EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0183

Neuvoston päätös 2013/183/YUTP, annettu 22 päivänä huhtikuuta 2013 , Korean demokraattista kansantasavaltaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä ja päätöksen 2010/800/YUTP kumoamisesta

OJ L 111, 23.4.2013, p. 52–74 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 015 P. 202 - 224

No longer in force, Date of end of validity: 28/05/2016; Kumoaja 32016D0849 . Latest consolidated version: 20/05/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/183(1)/oj

23.4.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 111/52


NEUVOSTON PÄÄTÖS 2013/183/YUTP,

annettu 22 päivänä huhtikuuta 2013,

Korean demokraattista kansantasavaltaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä ja päätöksen 2010/800/YUTP kumoamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 22 päivänä joulukuuta 2010 Korean demokraattista kansantasavaltaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä päätöksen 2010/800/YUTP (1), jolla muun muassa pantiin täytäntöön Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmat 1718 (2006) ja 1874 (2009).

(2)

Neuvosto hyväksyi 19 päivänä joulukuuta 2011 päätöksen 2011/860/YUTP (2), jolla muutettiin päätöstä 2010/800/YUTP.

(3)

Korean demokraattinen kansantasavalta suoritti 12 päivänä helmikuuta 2013 ydinkokeen turvallisuusneuvoston päätöslauselmien 1718 (2006), 1874 (2009) ja 2087 (2013) mukaisten kansainvälisten velvoitteidensa vastaisesti aiheuttaen näin vakavan uhkan alueelliselle ja kansainväliselle rauhalle ja turvallisuudelle.

(4)

Neuvosto hyväksyi 18 päivänä helmikuuta 2013 päätöksen 2013/88/YUTP (3), jolla muutettiin päätöstä 2010/800/YUTP ja muun muassa pantiin täytäntöön turvallisuusneuvoston päätöslauselma 2087 (2013).

(5)

YK:n turvallisuusneuvosto antoi 7 päivänä maaliskuuta 2013 päätöslauselman 2094 (2013), jossa tuomittiin jyrkästi Korean demokraattisen kansantasavallan 12 päivänä helmikuuta 2013 tekemä ydinkoe, joka on YK:n turvallisuusneuvoston asiaan liittyvien päätöslauselmien vastainen ja räikeässä ristiriidassa niiden kanssa.

(6)

Lisäksi turvallisuusneuvoston päätöslauselmalla 2094 (2013) laajennetaan päätöslauselman 1718 (2006) 8 kohdan c alakohdassa määrätty velvoite estää teknisen koulutuksen, neuvonnan, palvelun ja avun antaminen Korean demokraattiselle kansantasavallalle käsittämään päätöslauselman 2094 (2013) 20 kohdassa tarkoitetut tuotteet, tarvikkeet, laitteet, tavarat ja teknologia sekä kyseisen päätöslauselman 22 kohdassa tarkoitetut tuotteet, minkä lisäksi siinä määrätään, että näitä toimenpiteitä sovelletaan myös välityspalveluihin ja välillisiin palveluihin.

(7)

Turvallisuusneuvoston päätöslauselmalla 2094 (2013) myös laajennetaan päätöslauselman 1718 (2006) 8 kohdan d alakohdan mukaiset taloudelliset rajoitukset koskemaan muita henkilöitä ja yhteisöjä ja luetteloon merkittyjen henkilöiden ja yhteisöjen puolesta tai johdolla toimivia henkilöitä ja yhteisöjä sekä näiden omistuksessa tai määräysvallassa olevia yhteisöjä.

(8)

Turvallisuusneuvoston päätöslauselmalla 2094 (2013) myös laajennetaan päätöslauselman 1718 (2006) 8 kohdan e alakohdan mukaiset matkustusrajoitukset koskemaan muita henkilöitä ja luetteloon merkittyjen henkilöiden puolesta tai johdolla toimivia henkilöitä.

(9)

Lisäksi turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 2094 (2013) määrätään, että päätöslauselman 1718 (2006) 8 kohdan e alakohdassa määrättyjä matkustusrajoituksia sovelletaan myös henkilöihin, joiden jokin valtio katsoo työskentelevän luetteloon merkityn henkilön tai yhteisön puolesta tai johdolla tai avustavan pakotteiden kiertämisessä taikka toimivan vastoin päätöslauselmien 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) tai 2094 (2013) määräyksiä.

(10)

Turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 2094 (2013) määrätään myös, että luetteloon merkityn henkilön tai yhteisön puolesta tai johdolla työskentelevä tai pakotteiden kiertämisessä avustava taikka päätöslauselmien 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) tai 2094 (2013) määräysten vastaisesti toimiva Korean demokraattisen kansantasavallan kansalainen on karkotettava maasta.

(11)

Lisäksi turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 2094 (2013) määrätään, että valtioiden on estettävä rahoituspalvelujen tarjoaminen ja sellaisten varojen, muun omaisuuden tai muiden resurssien, mukaan lukien käteinen raha, siirtäminen valtioiden alueelle, alueen kautta tai alueelta käsin, jotka liittyvät toimiin, joilla voitaisiin edistää Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmia, ballististen ohjusten ohjelmia tai muita päätöslauselmilla 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) tai 2094 (2013) kiellettyjä toimia taikka näillä päätöslauselmilla määrättyjen toimenpiteiden kiertämistä.

(12)

Turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 2094 (2013) kehotetaan myös valtioita toteuttamaan toimenpiteitä, joilla kielletään Korean demokraattisen kansantasavallan pankkien uusien konttoreiden, tytäryhtiöiden tai edustustojen avaaminen niiden alueella ja joilla kielletään Korean demokraattisen kansantasavallan pankkeja perustamasta uusia yhteisyrityksiä, hankkimasta omistusosuutta taikka perustamasta tai pitämästä yllä kirjeenvaihtajapankkisuhteita niiden lainkäyttövaltaan kuuluvien pankkien kanssa. Valtioiden olisi myös toteutettava toimenpiteitä, joilla kielletään niiden alueella toimivia tai niiden lainkäyttövaltaan kuuluvia pankkeja avaamasta edustustoja, tytäryhtiöitä tai pankkitilejä Korean demokraattisessa kansantasavallassa.

(13)

Lisäksi turvallisuusneuvoston päätöslauselmalla 2094 (2013) kielletään julkisen taloudellisen tuen myöntäminen Korean demokraattisen kansantasavallan kanssa käytävää kauppaa varten, jos tällainen taloudellinen tuki voisi edistää Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmia, ballististen ohjusten ohjelmia tai muita päätöslauselmilla 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) tai 2094 (2013) kiellettyjä toimia taikka näillä päätöslauselmilla määrättyjen toimenpiteiden kiertämistä.

(14)

Turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 2094 (2013) määrätään myös velvoitteesta tarkastaa kaikki rahti, joka on peräisin Korean demokraattisesta kansantasavallasta tai sinne tarkoitettu tai jota Korean demokraattinen kansantasavalta tai sen kansalaiset taikka niiden puolesta toimivat henkilöt tai yhteisöt välittävät tai jonka kulkua ne helpottavat, jos on perusteltua syytä olettaa, että rahti sisältää kiellettyjä tuotteita. Jos alus kieltäytyy tarkastuksesta, siltä on evättävä maahanpääsy.

(15)

Turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 2094 (2013) kehotetaan valtioita myös kieltämään ilma-alusten lentoonlähtö, laskeutuminen tai ylilento valtioiden alueella, jos on perusteltua syytä olettaa, että ilma-aluksella on kiellettyjä tuotteita.

(16)

Lisäksi turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 2094 (2013) ulotetaan päätöslauselman 1718 (2006) 8 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettujen asetarvikkeiden ja sotilasteknologian toimitusta, myyntiä tai siirtoa koskeva kielto muihin tarvikkeisiin ja teknologiaan.

(17)

Turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 2094 (2013) kehotetaan myös kaikkia valtioita estämään kaikkien tuotteiden toimitus, myynti tai siirto Korean demokraattiseen kansantasavaltaan tai Korean demokraattisesta kansantasavallasta taikka Korean demokraattisen kansantasavallan kansalaisille tai kansalaisilta, jos valtio katsoo, että tuotteilla voidaan edistää Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmia, ballististen ohjusten ohjelmia tai päätöslauselmilla 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) tai 2094 (2013) kiellettyjä toimia.

(18)

Turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 2094 (2013) täsmennetään termi ‧ylellisyystuotteet‧.

(19)

Lisäksi turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 2094 (2013) kehotetaan kaikkia valtioita noudattamaan erityistä tarkkaavaisuutta Korean demokraattisen kansantasavallan diplomaattihenkilöstön suhteen.

(20)

Tässä päätöksessä kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan periaatteita, jotka vahvistetaan erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa, varsinkin oikeutta tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, omistusoikeutta ja oikeutta henkilötietojen suojaan. Tätä päätöstä olisi sovellettava näiden oikeuksien ja periaatteiden mukaisesti.

(21)

Tässä päätöksessä noudatetaan myös täysin Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan mukaisia jäsenvaltioiden velvoitteita ja otetaan huomioon turvallisuusneuvoston päätöslauselmien oikeudellisesti sitova luonne.

(22)

Päätös 2010/800/YUTP olisi selkeyden vuoksi kumottava ja korvattava uudella päätöksellä.

(23)

Unionin lisätoimet ovat tarpeen tiettyjen toimenpiteiden panemiseksi täytäntöön,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

I   LUKU

VIENTI- JA TUONTIRAJOITUKSET

1 artikla

1.   Kielletään seuraavien tuotteiden ja teknologian, mukaan lukien ohjelmistot, suora tai välillinen toimittaminen, myynti ja siirto Korean demokraattiseen kansantasavaltaan jäsenvaltioiden kansalaisten toimesta tai jäsenvaltioiden alueen kautta tai alueelta käsin tai jäsenvaltion lipun alla purjehtivaa alusta tai jäsenvaltiossa rekisteröityä ilma-alusta käyttäen riippumatta siitä, ovatko mainitut tuotteet tai teknologia peräisin jäsenvaltioiden alueelta:

a)

aseet ja kaikenlaiset niihin liittyvät tarvikkeet, mukaan lukien ampuma-aseet jab -tarvikkeet, sotilasajoneuvot ja -laitteet, puolisotilaalliset tarvikkeet ja edellä mainittuihin tarkoitetut varaosat, lukuun ottamatta muita kuin taisteluajoneuvoja, jotka on valmistettu luodinkestävästä materiaalista tai varustettu luodinkestävillä tarvikkeilla ja jotka on tarkoitettu käytettäviksi yksinomaan Korean demokraattisessa tasavallassa olevan unionin ja sen jäsenvaltioiden henkilöstön suojaamiseen;

b)

kaikki turvallisuusneuvoston tai turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1718 (2006) 12 kohdan nojalla perustetun komitean, jäljempänä ‧pakotekomitea‧, päätöslauselman 1718 (2006) 8 kohdan a alakohdan ii alakohdan, päätöslauselman 2087 (2013) 5 kohdan b alakohdan ja päätöslauselman 2094 (2013) 20 kohdan mukaisesti määrittämät tuotteet, tarvikkeet, laitteet, tavarat ja teknologia, jotka voisivat edistää Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmia, ballististen ohjusten ohjelmia tai muita joukkotuhoaseohjelmia;

c)

eräät muut tuotteet, tarvikkeet, laitteet, tavarat ja teknologia, jotka voisivat edistää Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmia, ballististen ohjusten ohjelmia tai muita joukkotuhoaseohjelmia tai jotka voisivat edistää sen sotilastoimia ja joihin sisältyvät kaikki kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskevan yhteisön valvontajärjestelmän perustamisesta 5 päivänä toukokuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009 (4) liitteessä I luetellut kaksikäyttötuotteet ja -teknologia. Unioni toteuttaa tarvittavat toimenpiteet määrittääkseen, mitkä tuotteet kuuluvat tämän säännöksen soveltamisalaan;

d)

ballististen ohjusten alaan liittyvät tietyt keskeiset komponentit, kuten tietyt ballististen ohjusten järjestelmissä käytettävät alumiinilajit. Unioni toteuttaa tarvittavat toimenpiteet määrittääkseen, mitkä tuotteet kuuluvat tämän säännöksen soveltamisalaan;

e)

muut tuotteet, joilla voitaisiin edistää Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmia tai ballististen ohjusten ohjelmia, turvallisuusneuvoston päätöslauselmilla 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) tai 2094 (2013) taikka tällä päätöksellä kiellettyjä toimia tai näiden päätöslauselmien tai tämän päätöksen mukaisten toimenpiteiden kiertämistä. Unioni toteuttaa tarvittavat toimenpiteet määrittääkseen, mitkä tuotteet kuuluvat tämän säännöksen soveltamisalaan.

