EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1088

Komission asetus (EU) N:o 1088/2013, annettu 4 päivänä marraskuuta 2013 , Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1005/2009 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse ilma-aluksissa kriittisiin käyttötarkoituksiin tarkoitettuja haloneja sisältäviä tai niihin perustuvia tuotteita ja laitteita koskevien vienti- ja tuontilupien hakemisesta

OJ L 293, 5.11.2013, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1088/oj

5.11.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 293/29


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1088/2013,

annettu 4 päivänä marraskuuta 2013,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1005/2009 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse ilma-aluksissa kriittisiin käyttötarkoituksiin tarkoitettuja haloneja sisältäviä tai niihin perustuvia tuotteita ja laitteita koskevien vienti- ja tuontilupien hakemisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon otsonikerrosta heikentävistä aineista 16 päivänä syyskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1005/2009 (1) ja erityisesti sen 18 artiklan 9 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1005/2009 liitteessä VI olevassa 4.1–4.6 kohdassa esitettyjen ilma-aluksissa kriittisiin käyttötarkoituksiin tarkoitettuja haloneja sisältävien tai niihin perustuvien tuotteiden ja laitteiden vientiin ja tuontiin sovelletaan lupajärjestelmää.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1005/2009 18 artiklan 3 kohdassa luetellaan tiedot, jotka lupahakemuksessa on esitettävä. Luettelo on niin yksityiskohtainen, että käytännössä kutakin vientiä ja tuontia varten on haettava lupaa erikseen.

(3)

Kun kyseessä ovat asetuksen (EY) N:o 1005/2009 liitteessä VI olevassa 4.1–4.6 kohdassa esitetyt ilma-aluksissa kriittisiin käyttötarkoituksiin tarkoitettuja haloneja sisältävät tai niihin perustuvat tuotteet ja laitteet, vaatimus erillisen luvan hakemisesta kutakin vientiä ja tuontia varten on ilmailualan kannalta ongelmallinen sille ominaisten ajoituskysymysten vuoksi, koska joissakin tapauksissa lupaa tarvitaan hyvin lyhyessä ajassa sen välttämiseksi, että ilma-alus asetetaan lentokieltoon. Ilmailualalla harjoitetaan vientiä ja tuontia useammin kuin muilla sellaisilla aloilla, joilla haloneja käytetään kriittisiin käyttötarkoituksiin, ja tämä prosessi on hyvin toistuva.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 1005/2009 liitteessä VI olevassa 4.1–4.6 kohdassa esitettyjen ilma-aluksissa kriittisiin käyttötarkoituksiin tarkoitettuja haloneja sisältävien tai niihin perustuvien tuotteiden ja laitteiden vientiin ja tuontiin ei sovelleta määrällisiä rajoituksia, mistä syystä asiaa koskevia erillisiä vienti- ja tuontilupia ei tarvitse tarkastaa vertaamalla niitä määrällisiin rajoituksiin.

(5)

Ilma-aluksissa käytettäviä sammutinjärjestelmiä säännellään kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksella, jonka liitteissä 6 ja 8 määrätään lentotoimintaa ja lentokelpoisuutta koskevista yhteisistä vähimmäisvaatimuksista, ja yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta 20 päivänä helmikuuta 2008 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 216/2008 (2).

(6)

Siksi lupahakemuksessa vaadittavien tietojen luetteloa olisi yksinkertaistettava asetuksen (EY) N:o 1005/2009 liitteessä VI olevassa 4.1–4.6 kohdassa esitettyjen ilma-aluksissa kriittisiin käyttötarkoituksiin tarkoitettuja haloneja sisältävien tai niihin perustuvien tuotteiden ja laitteiden erityistapauksessa, jotta vientiä ja tuontia varten voidaan myöntää yleisiä lupia erillisten lupien sijaan.

(7)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1005/2009 olisi muutettava.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) 1005/2009 25 artiklan 1 kohdalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Lisätään asetuksen (EY) N:o 1005/2009 18 artiklan 3 kohtaan j alakohta seuraavasti:

”j)

poiketen siitä, mitä a–h alakohdassa säädetään, liitteessä VI olevassa 4.1–4.6 kohdassa esitettyjen ilma-aluksissa kriittisiin käyttötarkoituksiin tarkoitettuja haloneja sisältävien tai niihin perustuvien tuotteiden ja laitteiden viennin ja tuonnin tapauksessa ilmoitetaan:

1)

vietävien tai tuotavien tuotteiden ja laitteiden tarkoitus ja tyyppi, kuten liitteessä VI olevassa 4.1–4.6 kohdassa kuvataan;

2)

niiden halonien tyyppi, joita vietävät tai tuotavat tuotteet ja laitteet sisältävät tai joihin ne perustuvat;

3)

tuotavien tai vietävien tuotteiden tai laitteiden yhdistetyn nimikkeistön koodi.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 4 päivänä marraskuuta 2013.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 286, 31.10.2009, s. 1.

(2)  EUVL L 79, 19.3.2008, s. 1.


Top