Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0699

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 699/2013, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2013 , tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

OJ L 198, 23.7.2013, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/699/oj

23.7.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 198/36


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 699/2013,

annettu 19 päivänä heinäkuuta 2013,

tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteenä olevan yhdistetyn nimikkeistön yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi on tarpeen antaa tämän asetuksen liitteessä esitettyjen tavaroiden luokittelua koskevia säännöksiä.

(2)

Asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 vahvistetaan yhdistetyn nimikkeistön yleiset tulkintasäännöt; näitä sääntöjä sovelletaan myös kaikkiin muihin nimikkeistöihin, jotka perustuvat kokonaan tai osittain yhdistettyyn nimikkeistöön taikka joissa siihen mahdollisesti lisätään alajakoja ja jotka vahvistetaan unionin erityissäännöksillä tavaroiden kauppaa koskevien tariffimääräysten tai muiden toimenpiteiden soveltamiseksi.

(3)

Mainittujen yleisten tulkintasääntöjen mukaan on tämän asetuksen liitteen taulukossa olevassa sarakkeessa 1 esitetyt tavarat luokiteltava sarakkeen 2 CN-koodiin sarakkeesta 3 ilmenevin perustein.

(4)

On aiheellista säätää, että sitovien tariffitietojen haltija voi yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (2) 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti edelleen kolmen kuukauden käyttää sellaisia sitovia tariffitietoja, jotka jäsenvaltioiden tulliviranomaiset ovat antaneet tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön mutta jotka eivät ole tämän asetuksen säännösten mukaisia.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Liitteenä olevan taulukon sarakkeessa 1 esitetyt tavarat luokitellaan yhdistetyssä nimikkeistössä mainitun taulukon sarakkeen 2 CN-koodiin.

2 artikla

Jäsenvaltioiden tulliviranomaisten antamia sitovia tariffitietoja, jotka eivät ole tässä asetuksessa vahvistettujen säännösten mukaisia, voidaan käyttää asetuksen (ETY) N:o 2913/92 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti vielä kolmen kuukauden ajan.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä heinäkuuta 2013.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Algirdas ŠEMETA

Komission jäsen


(1)  EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1.


LIITE

Tavaran kuvaus

Luokittelu

(CN-koodi)

Perusteet

(1)

(2)

(3)

1.

Kissanhiekka, joka koostuu luonnon bentoniittisavesta, joka on kuivattu ja käsitelty antibakteerisella aineella ja sekoitettu aktiivihiilen kanssa bakteerikasvun ja hajun estämiseksi. Bentoniittisaven osuus on yli 94 prosenttia tuotteen painosta.

Tuote myydään kuluttajille erisuuruisissa pakkauksissa.

3824 90 97

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 3824, 3824 90 ja 3824 90 97 nimiketekstien mukaisesti.

Tuote on valmistettu sekoittamalla bentoniittisaveen antibakteerista ainetta ja aktiivihiiltä. Sen vuoksi luokittelu nimikkeen 2508 muuksi saveksi ei tule kyseeseen (25 ryhmän 1 huomautus).

Antibakteerisen aineen ja aktiivihiilen lisääminen ei muuta perusaineksen muotoa eikä luonnetta. Sen vuoksi tuotteen luokittelu nimikkeeseen 6815 muualle kuulumattomaksi kivestä tai kivennäisaineista tehdyksi tavaraksi ei tule kyseeseen (ks. harmonoidun järjestelmän selitykset, 68 ryhmä, yleisohjeita, kolmas kappale).

Sen vuoksi tuote on luokiteltava CN-koodiin 3824 90 97 muualle kuulumattomaksi kemialliseksi tuotteeksi tai kemian- tai siihen liittyvän teollisuuden valmisteeksi.

2.

Kissanhiekka, jossa on läpikuultavia pyöreitä ja soikeita piidioksidirakeita (silikageeliä). Tuote sisältää näkyvän määrän värillisiä rakeita.

Värilliset rakeet on saatu sinistä väriainetta lisäämällä.

Tuote myydään kuluttajille erisuuruisissa pakkauksissa.

3824 90 97

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 3824, 3824 90 ja 3824 90 97 nimiketekstien mukaisesti.

Sininen väri lisätään pelkästään kaupallisia tai myynninedistämistarkoituksia varten, muttei piidioksidin tunnistamista varten. Rakeina oleva piidioksidi ei myöskään aiheuta turvallisuusvaaraa. Sen vuoksi luokittelu nimikkeeseen 2811 ei tule kyseeseen (28 ryhmän 1 huomautuksen e alakohta).

Sen vuoksi tuote on luokiteltava CN-koodiin 3824 90 97 muualle kuulumattomaksi kemialliseksi tuotteeksi tai kemian- tai siihen liittyvän teollisuuden valmisteeksi.


Top