Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1332

Neuvoston asetus (EU) N:o 1332/2013, annettu 13 päivänä joulukuuta 2013 , Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 36/2012 muuttamisesta

OJ L 335, 14.12.2013, p. 3–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1332/oj

14.12.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 335/3


NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1332/2013,

annettu 13 päivänä joulukuuta 2013,

Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 36/2012 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 215 artiklan,

ottaa huomioon Syyriaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä 31 päivänä toukokuuta 2013 annetun neuvoston päätöksen 2013/255/YUTP (1),

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja Euroopan komission yhteisen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto on 13 päivänä joulukuuta 2013 hyväksynyt päätöksen 2013/760/YUTP (2) päätöksen 2013/255/YUTP muuttamisesta.

(2)

Olisi säädettävä tiettyihin tavaroihin ja tiettyyn teknologiaan liittyvän rahoituksen ja rahoitusavun antamisen kieltoa koskevasta poikkeuksesta siltä osin kuin on kyse Yhdistyneiden kansakuntien (YK) turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2118 (2013) 10 kohdan mukaisesta Kemiallisten aseiden kieltojärjestön (OPCW) toiminnasta.

(3)

Jotta voidaan helpottaa Syyrian kulttuuriperintöön kuuluvien, Syyriasta laittomasti vietyjen esineiden turvallista palauttamista laillisille omistajilleen, on tarpeen säätää rajoittavista lisätoimenpiteistä, jotta voidaan estää tällaisten esineiden maahantuonti, maastavienti tai siirto

(4)

Humanitaarisiin syihin perustuva poikkeus varojen tai muiden taloudellisten resurssien jäädyttämisestä olisi sallittava vain, jos kyseiset varat tai taloudelliset resurssit annetaan YK:lle humanitaarisen avun toimittamista varten Syyrialle annettavaa humanitaarista apua koskevan valmiussuunnitelman (Syria Humanitarian Assistance Response Plan, SHARP) mukaisesti. Poikkeuksen myöntämistä harkitessaan toimivaltaisten viranomaisten olisi otettava huomioon humanitaarisuuden, neutraalisuuden, puolueettomuuden ja riippumattomuuden periaatteet, jotka on esitetty humanitaarista apua koskevassa eurooppalaisessa konsensuksessa.

(5)

On tarpeen säätää ylimääräisestä poikkeuksesta, joka koskee varojen jäädyttämistä ja kieltoa saattaa varoja tai taloudellisia resursseja saataville, jotta nimeämätön henkilö tai yhteisö voisi tehdä siirron nimeämättömälle henkilölle tai yhteisölle nimetyn yhteisön välityksellä, kun on kyse yksittäisestä kauppasopimuksesta, jonka tarkoituksena on siviilikäyttöön tarkoitettujen lääkintätarvikkeiden, elintarvikkeiden, suojien sekä saniteetti- ja hygieniatuotteiden toimittaminen.

(6)

Edellä mainitut toimenpiteet kuuluvat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen soveltamisalaan, ja niiden täytäntöön panemiseksi tarvitaan sen vuoksi unionin tason toimia, jotta voidaan varmistaa, että talouden toimijat soveltavat niitä yhtenäisesti kaikissa jäsenvaltioissa.

(7)

Sen vuoksi neuvoston asetus (EU) N:o 36/2012 (3) olisi muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EU) N:o 36/2012 seuraavasti:

1)

Lisätään 2 a artiklaan kohta seuraavasti:

"3.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdan a alakohdassa säädetään, liitteessä III luetelluilla Internet-sivustoilla ilmoitetut jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa asianmukaisiksi katsominsa edellytyksin luvan liitteessä I A lueteltujen tarvikkeiden, tavaroiden ja teknologian sellaiseen myyntiin, toimitukseen, siirtoon ja vientiin, joka toteutetaan YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2118 (2013) 10 kohdan ja Kemiallisten aseiden kieltojärjestön (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, jäljempänä 'OPCW') johtokunnan asiaankuuluvien päätösten mukaisesti ja jotka ovat kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen, jäljempänä 'kemiallisten aseiden kieltosopimus', tavoitteen mukaisia, sekä OPCW:m kuulemisen jälkeen."

