Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1334

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1334/2013, annettu 13 päivänä joulukuuta 2013 , asetuksen (EY) N:o 1290/2008 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse maitohappobakteereista Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) ja Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) tehdyn valmisteen luvanhaltijan nimestä ja suositeltavasta annostuksesta ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 335, 14.12.2013, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1334/oj

14.12.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 335/12


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1334/2013,

annettu 13 päivänä joulukuuta 2013,

asetuksen (EY) N:o 1290/2008 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse maitohappobakteereista Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) ja Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) tehdyn valmisteen luvanhaltijan nimestä ja suositeltavasta annostuksesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Danisco France SAS on jättänyt hakemuksen asetuksen (EY) N:o 1831/2003 13 artiklan 3 kohdan mukaisesti ja esittänyt luvanhaltijan nimen muuttamista komission asetuksen (EY) N:o 1290/2008 (2) osalta.

(2)

Hakija toteaa siirtäneensä maitohappobakteereista Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) ja Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) tehdyn valmisteen myyntiluvan yritykselle Danisco (UK) Ltd, joka omistaa nyt kyseisen lisäaineen markkinoille saattamista koskevat oikeudet.

(3)

Hakemuksen tavoitteena on myös mahdollistaa rehun lisäaineen markkinoille saattaminen pitoisuudella, joka on viisi kertaa suurempi kuin vähimmäispitoisuus. Jotta voidaan varmistaa, että asetuksen (EY) N:o 1290/2008 liitteessä asetettuja vähimmäis- ja enimmäispitoisuuksia noudatetaan, on muutettava suositeltavaa annostusta / kg täysrehua.

(4)

Ehdotettu luvanhaltijan muutos on luonteeltaan puhtaasti hallinnollinen eikä edellytä kyseessä olevan lisäaineen uutta arviointia. Viimeksi mainittu on hyväksytty Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen lausunnon (3) pohjalta. Myöhempi pyyntö muuttaa suositeltavaa annostusta on tämän saman lausunnon mukainen eikä vaadi uutta arviointia. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle on ilmoitettu hakemuksesta.

(5)

Nykyiseen käytäntöön mukautumiseksi asianomainen kauppanimi olisi poistettava asetuksesta (EY) N:o 1290/2008.

(6)

Jotta Danisco (UK) Ltd voi hyödyntää markkinoille saattamista koskevia oikeuksiaan, on tarpeen muuttaa hyväksynnän ehtoja.

(7)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1290/2008 olisi muutettava.

(8)

Koska tällä asetuksella asetukseen (EY) N:o 1290/2008 tehtäviä muutoksia ei ole turvallisuussyistä välttämätöntä alkaa soveltaa välittömästi, on aiheellista säätää siirtymäajasta, jonka aikana olemassa olevat varastot voidaan käyttää loppuun.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1290/2008 muuttaminen

Muutetaan asetus (EY) N:o 1290/2008 seuraavasti:

1)

Poistetaan otsikosta sana ”(Sorbiflore)”.

2)

Muutetaan liite seuraavasti:

a)

korvataan toisessa sarakkeessa ilmaisu ”Danisco France SAS” ilmaisulla ”Danisco (UK) Ltd”;

b)

poistetaan kolmannesta sarakkeesta sana ”(Sorbiflore)”;

c)

korvataan yhdeksännessä sarakkeessa 2 kohta seuraavasti:

”2.

Suositeltava annostus / kg täysrehua: 5 × 108 FU”.

2 artikla

Siirtymätoimenpiteet

Olemassa olevia varastoja, jotka on tuotettu ja merkitty ennen 3 päivää tammikuuta 2014 niiden sääntöjen mukaisesti, joita sovellettiin ennen 3 päivää tammikuuta 2014, voidaan edelleen saattaa markkinoille ja käyttää 3 päivään heinäkuuta 2014 saakka.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä joulukuuta 2013.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Komission asetus (EY) N:o 1290/2008, annettu 18 päivänä joulukuuta 2008, maitohappobakteereista Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) ja Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) tehdyn valmisteen (Sorbiflore) hyväksymisestä rehun lisäaineena (EUVL L 340, 19.12.2008, s. 20).

(3)  Scientific Opinion of the Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed (FEEDAP) on a request from the European Commission on the safety and efficacy of the product Sorbiflore, a preparation of Lactobacillus rhamnosus and Lactobacillus farciminis, as feed additive for piglets. The EFSA Journal (2008) 771, s. 1–13.


Top