Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0761

2013/761/EU: Komission päätös, annettu 12 päivänä joulukuuta 2013 , teollisuuden päästöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/75/EU 32 artiklassa tarkoitetusta Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan kansallista siirtymäsuunnitelmaa koskevasta ilmoituksesta (tiedoksiannettu numerolla C(2013) 8815)

OJ L 335, 14.12.2013, p. 52–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/761/oj

14.12.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 335/52


KOMISSION PÄÄTÖS,

annettu 12 päivänä joulukuuta 2013,

teollisuuden päästöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/75/EU 32 artiklassa tarkoitetusta Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan kansallista siirtymäsuunnitelmaa koskevasta ilmoituksesta

(tiedoksiannettu numerolla C(2013) 8815)

(Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)

(2013/761/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon teollisuuden päästöistä (yhtenäistetty ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen) 24 päivänä marraskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/75/EU (1) ja erityisesti sen 32 artiklan 5 kohdan toisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta, jäljempänä ’Yhdistynyt kuningaskunta’, toimitti komissiolle 14 päivänä joulukuuta 2012 kansallisen siirtymäsuunnitelmansa direktiivin 2010/75/EU 32 artiklan 5 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti (2).

(2)

Kansallista siirtymäsuunnitelmaa on arvioitu direktiivin 2010/75/EU 32 artiklan 1, 3 ja 4 kohdan sekä komission täytäntöönpanopäätöksen 2012/115/EU (3) mukaisesti.

(3)

Arvioidessaan Yhdistyneen kuningaskunnan toimittaman kansallisen siirtymäsuunnitelman täydellisyyttä komissio totesi, että monet arvioinnin kannalta olennaiset tiedot puuttuivat kansallisesta siirtymäsuunnitelmasta ja että täytäntöönpanopäätöksen 2012/115/EU liitteessä olevan lisäyksen A taulukon A.1 mukainen tietomalli ei ollut täydellinen. Komissio totesi myös, että kansallisessa siirtymäsuunnitelmassa esitetyt tiedot poikkesivat monien laitosten osalta sen vuotta 2009 koskevan päästöinventaarion tiedoista, jonka Yhdistynyt kuningaskunta oli toimittanut Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/80/EY (4) mukaisesti.

(4)

Koska tietojen puuttuminen ja erot kansallisen siirtymäsuunnitelman ja direktiiviin 2001/80/EY perustuvan päästöjen kartoituksen välillä vaikeuttivat kansallisen siirtymäsuunnitelman arviointia, komissio pyysi 3 päivänä kesäkuuta 2013 päivätyssä kirjeessään (5) Yhdistynyttä kuningaskuntaa toimittamaan uuden kansallisen siirtymäsuunnitelman, jossa on käytetty oikeita tietomalleja ja johon on lisätty puuttuvat tiedot, selventämään kansallisen siirtymäsuunnitelman ja direktiiviin 2001/80/EY perustuvan, vuoden 2009 päästöinventaarion välillä todettuja eroja sekä vahvistamaan nimenomaisesti, että direktiivin 2010/75/EU 29 artiklan mukaisia yhdistämissääntöjä noudatettiin kansallisen siirtymäsuunnitelman kokoamisen yhteydessä.

(5)

Yhdistynyt kuningaskunta toimitti komissiolle lisätietoja 18 päivänä kesäkuuta 2013 (6), 19 päivänä kesäkuuta 2013 (7), 20 päivänä kesäkuuta 2013 (8) ja 1 päivänä heinäkuuta 2013 (9). Tässä yhteydessä Yhdistynyt kuningaskunta toimitti suurimman osan puuttuvista tiedoista käyttäen vaadittuja malleja sekä selvensi joitakin kansallisen siirtymäsuunnitelman ja direktiiviin 2001/80/EY perustuvan, vuoden 2009 päästöinventaarion välisiä eroja.

(6)

Arvioituaan uudestaan kansallista siirtymäsuunnitelmaa ja toimitettuja lisätietoja komissio lähetti Yhdistyneelle kuningaskunnalle 10 päivänä syyskuuta 2013 toisen kirjeen (10). Toisessa kirjeessä komissio toisti Yhdistyneelle kuningaskunnalle pyyntönsä sen vahvistamisesta nimenomaisesti, että direktiivin 2010/75/EU 29 artiklan mukaisia yhdistämissääntöjä on noudatettu asianmukaisesti kaikkien kansalliseen siirtymäsuunnitelmaan sisältyvien laitosten osalta; lisäksi se kehotti Yhdistynyttä kuningaskuntaa vahvistamaan, ettei kansalliseen siirtymäsuunnitelmaan sisälly yhtään sellaista polttolaitosta, jolle on myönnetty direktiiviin 2001/80/EY 4 artiklan 4 kohdan mukainen vapautus. Komissio myös kyseenalaisti joidenkin laitosten sisällyttämisen kansalliseen siirtymäsuunnitelmaan ja pyysi lisätietoja ja/tai selvennyksiä keskimääräisistä savukaasun virtausnopeuksista, muuntokertoimista, nimellisestä kokonaislämpötehosta ja päästöjen raja-arvoista, joita sovelletaan tiettyihin laitoksiin, erityisesti monipolttoainelaitoksiin ja kaasuturbiineihin. Lisäksi komissio pyysi Yhdistynyttä kuningaskuntaa toimittamaan tietoja siitä, mitä toimenpiteitä on suunniteltu kansalliseen siirtymäsuunnitelmaan sisältyviä 120:tä laitosta varten sen varmistamiseksi, että 1 päivästä heinäkuuta 2020 alkaen sovellettavia päästöjen raja-arvoja noudatetaan oikea-aikaisesti.