2.   Samoin kielletään:

a)

sellaisen teknisen koulutuksen, neuvonnan, palvelun, avun tai välityspalvelun taikka muun välillisen palvelun antaminen, joka liittyy 1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin tai teknologiaan tai kyseisten tuotteiden toimitukseen, valmistukseen, huoltoon ja käyttöön, suoraan tai välillisesti Korean demokraattisessa kansantasavallassa oleville henkilöille, yhteisöille tai elimille tai Korean demokraattisessa kansantasavallassa käytettäväksi;

b)

edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin tai teknologiaan liittyvän rahoituksen tai rahoitustuen myöntäminen, mukaan lukien erityisesti avustukset, lainat ja vientiluottovakuutukset sekä vakuutukset ja jälleenvakuutukset, näiden tuotteiden ja teknologian myyntiin, toimittamiseen, siirtoon tai vientiin sekä niihin liittyvän teknisen koulutuksen, neuvonnan, palvelun, avun tai välityspalvelun antamiseen suoraan tai välillisesti Korean demokraattisessa kansantasavallassa oleville henkilöille, yhteisöille tai elimille tai Korean demokraattisessa kansantasavallassa käytettäväksi;

c)

osallistuminen tietoisesti tai tahallisesti toimintaan, jonka tarkoituksena tai tuloksena on a tai b alakohdassa tarkoitetun kiellon kiertäminen.

3.   Kielletään myös 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden ja teknologian hankinta Korean demokraattisesta kansantasavallasta jäsenvaltioiden kansalaisten toimesta tai jäsenvaltion lipun alla purjehtivaa alusta tai jäsenvaltiossa rekisteröityä ilma-alusta käyttäen sekä 2 kohdassa tarkoitetun teknisen koulutuksen, neuvonnan, palvelun, avun, rahoituksen ja rahoitustuen antaminen jäsenvaltioiden kansalaisille Korean demokraattisen kansantasavallan toimesta riippumatta siitä, ovatko ne peräisin Korean demokraattisen kansantasavallan alueelta.

2 artikla

Kielletään kullan ja jalometallien sekä timanttien suora tai välillinen myynti ja kuljettaminen Korean demokraattisen kansantasavallan hallitukselle, sen julkisyhteisöille, yhtiöille ja virastoille sekä Korean demokraattisen kansantasavallan keskuspankille, samoin kuin niiden puolesta tai johdolla toimiville henkilöille ja yhteisöille tai näiden omistuksessa tai määräysvallassa oleville yhteisöille, sekä kullan, jalometallien ja timanttien suora tai välillinen osto mainituilta tahoilta tai välitys mainittujen tahojen hyväksi. Unioni toteuttaa tarvittavat toimenpiteet määrittääkseen, mitkä tuotteet kuuluvat tämän säännöksen soveltamisalaan.

3 artikla

Kielletään Korean demokraattisen kansantasavallan valuuttayksikön määräisten vasta painettujen tai vasta lyötyjen taikka liikkeeseen laskemattomien seteleiden ja metallirahojen toimittaminen Korean demokraattisen kansantasavallan keskuspankille tai sen hyödynnettäväksi.

4 artikla

Kielletään ylellisyystuotteiden suora tai välillinen toimittaminen, myynti tai siirto Korean demokraattiseen kansantasavaltaan jäsenvaltioiden kansalaisten toimesta tai jäsenvaltioiden alueen kautta tai alueelta käsin tai jäsenvaltion lipun alla purjehtivaa alusta tai jäsenvaltiossa rekisteröityä ilma-alusta käyttäen riippumatta siitä, ovatko kyseiset tuotteet peräisin jäsenvaltioiden alueelta. Unioni toteuttaa tarvittavat toimenpiteet määrittääkseen, mitkä tuotteet kuuluvat tämän säännöksen soveltamisalaan.

II   LUKU

KAUPALLE MYÖNNETTÄVÄÄ RAHOITUSTUKEA KOSKEVAT RAJOITUKSET

5 artikla

Jäsenvaltiot eivät saa myöntää julkista taloudellista tukea Korean demokraattisen kansantasavallan kanssa käytävää kauppaa varten, mukaan lukien vientiluottojen, -takuiden tai -vakuutuksen myöntäminen, tällaiseen kauppaan osallistuville kansalaisilleen tai yhteisöilleen, jos tällainen taloudellinen tuki voisi edistää Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmia, ballististen ohjusten ohjelmia tai muita joukkotuhoaseohjelmia tai -toimintoja tai muita turvallisuusneuvoston päätöslauselmilla 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) tai 2094 (2013) taikka tällä päätöksellä kiellettyjä toimia tai näiden päätöslauselmien tai tämän päätöksen mukaisten toimenpiteiden kiertämistä.

III   LUKU

RAHOITUSALA

6 artikla

Jäsenvaltiot eivät saa tehdä Korean demokraattiselle kansantasavallalle myönnettäviä avustuksia, rahoitustukea tai pehmeäehtoisia luottoja koskevia uusia sitoumuksia muihin kuin siviiliväestön tarpeita suoraan vastaaviin humanitaarisiin ja kehitystarkoituksiin tai ydinaseriisunnan edistämiseen, eivät myöskään osallistuessaan kansainvälisten rahoituslaitosten toimintaan. Jäsenvaltioiden on myös noudatettava tarkkaavaisuutta nykyisten sitoumusten vähentämiseksi ja, jos mahdollista, niiden lopettamiseksi.

7 artikla

1.   Jotta estetään rahoituspalvelujen tarjoaminen ja sellaisten varojen, muun omaisuuden tai muiden resurssien, käteinen raha mukaan lukien, jotka voisivat edistää Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmia, ballististen ohjusten ohjelmia tai muita joukkotuhoaseohjelmia tai -toimintoja tai muita turvallisuusneuvoston päätöslauselmilla 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) tai 2094 (2013) taikka tällä päätöksellä kiellettyjä toimia tai näiden päätöslauselmien tai tämän päätöksen mukaisten toimenpiteiden kiertämistä, siirtäminen jäsenvaltioiden alueelle, jäsenvaltioiden alueen kautta tai jäsenvaltioiden alueelta käsin taikka jäsenvaltioiden kansalaisille tai jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaisesti järjestäytyneille yhteisöille tai jäsenvaltioiden lainkäyttövaltaan kuuluville henkilöille tai rahoituslaitoksille taikka näiden toimesta, jäsenvaltioiden on kansallisten viranomaistensa määräysten ja lainsäädäntönsä mukaisesti valvottava tehostetusti lainkäyttövaltaansa kuuluvien rahoituslaitosten toimintaa seuraavien kanssa:

a)

pankit, joiden kotipaikka on Korean demokraattisessa kansantasavallassa;

b)

sellaisten pankkien, joiden kotipaikka on Korean demokraattisessa kansantasavallassa, jäsenvaltioiden lainkäyttövaltaan kuuluvat konttorit ja tytäryhtiöt liitteessä IV olevan luettelon mukaisesti;

c)

sellaisten pankkien, joiden kotipaikka on Korean demokraattisessa kansantasavallassa, jäsenvaltioiden lainkäyttövaltaan kuulumattomat konttorit ja tytäryhtiöt liitteessä V olevan luettelon mukaisesti; ja

d)

rahoitusyhteisöt, joiden kotipaikka ei ole Korean demokraattisessa kansantasavallassa ja jotka eivät kuulu jäsenvaltioiden lainkäyttövaltaan, mutta jotka ovat sellaisten henkilöiden ja yhteisöjen määräysvallassa, joiden kotipaikka on Korean demokraattisessa kansantasavallassa, liitteessä V olevan luettelon mukaisesti,

jotta voidaan välttää, että tällainen toiminta edistää Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmia, ballististen ohjusten ohjelmia tai muita joukkotuhoaseohjelmia tai -toimintoja.

2.   Tässä tarkoituksessa rahoituslaitoksilta on vaadittava, että ne toiminnassaan 1 kohdassa tarkoitettujen pankkien ja rahoitusyhteisöjen kanssa:

a)

tarkkailevat jatkuvasti tilitapahtumia, mukaan lukien asiakkaan tunnistamista ja huolellisuusvelvollisuutta koskevien ohjelmiensa sekä rahanpesua ja terrorismin rahoitusta koskevien velvoitteidensa mukaisesti;

b)

vaativat täydentämään kaikki ne maksumääräysten tietokentät, jotka liittyvät kyseisen maksumääräyksen antajaan ja edunsaajaan, ja jos näitä tietoja ei anneta, hylkäävät tapahtuman;

c)

säilyttävät kaikki maksutapahtumia koskevat tiedot viiden vuoden ajan ja antavat ne pyydettäessä kansallisten viranomaisten käyttöön;

d)

jos ne epäilevät tai niillä on perusteltua syytä epäillä, että varoilla voitaisiin edistää Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmia, ballististen ohjusten ohjelmia tai muita joukkotuhoaseohjelmia tai -toimintoja, ilmoittavat viipymättä epäilyksistään rahanpesun selvittelykeskukselle tai muulle asianomaisen jäsenvaltion nimeämälle toimivaltaiselle viranomaiselle. Rahanpesun selvittelykeskuksella tai muulla tällaisella toimivaltaisella viranomaisella on oltava välittömästi tai välillisesti ja riittävän nopeasti käytettävissään rahoitusta, hallintoa ja lainkäyttöä koskevat tiedot, joita se tarvitsee voidakseen hoitaa asianmukaisesti tehtävänsä, muun muassa epäilyttäviä maksutapahtumia koskevien ilmoitusten analysoimisen.

