Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013L0054

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/54/EU, annettu 20 päivänä marraskuuta 2013 , merityötä koskevan vuoden 2006 yleissopimuksen noudattamiseen ja täytäntöönpanon valvontaan liittyvistä tietyistä lippuvaltion velvollisuuksista ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 329, 10.12.2013, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/54/oj

10.12.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 329/1


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2013/54/EU,

annettu 20 päivänä marraskuuta 2013,

merityötä koskevan vuoden 2006 yleissopimuksen noudattamiseen ja täytäntöönpanon valvontaan liittyvistä tietyistä lippuvaltion velvollisuuksista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 100 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Unionin meriliikenteen alalla toteuttamilla toimilla pyritään muun muassa kohentamaan merenkulkijoiden asumis- ja työskentelyolosuhteita aluksilla, parantamaan meriturvallisuutta heidän turvallisuuttaan sekä ehkäisemään merionnettomuuksien aiheuttamaa pilaantumista.

(2)

Unioni on selvillä siitä, että useimmat merionnettomuudet johtuvat suoraan inhimillisistä tekijöistä, etenkin väsymyksestä.

(3)

Unionin meriturvallisuuspolitiikan tärkeimpiä tavoitteita on poistaa alikuntoiset alukset liikenteestä.

(4)

Kansainvälinen työjärjestö (ILO) hyväksyi 23 päivänä helmikuuta 2006 merityötä koskevan vuoden 2006 yleissopimuksen, jäljempänä ’vuoden 2006 merityösopimus’, jonka avulla haluttiin laatia yksi yhtenäinen ja ajan tasalla oleva väline, joka sisältää myös ne perusperiaatteet, jotka sisältyvät muihin kansainvälisiin työtä koskeviin yleissopimuksiin.

(5)

Vuoden 2006 merityösopimuksen VIII artiklan mukaan kyseinen sopimus tulee voimaan 12 kuukauden kuluttua siitä päivästä, jolloin vähintään 30 ILOn jäsenvaltion ratifioinnit on rekisteröity edellyttäen, että niiden osuus maailman alusten bruttovetoisuudesta on 33 prosenttia. Tämä edellytys täyttyi 20 päivänä elokuuta 2012, ja vuoden 2006 merityösopimus tuli näin ollen voimaan 20 päivänä elokuuta 2013.

(6)

Jäsenvaltiot on valtuutettu ratifioimaan vuoden 2006 merityösopimus neuvoston päätöksellä 2007/431/EY (3). Jäsenvaltioita kehotetaan ratifioimaan se mahdollisimman pian.

(7)

Vuoden 2006 merityösopimuksessa vahvistetaan yleismaailmalliset vähimmäisvaatimukset, joiden tarkoituksena on turvata kaikkien merenkulkijoiden oikeus asianmukaisiin asumis- ja työskentelyolosuhteisiin riippumatta heidän kansalaisuudestaan ja siitä, minkä lipun alla heidän aluksensa purjehtivat, ja luoda tasapuoliset toimintaedellytykset.

(8)

Vuoden 2006 merityösopimuksen eri osia on sisällytetty unionin eri säädöksiin sekä lippuvaltion että satamavaltion velvoitteiden osalta. Tämän direktiivin tavoitteena on ottaa käyttöön eräitä vuoden 2006 merityösopimuksen 5 osastoon kuuluvia lainsäädännön noudattamista ja täytäntöönpanon valvontaa koskevia määräyksiä, jotka liittyvät vuoden 2006 merityösopimuksen sellaisiin osiin, joiden osalta vaadittuja lainsäädännön noudattamista ja täytäntöönpanon valvontaa koskevia määräyksiä ei ole vielä annettu. Nämä osat vastaavat neuvoston direktiivin 2009/13/EY (4) liitteessä mainittuja seikkoja.

