Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1356

Komission asetus (EU) N:o 1356/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013 , tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien lasikuidusta valmistettujen seulakankaiden tuonnissa neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 791/2011 käyttöön otettujen polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden mahdollista kiertämistä tiettyjen hiukan muunneltujen lasikuidusta valmistettujen seulakankaiden tuonnilla Kiinan kansantasavallasta koskevan tutkimuksen vireillepanosta ja kyseisen tuonnin kirjaamisvelvoitteesta

OJ L 341, 18.12.2013, p. 43–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1356/oj

18.12.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 341/43


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1356/2013,

annettu 17 päivänä joulukuuta 2013,

tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien lasikuidusta valmistettujen seulakankaiden tuonnissa neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 791/2011 käyttöön otettujen polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden mahdollista kiertämistä tiettyjen hiukan muunneltujen lasikuidusta valmistettujen seulakankaiden tuonnilla Kiinan kansantasavallasta koskevan tutkimuksen vireillepanosta ja kyseisen tuonnin kirjaamisvelvoitteesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 30 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1225/2009 (1), jäljempänä ’perusasetus’, ja erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan ja 14 artiklan 5 kohdan,

on kuullut neuvoa-antavaa komiteaa perusasetuksen 13 artiklan 3 kohdan ja 14 artiklan 5 kohdan mukaisesti,

sekä katsoo seuraavaa:

A.   PYYNTÖ

(1)

Euroopan komissio, jäljempänä ’komissio’, on vastaanottanut perusasetuksen 13 artiklan 3 kohdan ja 14 artiklan 5 kohdan mukaisen pyynnön tutkia tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien lasikuidusta valmistettujen seulakankaiden tuonnissa käyttöön otettujen polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden mahdollista kiertämistä Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien hiukan muunneltujen lasikuidusta valmistettujen seulakankaiden tuonnilla ja saattaa tällainen tuonti kirjaamisvelvoitteen alaiseksi.

(2)

Pyynnön esittivät 6 päivänä marraskuuta 2013 neljä lasikuidusta tiettyjä seulakankaita valmistavaa unionin tuottajaa: Saint-Gobain Adfors CZ s.r.o., Tolnatext Fonalfeldolgozo, Valmieras ”Stikla Skiedra” AS ja Vitrulan Technical Textiles GmbH.

B.   TUOTE

(3)

Tuote, jonka osalta toimenpiteitä mahdollisesti kierretään, on Kiinan kansantasavallasta peräisin olevat, tällä hetkellä CN-koodeihin ex 7019 51 00 ja ex 7019 59 00 kuuluvat tietyt lasikuidusta valmistetut seulakankaat, joiden silmäkoko on sekä pituudeltaan että leveydeltään suurempi kuin 1,8 mm ja jotka painavat enemmän kuin 35 g/m2, lasikuituvahvikekiekkoja lukuun ottamatta, jäljempänä ’tarkasteltavana oleva tuote’.

(4)

Tutkimuksen kohteena oleva tuote on Kiinan kansantasavallasta peräisin oleva sama kuin edellä olevassa kappaleessa määritelty tuote, joka kuitenkin luokitellaan tällä hetkellä CN-koodiin ex 7019 40 00, jäljempänä ’tutkimuksen kohteena oleva tuote’.

C.   VOIMASSA OLEVAT TOIMENPITEET

(5)

Nyt voimassa olevat toimenpiteet, joita mahdollisesti kierretään, ovat neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 791/2011 (2) käyttöön otetut polkumyyntitoimenpiteet.

D.   PERUSTEET

(6)

Pyynnössä esitetään riittävästi alustavaa näyttöä siitä, että Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen lasikuidusta valmistettujen seulakankaiden tuonnissa käyttöön otettuja polkumyyntitoimenpiteitä kierretään muuntamalla tarkasteltavana olevaa tuotetta hiukan, jotta se voidaan luokitella sellaisiin tullikoodeihin, joihin toimenpiteitä ei sovelleta. Lisäksi siinä esitetään riittävästi alustavaa näyttöä siitä, että nämä mukautukset eivät muuta tarkasteltavana olevan tuotteen perusominaisuuksia. Vähäisillä muutoksilla tarkoitetaan sitä, että jatkuvakuituisen kiertämättömän lasikuitulangan (rovings) osuutta seulakankaassa lisätään, jolloin sen paino on tutkimuksen kohteena olevassa tuotteessa suurempi, minkä vuoksi tutkimuksen kohteena oleva tuote luokitellaan CN-koodiin 7019 40 00 jatkuvakuituisesta kiertämättömästä langasta (rovings) valmistetuksi kudotuksi kankaaksi.