8 artikla

1.   Kielletään Korean demokraattisen kansantasavallan pankkien, Korean demokraattisen kansantasavallan keskuspankki, sen konttorit ja tytäryhtiöt sekä muut 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut rahoitusyhteisöt mukaan lukien, uusien konttoreiden, tytäryhtiöiden tai edustustojen avaaminen jäsenvaltioiden alueella.

2.   Kielletään Korean demokraattisen kansantasavallan pankkeja, Korean demokraattisen kansantasavallan keskuspankki, sen konttorit ja tytäryhtiöt sekä muut 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut rahoitusyhteisöt mukaan lukien:

a)

perustamasta uusia yhteisyrityksiä jäsenvaltioiden lainkäyttövaltaan kuuluvien pankkien kanssa;

b)

hankkimasta omistusoikeutta jäsenvaltioiden lainkäyttövaltaan kuuluvissa pankeissa;

c)

perustamasta kirjeenvaihtajapankkisuhteita jäsenvaltioiden lainkäyttövaltaan kuuluvien pankkien kanssa,

d)

ylläpitämästä kirjeenvaihtajapankkisuhteita jäsenvaltioiden lainkäyttövaltaan kuuluvien pankkien kanssa, jos jäsenvaltioilla on tietoja, joiden mukaan on perusteltua syytä epäillä, että tällainen toiminta voisi edistää Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmia tai ballististen ohjusten ohjelmia tai muita turvallisuusneuvoston päätöslauselmilla 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) tai 2094 (2013) taikka tällä päätöksellä kiellettyjä toimia tai näiden päätöslauselmien tai tämän päätöksen mukaisten toimenpiteiden kiertämistä.

3.   Jäsenvaltioiden alueella toimivia tai niiden lainkäyttövaltaan kuuluvia rahoituslaitoksia kielletään avaamasta edustustoja, tytäryhtiöitä tai pankkitilejä Korean demokraattisessa kansantasavallassa.

9 artikla

Kielletään 18 päivän helmikuuta 2013 jälkeen liikkeeseen laskettujen Korean demokraattisen kansantasavallan tai sen takaamien joukkovelkakirjojen suora tai välillinen myynti Korean demokraattiselle kansantasavallalle, sen julkisyhteisöille, yhtiöille ja virastoille, Korean demokraattisen kansantasavallan keskuspankille tai sellaisille pankeille, joiden kotipaikka on Korean demokraattisessa kansantasavallassa, tai sellaisten pankkien, joiden kotipaikka on Korean demokraattisessa kansantasavallassa, jäsenvaltioiden lainkäyttövaltaan kuuluville ja kuulumattomille konttoreille ja tytäryhtiöille sekä sellaisille rahoitusyhteisöille, joiden kotipaikka ei ole Korean demokraattisessa kansantasavallassa ja jotka eivät kuulu jäsenvaltioiden lainkäyttövaltaan mutta jotka ovat sellaisten henkilöiden ja yhteisöjen määräysvallassa, joiden kotipaikka on Korean demokraattisessa kansantasavallassa, samoin kuin niiden puolesta tai johdolla toimiville henkilöille ja yhteisöille tai näiden omistuksessa tai määräysvallassa oleville yhteisöille, sekä kyseisten joukkovelkakirjojen suora tai välillinen osto mainituilta tahoilta ja niiden välitys mainituille tahoille sekä tällaisten joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskussa avustaminen.

IV   LUKU

KULJETUSALA

10 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on tarkastettava alueellaan, myös lentoasemillaan ja merisatamissaan, kansallisten viranomaistensa määräysten ja lainsäädäntönsä mukaisesti sekä kansainvälistä oikeutta noudattaen kaikki Korean demokraattiseen kansantasavaltaan lähtevä ja sieltä saapuva rahti tai alueensa kautta kulkeva rahti tai rahti, jota Korean demokraattinen kansantasavalta tai sen kansalaiset taikka näiden puolesta toimivat henkilöt tai yhteisöt välittävät tai jonka kulkua ne helpottavat, jos niillä on perusteltua syytä olettaa, että rahti sisältää tuotteita, joiden toimitus, myynti, siirto tai vienti on kiellettyä turvallisuusneuvoston päätöslauselmien 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) tai 2094 (2013) taikka tämän päätöksen nojalla.

2.   Jäsenvaltioiden on tarkastettava aluksia lippuvaltion suostumuksella avomerellä, jos niillä on perusteltua syytä olettaa, että tällaisten alusten rahti sisältää tuotteita, joiden toimitus, myynti, siirto tai vienti on kiellettyä tämän päätöksen nojalla.

3.   Jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyötä kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti 1 ja 2 kohdan mukaisissa tarkastuksissa.

4.   Ilma-aluksilta ja aluksilta, jotka kuljettavat rahtia Korean demokraattiseen kansantasavaltaan tai sieltä pois, on vaadittava saapumista tai lähtemistä edeltävä ylimääräinen tietojen antaminen kaikista tavaroista, jotka tuodaan jäsenvaltioon tai viedään sieltä.

5.   Jos suoritetaan 1 tai 2 kohdassa tarkoitettu tarkastus, jäsenvaltioiden on takavarikoitava ja hävitettävä tuotteet, joiden toimitus, myynti, siirto tai vienti on kiellettyä tämän päätöksen nojalla turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1874 (2009) 14 kohdan ja päätöslauselman 2087 (2013) 8 kohdan mukaisesti.

6.   Jäsenvaltioiden on kiellettävä sellaisten alusten pääsy satamiinsa, jotka ovat kieltäytyneet tarkastuksesta sen jälkeen, kun aluksen lippuvaltio on antanut siihen luvan, tai jos Korean demokraattisen kansantasavallan lipun alla purjehtiva alus on kieltäytynyt turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1874 (2009) 12 kohdan mukaisesta tarkastuksesta.

7.   Edellä olevaa 6 kohtaa ei sovelleta, jos satamaan pääsyä vaaditaan tarkastusta varten tai jos kyseessä on hätätilanne tai aluksen palaaminen lähtösatamaansa.

11 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on kiellettävä ilma-alusten laskeutuminen, lentoonlähtö tai ylilento alueellaan, jos niillä on perusteltua syytä olettaa, että rahti sisältää tuotteita, joiden toimitus, myynti, siirto tai vienti on kiellettyä turvallisuusneuvoston päätöslauselmien 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) tai 2094 (2013) taikka tämän päätöksen nojalla.

2.   Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta pakkolaskutilanteessa.

12 artikla

Kielletään jäsenvaltioiden kansalaisten harjoittama tai jäsenvaltioiden alueelta käsin tapahtuva polttoaine- tai aluksille suunnattujen täydennyspalvelujen tai muiden huoltopalvelujen tarjoaminen Korean demokraattisen kansantasavallan aluksille, jos on perusteltua syytä olettaa, että tällaisten alusten rahti sisältää tuotteita, joiden toimitus, myynti, siirto tai vienti on kiellettyä tämän päätöksen nojalla, paitsi jos tällaisten palvelujen tarjoaminen on tarpeen humanitaarisia tarkoituksia varten, tai kunnes rahti on tarkastettu ja tarvittaessa takavarikoitu ja hävitetty 10 artiklan 1, 2 ja 5 kohdan mukaisesti.

V   LUKU

MAAHANPÄÄSYÄ JA OLESKELUA KOSKEVAT RAJOITUKSET

13 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet estääkseen seuraavien henkilöiden pääsyn alueelleen tai kulun alueensa kautta:

a)

liitteessä I luetellut, pakotekomitean tai turvallisuusneuvoston nimeämät henkilöt ja heidän perheenjäsenensä tai heidän puolestaan tai johdollaan toimivat henkilöt, jotka ovat vastuussa Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmiin, ballististen ohjusten ohjelmiin tai muihin joukkotuhoaseohjelmiin liittyvästä Korean demokraattisen kansantasavallan politiikasta, mukaan lukien sen tukeminen tai edistäminen;

b)

liitteessä II luetellut henkilöt, jotka eivät kuulu liitteeseen I ja:

i)

jotka ovat vastuussa Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmista, ballististen ohjusten ohjelmista tai muista joukkotuhoaseohjelmista, mukaan lukien niiden tukeminen ja edistäminen, tai heidän puolestaan tai johdollaan toimivat henkilöt;

ii)

jotka tarjoavat rahoituspalveluja ja sellaisten varojen, muun omaisuuden tai muiden resurssien, jotka voisivat edistää Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmia, ballististen ohjusten ohjelmia tai muita joukkotuhoaseohjelmia, siirtämistä jäsenvaltioiden alueelle, jäsenvaltioiden alueen kautta tai jäsenvaltioiden alueelta käsin tai jäsenvaltioiden kansalaisille tai jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaisesti järjestäytyneille yhteisöille tai jäsenvaltioiden alueella oleskeleville henkilöille tai jäsenvaltioiden alueelle sijoittautuneille rahoituslaitoksille tai näiden toimesta;

iii)

jotka osallistuvat, myös rahoituspalveluja tarjoamalla, aseiden ja kaikenlaisten niihin liittyvien tarvikkeiden toimittamiseen Korean demokraattiselle kansantasavallalle tai niiden toimittamiseen sieltä tai jotka osallistuvat sellaisten tuotteiden, tarvikkeiden, laitteiden, tavaroiden ja teknologian, jotka voisivat edistää Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmia, ballististen ohjusten ohjelmia tai muita joukkotuhoaseohjelmia, toimittamiseen Korean demokraattiselle kansantasavallalle.

c)

tämän päätöksen liitteessä III luetellut, liitteessä I tai II lueteltujen henkilöiden tai yhteisöjen puolesta tai johdolla toimivat henkilöt, jotka eivät kuulu liitteeseen I tai II, tai henkilöt, jotka avustavat pakotteiden kiertämisessä taikka toimivat vastoin turvallisuusneuvoston päätöslauselmien 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) tai 2094 (2013) tai tämän päätöksen säännöksiä.

2.   Edellä olevaa 1 kohdan a alakohtaa ei sovelleta, jos pakotekomitea tapauskohtaisesti katsoo, että matkustaminen on perusteltua humanitaarisista syistä, mukaan lukien uskonnolliset velvoitteet, tai jos pakotekomitea toteaa, että poikkeus muuten edistäisi turvallisuusneuvoston päätöslauselmien 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) tai 2094 (2013) tavoitteiden saavuttamista.

3.   Edellä oleva 1 kohta ei velvoita jäsenvaltiota kieltämään omien kansalaistensa pääsyä alueelleen.

4.   Edellä oleva 1 kohta ei vaikuta tapauksiin, joissa jokin kansainvälisen oikeuden velvoite sitoo jäsenvaltiota, erityisesti:

a)

kansainvälisen hallitustenvälisen järjestön isäntämaana;

b)

Yhdistyneiden kansakuntien koolle kutsuman tai sen puitteissa järjestettävän kansainvälisen konferenssin isäntämaana;

c)

erioikeuksia ja vapauksia myöntävän monenvälisen sopimuksen nojalla;

d)

Pyhän istuimen (Vatikaanivaltio) ja Italian välillä vuonna 1929 tehdyn sopimuksen (lateraanisopimus) nojalla.

5.   Mitä 4 kohdassa säädetään, katsotaan koskevan myös tapauksia, joissa jäsenvaltio toimii Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) isäntämaana.