(9)

Direktiivillä 2009/13/EY pannaan täytäntöön kyseisen direktiivin liitteenä oleva Euroopan yhteisön kansallisten varustamoyhdistysten keskusjärjestön (ECSA) ja Euroopan kuljetustyöntekijöiden liiton (ETF) merityötä koskevasta vuoden 2006 yleissopimuksesta tekemä sopimus, jäljempänä ’sopimus’. Tämä direktiivi ei vaikuta direktiiviin 2009/13/EY, ja sillä olisi näin ollen varmistettava edullisempien unionin oikeuden säännösten noudattaminen mainitun direktiiviin mukaisesti.

(10)

Vaikka Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2009/21/EY (5) säännellään lippuvaltion velvollisuuksia sisällyttämällä IMOn jäsenvaltioiden vapaaehtoinen auditointijärjestelmä unionin lainsäädäntöön ja ottamalla käyttöön kansallisten merenkulkuviranomaisten laadun sertifiointi, merityöehdoista olisi asianmukaisempaa säätää erillisessä direktiivissä, joka vastaisi selkeämmin erilaisia tarkoituksia ja menettelyjä vaikuttamatta direktiiviin 2009/21/EY.

(11)

Direktiiviä 2009/21/EY sovelletaan IMOn yleissopimuksiin. Jäsenvaltiot voisivat joka tapauksessa laatia ja toteuttaa laadunhallintajärjestelmän tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvia merenkulkuhallintonsa lippuvaltiotoimintaan liittyviä operatiivisia osia varten ja ylläpitää sitä.

(12)

Jäsenvaltioiden olisi huolehdittava siitä, että ne täyttävät tosiasiallisesti velvollisuutensa lippuvaltioina siltä osin kuin on kyse vuoden 2006 merityösopimuksen olennaisten osien täytäntöönpanosta niiden lipun alla purjehtivilla aluksilla. Luodessaan tehokasta järjestelmää seurantamekanismeja varten, tarkastukset mukaan lukien, jäsenvaltiot voisivat tarvittaessa antaa valtuutuksen julkisille laitoksille tai muille vuoden 2006 merityösopimuksen säännössä 5.1.2 tarkoitetuille organisaatioille siinä määriteltyjen ehtojen mukaisesti.

(13)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1406/2002 (6) 2 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaan Euroopan meriturvallisuusviraston toimenkuvaan kuuluu keskeisenä tehtävänä toimittaa jäsenvaltion pyynnöstä ja yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa asiaankuuluvia tietoja sellaisten hyväksyttyjen järjestöjen valvonnan tukemiseksi, jotka toimivat kyseisen jäsenvaltion puolesta, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta lippuvaltion oikeuksiin ja velvollisuuksiin.

(14)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän direktiivin tavoitteita vaan ne voidaan toiminnan laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeen.

(15)

Tämän direktiivin soveltaminen ei saisi missään olosuhteissa johtaa unionin oikeuden mukaisen merenkulkijoiden suojelun nykyisen tason laskemiseen,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Kohde

Tässä direktiivissä vahvistetaan säännöt sen varmistamiseksi, että jäsenvaltiot täyttävät tosiasiallisesti velvollisuutensa lippuvaltioina vuoden 2006 merityösopimuksen olennaisten osien täytäntöönpanon suhteen. Tämä direktiivi ei rajoita direktiivin 2009/13/EY eikä direktiivin 2009/21/EY eikä minkään niissä vahvistettujen merenkulkijoiden asumis- ja työskentelyolosuhteita koskevien korkeampien normien soveltamista.

2 artikla

Määritelmät

Tässä direktiivissä sovelletaan direktiivin 2009/13/EY liitteessä vahvistettujen määritelmien lisäksi seuraavaa määritelmää:

’vuoden 2006 merityösopimuksen olennaisilla osilla’ tarkoitetaan niitä vuoden 2006 merityösopimuksen osia, joiden sisällön voidaan katsoa vastaavan direktiivin 2009/13/EY liitteessä olevia säännöksiä.

3 artikla

Lainsäädännön noudattamisen seuranta

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että otetaan käyttöön tehokkaat ja asianmukaiset täytäntöönpanon valvontaa koskevat mekanismit ja seurantamekanismit, vuoden 2006 merityösopimuksen mukaisin väliajoin suoritettavat tarkastukset mukaan lukien, sen varmistamiseksi, että merenkulkijoiden asumis- ja työskentelyolosuhteet jäsenvaltioiden lipun alla purjehtivilla aluksilla täyttävät vuoden 2006 merityösopimuksen olennaisten osien vaatimukset nyt ja jatkossa.