2)

Lisätään 3 artiklaan kohta seuraavasti:

"5.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdan a ja b alakohdassa säädetään, liitteessä III luetelluilla Internet-sivustoilla ilmoitetut jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa asianmukaisiksi katsominsa edellytyksin luvan liitteessä I A lueteltuihin tarvikkeisiin, tavaroihin ja teknologiaan liittyvän teknisen avun, välityspalvelujen, rahoituksen tai rahoitusavun antamiseen siltä osin kuin kyseistä teknistä apua, välityspalveluja, rahoitusta tai rahoitusapua annetaan YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2118 (2013) 10 kohdan ja OPCW:n johtokunnan asiaankuuluvien päätösten mukaisesti tarvikkeiden, tavaroiden ja teknologian myyntiin, toimitukseen, siirtoon ja vientiin, joka on kemiallisten aseiden kieltosopimuksen tavoitteen mukainen, sekä OPCW:n kuulemisen jälkeen."

3)

Lisätään artikla seuraavasti:

"3 b artikla

Edellä olevaa 3 a artiklaa ei sovelleta rahoituksen tai rahoitusavun, mukaan lukien johdannaiset, sekä vakuutusten ja jälleenvakuutusten sekä vakuutuksiin ja jälleenvakuutuksiin liittyvien välityspalvelujen antamiseen, joka liittyy syyrialaisperäisiin tai Syyriasta toiseen maahan vietäviin yhteisessä puolustustarvikeluettelossa lueteltujen tavaroiden ja teknologian maahantuontiin tai kuljetukseen, kun se tapahtuu YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2118 (2013) 10 kohdan ja OPCW:n johtokunnan asiaankuuluvien päätösten sekä kemiallisten aseiden kieltosopimuksen tavoitteen mukaisesti."

4)

Lisätään artikla seuraavasti:

"11 c artikla

1.   Kielletään Syyrian kulttuuriperintöön kuuluvien esineiden ja muiden esineiden, joilla on arkeologista, historiallista, kulttuurista, harvinaista tieteellistä taikka uskonnollista merkitystä, mukaan lukien ne, jotka on lueteltu liitteessä XI, tuonti, vienti, siirto tai niiden tuontiin, vientiin tai siirtoon liittyvien välityspalvelujen tarjoaminen, jos on perusteltua syytä epäillä, että esineet on viety Syyriasta ilman niiden laillisen omistajan suostumusta tai rikkoen Syyrian lakia tai kansainvälistä oikeutta, etenkin, jos esineet ovat erottamaton osa Syyrian museoiden, arkistojen tai kirjastojen suojelukokoelmia koskevissa esineluetteloissa mainittuja julkisia kokoelmia ja taikka sisältyvät Syyrian uskonnollisten laitosten esineluetteloihin.

2.   Edellä olevan 1 kohdan kieltoa ei sovelleta, jos voidaan osoittaa, että

a)

tavarat on viety Syyriasta ennen 9 päivää toukokuuta 2011; tai

b)

esineet palautetaan turvallisesti niiden Syyriassa oleville laillisille omistajille."

5)

Korvataan 16 artiklan ensimmäisen kohdan f alakohta seuraavasti:

"f)

ovat välttämättömiä humanitaarisista syistä, kuten avun toimittamiseksi tai avun toimittamisen helpottamiseksi, mukaan lukien lääkkeiden toimittaminen, elintarvikkeet, humanitaariset työntekijät ja näihin liittyvä apu, ja edellyttäen, että, kun on kyse jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamisesta, varat tai muut taloudelliset resurssit annetaan YK:lle avun toimittamiseksi Syyriaan tai tällaisen avun toimittamisen helpottamiseksi Syyrialle annettavaa humanitaarista apua koskevan YK:n valmiussuunnitelman mukaisesti;"

6)

Lisätään 16 artiklan ensimmäiseen kohtaan h alakohta seuraavasti:

"h)

ovat välttämättömiä evakuointien suorittamiseksi Syyriasta."