(7)

Esitetty alustava näyttö on seuraava:

(8)

Pyynnöstä ilmenee, että Kiinan kansantasavallasta unioniin suuntautuvan vientikaupan rakenteessa on tapahtunut merkittävä muutos sen jälkeen, kun tarkasteltavana olevaa tuotetta koskeva lopullinen polkumyyntitulli otettiin käyttöön täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 791/2011, ja että kyseiselle muutokselle ei ole olemassa muuta pätevää syitä tai taloudellista perustetta kuin tullin käyttöönotto.

(9)

Muutos näyttää johtuvan tutkimuksen kohteena olevan tuotteen tuonnista unioniin. Pyynnössä esitetään riittävästi alustavaa näyttöä siitä, että tutkimuksen kohteena olevan tuotteen perusominaisuudet ja käyttötarkoitukset ovat samat kuin tarkasteltavana olevalla tuotteella.

(10)

Pyynnössä esitetään myös riittävästi alustavaa näyttöä siitä, että tarkasteltavana olevan tuotteen tuontiin sovellettavien polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden korjaavat vaikutukset kumoutuvat sekä määrien että hintojen osalta. Määrältään huomattavan suuri tutkimuksen kohteena olevan tuotteen tuonti näyttää korvanneen tarkasteltavana olevan tuotteen tuonnin. Lisäksi on riittävästi alustavaa näyttöä siitä, että tutkimuksen kohteena olevan tuotteen tuonti tapahtuu hinnoilla, jotka alittavat nyt voimassa olevien toimenpiteiden käyttöönottoon johtaneessa tutkimuksessa määritetyn vahinkoa aiheuttamattoman hinnan.

(11)

Pyynnössä esitetään niin ikään riittävästi alustavaa näyttöä siitä, että tutkimuksen kohteena olevaa tuotetta myydään polkumyyntihinnoin verrattuna tarkasteltavana olevalle tuotteelle aikaisemmin vahvistettuun normaaliarvoon.

(12)

Jos tutkimuksessa havaitaan edellä kuvatun lisäksi muuta perusasetuksen 13 artiklassa tarkoitettua toimenpiteiden kiertämistä, tutkimus voi koskea myös kyseisiä kiertämiskäytäntöjä.

E.   MENETTELY

(13)

Edellä esitetyn perusteella komissio katsoo, että on olemassa riittävä näyttö perusasetuksen 13 artiklan 3 kohdan mukaisen tutkimuksen panemiseksi vireille ja tutkimuksen kohteena olevan tuotteen tuonnin saattamiseksi kirjaamisvelvoitteen alaiseksi perusasetuksen 14 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

a)   Kyselylomakkeet

(14)

Saadakseen tutkimuksensa kannalta välttämättöminä pitämänsä tiedot komissio lähettää kyselylomakkeet tiedossa oleville Kiinan kansantasavallassa toimiville viejille/tuottajille ja niiden järjestöille, tiedossa oleville unionin tuojille ja niiden järjestöille sekä Kiinan kansantasavallan viranomaisille. Tietoja voidaan tarvittaessa pyytää myös unionin tuotannonalalta.

(15)

Kaikkien asianomaisten osapuolten olisi joka tapauksessa mahdollisimman pian ja viimeistään tämän asetuksen 3 artiklassa vahvistetussa määräajassa otettava yhteyttä komissioon ja pyydettävä kyselylomake tämän asetuksen 3 artiklan 1 kohdassa vahvistetussa määräajassa, koska tämän asetuksen 3 artiklan 2 kohdassa vahvistettua määräaikaa sovelletaan kaikkiin asianomaisiin osapuoliin.