2.   Jäsenvaltiot voivat asianomaisia varustamojen ja merenkulkijoiden järjestöjä kuultuaan päättää mukauttaa vuoden 2006 merityösopimuksen II artiklan 6 kappaleen mukaisesti seurantamekanismeja, tarkastukset mukaan lukien, sellaisten alusten osalta, joiden bruttovetoisuus on alle 200 ja joita ei käytetä kansainvälisessä liikenteessä, tällaisiin aluksiin liittyvien erityisolosuhteiden huomioon ottamiseksi.

3.   Jäsenvaltiot voivat tämän artiklan mukaisia velvoitteita täyttäessään tarvittaessa valtuuttaa sellaisia julkisia laitoksia tai muita organisaatioita, myös toisen jäsenvaltion laitoksia tai organisaatioita edellyttäen, että kyseinen toinen jäsenvaltio siihen suostuu, joilla ne katsovat olevan riittävät resurssit, pätevyys ja riippumattomuus, suorittamaan tarkastuksia. Jäsenvaltiolla on kuitenkin aina täysi vastuu sen lipun alla purjehtivien alusten merenkulkijoiden asumis- ja työskentelyolosuhteiden tarkastuksista. Tätä säännöstä sovelletaan rajoittamatta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/15/EY (7) soveltamista.

4.   Jäsenvaltioiden on asetettava tarkastusjärjestelmiensä hallinnoinnille selkeät tavoitteet ja vaatimukset sekä otettava käyttöön menettelyt, joiden avulla näiden tavoitteiden saavuttamista ja vaatimusten täyttymistä voidaan seurata.

5.   Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että sen lipun alla purjehtivien alusten merenkulkijoiden saatavilla on jäljennös sopimuksesta. Jäljennös voi olla sähköisessä muodossa.

4 artikla

Lainsäädännön noudattamisen seurannasta vastaava henkilöstö

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että henkilöstöllä, myös laitosten tai muiden vuoden 2006 merityösopimuksessa tarkoitettujen hyväksyttyjen organisaatioiden henkilöstöllä, joka on valtuutettu suorittamaan 3 artiklan 3 kohdan mukaisia tarkastuksia ja vastaa vuoden 2006 merityösopimuksen olennaisten osien asianmukaisen täytäntöönpanon tarkistamisesta, on tarvittava tai toivottava koulutus, pätevyys, toimeksianto, täydet oikeudelliset valtuudet, asema ja riippumattomuus, jotta henkilöstö voi suorittaa kyseisen tarkistamisen ja varmistaa vuoden 2006 merityösopimuksen olennaisten osien noudattamisen. Vuoden 2006 merityösopimuksen mukaisesti tarkastajilla on oikeus estää asianmukaisin toimenpitein aluksen lähtö satamasta, kunnes tarvittavat toimet on toteutettu.

2.   Kaikissa tarkastuksia varten annetuissa valtuutuksissa on annettava hyväksytylle organisaatiolle vähintään oikeus vaatia merenkulkijoiden asumis- ja työskentelyolosuhteissa havaitsemiensa puutteiden korjaamista ja suorittaa niihin liittyviä tarkastuksia satamavaltion pyynnöstä.

3.   Kunkin jäsenvaltion on otettava käyttöön

a)

järjestelmä, jonka avulla varmistetaan hyväksyttyjen organisaatioiden työskentelyn asianmukaisuus, mikä käsittää tiedot kaikista sovellettavista kansallisista laeista ja määräyksistä sekä asiaan liittyvistä kansainvälisistä välineistä; ja

b)

viestintätapoja, joiden avulla voidaan pitää yhteyttä kyseisiin organisaatioihin ja valvoa niitä.

