosikertomuksen;

b)

se hyväksyy johtajan ehdotuksen perusteella osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toiminnan rahoitusta, seurantaa ja arviointia koskevat perusteet ja menettelyt;

c)

se hyväksyy osaamis- ja innovaatioyhteisöjen valintamenettelyn;

d)

se valitsee ja nimeää yhteistyöryhmän osaamis- ja innovaatioyhteisöksi ja tarvittaessa peruuttaa nimeämisen;

e)

se huolehtii osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toiminnan jatkuvasta arvioimisesta;

f)

se hyväksyy työjärjestyksensä, toimeenpanokomitean työjärjestyksen sekä EIT:n erityiset varainhoitosäännökset;

g)

se määrittelee komission suostumuksella hallintoneuvoston ja toimeenpanokomitean jäsenille suoritettavat asianmukaiset palkkiot; näiden palkkioiden suuruudessa otetaan huomioon vastaavat jäsenvaltioissa sovellettavat korvaukset;

h)

se hyväksyy menettelyn, joilla toimeenpanokomitea ja johtaja valitaan;

i)

se nimittää ja tarvittaessa erottaa johtajan sekä käyttää kurinpitovaltaa johtajan suhteen;

j)

se nimittää tilinpitäjän sekä toimeenpanokomitean jäsenet;

k)

se hyväksyy eturistiriitoja koskevat menettelysäännöt;

l)

se perustaa tarvittaessa neuvoa-antavia ryhmiä, joiden toimikausi voi olla määräaikainen;

m)

se perustaa sisäisen tarkastustoimen komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002 (1) mukaisesti;

n)

se valtuutetaan perustamaan säätiö, jonka erityisenä tavoitteena on edistää ja tukea EIT:n toimintaa;

o)

se päättää EIT:n kielikäytännöistä ottaen huomioon voimassa olevat monikielisyysperiaatteet ja EIT:n toiminnan asettamat käytännön vaatimukset;

p)

se tekee EIT:tä tunnetuksi maailmanlaajuisesti lisätäkseen sen houkuttelevuutta ja tehdäkseen siitä maailmanluokan elimen huipputason korkea-asteen koulutuksen, tutkimuksen ja innovaation alalla.

3   JAKSO

HALLINTONEUVOSTON TOIMINTA

1.

Hallintoneuvosto valitsee puheenjohtajansa nimitettyjen jäsenten keskuudesta. Puheenjohtajan toimikausi on kaksi vuotta, ja se voidaan uusia kerran.

2.

Hallintoneuvosto hyväksyy päätökset äänivaltaisten jäsenten yksinkertaisella enemmistöllä, tämän kuitenkaan vaikuttamatta siihen, mitä 3 kohdassa säädetään.

Tämän perussäännön 2 jakson a, b, c, i ja o alakohdan sekä tämän jakson 1 kohdan nojalla tehtävät päätökset edellyttävät kuitenkin kaikkien niiden jäsenten, joilla on oikeus äänestää, kahden kolmasosan enemmistöä.

3.

Edustajajäsenet eivät saa äänestää 2 jakson b, c, d, e, f, g, i, j, k, o ja p alakohdan nojalla tehtävistä päätöksistä.

4.

Hallintoneuvosto kokoontuu sääntömääräiseen kokoukseen vähintään kolme kertaa vuodessa ja ylimääräiseen kokoukseen puheenjohtajansa kutsusta tai kun vähintään yksi kolmasosa sen kaikista jäsenistä sitä pyytää.

5.

Hallintoneuvostoa avustaa toimeenpanokomitea. Toimeenpanokomiteassa on kolme hallintoneuvoston nimitettyä jäsentä ja sen puheenjohtaja, joka toimii myös toimeenpanokomitean puheenjohtajana. Hallintoneuvosto valitsee toimeenpanokomitean nämä kolme muuta jäsentä, nimitettyjen jäsentensä keskuudesta. Hallintoneuvosto voi antaa uskoa toimeenpanokomitealle yksittäisten toimien toteuttamisen.