(16)

Kiinan kansantasavallan viranomaisille ilmoitetaan tutkimuksen vireillepanosta.

b)   Tietojen kerääminen ja osapuolten kuuleminen

(17)

Kaikkia asianomaisia osapuolia pyydetään esittämään näkökantansa kirjallisesti ja toimittamaan asiaa tukevaa näyttöä. Komissio voi lisäksi kuulla osapuolia, jos ne pyytävät sitä kirjallisesti ja osoittavat, että niiden kuulemiseen on olemassa erityisiä syitä.

c)   Vapautus tuonnin kirjaamisvelvoitteesta tai toimenpiteistä

(18)

Tutkimuksen kohteena olevan tuotteen tuonti voidaan vapauttaa kirjaamisvelvoitteesta tai siihen sovellettavista toimenpiteistä perusasetuksen 13 artiklan 4 kohdan mukaisesti silloin, kun tuontiin ei liity toimenpiteiden kiertämistä.

(19)

Koska toimenpiteiden mahdollinen kiertäminen tapahtuu unionin ulkopuolella, voidaan perusasetuksen 13 artiklan 4 kohdan mukaisesti myöntää vapautus sellaisille tutkimuksen kohteena olevan tuotteen Kiinan kansantasavallassa toimiville tuottajille, jotka voivat osoittaa, etteivät ne ole etuyhteydessä (3) yhteenkään toimenpiteiden kohteena olevaan tuottajaan (4), ja joiden osalta todetaan, etteivät ne ole osallisina perusasetuksen 13 artiklan 1 ja 2 kohdassa määritellyissä kiertämiskäytännöissä. Tuottajien, jotka haluavat vapautuksen, olisi esitettävä asiaa koskeva pyyntö ja siihen liittyvä näyttö tämän asetuksen 3 artiklan 3 kohdassa asetetussa määräajassa.

F.   KIRJAAMINEN

(20)

Tutkimuksen kohteena olevan tuotteen tuonti on perusasetuksen 14 artiklan 5 kohdan mukaisesti määrättävä kirjattavaksi sen varmistamiseksi, että jos tutkimuksessa todetaan toimenpiteitä kierretyn, tuonnista voidaan kantaa asianmukainen polkumyyntitulli kyseisen tuonnin kirjaamisen aloittamispäivästä lukien.

G.   MÄÄRÄAJAT

(21)

Moitteettoman hallinnon varmistamiseksi olisi asetettava määräajat, joiden kuluessa

asianomaiset osapuolet voivat ilmoittautua komissiolle, esittää näkökantansa kirjallisesti sekä palauttaa täytetyn kyselylomakkeen tai toimittaa muita tutkimuksessa huomioon otettavia tietoja,

Kiinan kansantasavallassa toimivat tuottajat voivat pyytää vapautusta tuonnin kirjaamisvelvoitteesta tai toimenpiteistä,

asianomaiset osapuolet voivat esittää kirjallisen pyynnön tulla komission kuulemiksi.

(22)

On syytä huomata, että useimpien perusasetuksessa säädettyjen menettelyjä koskevien oikeuksien käyttö edellyttää osapuolen ilmoittautumista tämän asetuksen 3 artiklassa tarkoitetussa määräajassa.

H.   YHTEISTYÖSTÄ KIELTÄYTYMINEN

(23)

Jos jokin asianomainen osapuoli kieltäytyy antamasta tai ei toimita tarvittavia tietoja määräajassa tai jos se merkittävällä tavalla vaikeuttaa tutkimusta, päätelmät, jotka voivat olla joko myönteisiä tai kielteisiä, voidaan tehdä käytettävissä olevien tietojen perusteella perusasetuksen 18 artiklan mukaisesti.

(24)

Jos todetaan, että asianomainen osapuoli on toimittanut vääriä tai harhaanjohtavia tietoja, näitä tietoja ei oteta huomioon ja niiden sijasta voidaan käyttää käytettävissä olevia tietoja.

(25)

Jos asianomainen osapuoli ei toimi yhteistyössä tai toimii vain osittain yhteistyössä ja tästä johtuen päätelmät tehdään käytettävissä olevien tietojen perusteella perusasetuksen 18 artiklan mukaisesti, lopputulos voi olla osapuolen kannalta epäedullisempi kuin siinä tapauksessa, että se olisi toiminut yhteistyössä.

