Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0759

2013/759/EU: Neuvoston päätös, annettu 12 päivänä joulukuuta 2013 , EKR:n varainhoidon siirtymätoimenpiteistä 1 päivästä tammikuuta 2014 yhdennentoista EKR:n voimaantuloon saakka

OJ L 335, 14.12.2013, p. 48–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/759/oj

14.12.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 335/48


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 12 päivänä joulukuuta 2013,

EKR:n varainhoidon siirtymätoimenpiteistä 1 päivästä tammikuuta 2014 yhdennentoista EKR:n voimaantuloon saakka

(2013/759/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren (AKT) valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välillä Cotonoussa 23 päivänä kesäkuuta 2000 allekirjoitetun kumppanuussopimuksen,

ottaa huomioon merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiosta Euroopan yhteisöön 27 päivänä marraskuuta 2001 tehdyn neuvoston päätöksen 2001/822/EY (1), jäljempänä ’päätös merentakaisten alueiden assosiaatiosta’,

ottaa huomioon neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien sisäisen sopimuksen vuosia 2008–2013 koskevaan monivuotiseen rahoituskehykseen perustuvan yhteisön avun rahoituksesta AKT–EY-kumppanuussopimuksen mukaisesti sekä rahoitustuen myöntämisestä EY:n perustamissopimuksen neljännessä osassa tarkoitetuille merentakaisille maille ja alueille (2), jäljempänä ’kymmenennen EKR:n sisäinen sopimus’, ja erityisesti sen 1 artiklan 5 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kymmenennen EKR:n sisäisen sopimuksen 1 artiklan 5 kohdassa määrätään, että kymmenennen EKR:n varoja ei voida enää sitoa 31 päivän joulukuuta 2013 jälkeen, ellei neuvosto yksimielisesti päätä toisin komission ehdotuksesta.

(2)

AKT–EU-kumppanuussopimuksen liitteessä I b olevassa 5 artiklassa (vuosia 2008–2013 koskeva monivuotinen rahoituskehys) määrätään, että kymmenennen EKR:n varoja, investointikehyksen rahoittamiseen tarkoitettuja varoja lukuun ottamatta, pois lukien niihin liittyvät korkotuet, ei voida enää sitoa 31 päivän joulukuuta 2013 jälkeen, ellei neuvosto yksimielisesti päätä toisin komission ehdotuksesta.

(3)

Päätöksen merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiosta liitteessä II Aa olevan 1 artiklan 2 kohdassa säädetään, että kymmenennen EKR:n varoja ei voida enää sitoa 31 päivän joulukuuta 2013 jälkeen, ellei neuvosto yksimielisesti päätä toisin komission ehdotuksesta.

(4)

Kymmenennen EKR:n sisäisen sopimuksen 13 artiklan 3 kohdassa määrätään, että sopimus on voimassa yhtä kauan kuin AKT–EU-kumppanuussopimuksen monivuotinen rahoituskehys ja että se on voimassa niin pitkään kuin on tarpeen kaikkien AKT–EU-kumppanuussopimuksen ja assosiaatiopäätöksen sekä mainitun monivuotisen rahoituskehyksen perusteella rahoitettujen toimien toteuttamisen kannalta.

(5)

Euroopan ulkosuhdehallinnon organisaatiota ja toimintaa kuvataan neuvoston päätöksessä 2010/427/EU (3).

(6)

Yhdennentoista EKR:n voimaantulo voi viivästyä siten, että se tapahtuu vasta 1 päivän tammikuuta 2014 jälkeen. Tästä syystä on asianmukaista säätää siirtymätoimenpiteistä (siirtymävaiheen rahoitusjärjestely), jotka rahoitetaan kymmenennen ja sitä edeltävien EKR:jen jäljellä olevista varoista ja kyseisistä EKR:ista vapautuneista varoista, sen varmistamiseksi, että varoja on saatavilla AKT-maiden sekä merentakaisten maiden ja alueiden (MMA) kanssa tehtävää yhteistyötä sekä tukimenoja varten tammikuusta 2014 yhdennentoista EKR:n sisäisen sopimuksen voimaantuloon asti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Siirtymätoimenpiteet, jotka muodostuvat toimintaohjelmista, yksittäisistä toimenpiteistä ja erityistoimenpiteistä AKT-kumppaneille, rahoituspäätöksistä MMA:iden hyväksi ja tukimenoihin liittyvistä erityisistä toimintaohjelmista, rahoitetaan yhdennentoista EKR:n sisäisen sopimuksen voimaantuloon asti yhdennentoista EKR:n siirtymävaiheen rahoitusjärjestelyllä, joka koostuu edellisten EKR:jen jäljellä olevista sitomattomista varoista ja kyseisistä EKR:ista rahoitetuista hankkeista tai ohjelmista vapautuneista varoista. Kyseisellä siirtymävaiheen rahoitusjärjestelyllä voidaan myös kattaa Euroopan investointipankille osoitetut avustukset, joilla rahoitetaan korkotuet ja hankkeisiin liittyvä tekninen apu sen mukaisesti, kuin määrätään AKT–EU-kumppanuussopimuksen liitteessä II olevassa 1, 2 ja 4 artiklassa ja päätöksessä merentakaisten alueiden assosiaatiosta. Kyseisillä rahoitusta koskevilla siirtymätoimenpiteillä pyritään helpottamaan ohjelma-asiakirjojen täytäntöönpanoa ja vastaamaan hätäapua koskeviin vaatimuksiin.

Kyseisen siirtymävaiheen järjestelyn mukaisesti sidotut varat kirjataan yhdennestätoista EKR:sta myönnettyihin varoihin. Kahdeksannen, yhdeksännen ja kymmenennen EKR:n sisäisten sopimusten 1 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja jäsenvaltioiden rahoitusosuuksia vähennetään vastaavasti yhdennentoista EKR:n sisäisen sopimuksen voimaantulon jälkeen.

2 artikla

Siirtymävaiheen rahoitusjärjestelyn täytäntöönpanoon sovelletaan neuvoston asetusta (EY) N:o 617/2007 (4) ja neuvoston asetusta (EY) N:o 215/2008 (5).

3 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan päätöksen 2010/427/EU mukaisesti.

4 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2014 yhdennentoista EKR:n sisäisen sopimuksen voimaantuloon saakka.

Tehty Brysselissä 12 päivänä joulukuuta 2013.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. ASHTON


(1)  EYVL L 314, 30.11.2001, s. 1.

(2)  EUVL L 247, 9.9.2006, s. 32.

(3)  Neuvoston päätös 2010/427/EU, annettu 26 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan ulkosuhdehallinnon organisaatiosta ja toiminnasta (EUVL L 201, 3.8.2010, s. 30).

(4)  Neuvoston asetus (EY) N:o 617/2007, annettu 14 päivänä toukokuuta 2007, kymmenennen Euroopan kehitysrahaston täytäntöönpanosta AKT–EY-kumppanuussopimuksen mukaisesti (EUVL L 152, 13.6.2007, s. 1).

(5)  Neuvoston asetus (EY) N:o 215/2008, annettu 18 päivänä helmikuuta 2008, kymmenenteen Euroopan kehitysrahastoon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta (EUVL L 78, 19.3.2008, s. 1).


Top