Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1333

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1333/2013, annettu 13 päivänä joulukuuta 2013 , asetusten (EY) N:o 1709/2003, (EY) N:o 1345/2005, (EY) N:o 972/2006, (EY) N:o 341/2007, (EY) N:o 1454/2007, (EY) N:o 826/2008, (EY) N:o 1296/2008, (EY) N:o 1130/2009, (EU) N:o 1272/2009 ja (EU) N:o 479/2010 muuttamisesta maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn ilmoitusvelvoitteiden osalta

OJ L 335, 14.12.2013, p. 8–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1333/oj

14.12.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 335/8


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1333/2013,

annettu 13 päivänä joulukuuta 2013,

asetusten (EY) N:o 1709/2003, (EY) N:o 1345/2005, (EY) N:o 972/2006, (EY) N:o 341/2007, (EY) N:o 1454/2007, (EY) N:o 826/2008, (EY) N:o 1296/2008, (EY) N:o 1130/2009, (EU) N:o 1272/2009 ja (EU) N:o 479/2010 muuttamisesta maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn ilmoitusvelvoitteiden osalta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 192 artiklan 2 kohdan yhdessä sen 4 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 792/2009 (2) vahvistetaan jäsenvaltioiden komissiolle toimittamien tietojen ja asiakirjojen tiedoksiantamista koskevat yhteiset säännöt. Kyseiset säännöt koskevat erityisesti jäsenvaltioiden velvollisuutta käyttää komission niiden käyttöön asettamia tietojärjestelmiä ja tietojen lähettämiseen valtuutettujen viranomaisten tai henkilöiden käyttöoikeuksien validoimista. Lisäksi asetuksessa (EY) N:o 792/2009 vahvistetaan tietojärjestelmiin sovellettavat yleiset periaatteet, jotta asiakirjojen aitous, eheys ja luettavuus voidaan varmistaa kaikkina aikoina, sekä säädetään henkilötietojen suojaamisesta. Velvoitteesta käyttää näitä tietojärjestelmiä on säädettävä kaikissa asetuksissa, joissa vahvistetaan jokin erityinen ilmoitusvelvoite.

(2)

Komissio on kehittänyt tietojärjestelmän, jolla se pystyy hallinnoimaan asiakirjoja ja menettelyjä sähköisesti omissa sisäisissä menettelyissään sekä tehdessään yhteistyötä yhteisen maatalouspolitiikan toteuttamiseen osallistuvien viranomaisten kanssa.

(3)

Kyseisen järjestelmän avulla voidaan täyttää useita tiedoksianto- ja ilmoitusvelvoitteita, erityisesti ne, joista säädetään komission asetuksissa (EY) N:o 1709/2003 (3), (EY) N:o 1345/2005 (4), (EY) N:o 972/2006 (5), (EY) N:o 341/2007 (6), (EY) N:o 1454/2007 (7), (EY) N:o 826/2008 (8), (EY) N:o 1296/2008 (9), (EY) N:o 1130/2009 (10), (EU) N:o 1272/2009 (11) ja (EU) N:o 479/2010 (12).

(4)

Tehokkaan hallinnon vuoksi ja saadun kokemuksen perusteella joitakin tiedoksiantoja ja ilmoituksia olisi yksinkertaistettava tai täsmennettävä.

(5)

Oliiviöljyalan markkinatilanteen seurannan parantamiseksi ja alalla saadun kokemuksen huomioon ottamiseksi on tarpeen selkeyttää joitakin jäsenvaltioille asetuksen (EY) N:o 826/2008 liitteessä III olevassa A osassa asetettuja ilmoitusvelvollisuuksia. Tätä tarkoitusta varten olisi lisättävä oliiviöljyn tuotantoa, kulutusta sekä loppuvarastojen määrää koskevan arvion toimitustiheyttä, mutta tämä ilmoitusvelvoite olisi rajattava koskemaan ainoastaan oliiviöljyn tuottajajäsenvaltioita. Muutosta olisi sovellettava 1 päivästä tammikuuta 2014, jolloin uuden yhteisen markkinajärjestelyn soveltamisen on määrä alkaa.