(7)

Komissio ilmoitti Yhdistyneelle kuningaskunnalle 10 päivänä syyskuuta 2013 päivätyssä kirjeessään, että kiinteitä polttoaineita koskevaa NOx-päästöjen raja-arvoa 1 200 mg/Nm3, jota sovellettiin Aberthaw Power Station -laitoksessa, jonka osuus kansallisessa siirtymäsuunnitelmassa esitetystä kokonaisenimmäismäärästä NOx-päästöjen osalta on huomattava, on korjattava, koska täytäntöönpanopäätöksen 2012/115/EU liitteessä olevan lisäyksen C taulukon C.1 huomautuksessa 2 mainitut tämän raja-arvon soveltamista koskevat edellytykset eivät täyttyneet tämän laitoksen osalta viitejaksolla 2001–2010. Komission saatavilla olevien tietojen mukaan Yhdistynyt kuningaskunta ei ole osoittanut, että laitoksessa käytetyn kiinteän polttoaineen keskimääräinen vuosittainen haihtuvien aineiden pitoisuus oli alle 10 prosenttia kunakin vuonna ajanjaksolla 2001–2010.

(8)

Yhdistynyt kuningaskunta toimitti komissiolle 26 ja 27 päivänä syyskuuta 2013 päivätyissä vastauksissaan (11) lisätietoja ja ilmoitti 11 laitoksen poistamisesta kansallisesta siirtymäsuunnitelmasta. Aberthaw Power Station -laitoksen osalta Yhdistynyt kuningaskunta katsoi edelleen, että täytäntöönpanopäätöksen 2012/115/EU liitteessä olevan lisäyksen C taulukon C.1 huomautuksessa 2 mainitut edellytykset täyttyivät ja että kiinteitä polttoaineita koskeva NOx-päästöjen raja-arvo 1 200 mg/Nm3, jonka perusteella osuus enimmäismäärästä vuonna 2016 oli laskettu, oli siten asianmukainen.

(9)

Toimitettujen lisätietojen perusteella komissio totesi, että kansallisesta siirtymäsuunnitelmasta puuttuu edelleen olennaisia tietoja useista laitoksista ja että kansallisesta siirtymäsuunnitelmasta ei siksi voida tehdä täydellistä arviointia; tämä koskee erityisesti niiden tietojen, olettamusten ja laskelmien johdonmukaisuutta ja paikkansapitävyyttä, joiden perusteella kunkin polttolaitoksen osuus päästöjen enimmäismääristä määritetään.

(10)

Tehtyään lopullisen arvioinnin Yhdistyneen kuningaskunnan toimittamasta kansallisesta siirtymäsuunnitelmasta, sellaisena kuin se on lisätietojen mukaisesti muutettuna, komissio totesi, että asiaa koskevia säännöksiä ei ollut noudatettu seuraavilta osin:

koska täytäntöönpanopäätöksen 2012/115/EU liitteessä olevan lisäyksen C taulukon C.1 huomautuksessa 2 mainitut edellytykset, joiden täyttyessä kiinteitä polttoaineita koskevaa NOx-päästöjen raja-arvoa 1 200 mg/Nm3 voidaan soveltaa laskettaessa laitoksen osuutta kansallisessa siirtymäsuunnitelmassa esitetystä enimmäismäärästä vuonna 2016, eivät täyttyneet Aberthaw Power Station -laitoksen osalta, komissio katsoo, ettei tämän päästöjen raja-arvon soveltaminen ollut asianmukaista.

(11)

Lisäksi komissio on todennut 34:n kansalliseen siirtymäsuunnitelmaan sisältyvän laitoksen osalta, että toimitetut tiedot ovat edelleen epäjohdonmukaiset ja/tai puutteelliset; tämä koskee erityisesti sovellettuja päästöjen raja-arvoja sekä laskettuja ja ilmoitettuja osuuksia enimmäismäärästä. Luettelo laitoksista, joiden osalta tiedot ovat epäjohdonmukaiset tai puutteelliset, on esitetty tämän päätöksen liitteessä.

(12)

Komissio katsoo siksi, että Yhdistyneen kuningaskunnan toimittama kansallinen siirtymäsuunnitelma, sellaisena kuin se on muutettuna lisätietojen mukaisesti, ei ole direktiivin 2010/75/EU 32 artiklan 1, 3 ja 4 kohdan ja täytäntöönpanopäätöksen 2012/115/EU säännösten mukainen.