6.   Neuvostolle on asianmukaisesti ilmoitettava kaikista tapauksista, joissa jäsenvaltio myöntää poikkeuksen 4 tai 5 kohdan nojalla.

7.   Jäsenvaltiot voivat myöntää poikkeuksia 1 kohdan b alakohdan nojalla toteutettavista toimenpiteistä, jos matkustaminen on perusteltua pakottavista humanitaarisista syistä tai sellaisiin hallitustenvälisiin kokouksiin osallistumista varten, unionin järjestämät tai Etyjin puheenjohtajavaltiona toimivan jäsenvaltion isännöimät kokoukset mukaan lukien, joissa käydään demokratiaa, ihmisoikeuksia ja oikeusvaltiota Korean demokraattisessa kansantasavallassa välittömästi edistävää poliittista vuoropuhelua.

8.   Jäsenvaltion, joka haluaa myöntää 7 kohdassa tarkoitettuja poikkeuksia, on ilmoitettava siitä neuvostolle kirjallisesti. Poikkeus katsotaan myönnetyksi, jollei yksi tai useampi neuvoston jäsen vastusta sitä kirjallisesti kahden työpäivän kuluessa ehdotettua poikkeusta koskevan ilmoituksen vastaanottamisesta. Jos yksi tai useampi neuvoston jäsen esittää vastalauseen, neuvosto voi määräenemmistöllä päättää myöntää ehdotetun poikkeuksen.

9.   Edellä olevaa 1 kohdan c alakohtaa ei sovelleta Korean demokraattisen kansantasavallan hallituksen edustajien kauttakulkuun Yhdistyneiden kansakuntien päämajaan Yhdistyneisiin kansakuntiin liittyvissä asioissa.

10.   Jos jäsenvaltio 4, 5, 7 ja 9 kohdan nojalla sallii liitteessä I, II tai III lueteltujen henkilöiden pääsyn alueelleen tai kulun alueensa kautta, lupa saa koskea ainoastaan sitä tarkoitusta, johon se on myönnetty, ja niitä henkilöitä, joille se on myönnetty.

11.   Jäsenvaltioiden on noudatettava tarkkaavaisuutta ja pidättyväisyyttä, kun on kyse sellaisten henkilöiden pääsystä niiden alueelle tai kulusta niiden alueen kautta, jotka työskentelevät liitteessä I lueteltujen nimettyjen henkilöiden tai yhteisöjen puolesta tai näiden johdolla.

14 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on sovellettavaa kansallista ja kansainvälistä oikeutta noudattaen karkotettava alueeltaan Korean demokraattiseen kansantasavaltaan palauttamista varten Korean demokraattisen kansantasavallan kansalaiset, joiden ne katsovat toimivan liitteessä I tai II lueteltujen henkilöiden tai yhteisöjen puolesta tai johdolla tai joiden ne katsovat avustavan pakotteiden kiertämisessä taikka toimivan vastoin turvallisuusneuvoston päätöslauselmien 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) tai 2094 (2013) taikka tämän päätöksen säännöksiä.

2.   Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta, jos henkilön läsnäolo on tarpeen oikeusprosessin päätökseen saattamista tai yksinomaan lääketieteellisiä, turvallisuuteen liittyviä tai muita humanitaarisia tarpeita varten.

VI   LUKU

VAROJEN JA TALOUDELLISTEN RESURSSIEN JÄÄDYTTÄMINEN

15 artikla

1.   Kaikki varat ja taloudelliset resurssit, jotka kuuluvat suoraan tai välillisesti seuraaville tai ovat suoraan tai välillisesti seuraavien omistuksessa, hallussa tai määräysvallassa:

a)

liitteessä I luetellut henkilöt ja yhteisöt, joiden pakotekomitea tai turvallisuusneuvosto katsoo osallistuvan Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmiin, ballististen ohjusten ohjelmiin tai muihin joukkotuhoaseohjelmiin tai tukevan niitä, myös laittomin keinoin, tai tällaisten henkilöiden tai yhteisöjen puolesta tai johdolla toimivat henkilöt tai yhteisöt taikka niiden, myös laittomin keinoin, omistamat tai määräysvallassa olevat yhteisöt;

b)

liitteessä II luetellut henkilöt ja yhteisöt, jotka eivät kuulu liitteeseen I ja:

i)

jotka ovat vastuussa Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmista, ballististen ohjusten ohjelmista tai muista joukkotuhoaseohjelmista, mukaan lukien niiden tukeminen ja edistäminen, taikka tällaisten henkilöiden tai yhteisöjen puolesta tai johdolla toimivat henkilöt tai yhteisöt taikka niiden, myös laittomin keinoin, omistamat tai määräysvallassa olevat yhteisöt;

ii)

jotka tarjoavat rahoituspalveluja ja sellaisten varojen, muun omaisuuden tai muiden resurssien, jotka voisivat edistää Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmia, ballististen ohjusten ohjelmia tai muita joukkotuhoaseohjelmia, siirtämistä jäsenvaltioiden alueelle, jäsenvaltioiden alueen kautta tai jäsenvaltioiden alueelta käsin tai jäsenvaltioiden kansalaisille tai jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaisesti järjestäytyneille yhteisöille tai jäsenvaltioiden alueella oleskeleville henkilöille tai jäsenvaltioiden alueelle sijoittautuneille rahoituslaitoksille tai näiden toimesta, taikka niiden puolesta tai johdolla toimivat henkilöt tai yhteisöt taikka niiden omistamat tai määräysvallassa olevat yhteisöt;

iii)

jotka osallistuvat, myös rahoituspalveluja tarjoamalla, aseiden ja kaikenlaisten niihin liittyvien tarvikkeiden toimittamiseen Korean demokraattiselle kansantasavallalle tai niiden toimittamiseen sieltä tai jotka osallistuvat sellaisten tuotteiden, tarvikkeiden, laitteiden, tavaroiden ja teknologian, jotka voisivat edistää Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmia, ballististen ohjusten ohjelmia tai muita joukkotuhoaseohjelmia, toimittamiseen Korean demokraattiselle kansantasavallalle;

c)

tämän päätöksen liitteessä III luetellut, liitteessä I tai II lueteltujen henkilöiden tai yhteisöjen puolesta tai johdolla toimivat henkilöt ja yhteisöt, jotka eivät kuulu liitteeseen I tai II, tai henkilöt, jotka avustavat pakotteiden kiertämisessä taikka toimivat vastoin turvallisuusneuvoston päätöslauselmien 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) tai 2094 (2013) tai tämän päätöksen säännöksiä; jäädytetään.

2.   Varoja ja taloudellisia resursseja ei saa suoraan tai välillisesti asettaa 1 kohdassa tarkoitettujen henkilöiden tai yhteisöjen saataville tai asettaa niitä saataville niin, että kyseiset henkilöt tai yhteisöt hyötyvät niistä.

3.   Poikkeuksia voidaan myöntää sellaisten varojen ja taloudellisten resurssien osalta, jotka:

a)

ovat välttämättömiä perustarpeiden kattamiseksi, mukaan lukien elintarvikkeiden, vuokran tai kiinnelainan, lääkkeiden ja sairaanhoidon, verojen, vakuutusmaksujen ja julkisten palvelujen maksaminen;

b)

on tarkoitettu yksinomaan oikeudellisten palvelujen antamiseen liittyvien kohtuullisten palkkioiden maksamiseen ja näistä palveluista aiheutuneiden kulujen korvaamiseen; tai

c)

on tarkoitettu yksinomaan jäädytettyjen varojen ja taloudellisten resurssien tavanomaisesta säilyttämisestä tai hoidosta aiheutuvien palkkioiden tai palvelumaksujen maksamiseen kansallisen lainsäädännön mukaisesti,

sen jälkeen kun asianomainen jäsenvaltio on tarvittaessa ilmoittanut pakotekomitealle aikomuksestaan sallia pääsy tällaisiin varoihin ja taloudellisiin resursseihin, jollei pakotekomitea tee asiasta kielteistä päätöstä viiden työpäivän kuluessa ilmoituksen jättämisestä.

4.   Poikkeuksia voidaan myöntää myös sellaisten varojen ja taloudellisten resurssien osalta, jotka

a)

ovat välttämättömiä poikkeuksellisia kuluja varten. Asianomaisen jäsenvaltion on tarvittaessa ensin ilmoitettava asiasta pakotekomitealle ja saatava sen hyväksyntä; tai

b)

ovat tuomioistuimen, hallintoviranomaisen tai välimiesoikeuden antaman panttioikeuden tai päätöksen kohteena, jolloin varoja ja taloudellisia resursseja voidaan käyttää kyseisen panttioikeuden tai päätöksen täyttämiseksi edellyttäen, että panttioikeus tai päätös on annettu ennen päivää, jona pakotekomitea, turvallisuusneuvosto tai neuvosto on nimennyt 1 kohdassa tarkoitetun henkilön tai yhteisön, ja että panttioikeus tai päätös ei hyödytä 1 kohdassa tarkoitettua henkilöä tai yhteisöä. Asianomaisen jäsenvaltion on tarvittaessa ensin ilmoitettava asiasta pakotekomitealle.

5.   Edellä olevaa 2 kohtaa ei sovelleta seuraaviin jäädytetyille tileille lisättäviin määriin:

a)

näistä tileistä kertyvät korko- tai muut tuotot; tai

b)

maksut, jotka johtuvat sellaisista sopimuksista tai velvoitteista, jotka on tehty tai jotka ovat syntyneet ennen 14 päivää lokakuuta 2006,

edellyttäen, että kyseisiin korkotuottoihin, muihin tuottoihin ja maksuihin sovelletaan edelleen 1 kohtaa.

VII   LUKU

MUUT RAJOITTAVAT TOIMENPITEET

16 artikla

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet tarkkavaisuuden noudattamiseksi ja sen estämiseksi, että niiden alueella annetaan tai niiden kansalaiset antavat Korean demokraattisen kansantasavallan kansalaisille erikoisopetusta tai -koulutusta sellaisilla aloilla, jotka edistäisivät Korean demokraattisen kansantasavallan ydinalan toimia, joihin liittyy joukkotuhoaseiden leviämisen vaara, tai ydinasejärjestelmien kehittämistä.

17 artikla

Jäsenvaltioiden on noudatettava kansainvälisen oikeuden mukaisella tavalla erityistä tarkkaavaisuutta Korean demokraattisen kansantasavallan diplomaattihenkilöstön suhteen, jotta heitä estettäisiin edistämästä Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmia tai ballististen ohjusten ohjelmia, muita turvallisuusneuvoston päätöslauselmilla 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) tai 2094 (2013) taikka tällä päätöksellä kiellettyjä toimia tai näiden päätöslauselmien tai tämän päätöksen mukaisten toimenpiteiden kiertämistä.

