Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1021

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1021/2013, annettu 9 päivänä lokakuuta 2013 , Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 1999/4/EY ja 2000/36/EY sekä neuvoston direktiivien 2001/111/EY, 2001/113/EY ja 2001/114/EY muuttamisesta komissiolle siirrettävien valtuuksien osalta ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 287, 29.10.2013, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1021/oj

29.10.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 287/1


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1021/2013,

annettu 9 päivänä lokakuuta 2013,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 1999/4/EY ja 2000/36/EY sekä neuvoston direktiivien 2001/111/EY, 2001/113/EY ja 2001/114/EY muuttamisesta komissiolle siirrettävien valtuuksien osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan 2 kohdan ja 114 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Kahviuutteista ja sikuriuutteista 22 päivänä helmikuuta 1999 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 1999/4/EY (3), elintarvikkeena käytettävistä kaakao- ja suklaatuotteista 23 päivänä kesäkuuta 2000 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2000/36/EY (4), tietyistä elintarvikkeina käytettävistä sokereista 20 päivänä joulukuuta 2001 annetussa neuvoston direktiivissä 2001/111/EY (5), elintarvikkeina käytettävistä hedelmähilloista, hyytelöistä ja marmeladeista sekä makeutetusta kastanjasoseesta 20 päivänä joulukuuta 2001 annetussa neuvoston direktiivissä 2001/113/EY (6) ja tietyistä osittain tai kokonaan kuivatuista elintarvikkeena käytettävistä säilötyistä maidoista 20 päivänä joulukuuta 2001 annetussa neuvoston direktiivissä 2001/114/EY (7) siirretään komissiolle valta panna täytäntöön joitakin näiden direktiivien säännöksiä. Tätä valtaa on käytetty menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (8) mukaisesti. Lissabonin sopimuksen tultua voimaan on aiheellista saattaa kyseinen täytäntöönpanovallan siirtäminen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaiseksi.

(2)

Direktiiveissä 2000/36/EY, 2001/111/EY, 2001/113/EY ja 2001/114/EY komissiolle siirretään valta hyväksyä tarvittavat toimenpiteet näiden direktiivien täytäntöönpanemiseksi ja mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen. Näihin toimenpiteisiin sovelletaan tällä hetkellä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä direktiivin 2000/36/EY osalta ja sääntelymenettelyä direktiivien 2001/111/EY, 2001/113/EY ja 2001/114/EY osalta. Lissabonin sopimuksen tultua voimaan on aiheellista saattaa kyseinen täytäntöönpanovallan siirtäminen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaiseksi, ja tämän täytäntöönpanovallan soveltamisalaa olisi tarkasteltava uudelleen.

(3)

Direktiivien 2000/36/EY, 2001/111/EY ja 2001/113/EY liitteissä on teknisiä osia, jotka on mahdollisesti mukautettava tai saatettava ajan tasalle asiaan liittyvien kansainvälisten standardien muutosten huomioon ottamiseksi. Direktiiveissä 2000/36/EY ja 2001/111/EY ei kuitenkaan siirretä komissiolle tarvittavaa valtaa muuttaa liitteitä nopeasti tällaisten muutosten huomioon ottamiseksi. Jotta voidaan varmistaa direktiivien 2000/36/EY ja 2001/111/EY yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi tämän vuoksi siirrettävä myös valta muuttaa direktiivin 2000/36/EY liitteessä I olevaa C ja D jaksoa sekä direktiivin 2001/111/EY liitteessä olevaa B osaa asiaan liittyvien kansainvälisten standardien muutosten huomioon ottamiseksi. Lisäksi direktiivissä 2001/113/EY siirretään komissiolle valta saattaa direktiivi asiaan liittyvien kansainvälisten standardien muutosten mukaiseksi sääntelymenettelyä noudattaen. Lissabonin sopimuksen tultua voimaan on aiheellista saattaa kyseinen täytäntöönpanovallan siirtäminen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaiseksi, ja tämän täytäntöönpanovallan soveltamisalaa olisi tarkasteltava uudelleen.