(6)

Sen vuoksi asetuksia (EY) N:o 1709/2003, (EY) N:o 1345/2005, (EY) N:o 972/2006, (EY) N:o 341/2007, (EY) N:o 1454/2007, (EY) N:o 826/2008, (EY) N:o 1296/2008, (EY) N:o 1130/2009, (EU) N:o 1272/2009 ja (EU) N:o 479/2010 olisi muutettava.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1709/2003 seuraavasti:

1)

Korvataan 3 artikla seuraavasti:

”3 artikla

1.   Jäsenvaltioiden, joissa on riisintuottajia tai riisimyllyjä, on toimitettava komissiolle

a)

ennen 15 päivää marraskuuta liitteiden I ja II mukaiset tiedot, jotka perustuvat 1 artiklan a alakohdassa ja 2 artiklassa tarkoitetuissa ilmoituksissa olevien tietojen yhteenvetoon;

b)

ennen 15 päivää joulukuuta liitteen III mukaiset tiedot, jotka perustuvat 1 artiklan b alakohdassa tarkoitettuihin satoilmoituksiin sekä arvioon kyseisen sadon kokonaisina jyvinä ilmaistusta tuotoksesta.

Toimitettuja tietoja voi muuttaa 15 päivään tammikuuta asti.

2.   Edellä 1 kohdassa ja 4 artiklassa tarkoitetut ilmoitukset on tehtävä komission asetuksen (EY) N:o 792/2009 (13) mukaisesti.

2)

Poistetaan liitteissä I, II ja III olevasta johdantovirkkeestä ilmaisu ”3 artiklan 2 kohdan mukaisesti seuraavaan osoitteeseen: AGRI-C2-RICE-STOCKS@CEC.EU.INT”.

2 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1345/2005 4 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetut ilmoitukset on tehtävä komission asetuksen (EY) N:o 792/2009 (14) mukaisesti.

3 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 972/2006 5 artikla seuraavasti:

”5 artikla

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle

a)

kahden työpäivän kuluessa Basmati-riisin tuontitodistushakemusten hylkäämisestä hylätyt määrät, hylkäämispäivä, hylkäämisen perusteet, CN-koodi, alkuperämaa, aitoustodistuksen myöntänyt viranomainen, aitoustodistuksen numero sekä todistuksen haltijan nimi ja osoite;

b)

kahden työpäivän kuluessa Basmati-riisin tuontitodistusten myöntämisestä määrät, joille tuontitodistuksia on annettu, sekä päivämäärä, CN-koodi, alkuperämaa, aitoustodistuksen myöntänyt viranomainen ja aitoustodistuksen numero sekä todistuksen haltijan nimi ja osoite;

c)

peruutettujen todistusten osalta kahden työpäivän kuluessa peruuttamisesta määrät, joita koskevat todistukset on peruutettu, sekä peruutettujen todistusten haltijoiden nimet ja osoitteet;

d)

kunkin vapaaseen liikkeeseen luovuttamista seuraavan kuukauden viimeisenä työpäivänä määrät, jotka on tosiasiallisesti laskettu vapaaseen liikkeeseen, sekä CN-koodi, alkuperämaa, aitoustodistuksen myöntänyt viranomainen ja aitoustodistuksen numero.

Ilmoitukset on tehtävä komission asetuksen (EY) N:o 792/2009 (15) mukaisesti.

4 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 341/2007 12 artikla seuraavasti:

1)

Korvataan otsikko seuraavasti:

”Ilmoitukset ja tiedoksiannot komissiolle”

2)

Poistetaan 2 kohdan viimeinen virke.

3)

Lisätään 3 kohta seuraavasti:

”3.   Ilmoitukset ja tiedoksiannot on tehtävä komission asetuksen (EY) N:o 792/2009 (16) mukaisesti.

5 artikla

Lisätään asetuksen (EY) N:o 1454/2007 10 artiklaan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Edellä 3 kohdassa tarkoitetut ilmoitukset on tehtävä komission asetuksen (EY) N:o 792/2009 (17) mukaisesti.