VIII   LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET JA LOPPUSÄÄNNÖKSET

18 artikla

Liitteissä I, II tai III lueteltujen nimettyjen henkilöiden tai yhteisöjen tai muiden henkilöiden tai yhteisöjen Korean demokraattisessa kansantasavallassa, Korean demokraattisen kansantasavallan hallitus ja sen julkisyhteisöt, yhtiöt ja virastot mukaan lukien, taikka henkilöiden tai yhteisöjen, jotka esittävät vaateen tällaisen henkilön tai yhteisön välityksellä tai puolesta, vaateita, mukaan lukien korvausvaateet tai muut tämänkaltaiset vaateet kuten kuittausvaatimukset, sakot tai vakuudelliset vaatimukset, joukkovelkakirjan pidentämistä tai maksamista koskevat vaateet, ja rahoitusvakuudet, mukaan lukien remburssista tai vastaavasta välineestä johtuvat vaateet, ei oteta huomioon sellaisten sopimusten tai liiketoimien yhteydessä, joiden suorittamiseen ovat suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain vaikuttaneet turvallisuusneuvoston päätöslauselmien 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) ja 2094 (2013) nojalla päätetyt toimenpiteet, mukaan lukien unionin tai minkä tahansa jäsenvaltion toimenpiteet, joita turvallisuusneuvoston asiaan liittyvien päätösten täytäntöönpano merkitsee tai edellyttää tai jotka jollain tavalla liittyvät siihen, tai tässä päätöksessä tarkoitetut toimenpiteet.

19 artikla

1.   Neuvosto hyväksyy liitteen I muutokset turvallisuusneuvoston tai pakotekomitean päätösten perusteella.

2.   Neuvosto vahvistaa liitteissä II ja III olevat luettelot ja hyväksyy niihin tehtävät muutokset yksimielisesti jäsenvaltioiden tai unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen perusteella.

20 artikla

1.   Jos turvallisuusneuvosto tai pakotekomitea merkitsee luetteloon henkilön tai yhteisön, neuvosto sisällyttää kyseisen henkilön tai yhteisön liitteeseen I.

2.   Kun neuvosto päättää kohdistaa henkilöön tai yhteisöön 13 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa ja 15 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä, se muuttaa liitettä II tai III vastaavasti.

3.   Neuvosto antaa päätöksensä, myös luetteloon merkitsemisen perusteet, tiedoksi 1 ja 2 kohdassa tarkoitetulle henkilölle tai yhteisölle joko suoraan, jos osoite on tiedossa, tai julkaisemalla ilmoituksen, ja antaa kyseiselle henkilölle tai yhteisölle mahdollisuuden esittää huomautuksia.

4.   Jos huomautuksia tehdään tai jos esitetään olennaista uutta näyttöä, neuvosto tarkastelee päätöstään uudelleen ja ilmoittaa asiasta kyseiselle henkilölle tai yhteisölle.

21 artikla

1.   Liitteet I, II ja III sisältävät luetteloon merkittyjen henkilöiden ja yhteisöjen luetteloon merkitsemisen perusteet, jotka liitteen I osalta on toimittanut turvallisuusneuvosto tai pakotekomitea.

2.   Liitteet I, II ja III sisältävät myös saatavilla olevat, kyseessä olevien henkilöiden ja yhteisöjen tunnistamiseksi tarvittavat tiedot, jotka liitteen I osalta on toimittanut turvallisuusneuvosto tai pakotekomitea. Henkilön osalta tällaisia tietoja voivat olla nimi, peitenimet mukaan lukien, syntymäaika ja -paikka, kansalaisuus, passin ja henkilökortin numero, sukupuoli, osoite, jos se on tiedossa, ja työtehtävä tai ammatti. Yhteisöjen osalta tällaisia tietoja voivat olla nimet, rekisteröintiaika ja -paikka, rekisterinumero ja toimipaikka. Liitteessä I mainitaan myös päivä, jona turvallisuusneuvosto tai pakotekomitea on nimennyt henkilön tai yhteisön.

22 artikla

1.   Tätä päätöstä tarkastellaan uudelleen ja tarvittaessa muutetaan, erityisesti rajoittavien toimenpiteiden soveltamisalaan kuuluvien henkilö-, yhteisö- tai tuoteryhmien tai siihen lisättävien henkilöiden, yhteisöjen tai tuotteiden osalta, tai asiaa koskevien turvallisuusneuvoston päätöslauselmien huomioon ottamiseksi.

2.   Edellä 13 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa ja 15 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä tarkistetaan säännöllisin väliajoin ja vähintään 12 kuukauden välein. Niiden soveltaminen lopetetaan kyseessä olevien henkilöiden ja yhteisöjen osalta, jos neuvosto päättää 19 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen, että niiden soveltamisen edellytykset eivät enää täyty.

23 artikla

Kumotaan päätös 2010/800/YUTP.

24 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Luxemburgissa 22 päivänä huhtikuuta 2013.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. ASHTON


(1)  EUVL L 341, 23.12.2010, s. 32.

(2)  EUVL L 338, 21.12.2011, s. 56.

(3)  EUVL L 46, 19.2.2013, s. 28.

(4)  EUVL L 134, 29.5.2009, s. 1.


LIITE I

A.   Luettelo 13 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuista henkilöistä

 

Nimi

Peitenimi

Syntymäaika

Nimeämis-päivä

Muut tiedot

1.

Yun Ho-jin

Yun Ho-chin

13.10.1944

16.7.2009

Johtaja, Namchongang Trading Corporation, valvoo uraanin rikastamisohjelmaan tarvittavien laitteiden tuontia.

2.

Ri Je-son

Ri Che-son

1938

16.7.2009

Johtaja, atomienergiavirasto (General Bureau of Atomic Energy, GBAE), Korean demokraattisen kansantasavallan ydinenergiaohjelmaa ohjaava virasto; edistää useita ydinalan hankkeita, mukaan lukien GBAE:n valvonnassa olevat Yongbyon Nuclear Research Centre ja Namchongang Trading Corporation.

3.

Hwang Sok-hwa

 

 

16.7.2009

Johtaja, General Bureau of Atomic Energy (GBAE); osallistuu Korean demokraattisen kansantasavallan ydinenergiaohjelmaan; päällikkö, Scientific Guidance Bureau, GBAE; tiedekomitean jäsen, Joint Institute for Nuclear Research.

4.

Ri Hong-sop

 

1940

16.7.2009

Entinen johtaja, Yongbyon Nuclear Research Centre, valvoi kolmea keskeistä laitosta, jotka osallistuvat ydinasekelpoisen plutoniumin tuotantoon: polttoaineen tuotantolaitos, ydinreaktori ja jälleenkäsittelylaitos.

5.

Han Yu-ro

 

 

16.7.2009

Johtaja, Korea Ryongaksan General Trading Corporation; osallistuu Korean demokraattisen kansantasavallan ballistisia ohjuksia koskevaan ohjelmaan.

6.

Paek Chang-Ho

Pak Chang-Ho;

Paek Ch'ang-Ho

Passi: 381420754;

Passin myöntämispäivä: 7.12.2011;

Passin voimassaolon päättymispäivä: 7.12.2016; Syntymäaika: 18.6.1964; Syntymäpaikka: Kaesong, Pohjois-Korea

22.1.2013

Korean avaruusteknologian komitean satelliittiohjausaseman johtavassa asemassa oleva virkamies ja johtaja.

7.

Chang Myong-Chin

Jang Myong-Jin

Syntymäaika: 1966;

Vaihtoeht. syntymäaika: 1965

22.1.2013

Sohaen satelliittien laukaisukeskuksen pääjohtaja ja sen laukaisukeskuksen johtaja, jossa suoritettiin laukaisut 13.4. ja 12.12.2012.

8.

Ra Ky'ong-Su

 

 

22.1.2013

Ra Ky'ong-Su on Tanchon Commercial Bank (TCB) -pankin palveluksessa. Tässä ominaisuudessa hän hoiti TCB:n liiketoimia. Pakotekomitea nimesi TCB:n huhtikuussa 2009 Pohjois-Korean tärkeimmäksi rahoituslaitokseksi, joka rahoittaa tavanomaisten aseiden, ballististen ohjusten sekä niiden valmistamiseen ja kokoamiseen liittyvien tavaroiden myyntitoimintaa.

9.

Kim Kwang-il

 

 

22.1.2013

Kim Kwang-il on Tanchon Commercial Bank (TCB) -pankin palveluksessa. Tässä ominaisuudessa hän hoiti TCB:n ja Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) -yhtiön liiketoimia. Pakotekomitea nimesi TCB:n huhtikuussa 2009 Pohjois-Korean tärkeimmäksi rahoituslaitokseksi, joka rahoittaa tavanomaisten aseiden, ballististen ohjusten sekä niiden valmistamiseen ja kokoamiseen liittyvien tavaroiden myyntitoimintaa. Pakotekomitea nimesi KOMIDin huhtikuussa 2009, ja se on Pohjois-Korean ensisijainen asekauppias ja ballistisiin ohjuksiin ja tavanomaisiin aseisiin liittyvien tavaroiden ja laitteiden pääasiallinen viejä.

10.

Yo'n Cho'ng Nam

 

 

7.3.2013

Korea Mining Development Trading Corporationin (KOMID) pääedustaja. Pakotekomitea nimesi KOMIDin huhtikuussa 2009, ja se on Pohjois-Korean ensisijainen asekauppias ja ballistisiin ohjuksiin ja tavanomaisiin aseisiin liittyvien tavaroiden ja laitteiden pääasiallinen viejä.

11.

Ko Ch'o'l-Chae

 

 

7.3.2013

Korea Mining Development Trading Corporationin (KOMID) varapääedustaja. Pakotekomitea nimesi KOMIDin huhtikuussa 2009, ja se on Pohjois-Korean ensisijainen asekauppias jaballistisiin ohjuksiin ja tavanomaisiin aseisiin liittyvien tavaroiden ja laitteiden pääasiallinen viejä.

12.

Mun Cho'ng-Ch'o'l

 

 

7.3.2013

Mun Cho'ng-Ch'o'l on TCB:n virkailija. Tässä ominaisuudessa hän hoiti TCB:n liiketoimia. Pakotekomitea nimesi Tanchon Commercial Bankin huhtikuussa 2009, ja se on Pohjois-Korean tärkein rahoitusyhtiö, joka rahoittaa tavanomaisten aseiden, ballististen ohjusten sekä niiden valmistamiseen ja kokoamiseen liittyvien tavaroiden myyntitoimintaa.


B.   Luettelo 15 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuista yhteisöistä

 

Nimi

Peitenimi

Sijainti

Nimeämis-päivä

Muut tiedot

1.

Korea Mining Development Trading Corporation

CHANGGWANG SINYONG CORPORATION; EXTERNAL TECHNOLOGY GENERAL CORPORATION; DPRKN MINING DEVELOPMENT TRADING COOPERATION; ‧KOMID‧

Central District, Pjongjang, Pohjois-Korea;

24.4.2009

Ensisijainen asekauppias ja ballististisiin ohjuksiin ja tavanomaisiin aseisiin liittyvien tavaroiden ja laitteiden pääasiallinen viejä.

2.

Korea Ryonbong General Corporation

KOREA YONBONG GENERAL CORPORATION; LYONGAKSAN GENERAL TRADING CORPORATION

Pot'onggang District, Pjongjang, Pohjois-Korea; Rakwon-dong, Pothonggang District, Pjongjang, Pohjois-Korea

24.4.2009

Puolustusalan monialayritys, joka on erikoistunut hankintoihin Korean demokraattisen kansantasavallan puolustusteollisuudelle ja tukee valtion sotatarviketeollisuuden myyntitoimintaa.

3.