7)

Lisätään artikla seuraavasti:

"16 a artikla

1.   Neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1332/2013 (4) säädetyt 16 artiklan ensimmäisen kohdan f alakohtaan tehdyt muutokset eivät vaikuta 16 artiklan ensimmäisen kohdan f alakohdan mukaisesti ennen annettu 15 päivänä joulukuuta 2013, myönnettyihin lupiin.

2.   Ennen 15 päivänä joulukuuta 2013 16 artiklan ensimmäisen kohdan f alakohdan nojalla toimitetut lupia koskevat pyynnöt katsotaan peruutetuiksi, jollei kyseinen henkilö, yhteisö tai elin vahvista aikomustaan pitää pyyntö voimassa mainitun päivän jälkeen.

8)

Lisätään artikla seuraavasti:

"21 c artikla

1.   Poiketen siitä, mitä 14 artiklassa säädetään, liitteessä III luetelluilla verkkosivuilla ilmoitetut jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa asianmukaisiksi katsomiensa edellytyksin luvan seuraaviin:

a)

Commercial Bank of Syria -pankin suorittama tai sen kautta sen nimeämispäivän jälkeen suoritettu unionin alueen ulkopuolelta vastaanotettujen varojen tai taloudellisten resurssien siirto, jos siirto liittyy maksuun, joka aiheutuu siviilikäyttöön tarkoitettujen lääkintätarvikkeiden, elintarvikkeiden, suojien sekä saniteetti- ja hygieniatuotteiden toimittamista koskevasta yksittäisestä sopimuksesta; tai

b)

Commercial Bank of Syria -pankille tai sen kautta unionin alueen ulkopuolelta suoritettu varojen tai taloudellisten resurssien siirto, jos siirto liittyy maksuun, joka aiheutuu siviilikäyttöön tarkoitettujen lääkintätarvikkeiden, elintarvikkeiden, suojien sekä saniteetti- ja hygieniatuotteiden toimittamista koskevasta yksittäisestä sopimuksesta;

edellyttäen, että asianomaisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on tapauskohtaisesti todennut, että maksun saaja ei ole suoraan tai välillisesti liitteen II tai II a luetteloon sisältyvä henkilö tai yhteisö ja edellyttäen, että siirtoa ei tässä asetuksessa ole muutoin kielletty.

2.   Asianomaisen jäsenvaltion on neljän viikon kuluessa ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista tämän artiklan nojalla myönnetyistä luvista."

9)

Lisätään tämän asetuksen liite liitteeksi XI.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä joulukuuta 2013.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

V. MAZURONIS


(1)  EUVL L 147, 1.6.2013, s. 14.

(2)  Neuvoston päätös 2013/760/YUTP, annettu 13 päivänä joulukuuta 2013, Syyriaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2013/255/YUTP muuttamisesta (Katso tämän virallisen lehden sivu 50).

(3)  Asetus (EU) N:o 36/2012, annettu 18 päivänä tammikuuta 2012, Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä ja asetuksen (EU) N:o 442/2011 kumoamisesta (EUVL L 16, 19.1.2012, s. 1)

(4)  Neuvoston asetus (EU) N:o 1332/2013, annettu 13 päivänä joulukuuta 2013, Syyriaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 36/2012 muuttamisesta (EUVL L 335, 14.12.2013, s. 3)."


LIITE

”LIITE XI

Luettelo 11 c artiklassa tarkoitettujen esineiden luokista

ex CN-koodi

Tavaran kuvaus

9705 00 00

1.

Yli 100 vuotta vanhat antiikkiesineet, jotka on saatu:

9706 00 00

kaivauksista tai löydetty maan päältä tai veden alta

arkeologisista kohteista

arkeologisista kokoelmista

9705 00 00

9706 00 00

2.