(13)

Yhdistyneen kuningaskunnan ilmoittama kansallinen siirtymäsuunnitelma olisi siksi hylättävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.   Kansallinen siirtymäsuunnitelma, jonka Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti komissiolle 14 päivänä joulukuuta 2012 direktiivin 2010/75/EU 32 artiklan 5 kohdan nojalla, ei ole direktiivin 2010/75/EU 32 artiklan 1, 3 ja 4 kohdassa ja täytäntöönpanopäätöksessä 2012/115/EU säädettyjen vaatimusten mukainen, mistä syystä se hylätään.

2.   Jos Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta aikoo panna kansallisen siirtymäsuunnitelman täytäntöön, sen on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet, jotta suunnitelman tarkistetussa versiossa otetaan huomioon seuraavat seikat:

a)

Aberthaw Power Station -laitoksen osalta, jonka osuus kansallisen siirtymäsuunnitelman kokonaisenimmäismäärästä NOx-päästöjen osalta on huomattava, on korjattava päästöjen raja-arvo, jonka perusteella laitoksen osuus vuoden 2016 enimmäismäärästä NOx-päästöjen osalta on laskettu; ennen kuin tämä laitos voi soveltaa NOx-päästöjen raja-arvoa 1 200 mg/Nm3, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan on osoitettava, että laitoksessa käytetyn kiinteän polttoaineen keskimääräinen vuotuinen haihtuvien aineiden pitoisuus oli alle 10 prosenttia kansallista siirtymäsuunnitelmaa koskevina viitevuosina, kuten täytäntöönpanopäätöksen 2012/115/EU liitteessä olevan lisäyksen C taulukon C.1 huomautuksessa 2 edellytetään;

b)

tämän päätöksen liitteessä lueteltujen laitosten osalta on toimitettava puuttuvat tiedot ja korjattava kaikki epäselvyydet tai selvennettävä niitä, jotta kaikki kansalliseen siirtymäsuunnitelmaan sisältyvät ja sitä varten käytetyt tiedot ovat keskenään johdonmukaiset; tämän alakohdan soveltamiseksi on otettava huomioon ne yksityiskohtaiset selvennyspyynnöt, jotka esitetään komission Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneelle kuningaskunnalle 3 päivänä kesäkuuta 2013 ja 10 päivänä syyskuuta 2013 lähettämissä kirjeissä.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneelle kuningaskunnalle.

Tehty Brysselissä 12 päivänä joulukuuta 2013.

Komission puolesta

Janez POTOČNIK

Komission jäsen


(1)  EUVL L 334, 17.12.2010, s. 17.

(2)  Ares(2012)1500959

(3)  Komission täytäntöönpanopäätös 2012/115/EU, annettu 10 päivänä helmikuuta 2012, teollisuuden päästöistä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2010/75/EU tarkoitettuja kansallisia siirtymäsuunnitelmia koskevien sääntöjen laatimisesta (EUVL L 52, 24.2.2012, s. 12).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/80/EY, annettu 23 päivänä lokakuuta 2001, tiettyjen suurista polttolaitoksista ilmaan joutuvien epäpuhtauspäästöjen rajoittamisesta (EYVL L 309, 27.11.2001, s. 1).

(5)  Ares(2013)1635147

(6)  Ares(2013)2381277

(7)  Ares(2013)2381361

(8)  Ares(2013)2381402

(9)  Ares(2013)2972980

(10)  Ares(2013)3015778

(11)  Ares(2013)3155496


LIITE

LUETTELO 1 ARTIKLAN 2 KOHDAN B ALAKOHDASSA TARKOITETUISTA LAITOKSISTA

Laitoksen numero kansallisessa siirtymäsuunnitelmassa

Laitoksen nimi

9

Great Coates Works LCP 62

10

Great Coates Works LCP 63

11

Great Coates Works LCP 96

12

Grangemouth Polimeri Europa UK

13

Port of Liverpool CHP - GT

16

Aylesford CHP1

17

Aylesford CHP2

18

Kinneil Stack A1 (B-101)

28

Burghfield Generation Site

37

Cheshire CHP

38

Chickerall Generation Site

44

Wansborough Mill

46

Didcot B Module 6

47

Dow CHP

49

Dalry DSM CHP

58

Ratcliffe on Soar Power Station

68

Grimsby CHP1

71

Hythe CHP1

72

Hythe Package Boilers

73

Indian Queens

81

Keadby Power Station GT3

84

Little Barford Power Station Module 1A

85

Little Barford Power Station Module 1B

99

Sellafield Site Gas Turbine 1

100

Sellafield Site Gas Turbine 2

101

Sellafield Site Gas Turbine 3

102

Sellafield Site Auxiliary Boiler

103

Wilton Power Station

107

Solvay Interox Ltd

120

INEOS Infrastructure (Grangemouth) Ltd Boilers 9 & 10

121

INEOS Infrastructure (Grangemouth) Ltd Boilers 11, 12 & 13

124

Redcar Power Station Boiler

128

Wilton Olefin Boiler

129

North Tees No. 1 Aromatics Plant


Top