I.   TUTKIMUKSEN AIKATAULU

(26)

Tutkimus saatetaan päätökseen perusasetuksen 13 artiklan 3 kohdan mukaisesti yhdeksän kuukauden kuluessa tämän asetuksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

J.   HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

(27)

Tässä tutkimuksessa kerättyjä henkilötietoja käsitellään yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 (5) mukaisesti.

K.   KUULEMISMENETTELYSTÄ VASTAAVA NEUVONANTAJA

(28)

Asianomaiset osapuolet voivat ottaa yhteyttä kuulemismenettelystä vastaavaan kauppapolitiikan pääosaston neuvonantajaan. Neuvonantaja on asianomaisten osapuolten ja tutkimuksen suorittavien komission yksiköiden välinen yhteyshenkilö. Neuvonantaja tarkastelee pyyntöjä tutustua asiakirjoihin, asiakirjojen luottamuksellisuutta koskevia kiistoja, määräaikojen pidentämispyyntöjä ja kolmansien osapuolten pyyntöjä tulla kuulluksi. Neuvonantaja voi järjestää yksittäisen asianomaisen osapuolen kuulemisen ja toimia sovittelijana sen varmistamiseksi, että asianomaisten osapuolten puolustautumisoikeus toteutuu täysimääräisesti.

(29)

Neuvonantajan kanssa järjestettävää kuulemista koskevat pyynnöt on esitettävä kirjallisesti, ja niissä on ilmoitettava pyynnön perustelut. Neuvonantaja järjestää myös tilaisuuksia osapuolten väliselle kuulemiselle, jossa voidaan tuoda esille vastakkaisia näkökantoja ja esittää niihin vastaväitteitä.

(30)

Asianomaiset osapuolet saavat lisätietoja sekä tarkemmat yhteystiedot kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan verkkosivuilta kauppapolitiikan pääosaston verkkosivustolla: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/degucht/contact/hearing-officer/,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Pannaan vireille asetuksen (EY) N:o 1225/2009 13 artiklan 3 kohdan mukainen tutkimus sen määrittämiseksi, kierretäänkö Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien, tällä hetkellä CN-koodiin ex 7019 40 00 (Taric-koodit 7019400011, 7019400021 ja 7019400050) kuuluvien lasikuidusta valmistettujen seulakankaiden, joiden silmäkoko on sekä pituudeltaan että leveydeltään suurempi kuin 1,8 mm ja jotka painavat enemmän kuin 35 g/m2, lasikuituvahvikekiekkoja lukuun ottamatta, tuonnissa täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 791/2011 käyttöön otettuja toimenpiteitä.

2 artikla

Tulliviranomaisten on asetuksen (EY) N:o 1225/2009 13 artiklan 3 kohdan ja 14 artiklan 5 kohdan nojalla toteutettava tarvittavat toimenpiteet tämän asetuksen 1 artiklassa yksilöidyn unioniin suuntautuvan tuonnin kirjaamiseksi.

Tuonnin kirjaamisvelvoite päättyy yhdeksän kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

Komissio voi asetuksella velvoittaa tulliviranomaiset lopettamaan sellaisten unioniin tuotavien tuotteiden tuonnin kirjaamisen, joiden valmistajat ovat hakeneet vapautusta kirjaamisvelvoitteesta ja joiden osalta on todettu, että ne täyttävät vapautukselle asetetut edellytykset.

3 artikla

1.   Kyselylomakkeet on pyydettävä komissiolta 15 päivän kuluessa tämän asetuksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2.   Jotta asianomaisten osapuolten huomautukset voitaisiin ottaa tutkimuksessa huomioon, niiden on ilmoittauduttava komissiolle, esitettävä näkökantansa kirjallisesti ja toimitettava täytetyt kyselylomakkeet tai muut tiedot 37 päivän kuluessa tämän asetuksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ellei toisin ilmoiteta.

3.   Kiinan kansantasavallassa toimivien tuottajien, jotka pyytävät vapautusta tuonnin kirjaamisvelvoitteesta tai toimenpiteistä, on toimitettava asiaa koskeva pyyntö ja siihen liittyvä näyttö samassa 37 päivän määräajassa.