Tanchon Commercial Bank

CHANGGWANG CREDIT BANK; KOREA CHANGGWANG CREDIT BANK

Saemul 1-Dong Pyongchon District, Pjongjang, Pohjois-Korea

24.4.2009

Korean demokraattisen kansantasavallan tärkein rahoitusyhtiö, joka rahoittaa tavanomaisten aseiden, ballististen ohjusten sekä niiden valmistamiseen ja kokoamiseen liittyvien tavaroiden myyntitoimintaa.

4.

Namchongang Trading Corporation

NCG; NAMCHONGANG TRADING; NAM CHON GANG CORPORATION; NOMCHONGANG TRADING CO.; NAM CHONG GAN TRADING CORPORATION

Pjongjang, Pohjois-Korea

16.7.2009

Namchongang on Korean demokraattisessa kansantasavallassa kauppaa harjoittava yhtiö, joka toimii GBAE:n (General Bureau of Atomic Energy) alaisuudessa. Namchongang on osallistunut Japanista peräisin olevien, Korean demokraattisessa kansantasavallassa olevassa ydinvoimalaitoksessa tunnistettujen tyhjiöpumppujen hankintaan sekä erääseen saksalaiseen henkilöön ja ydinenergiaan liittyvään hankintatoimintaan. Lisäksi se onosallistunut alumiiniputkien ja muiden uraanin rikastusohjelmaan erityisesti soveltuvien tarvikkeiden hankintaan 1990-luvun loppupuolelta lähtien. Sen edustaja on entinen diplomaatti, joka oli Korean demokraattisen kansantasavallan edustaja Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) suorittamassa Yongbyon ydinvoimalaitosten tarkastuksessa vuonna 2007. Namchongangin toimet ovat erityisen huolestuttavia Korean demokraattisen kansantasavallan aiempien joukkotuhoaseiden levittämiseen liittyvien toimien vuoksi.

5.

Hong Kong Electronics

HONG KONG ELECTRONICS KISH CO

Sanaee St., Kishin saari, Iran

16.7.2009

Yrityksen omistaa tai sitä kontrolloi Tanchon Commercial Bank ja KOMID tai se toimii tai sen on tarkoitus toimia niiden laskuun tai puolesta. Hong Kong Electronics on siirtänyt miljoonia dollareita joukkotuhoaseisiin liittyviä varoja Tanchon Commercial Bank -pankin ja KOMID:n puolesta (pakotekomitea nimesi molemmat huhtikuussa 2009) vuodesta 2007. Hong Kong Electronics on helpottanut rahansiirtoa Iranista Korean demokraattiseen kansantasavaltaan KOMID:n puolesta.

6.

Korea Hyoksin Trading Corporation

KOREA HYOKSIN EXPORT AND IMPORT CORPORATION

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pjongjang, Pohjois-Korea

16.7.2009

Yritys Korean demokraattisessa kansantasavallassa (Pjongjang), Korea Ryonbong General Corporation -yrityksen alainen (pakotekomitea nimesi huhtikuussa 2009), osallistuu joukkotuhoaseiden kehittämiseen.

7.

General Bureau of Atomic Energy (GBAE)

General Department of Atomic Energy (GDAE)

Pyongchen District, Pjongjang, Pohjois-Korea;

16.7.2009

Atomienergiavirasto GBAE on vastuussa Korean demokraattisen kansantasavallan ydinenergiaohjelmasta, johon kuuluu Yongbyon Nuclear Research Centre ja sen 5 MWe:n (25 MWt:n) tehoinen plutoniumin tuotantoon liittyvä tutkimusreaktori sekä polttoaineen tuotantoon ja jälleenkäsittelyyn liittyvät laitokset. GBAE:lla on ollut ydinvoimaan liittyviä kokouksia ja keskusteluja Kansainvälisen atomienergiajärjestön kanssa. GBAE on Korean demokraattisen kansantasavallan tärkein ydinenergiaohjelmia valvova virasto, Yongbyon Nuclear Research Centre -keskuksen toiminta mukaan luettuna.

8.

Korean Tangun Trading Corporation

 

Pjongjang, Pohjois-Korea

16.7.2009

Korea Tangun Trading Corporation on Korean demokraattisen kansantasavallan Second Academy of Natural Sciences -laitoksen alainen ja pääasiassa vastuussa tarvike- ja teknologiahankinnoista, jotka tukevat Korean demokraattisen kansantasavallan puolustusalan tutkimus- ja kehitysohjelmia mukaan lukien muun muassa joukkotuhoaseet ja niiden laukaisua koskevat järjestelmät ja hankinnat, asiaa koskevien monenvälisten valvontajärjestelmien nojalla valvotut tai kielletyt materiaalit mukaan luettuina.

9.

Korean Committee for Space Technology

DPRK Committee for Space Technology; Department of Space Technology of the DPRK; Committee for Space Technology; KCST

Pjongjang, Pohjois-Korea

22.1.2013

Korean avaruusteknologiakomitea järjesti Pohjois-Korean laukaisut 13.4. ja 12.12.2012 satelliittivalvontakeskuksen välityksellä Sohaen laukaisualueelta.

10.

Bank of East Land

Dongbang Bank; Tongbang U'Nhaeng; Tongbang Bank

P.O. Box 32,

BEL Building,

Jonseung-Dung,

Moranbong District, Pjongjang, Pohjois-Korea

22.1.2013

Pohjois-Korean rahoituslaitos Bank of East Land hoiti aseisiin liittyviä liiketoimia ja muuta tukea aseiden valmistajalle ja viejälle Green Pine Associated Corporation (Green Pine). Bank of East Land on työskennellyt aktiivisesti Green Pinen kanssa varojen siirtämiseksi pakotteita kiertäen. Bank of East Land hoiti 2007 ja 2008 liiketoimia, joissa oli mukana Green Pine ja Iranin rahoituslaitoksia, mukaan lukien Bank Melli ja Bank Sepah. Turvallisuusneuvosto nimesi Bank Sepahin päätöslauselmassa 1747 (2007) yhteisöksi, joka on antanut tukea Iranin ballistisia ohjuksia koskevalle ohjelmalle. Pakotekomitea nimesi Green Pinen huhtikuussa 2012.

11.

Korea Kumryong Trading Corporation

 

 

22.1.2013

Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) käyttää nimeä peitenimenä hankintatoimissa. Pakotekomitea nimesi KOMIDin huhtikuussa 2009, ja se on Pohjois-Korean ensisijainenasekauppias ja ballistisiin ohjuksiin ja tavanomaisiin aseisiin liittyvien tavaroiden ja laitteiden pääasiallinen viejä.

12.

Tosong Technology Trading Corporation

 

Pjongjang, Pohjois-Korea

22.1.2013

Korea Mining Development Corporation (KOMID) on Tosong Technology Trading Corporationin tytäryhtiö. Pakotekomitea nimesi KOMIDin huhtikuussa 2009, ja se on Pohjois-Korean ensisijainen asekauppias ja ballistisiin ohjuksiin ja tavanomaisiin aseisiin liittyvien tavaroiden ja laitteiden pääasiallinen viejä.

13.

Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation

Chosun Yunha Machinery Joint Operation Company; Korea Ryenha Machinery J/V Corporation; Ryonha Machinery Joint Venture Corporation

Central District, Pjongjang, Pohjois-Korea; Mangungdae-gu, Pjongjang, Pohjois-Korea; Mangyongdae District, Pjongjang, Pohjois-Korea

22.1.2013

Korea Ryonbong General Corporation on Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation -yhtiön tytäryhtiö. Pakotekomitea nimesi Korea Ryonbong General Corporationin huhtikuussa 2009, ja se on puolustusalan monialayritys, joka on erikoistunut hankintoihin Pohjois-Korean puolustusteollisuudelle ja tukee valtion sotatarviketeollisuuden myyntitoimintaa.

14.

Leader (Hong Kong) International

Leader International Trading Limited

Room 1610 Nan Fung Tower,

173 Des Voeux Road,

Hong Kong

22.1.2013

On hoitanut kuljetuksia Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) -yhtiön puolesta. Pakotekomitea nimesi KOMIDin huhtikuussa 2009, ja se on Pohjois-Korean ensisijainen asekauppias ja ballistisiin ohjuksiin ja tavanomaisiin aseisiin liittyvien tavaroiden ja laitteiden pääasiallinen viejä.

15.

Green Pine Associated Corporation

Cho'ngsong United Trading Company; Chongsong Yonhap; Ch'o'ngsong Yo'nhap; Chosun Chawo'n Kaebal T'uja Hoesa; Jindallae; Ku'mhaeryong Company LTD; Natural Resources Development and Investment Corporation; Saeingp'il Company

c/o Reconnaissance General Bureau Headquarters, Hyongjesan-Guyok, Pjongjang, Pohjois-Korea;

Nungrado, Pjongjang, Pohjois-Korea

2.5.2012

Green Pine Associated Corporation ("Green Pine") on ryhtynyt toteuttamaan monia toimintoja, joista ennen vastasi Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). Pakotekomitea nimesi KOMIDin huhtikuussa 2009, ja se on Pohjois-Korean ensisijainen asekauppias ja ballistisiin ohjuksiin ja tavanomaisiin aseisiin liittyvien tavaroiden ja laitteiden pääasiallinen viejä.

Green Pine vastaa myös noin puolesta aseiden ja niihin liittyvien tarvikkeiden viennistä Pohjois-Koreasta.

Green Pinelle on määrätty seuraamuksia aseiden ja niihin liittyvien tarvikkeiden viennistä Pohjois-Koreasta. Green Pine onerikoistunut sotilaallisten vesikulkuneuvojen ja varusteiden tuotantoon, esimerkkeinä mainittakoon sukellusveneet, sotilasveneet ja ohjusjärjestelmät, ja se on vienyt torpedoja ja teknistä apua iranilaisille puolustusalan yrityksille.

16.

Amroggang Development Banking Corporation

Amroggang Development Bank; Amnokkang Development Bank

Tongan-dong, Pjongjang, Pohjois-Korea;

2.5.2012

Vuonna 2006 perustettu Amroggang on Tanchon Commercial Bankiin etuyhteydessä oleva yritys, jota Tanchonin palveluksessa olevat hoitavat. Tanchon osallistuu KOMIDin ballististen ohjusten myynnin rahoittamiseen ja on ollut mukana myös ballististen ohjusten myynnissä KOMIDilta Iranin Shahid Hemmat Industrial Groupille (SHIG). Pakotekomitea nimesi Tanchon Commercial Bankin huhtikuussa 2009, ja se on Pohjois-Korean tärkein rahoitusyhtiö, joka rahoittaa tavanomaisten aseiden, ballististen ohjusten sekä niiden valmistamiseen ja kokoamiseen liittyvien tavaroiden myyntitoimintaa. Pakotekomitea nimesi KOMIDin huhtikuussa 2009, ja se on Pohjois-Korean ensisijainen asekauppias ja ballistisiin ohjuksiin ja tavanomaisiin aseisiin liittyvien tavaroiden ja laitteiden pääasiallinen viejä. Turvallisuusneuvosto nimesi SHIGin päätöslauselmassa 1737 (2006) yhteisöksi, joka on osallistunut Iranin ballistisia ohjuksia koskevaan ohjelmaan.