Osiin purettujen taiteellisten, historiallisten tai uskonnollisten monumenttien erottamattomat osat, yli 100 vuotta vanhat

9701

3.

Maalaukset ja piirustukset, muut kuin 4 tai 5 luokkaan kuuluvat, jotka on tehty kokonaan käsin millä tahansa välineellä mille tahansa alustalle (1)

9701

4.

Vesivärimaalaukset, guassit ja pastellit, jotka on tehty kokonaan käsin mille tahansa alustalle (1)

6914

9701

5.

Mosaiikit mistä tahansa aineesta, kokonaan käsin tehdyt, muut kuin 1 tai 2 luokkaan kuuluvat, ja millä tahansa välineellä mille tahansa alustalle kokonaan käsin tehdyt piirustukset (1)

Ryhmä 49

9702 00 00

8442 50 80

6.

Alkuperäiskaiverrukset, -painokset, -painokuvat ja -litografiat painolevyineen ja alkuperäiset julisteet (1)

9703 00 00

7.

Alkuperäisveistokset ja -patsaat ja alkuperäismenetelmällä valmistetut jäljennökset (1), muut kuin luokkaan 1 kuuluvat

3704

3705

3706

4911 91 00

8.

Valokuvat ja filmit, myös valotetut mutta kehittämättömät (1)

9702 00 00

9706 00 00

4901 10 00

4901 99 00

4904 00 00

4905 91 00

4905 99 00

4906 00 00

9.

Inkunaabelit ja käsikirjoitukset, mukaan luettuna kartat ja nuotit, yksittäin tai kokoelmina (1)

9705 00 00

9706 00 00

10.

Yli 100 vuotta vanhat kirjat, yksittäin tai kokoelmana

9706 00 00

11.

Yli 200 vuotta vanhat painetut kartat

3704

3705

3706

4901

4906

9705 00 00

9706 00 00

12.

Arkistot ja niiden osat, kaikenlaiset ja missä tahansa muodossa, yli 50 vuotta vanhat

9705 00 00

13.

a)

Kokoelmat (2) ja esineet eläintieteellisistä, kasvitieteellisistä, mineralogisista ja anatomisista kokoelmista;

9705 00 00

b)

Historialliset, paleontologiset, etnografiset ja numismaattiset kokoelmat (2)

9705 00 00

Ryhmät 86-89

14.

Yli 75 vuotta vanhat kulkuneuvot

 

15.

Kaikki muut antiikkiesineet, 1—14 luokkaan kuulumattomat:

 

a)

50—100 vuotta vanhat:

Ryhmä 95

lelut, pelit

7013

lasiesineet

7114

kulta- ja hopeasepänteokset ja niiden osat

Ryhmä 94

huonekalut

Ryhmä 90

optiset, valokuvaus- ja elokuvakojeet ja -laitteet

Ryhmä 92

soittimet

Ryhmä 91

kellot ja niiden osat

Ryhmä 44

puusta valmistetut tavarat

Ryhmä 69

keraamiset tuotteet

5805 00 00

kuvakudokset

Ryhmä 57

matot

4814

tapetit

Ryhmä 93

aseet

9706 00 00

b)

yli 100 vuotta vanhat.


(1)  Jotka ovat yli 50 vuotta vanhoja ja jotka eivät kuulu tekijöilleen.

(2)  Siten kuin yhteisöjen tuomioistuimen asiassa 252/84 antamassa tuomiossa on määritelty: "Yhteisen tullitariffin nimikkeessä 97 05 tarkoitetut "kokoelmaesineet" ovat esineitä, joilla on vaaditut ominaispiirteet niiden sisällyttämiseksi kokoelmaan, eli ne ovat suhteellisen harvinaisia, niitä ei yleensä käytetä niiden alkuperäiseen käyttötarkoitukseen, niitä koskevat liiketoimet ovat luonteeltaan erityisiä ja tapahtuvat erillään samankaltaisten käyttötavaroiden tavanomaisesta kaupasta ja niiden arvo on korkea."”


Top