Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0863

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 863/2013, annettu 5 päivänä syyskuuta 2013 , tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

OJ L 240, 7.9.2013, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/863/oj

7.9.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 240/17


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 863/2013,

annettu 5 päivänä syyskuuta 2013,

tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteenä olevan yhdistetyn nimikkeistön yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi on tarpeen antaa tämän asetuksen liitteessä esitetyn tavaran luokittelua koskevia säännöksiä.

(2)

Asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 vahvistetaan yhdistetyn nimikkeistön yleiset tulkintasäännöt; näitä sääntöjä sovelletaan myös kaikkiin muihin nimikkeistöihin, jotka perustuvat kokonaan tai osittain yhdistettyyn nimikkeistöön taikka joissa siihen mahdollisesti lisätään alajakoja ja jotka vahvistetaan unionin erityissäännöksillä tavaroiden kauppaa koskevien tariffimääräysten tai muiden toimenpiteiden soveltamiseksi.

(3)

Mainittujen yleisten tulkintasääntöjen mukaan on tämän asetuksen liitteen taulukossa olevassa sarakkeessa 1 esitetty tavara luokiteltava sarakkeen 2 CN-koodiin sarakkeesta 3 ilmenevin perustein.

(4)

On aiheellista säätää, että sitovien tariffitietojen haltija voi yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (2) 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti edelleen kolmen kuukauden ajan käyttää sellaisia sitovia tariffitietoja, jotka jäsenvaltioiden tulliviranomaiset ovat antaneet tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön mutta jotka eivät ole tämän asetuksen säännösten mukaisia.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Liitteenä olevan taulukon sarakkeessa 1 esitetty tavara luokitellaan yhdistetyssä nimikkeistössä mainitun taulukon sarakkeen 2 CN-koodiin.

2 artikla

Jäsenvaltioiden tulliviranomaisten antamia sitovia tariffitietoja, jotka eivät ole tässä asetuksessa vahvistettujen säännösten mukaisia, voidaan käyttää asetuksen (ETY) N:o 2913/92 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti vielä kolmen kuukauden ajan.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä syyskuuta 2013.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Algirdas ŠEMETA

Komission jäsen


(1)  EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1.


LIITE

Tavaran kuvaus

Luokittelu

(CN-koodi)

Perusteet

(1)

(2)

(3)

Tuote (ns. reaaliaikainen kellomoduuli), joka koostuu integroidusta monoliittipiiristä ja kvartsioskillaattorista, jotka on liitetty toisiinsa metallikehykseen ja suljettu muovikoteloon, jonka mitat ovat noin 10 × 7 × 3 mm.

Tuote toimii värähdystaajuudella 32,768 kHz ja syöttöjännitteellä 2,7–3,6 V. Siinä on digitaalinen lähtösignaali.

Tuotetta käytetään eri laitteissa kellosignaalin lähteenä aikavälien märittämiseksi.

 (1) Ks. kuva.

9114 90 00

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, XVI jakson 1 huomautuksen n alakohdan ja CN-koodien 9114 ja 9114 90 00 nimiketekstien mukasesti.

Koska tuotteessa on sekä integroitu monoliittipiiri että kvartsioskillaattori, se ei täytä 85 ryhmän 8 huomautuksen b alakohdan vaatimuksia. Näin ollen luokittelu nimikkeeseen 8542 ei tule kyseeseen.

Tuote lähettää kellosignaalin aikavälien määrittämiseksi, mikä on 91 ryhmään kuuluva toiminto.

Luokittelu nimikkeeseen 9110 ei myöskään tule kyseeseen, koska tuotteessa ei ole kaikkia tarvittavia osia, jotta sitä voitaisiin pitää epätäydellisenä kellokoneistona, ja koska sitä ei ole koottu (ks. harmonoidun järjestelmän selitykset, nimike 9110, kolmas kappale).

Sen vuoksi tuote on luokiteltava CN-koodiin 9114 90 00 muuksi kellonosaksi (ks. harmonoidun järjestelmän selitykset, nimike 9114, A kohta, 8 alakohta).

Image


(1)  Kuva on ainoastaan ohjeellinen.


Top