4.   Asianomaiset osapuolet voivat samassa 37 päivän määräajassa myös pyytää saada tulla komission kuulemiksi.

5.   Asianomaisten osapuolten on esitettävä kaikki huomautuksensa ja pyyntönsä sähköisessä muodossa (ei-luottamukselliset huomautukset sähköpostitse ja luottamukselliset CD-R-levyllä tai DVD-levyllä), ja niiden on ilmoitettava nimensä, osoitteensa, sähköpostiosoitteensa, puhelinnumeronsa ja faksinumeronsa. Kaikki palautettaviin kyselylomakkeisiin liittyvät valtakirjat ja allekirjoitetut todistukset sekä niiden päivitykset on kuitenkin toimitettava paperiversioina eli postitse tai henkilökohtaisesti jäljempänä mainittuun osoitteeseen. Perusasetuksen 18 artiklan 2 kohdan mukaisesti asianomaisen osapuolen, joka ei pysty toimittamaan huomautuksiaan ja pyyntöjään sähköisessä muodossa, on välittömästi ilmoitettava asiasta komissiolle. Komission kanssa käytävästä kirjeenvaihdosta on saatavilla lisätietoja kauppapolitiikan pääosaston verkkosivuilla osoitteessa http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/.

Kaikki asianomaisten osapuolten luottamuksellisina toimittamat kirjalliset huomautukset, mukaan luettuina tässä asetuksessa pyydetyt tiedot, kyselyvastaukset ja kirjeenvaihto, on varustettava merkinnällä ”Limited” (6), ja niihin on liitettävä perusasetuksen 19 artiklan 2 kohdan mukaisesti ei-luottamuksellinen toisinto, joka on varustettava merkinnällä ”For inspection by interested parties” (asianomaisten tarkasteltavaksi).

Komission yhteystiedot:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N105 08/020

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Faksi: +32 2 22962219

Sähköposti: TRADE-OPEN-MESH-FABRICS-DUMPING@ec.europa.eu

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä joulukuuta 2013.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  EUVL L 204, 9.8.2011, s. 1.

(3)  Yhteisön tullikoodeksin soveltamista koskevan komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1) 143 artiklan mukaan henkilöiden katsotaan olevan etuyhteydessä keskenään ainoastaan, jos a) he ovat johtokunnan tai hallintoneuvoston jäseniä toistensa liikeyrityksissä, b) he ovat oikeudelliselta asemaltaan liikekumppaneita, c) toinen on toisen palveluksessa, d) toinen suoraan tai välillisesti omistaa, valvoo tai pitää hallussaan vähintään viittä prosenttia toisen liikkeeseen lasketuista äänioikeutetuista osakkeista tai osuuksista, e) toinen valvoo toista suoraan tai välillisesti, f) kolmas osapuoli valvoo molempia suoraan tai välillisesti, g) he yhdessä valvovat kolmatta osapuolta suoraan tai välillisesti, tai h) he ovat saman perheen jäseniä. Henkilöitä pidetään saman perheen jäseninä ainoastaan, jos heidän suhteensa on jokin seuraavista: i) aviopuolisot, ii) vanhempi ja lapsi, iii) sisarukset (myös puolisisarukset), iv) isovanhempi ja lapsenlapsi, v) setä, eno tai täti ja sisaren tai veljen lapsi, vi) appivanhempi ja vävy tai miniä, vii) langokset, kälykset tai lanko ja käly. Tässä yhteydessä ’henkilöllä’ tarkoitetaan mitä tahansa luonnollista tai oikeushenkilöä.

(4)  Vaikka tuottajat olisivat edellä tarkoitetulla tavalla yhteydessä yrityksiin, joille on asetettu Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan tuonnin osalta polkumyyntitoimenpiteitä (alkuperäiset polkumyynnin vastaiset toimenpiteet), vapautus voidaan silti myöntää, jos ei ole näyttöä siitä, että suhde alkuperäisten toimenpiteiden kohteena oleviin yrityksiin luotiin tai sitä käytettiin alkuperäisten toimenpiteiden kiertämiseksi.

(5)  EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.

(6)  ”Limited”-merkinnällä varustettu asiakirja on asetuksen (EY) N:o 1225/2009 19 artiklassa ja vuoden 1994 GATT-sopimuksen VI artiklan soveltamisesta tehdyn WTO-sopimuksen (polkumyynnin vastainen sopimus) 6 artiklassa tarkoitettu luottamuksellisena pidettävä asiakirja. Se on myös suojattu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1049/2001 (EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43) 4 artiklan mukaisesti.


Top