17.

Korea Heungjin Trading Company

Hunjin Trading Co.; Korea Henjin Trading Co.; Korea Hengjin Trading Company

Pjongjanng, Pohjois-Korea

2.5.2012

KOMID käyttää Korea Heungjin Trading Companya kaupankäyntitarkoituksiin. Sen epäillään myös osallistuneen ohjuksiin liittyvien tavaroiden toimittamiseen iranilaiselle Shahid Hemmat Industrial Groupille. Heungjinilla on ollut yhteyksiä KOMIDiin ja erityisesti KOMIDin hankintaosastoon. Heungjinia käytettiin ohjussuunnittelussa käytettävän edistyneen digitaalisen ohjaimen hankinnassa. Pakotekomitea nimesi KOMIDin huhtikuussa 2009, ja se on Pohjois-Korean ensisijainen asekauppias ja ballistisiin ohjuksiin ja tavanomaisiin aseisiin liittyvien tavaroidenja laitteiden pääasiallinen viejä. Turvallisuusneuvosto nimesi SHIGin päätöslauselmassa 1737 (2006) yhteisöksi, joka on osallistunut Iranin ballistisia ohjuksia koskevaan ohjelmaan.

18.

Second Academy of Natural Sciences

2nd Academy of Natural Sciences; Che 2 Chayon Kwahakwon; Academy of Natural Sciences; Chayon Kwahak-Won; National Defense Academy; Kukpang Kwahak-Won; Second Academy of Natural Sciences Research Institute; Sansri

Pjongjang, Pohjois-Korea

7.3.2013

Second Academy of Natural Sciences on kansallisen tason organisaatio, joka vastaa Pohjois-Korean kehittyneiden varustelujärjestelmien, joihin ohjukset ja ilmeisesti myös ydinaseet kuuluvat, tutkimuksesta ja kehittämisestä. Sen alaisuudessa on useita organisaatioita, muun muassa Tangun Trading Corporation, joiden välityksellä se hankkii ulkomailta teknologiaa, laitteita ja tietoja, joita käytetään Pohjois-Korean ohjusohjelmissa ja ilmeisesti myös ydinaseohjelmassa. Pakotekomitea nimesi Tangun Trading Corporationin heinäkuussa 2009, ja se on pääasiassa vastuussa puolustusalan tutkimus- ja kehitysohjelmiin liittyvistä tarvike- ja teknologiahankinnoista, joita ovat mm. joukkotuhoaseet ja niihin liittyvät käyttöjärjestelmäohjelmat ja hankinnat, asiaan liittyvien monenvälisten valvontajärjestelmien nojalla valvotut tai kielletyt materiaalit mukaan luettuina.

19.

Korea Complex Equipment Import Corporation

 

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pjongjang, Pohjois-Korea

7.3.2013

Korea Ryonbong General Corporation on Korea Complex Equipment Import Corporation-yhtiön tytäryhtiö. Pakotekomitea nimesi Korea Ryonbong General Corporationin huhtikuussa 2009, ja se on puolustusalan monialayritys, joka on erikoistunut hankintoihin Pohjois-Korean puolustusteollisuudelle ja tukee valtion sotatarviketeollisuuden myyntitoimintaa.


LIITE II

Luettelo 13 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetuista henkilöistä ja 15 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetuista henkilöistä ja yhteisöistä

I   Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmista, ballististen ohjusten ohjelmista tai muista joukkotuhoaseohjelmista vastaavat henkilöt tai yhteisöt tai näiden puolesta tai johdolla toimivat henkilöt tai yhteisöt taikka näiden omistuksessa tai määräysvallassa olevat yhteisöt.

A.   Henkilöt

 

Nimi (ja mahdolliset peitenimet)

Tunnistetiedot

Perustelu

1.

CHANG Song-taek (JANG Song-Taek)

Syntymäaika: 2.2.1946 tai 6.2.1946 taikka 23.2.1946 (North Hamgyongin provinssi).

Passi nro (vuodesta 2006): PS 736420617

Kansallisen puolustusneuvoston jäsen. Korean työväenpuolueen hallinto-osaston johtaja.

2.

CHON Chi Bu

 

Atomienergiaviraston jäsen, Yongbyonin ydintutkimuskeskuksen entinen tekninen johtaja.

3.

CHU Kyu-Chang (JU Kyu-Chang)

Syntymäaika: vuosien 1928 ja 1933 välillä

Puolustusteollisuusosaston ensimmäinen varajohtaja (ballistiikan ohjelma), Korean työväenpuolue, kansallisen puolustusneuvoston jäsen.

4.

HYON Chol-hae

Syntymäaika: 1934 (Mantšuria, Kiina)

Kansanarmeijan yleisen politiikan osaston varajohtaja (edesmenneen Kim Jong Ilin sotilaallinen neuvonantaja).

5.

JON Pyong-ho

Syntymäaika: 1926

Korean työväenpuolueen keskuskomitean sihteeri, keskuskomitean sotatarviketeollisuusosaston päällikkö, joka valvoo keskuskomitean toista talouskomiteaa, kansallisen puolustusneuvoston jäsen.

6.

KIM Yong-chun (Young-chun)

Syntymäaika:4.3.1935.

Passi nro: 554410660

Kansallisen puolustusneuvoston varapuheenjohtaja, kansanarmeijan ministeri, Edesmenneen Kim Jong Ilin ydinstrategian erikoisneuvonantaja.

7.

O Kuk-Ryol

Syntymäaika: 1931 (Jilin provinssi, Kiina)

Kansallisen puolustusneuvoston puheenjohtaja, joka valvoo ydin- ja ballistiikan ohjelmaan tarkoitetun ulkomaisen huipputeknologian hankintaa.

8.

PAEK Se-bong

Syntymäaika: 1946

Korean työväenpuolueen keskuskomitean (ballistiikan ohjelmasta vastaavan) toisen talouskomitean puheenjohtaja. Kansallisen puolustusneuvoston jäsen.

9.

PAK Jae-gyong (Chae-Kyong)

Syntymäaika:

Passi nro: 554410661

Kansanarmeijan yleisen politiikan osaston varajohtaja ja kansanarmeijan logistiikkatoimiston varajohtaja (edesmenneen Kim Jong Ilin sotilaallinen neuvonantaja).

10.

PYON Yong Rip (Yong-Nip)

Syntymäaika:

Passi nro: 645310121 (myönnetty 13.9.2005)

Joukkotuhoaseita koskevassa biologisessa tutkimuksessa mukana olevan tiedeakatemian puheenjohtaja.

11.

RYOM Yong

 

Atomienergiaviraston (Yhdistyneiden kansakuntien nimeämä elin) johtaja, vastaa kansainvälisistä suhteista.

12.

SO Sang-kuk

Syntymäaika: vuosien 1932 ja 1938 välillä

Ydinfysiikan laitoksen johtaja, Kim Il Sungin yliopisto.

13.

Kenraaliluutnantti Kim Yong Chol (Kim Yong-Chol; Kim Young-Chol; Kim Young-Cheol; Kim Young-Chul)

Syntymäaika: 1946.

Paikka: Pyongan-Pukto, Pohjois-Korea

Kim Yong Chol on Reconnaissance General Bureaun (RGB) komentaja.

14.

Pak To-Chun

Syntymäaika: 9.3.1944.

Syntymäpaikka: Jagang, Rangrim

Kansallisen turvallisuusneuvoston jäsen. Vastaa aseteollisuudesta. Saatujen tietojen mukaan johtaa ydinenergiavirastoa. Kyseinen laitos on ratkaisevassa asemassa Pohjois-Korean ydin- ja raketinheitinohjelman kannalta.

B.   Yhteisöt

 

Nimi (ja mahdolliset peitenimet)

Tunnistetiedot

Perustelu

1.

Korea Pugang mining and Machinery Corporation ltd

 

Korea Ryongbong General Corporationin tytäryhtiö (Yhdistyneiden kansakuntien 24.4.2009 nimeämä elin). Vastaa ohjuksissa mahdollisesti käytettävää alumiinijauhetta valmistavien tehtaiden hallinnoinnista.

2.

Korea Taesong Trading Company

Sijainti: Pjongjang

Pjongjangissa toimiva yhteisö, jota Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) käytti kaupankäyntitarkoituksiin (Yhdistyneet kansakunnat nimesi KOMIDin 24.4.2009). Korea Taesong Trading Company on toiminut KOMIDin puolesta liiketoimissa Syyrian kanssa.

3.

Korean Ryengwang Trading Corporation

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pjongjang, Pohjois-Korea

Korea Ryongbong General Corporationin tytäryhtiö (Yhdistyneiden kansakuntien 24.4.2009 nimeämä elin).

4.

Second Economic Committee

 

Toisella talouskomitealla ja luonnontieteiden toisella akatemialla on keskeinen rooli Pohjois-Korean ohjusohjelmassa. Toinen talouskomitea valvoo Pohjois-Korean ballististen ohjusten tuotantoa. Lisäksi se ohjaa KOMIDin (Yhdistyneet kansakunnat nimesi KOMIDin 24.4.2009) toimintaa. Se on kansallisen tason organisaatio, joka vastaa Pohjois-Korean kehittyneiden varustelujärjestelmien, joihin ohjukset ja ilmeisesti myös ydinaseet kuuluvat, tutkimuksesta ja kehittämisestä. Sen alaisuudessa on useita organisaatioita, muun muassa Korea Tangun Trading Corporation, joiden välityksellä se hankkii ulkomailta teknologiaa, laitteita ja tietoja, joita käytetään Pohjois-Korean ohjusohjelmissa ja ilmeisesti myös ydinaseohjelmassa.

5.

Sobaeku United Corp. (Sobaeksu United Corp.)

 

Valtionyhtiö, joka osallistuu arkojen tuotteiden ja laitteiden tutkimiseen ja hankintaan. Yhtiöllä on useita luonnongrafiittiesiintymiä, joista saadaan raaka-ainetta kahteen käsittelylaitokseen, jotka tuottavat grafiittikappaleita, joita voidaan käyttää ballistiikkatuotannossa.

6.

Yongbyon Nuclear Research Centre

 

Ydinasekelpoisen plutoniumin tuotantoon osallistunut tutkimuskeskus. Toimii atomienergiaviraston alaisuudessa (Yhdistyneiden kansakuntien 16.7.2009 nimeämä elin).

7.

Hesong Trading Corporation

Pjongjang, Pohjois-Korea

Määräysvaltaa käyttää Korea Mining Development Corporation (KOMID) (YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmalla 1718 perustetun pakotekomitean nimeämä huhtikuussa 2009): ensisijainen asekauppias ja ballistisiin ohjuksiin ja tavanomaisiin aseisiin liittyvien tavaroiden ja laitteiden pääasiallinen viejä. Mukana tuottamassa tarvikkeita, joita saatetaan käyttää ballististen ohjusten ohjelmassa.

8.

Korea Complex Equipment Import Corporation

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pjongjang, Pohjois-Korea

Määräysvaltaa käyttää Korea Ryonbong General Corporation (YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmalla 1718 perustetun pakotekomitean nimeämä huhtikuussa 2009): puolustusalan monialayritys, joka on erikoistunut hankintoihin Pohjois-Korean puolustusteollisuudelle ja kyseisen maan sotatarviketeollisuuden myyntitoiminnan tukemiseen.