4.   Kunkin jäsenvaltion on toimitettava Kansainväliselle työtoimistolle ajan tasalla oleva luettelo kaikista hyväksytyistä organisaatioista, jotka on valtuutettu toimimaan sen puolesta, ja pidettävä luettelo ajan tasalla. Luettelossa on eriteltävä ne tehtävät, joita hyväksytyt organisaatiot on valtuutettu suorittamaan.

5 artikla

Aluksilla sovellettavat valitusmenettelyt, valitusten käsittely ja korjaavat toimenpiteet

1.   Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että sen lakeihin tai asetuksiin sisältyy aluksilla tehtäviä valituksia koskevat asianmukaiset valitusmenettelyt.

2.   Jos jäsenvaltiolle tehdään valitus, jota se ei pidä ilmeisen perusteettomana, tai jos se saa todisteita siitä, että sen lipun alla purjehtiva alus ei ole vuoden 2006 merityösopimuksen olennaisten osien vaatimusten mukainen tai että sen täytäntöönpanotoimenpiteissä on vakavia puutteita, kyseisen jäsenvaltion on ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin asian tutkimiseksi ja varmistettava, että ryhdytään toimiin havaittujen puutteiden korjaamiseksi.

3.   Valituksia käsittelevän tai niistä tietoiseksi tulevan henkilöstön on pidettävä salassa niiden tiedot, jotka ovat tehneet huomautuksen tai valituksen väitetyistä vaaroista tai puutteista merenkulkijoiden asumis- ja työskentelyolosuhteissa tai lakien ja määräysten vastaisesta menettelystä, ja pidättäydyttävä vihjaamasta varustamolle tai sen edustajalle tai laivanisännälle, että tarkastus perustui tällaiseen huomautukseen tai valitukseen.

6 artikla

Kertomukset

1.   Komissio käsittelee direktiivin 2009/21/EY 9 artiklan mukaisesti laadittavissa kertomuksissaan tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvia asioita.

2.   Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen vuoden 2006 merityösopimuksen työnvälitykseen liittyviä velvollisuuksia koskevan säännön 5.3 täytäntöönpanosta ja soveltamisesta viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2018. Kertomukseen sisältyy tarvittaessa ehdotuksia toimenpiteiksi, joilla parannetaan merenkulkualan asumis- ja työskentelyolosuhteita.

7 artikla

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2015. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset kirjallisina komissiolle.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säännöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne julkaistaan virallisesti. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten nämä viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä säännellyistä kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

8 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

9 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Strasbourgissa 20 päivänä marraskuuta 2013.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

M. SCHULZ

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  EUVL C 299, 4.10.2012, s. 153.

(2)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 8. lokakuuta 2013 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 15. marraskuuta 2013.

(3)  Neuvoston päätös 2007/431/EY, tehty 7 päivänä kesäkuuta 2007, jäsenvaltioiden valtuuttamisesta ratifioimaan, Euroopan yhteisön edun vuoksi, merityötä koskeva Kansainvälisen työjärjestön vuoden 2006 yleissopimus (EUVL L 161, 22.6.2007, s. 63).

(4)  Neuvoston direktiivi 2009/13/EY, annettu 16 päivänä helmikuuta 2009, Euroopan yhteisön kansallisten varustamoyhdistysten keskusjärjestön (ECSA) ja Euroopan kuljetustyöntekijöiden liiton (ETF) merityötä koskevasta yleissopimuksesta, 2006, tekemän sopimuksen täytäntöönpanosta ja direktiivin 1999/63/EY muuttamisesta (EUVL L 124, 20.5.2009, s. 30).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/21/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, lippuvaltiota koskevien vaatimusten noudattamisesta (EUVL L 131, 28.5.2009, s. 132).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1406/2002, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2002, Euroopan meriturvallisuusviraston perustamisesta (EYVL L 208, 5.8.2002, s. 1).

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/15/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, alusten tarkastamiseen ja katsastamiseen valtuutettuja laitoksia sekä merenkulun viranomaisten asiaan liittyviä toimia koskevista yhteisistä säännöistä ja standardeista (EUVL L 131, 28.5.2009, s. 47).


Komission lausuma

”Komissio katsoo, ettei otsikko kuvasta asianmukaisesti direktiivin soveltamisalaa.”


Top