4   JAKSO

JOHTAJA

1.

Johtajalla on oltava asiantuntemusta ja tunnustettu asema EIT:n toiminta-aloilla. Hallintoneuvosto nimittää johtajan neljän vuoden toimikaudeksi. Hallintoneuvosto voi jatkaa toimikautta kerran neljällä vuodella, jos se katsoo sen olevan EIT:n etujen kannalta paras ratkaisu.

2.

Johtaja vastaa EIT:n toiminnasta ja päivittäisestä johtamisesta ja on sen laillinen edustaja. Hän vastaa toiminnastaan hallintoneuvostolle ja raportoi sille säännöllisesti EIT:n toiminnasta.

3.

Johtajalla on erityisesti seuraavat tehtävät:

a)

organisoida EIT:n toiminta ja hallinnoida sitä;

b)

tukea hallintoneuvostoa ja toimeenpanokomiteaa niiden työssä, järjestää niiden kokousten sihteeristöpalvelut sekä antaa niille kaikki tiedot, joita ne tarvitsevat tehtäviensä suorittamisessa;

c)

valmistella strategisen innovaatio-ohjelman luonnos, alustava jatkuvasti päivitettävä kolmivuotinen työohjelma, vuosikertomusluonnos ja vuotuinen talousarvioesitys toimitettaviksi hallintoneuvostolle;

d)

valmistella osaamis- ja innovaatioyhteisöjen valintamenettely ja hallinnoida sitä sekä varmistaa, että menettelyn eri vaiheet toteutetaan avoimesti ja puolueettomasti;

e)

valmistella, neuvotella ja tehdä sopimukset osaamis- ja innovaatioyhteisöjen kanssa;

f)

järjestää sidosryhmäfoorumi, mukaan lukien jäsenvaltioiden edustajien erityiskokoonpano;

g)

varmistaa EIT:n toimintaa koskevien tehokkaiden seuranta- ja arviointimenettelyjen toteuttaminen tämän asetuksen 16 artiklan mukaisesti;

h)

vastata hallinto- ja talousasioista, myös EIT:n talousarvion toteuttamisesta, ottamalla asianmukaisesti huomioon sisäiseltä tarkastustoimelta saamansa neuvot;

i)

vastata kaikista henkilöstöasioista;

j)

toimittaa EIT:n alustava tilinpäätös ja tase sisäiselle tarkastustoimelle ja sen jälkeen hallintoneuvostolle toimeenpanokomitean välityksellä;

k)

huolehtia, että EIT:n tekemissä sopimuksissa asetettuja EIT:n velvoitteita noudatetaan;

l)

huolehtia tehokkaasta yhteydenpidosta unionin toimielimiin;

m)

toimia itsenäisesti ja avoimesti EIT:n etujen mukaisesti ja sen päämäärien ja tehtävän, identiteetin, autonomian ja yhtenäisyyden turvaamiseksi.

5   JAKSO

EIT:N HENKILÖSTÖ

1.

EIT:n henkilöstö koostuu EIT:n suoraan määräaikaisilla sopimuksilla palkkaamista työntekijöistä. EIT:n johtajaan ja henkilöstöön sovelletaan Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavia palvelussuhteen ehtoja.

2.

EIT:hen voidaan lähettää asiantuntijoita määräajaksi. Hallintoneuvosto hyväksyy lähetettyjen asiantuntijoiden työskentelyä koskevat määräykset, joissa määritellään heidän oikeutensa ja velvollisuutensa.

3.

EIT käyttää henkilöstönsä suhteen työsopimusten tekemiseen toimivaltaisen viranomaisen valtuuksia.

4.

Henkilöstöön kuuluva voidaan velvoittaa korvaamaan kokonaan tai osittain EIT:n kärsimä vahinko, joka johtuu hänen tehtäviään suorittaessaan tai niiden yhteydessä tekemästään vakavasta virheestä.


(1)  Komission asetus (EY, Euratom) N:o 2343/2002, annettu 23 päivänä joulukuuta 2002, Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta (EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72).


Top