6 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 826/2008 seuraavasti:

1)

Korvataan 35 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetut ilmoitukset on tehtävä asetuksen (EY) N:o 792/2009 mukaisesti.”

2)

Muutetaan liitteessä III oleva A osa seuraavasti:

a)

poistetaan b alakohdan toinen alakohta

b)

korvataan c alakohta seuraavasti:

”c)

Tuottajajäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kunkin markkinointivuoden lokakuusta toukokuuhun viimeistään kunkin kuukauden viidentenätoista päivänä

i)

kuukausittainen arvio markkinointivuoden alusta edeltävän kuukauden loppuun asti tuotetun oliiviöljyn määrästä;

ii)

arvio oliiviöljyn kokonaistuotannosta ja omasta käytöstä koko markkinointivuodelta sekä arvio markkinointivuoden lopussa jäljellä olevista varastoista.”

7 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1296/2008 seuraavasti:

1)

Lisätään IV lukuun 21 a artikla seuraavasti:

”21 a artikla

Edellä 3, 14 ja 16 artiklassa tarkoitetut ilmoitukset on tehtävä komission asetuksen (EY) N:o 792/2009 (18) mukaisesti.

2)

Poistetaan liitteessä I oleva ilmaisu ”(lomake toimitetaan seuraavaan osoitteeseen: agri-c1@ec.europa.eu)”.

8 artikla

Lisätään asetuksen (EY) N:o 1130/2009 25 artiklaan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Edellä 2 ja 7 artiklassa sekä tässä artiklassa tarkoitetut ilmoitukset ja tiedonannot on tehtävä komission asetuksen (EY) N:o 792/2009 (19) mukaisesti.

9 artikla

Korvataan asetuksen (EU) N:o 1272/2009 58 artikla seuraavasti:

”58 artikla

Ilmoitusvelvoitteisiin sovellettava menetelmä

1.   Tässä asetuksessa tarkoitetut ilmoitukset on 16 artiklan 7 kohtaa, 18 artiklaa, 45 artiklaa, 56 artiklan 3 kohtaa ja 56 artiklan 4 kohtaa lukuun ottamatta tehtävä komission asetuksen (EY) N:o 792/2009 (20) mukaisesti.

2.   Edellä 16 artiklan 7 kohdassa, 18 artiklassa, 45 artiklassa, 56 artiklan 3 kohdassa ja 56 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut tiedonannot on tehtävä sähköisesti lomakkeella, jonka komissio toimittaa jäsenvaltioille tähän tarkoitukseen. Ilmoitusten muoto ja sisältö on määritettävä niiden mallien tai menetelmien perusteella, jotka komissio on asettanut toimivaltaisten viranomaisten käyttöön. Näitä malleja ja menetelmiä mukautetaan ja päivitetään sen jälkeen, kun asiasta on ilmoitettu asetuksen (EY) N:o 1234/2007 195 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle komitealle ja tarvittaessa asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille. Ilmoitukset tehdään jäsenvaltioiden nimeämien toimivaltaisten viranomaisten vastuulla.

10 artikla

Muutetaan asetus (EU) N:o 479/2010 seuraavasti:

1)

Poistetaan 7 artiklan 3 kohta.

2)

Korvataan 8 artikla seuraavasti:

”8 artikla

1.   Edellä 1, 3, 5 ja 7 artiklassa tarkoitetut ilmoitukset on tehtävä komission asetuksen (EY) N:o 792/2009 (21) mukaisesti.

2.   Jäsenvaltioiden on tehtävä 2, 4 ja 6 artiklassa tarkoitetut ilmoitukset komissiolle sähköisesti komission niiden käyttöön asettamien menettelyjen mukaisesti. Ilmoitusten muoto ja sisältö on määritettävä niiden mallien tai menetelmien perusteella, jotka komissio on asettanut toimivaltaisten viranomaisten käyttöön. Näitä malleja ja menetelmiä mukautetaan ja päivitetään sen jälkeen, kun asiasta on ilmoitettu asetuksen (EY) N:o 1234/2007 195 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle komitealle ja tarvittaessa asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille.

11 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä huhtikuuta 2014.