(4)

Jotta voidaan ottaa huomioon tekniikan kehitys ja asiaan liittyvien kansainvälisten standardien muutokset, komissiolle olisi sen vuoksi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 190 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan direktiivin 2000/36/EY liitteessä I olevaa C ja D jaksoa, direktiivin 2001/111/EY liitteessä olevaa B osaa ja direktiivin 2001/113/EY liitettä II sekä liitteessä III olevaa B osaa. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

(5)

Elintarvikkeita koskevia unionin yleisiä säännöksiä sovelletaan suoraan myös direktiivien 1999/4/EY, 2000/36/EY, 2001/111/EY, 2001/113/EY ja 2001/114/EY soveltamisalaan kuuluviin tuotteisiin sen jälkeen, kun on hyväksytty elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28 päivänä tammikuuta 2002 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002 (9), jota sovelletaan elintarvikkeiden ja rehujen kaikissa tuotanto-, jalostus- ja jakeluvaiheissa unionin ja jäsenvaltioiden tasolla. Tämän vuoksi komissiolla ei ole enää tarpeen olla valtaa yhdenmukaistaa näiden direktiivien säännöksiä elintarvikkeita koskevien unionin yleisten säännösten kanssa. Tällaisten valtuuksien antamista koskevat säännökset olisi sen vuoksi kumottava.

(6)

Tällä asetuksella rajoitutaan saattamaan komissiolle direktiivien 1999/4/EY, 2000/36/EY, 2001/111/EY, 2001/113/EY ja 2001/114/EY mukaisesti siirretty tämänhetkinen täytäntöönpanovalta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaiseksi ja tarkastelemaan tapauksen mukaan uudelleen tämän täytäntöönpanovallan soveltamisalaa. Jäsenvaltiot eivät edelleenkään voi riittävällä tavalla saavuttaa näiden direktiivien tavoitteita, vaan ne voidaan saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeen.

(7)

Direktiivit 1999/4/EY, 2000/36/EY, 2001/111/EY, 2001/113/EY ja 2001/114/EY olisi sen vuoksi muutettava tämän mukaisesti.

(8)

Koska direktiiveihin 1999/4/EY, 2000/36/EY, 2001/111/EY, 2001/113/EY ja 2001/114/EY tehtävät muutokset koskevat ainoastaan komission valtuuksia, niitä ei tarvitse saattaa osaksi jäsenvaltioiden lainsäädäntöä,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Direktiiviin 1999/4/EY tehtävät muutokset

Kumotaan direktiivin 1999/4/EY 4 ja 5 artikla.

2 artikla

Direktiiviin 2000/36/EY tehtävät muutokset

Muutetaan direktiivi 2000/36/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 5 artikla seuraavasti:

”5 artikla

Siirretään komissiolle valta antaa 6 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitteessä I olevaa C ja D jaksoa tekniikan kehityksen ja asiaan liittyvien kansainvälisten standardien muutosten huomioon ottamiseksi.”

2)

Korvataan 6 artikla seuraavasti:

”6 artikla

1.   Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.   Siirretään komissiolle 18 päivästä marraskuuta 2013 viiden vuoden ajaksi 5 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

3.   Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 5 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.   Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

5.   Edellä olevan 5 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.”

3 artikla

Direktiiviin 2001/111/EY tehtävät muutokset

Muutetaan direktiivi 2001/111/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 4 artikla seuraavasti:

”4 artikla

Siirretään komissiolle valta antaa 5 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitteessä olevaa B osaa tekniikan kehityksen ja asiaan liittyvien kansainvälisten standardien muutosten huomioon ottamiseksi.”

2)

Korvataan 5 artikla seuraavasti:

”5 artikla

1.   Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.   Siirretään komissiolle 18 päivästä marraskuuta 2013 viiden vuoden ajaksi 4 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

3.   Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 4 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.   Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

5.   Edellä olevan 4 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.”

4 artikla

Direktiiviin 2001/113/EY tehtävät muutokset

Muutetaan direktiivi 2001/113/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 5 artikla seuraavasti:

”5 artikla

Siirretään komissiolle valta antaa 6 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitettä II ja liitteessä III olevaa B osaa tekniikan kehityksen ja asiaan liittyvien kansainvälisten standardien muutosten huomioon ottamiseksi.”

2)

Korvataan 6 artikla seuraavasti:

”6 artikla

1.   Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.   Siirretään komissiolle 18 päivästä marraskuuta 2013 viiden vuoden ajaksi 5 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

3.   Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 5 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.   Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

5.   Edellä olevan 5 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.”

5 artikla

Direktiiviin 2001/114/EY tehtävät muutokset

Kumotaan direktiivin 2001/114/EY 5 ja 6 artikla.

6 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Strasbourgissa 9 päivänä lokakuuta 2013.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

M. SCHULZ

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  EUVL C 229, 31.7.2012, s. 143.

(2)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 11. syyskuuta 2013 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, annettu 26. syyskuuta 2013.

(3)  EYVL L 66, 13.3.1999, s. 26.

(4)  EYVL L 197, 3.8.2000, s. 19.

(5)  EYVL L 10, 12.1.2002, s. 53.

(6)  EYVL L 10, 12.1.2002, s. 67.

(7)  EYVL L 15, 17.1.2002, s. 19.

(8)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(9)  EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1.


Top