Kuitenkin sen 3 artiklaa sovelletaan 1 päivästä syyskuuta 2014, 6 artiklan 2 kohtaa sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2014 ja 9 artiklaa 1 päivästä heinäkuuta 2014.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä joulukuuta 2013.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Komission asetus (EY) N:o 792/2009, annettu 31 päivänä elokuuta 2009, yhteisen markkinajärjestelyn, suorien tukien järjestelmän, maataloustuotteiden menekinedistämisen ja syrjäisimpiin alueisiin ja Egeanmeren pieniin saariin sovellettavien järjestelyjen täytäntöönpanemiseksi jäsenvaltioiden komissiolle toimittamien tietojen ja asiakirjojen tiedoksiantamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EUVL L 228, 1.9.2009, s. 3).

(3)  Komission asetus (EY) N:o 1709/2003, annettu 26 päivänä syyskuuta 2003, riisin sato- ja varastoilmoituksista (EUVL L 243, 27.9.2003, s. 92).

(4)  Komission asetus (EY) N:o 1345/2005, annettu 16 päivänä elokuuta 2005, oliiviöljyalan tuontitodistusjärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EUVL L 212, 17.8.2005, s. 13).

(5)  Komission asetus (EY) N:o 972/2006, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2006, Basmati-riisin tuontiin sovellettavista erityissäännöistä ja sen alkuperän määrittämistä koskevasta siirtymäkauden valvontajärjestelmästä (EUVL L 176, 30.6.2006, s. 53).

(6)  Komission asetus (EY) N:o 341/2007, annettu 29 päivänä maaliskuuta 2007, kolmansista maista tuotavan valkosipulin ja tiettyjen muiden maataloustuotteiden tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista sekä tuonti- ja alkuperätodistusmenettelyn perustamisesta (EUVL L 90, 30.3.2007, s. 12).

(7)  Komission asetus (EY) N:o 1454/2007, annettu 10 päivänä joulukuuta 2007, eräiden maataloustuotteiden vientitukien vahvistamista koskevan tarjouskilpailumenettelyn yhteisistä säännöistä (EUVL L 325, 11.12.2007, s. 69).

(8)  Komission asetus (EY) N:o 826/2008, annettu 10 päivänä elokuuta 2008, eräiden maataloustuotteiden vientitukien vahvistamista koskevan tarjouskilpailumenettelyn yhteisistä säännöistä (EUVL L 223, 21.8.2008, s. 3).

(9)  Komission asetus (EY) N:o 1296/2008, annettu 18 päivänä joulukuuta 2008, tuontitariffikiintiöiden soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä Espanjan kohdalla maissin ja durran osalta ja Portugalin kohdalla maissin osalta (EUVL L 340, 19.12.2008, s. 57).

(10)  Komission asetus (EY) N:o 1130/2009, annettu 24 päivänä marraskuuta 2009, interventiosta peräisin olevien tuotteiden käytön ja/tai määräpaikan tarkastamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä (EUVL L 310, 25.11.2009, s. 5).

(11)  Komission asetus (EU) N:o 1272/2009, annettu 11 päivänä joulukuuta 2009, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maataloustuotteiden julkisten interventio-ostojen ja -myyntien osalta (EUVL L 349, 29.12.2009, s. 1).

(12)  Komission asetus (EU) N:o 479/2010, annettu 1 päivänä kesäkuuta 2010, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista säännöistä siltä osin kuin on kyse jäsenvaltioiden ilmoituksista komissiolle maito- ja maitotuotealalla (EUVL L 135, 2.6.2010, s. 26).

(13)  EUVL L 228, 1.9.2009, s. 3.”

(14)  EUVL L 228, 1.9.2009, s. 3.”

(15)  EUVL L 228, 1.9.2009, s. 3.”

(16)  EUVL L 228, 1.9.2009, s. 3.”

(17)  EUVL L 228, 1.9.2009, s. 3.”

(18)  EUVL L 228, 1.9.2009, s. 3.”

(19)  EUVL L 228, 1.9.2009, s. 3.”

(20)  EUVL L 228, 1.9.2009, s. 3.”

(21)  EUVL L 228, 1.9.2009, s. 3.”


Top