9.

Korea International Chemical Joint Venture Company (Choson International Chemicals Joint Operation Company; Chosun International Chemicals Joint Operation Company; International Chemical Joint Venture Corporation)

Hamhung, South Hamgyongin provinssi, Pohjois-Korea;

Man gyongdae-kuyok, Pjongjang, Pohjois-Korea;

Mangungdae-gu, Pjongjang, Pohjois-Korea;

Määräysvaltaa käyttää Korea Ryonbong General Corporation (YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmalla 1718 perustetun pakotekomitean nimeämä huhtikuussa 2009): puolustusalan monialayritys, joka on erikoistunut hankintoihin Pohjois-Korean puolustusteollisuudelle ja kyseisen maan sotatarviketeollisuuden myyntitoiminnan tukemiseen.

10.

Korea Kwangsong Trading Corporation

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pjongjang, Pohjois-Korea

Määräysvaltaa käyttää Korea Ryonbong General Corporation (YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmalla 1718 perustetun pakotekomitean nimeämä huhtikuussa 2009): puolustusalan monialayritys, joka on erikoistunut hankintoihin Pohjois-Korean puolustusteollisuudelle ja kyseisen maan sotatarviketeollisuuden myyntitoiminnan tukemiseen.

11.

Munitions Industry Department (Military Supplies Industry Department)

Pjongjang, Pohjois-Korea

Valvoo Pohjois-Korean sotateollisuuden toimintaa, myös toista talouskomiteaa (SEC) ja KOMIDia. Tähän kuuluu Pohjois-Korean ballististen ohjusten ohjelman ja ydinohjelman kehittämisen valvonta.

Johtajana viime aikoihin saakka Jon Pyong Ho. Saatujen tietojen mukaan entinen sotatarviketeollisuusosaston, josta käytetään yleisesti nimeä koneenrakennusteollisuusosasto, ensimmäinen varajohtaja Chu Kyu-ch'ang (Ju Gyu-chang) on nyt sen johtaja. Chu toimi Pohjois-Korean ohjuskehittelyn ylimpänä valvojana ja muun muassa valvoi 5. huhtikuuta 2009 suoritettua Taepo Dong-2 (TD-2) -ohjuksen laukaisemista ja heinäkuussa 2006 epäonnistunutta TD-2-ohjuksen laukaisemista.

12.

Reconnaissance General Bureau (RGB) (Chongch'al Ch'ongguk; RGB; KPA Unit 586)

Hyongjesan-Guyok, Pjongjang, Pohjois-Korea,

Nungrado, Pjongjang, Pohjois-Korea

Reconnaissance General Bureau (RGB) on Pohjois-Korean tärkein tiedusteluorganisaatio, joka perustettiin vuoden 2009 alussa yhdistämällä Korean työväenpuolueen, operaatio-osaston ja virasto 35:n silloiset tiedusteluorganisaatiot sekä Korean kansanarmeijan tiedustelutoimisto (Reconnaissance Bureau). RGB kuuluu puolustusministeriön suoraan alaisuuteen ja vastaa pääasiassa sotilastiedustelutietojen keräämisestä. RGB käy tavanomaisten aseiden kauppaa ja käyttää määräysvaltaa EU:n nimeämässä pohjoiskorealaisessa tavanomaisten aseiden Green Pine -yrityksessä (Green Pine Associated Corporation).

II   Henkilöt ja yhteisöt, jotka tarjoavat rahoituspalveluja, jotka voisivat edistää Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmia, ballististen ohjusten ohjelmia tai muita joukkotuhoaseohjelmia

A.   Henkilöt

 

Nimi (ja mahdolliset peitenimet)

Tunnistetiedot

Perustelu

1.

JON Il-chun

Syntymäaika: 24.8.1941

KIM Tong-un vapautettiin helmikuussa 2010 virasto 39:n johtajan tehtävistään. Virasto 39 vastaa mm. tavarahankinnoista Pohjois-Korean diplomaattiedustustojen kautta, jolloin vältytään sanktioilta. Hänen tilalleen valittiin JON Il-chun. JON Il-chunin väitetään olevan myös valtion kehityspankin johtohahmoja.

2.

KIM Tong-un

 

Työväenpuolueen keskuskomitean joukkotuhoaseiden leviämisen rahoittamiseen osallistuvan "virasto 39:n" entinen johtaja.

3.

Kim Tong-Myo'ng (Kim Chin-so'k)

Syntymäaika:1964,

kansallisuus: pohjoiskorealainen

Kim Tong-Myo'ng toimii Tanchon Commercial Bank -pankin puolesta (päätöslauselmalla 1718 perustetun pakotekomitean nimeämä huhtikuussa 2009). Kim Dong Myong on toiminut eri tehtävissä Tanchon-pankissa vähintään vuodesta 2002 ja on tällä hetkellä Tanchonin pääjohtaja. Hän on myös osallistunut Amroggangin (Tanchon Commercial Bank -pankin omistuksessa tai määräysvallassa) asioiden hoitamiseen käyttäen peitenimeä Kim Chin-so'k.

B.   Yhteisöt

 

Nimi (ja mahdolliset peitenimet)

Tunnistetiedot

Perustelu

1.

Korea Daesong Bank (Choson Taesong Unhaeng; Taesong Bank)

Osoite: Segori-dong, Gyongheung St., Potonggang District, Pjongjang,

puhelin: 850 2 381 8221,

puhelin: 850 2 18111 ext. 8221,

faksi: 850 2 381 4576

Suoraan virasto 39:n alaisuudessa oleva pohjoiskorealainen rahoituslaitos, joka edistää Pohjois-Korean joukkotuhoaseiden leviämiseen liittyviä rahoitushankkeita.

2.

Korea Daesong General Trading Corporation (Daesong Trading; Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Corporation)

Osoite: Pulgan Gori Dong 1, Potonggang District, Pjongjang,

puhelin: 850 2 18111 ext. 8204/8208

puhelin: 850 2 381 8208/4188,

faksi: 850 2 381 4431/4432

Virasto 39:n alaisuudessa oleva yhtiö, jonka välityksellä suoritetaan virasto 39:n ulkomaisia liiketoimia.

Virasto 39:n johtaja Kim Tong-un mainitaan neuvoston asetuksen N:o 329/2007 liitteessä V olevassa luettelossa.

3.

Korea Kwangson Banking Corp. (KKBC) (a.k.a.: Korea Kwangson Banking Corp; KKBC)

Jungson-dong, Sungri Street, Central District, Pjongjang, Pohjois-Korea

Korea Ryonbong General Corporation -yrityksen (YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmalla 1718 perustetun pakotekomitean nimeämä huhtikuussa 2009) alainen yritys, joka toimii sen puolesta tai johdolla tai on sen omistuksessa tai määräysvallassa. Tukee rahoituspalveluilla sekä Tanchon Commercial Bank -pankkia (YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmalla 1718 perustetun pakotekomitean nimeämä huhtikuussa 2009) että Korea Hyoksin Trading Corporation -yritystä (YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmalla 1718 perustetun pakotekomitean nimeämä heinäkuussa 2009). Vuodesta 2008 Tanchon on käyttänyt KKBC-yritystä välittäessään varainsiirtoja, joiden määrä on todennäköisesti miljoonia dollareita, muun muassa siirrettäessä Korea Mining Development Trading Corporation -yritykseen (KOMID) (YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmalla 1718 perustetun pakotekomitean nimeämä huhtikuussa 2009) liittyviä varoja Burmasta Kiinaan vuonna 2009. Lisäksi Hyoksin, joka YK:n mukaan osallistuu joukkotuhoaseiden kehittämiseen, yritti käyttää KKBC-yritystä kaksikäyttölaitteiden hankkimiseen vuonna 2008. KKBC:llä on vähintään yksi konttori ulkomailla Dandongissa Kiinassa.

4.

Office 39 of The Korean Workers' Party (Office #39; Office No. 39; Bureau 39; Central Committee; Third Floor Division 39.)

Second KWP Government Building (Korean: Ch'o'ngsa), Chungso'ng, Urban Tower (Korean'Dong), Chung Ward, Pjongjang, Pohjois-Korea;

Chung-Guyok (Central District), Sosong Street, Kyongrim-Dong, Pjongjang, Pohjois-Korea;

Changgwang Street, Pjongjang, Pohjois-Korea.

Korean työväenpuolueen virasto 39 harjoittaa laitonta taloudellista toimintaa Pohjois-Korean hallituksen tukemiseksi. Sillä on koko maassa konttoreita, jotka keräävät ja hallinnoivat varoja, ja se vastaa ulkomaanvaluutan hankkimisesta Pohjois-Korean Korean työväenpuolueen ylemmälle johdolle laittomin toimin, kuten huumausainekaupoin. Virasto 39:n määräysvallassa on Pohjois-Koreassa ja ulkomailla useita yhteisöjä, joiden kautta se toteuttaa lukuisia laittomia toimia, muun muassa huumausaineiden tuotantoa, salakuljetusta ja jakelua. Virasto 39 on osallistunut myös yrityksiin hankkia ja kuljettaa ylellisyystavaroita Pohjois-Koreaan. Virasto 39 on eräs tärkeimmistä organisaatioista, joiden tehtävänä on valuutan ja tavaran hankkiminen. Sen sanotaan olleen edesmenneen Kim Jong-ilin suorassa alaisuudessa. Sen määräysvallassa on useita liikeyrityksiä, joista jotkut harjoittavat laitonta toimintaa, muun muassa Daesong General Bureau, joka kuuluu Daesong-konserniin, maan suurimpaan yritysryhmään. Joidenkin lähteiden mukaan virasto 39:llä on edustustot Roomassa, Pekingissä, Bangkokissa,

Singaporessa, Hongkongissa ja Dubaissa. Ulkopuolisille virasto 39 muuttaa säännöllisesti nimeä ja muotoa. Virasto 39:n johtaja JON Il-chun on jo merkitty EU:n pakoteluetteloon.

Virasto 39 tuotti metamfetamiinia Sangwonissa Etelä-Pyonganin maakunnassa ja osallistui metamfetamiinin toimittamiseen pienimuotoista salakuljetusta harjoittaville pohjoiskorealaisille toimitettavaksi eteenpäin Kiinan ja Etelä-Korean kautta. Virasto 39 hoitaa myös oopiumiunikkoviljelmiä Pohjois-Hamkyo'ngin maakunnassa ja Pohjois-Pyonganin maakunnassa sekä tuottaa oopiumia ja heroiinia Hamhu'ngissa ja Nachinissa. Vuonna 2009 virasto 39 osallistui epäonnistuneeseen yritykseen ostaa ja viedä Pohjois-Koreaan Kiinan kautta kaksi Italiassa valmistettua luksushuvivenettä, joiden arvo oli yli 15 miljoonaa dollaria. Italian viranomaiset estivät yrityksen viedä edesmenneelle Kim Jong-ilille tarkoitetut huviveneet, koska se rikkoi Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmalla 1718 Pohjois-Korealle määrättyjä pakotteita, joiden mukaan jäsenvaltioiden on nimenomaan estettävä ylellisyystavaroiden toimittaminen, myynti tai kuljetus Pohjois-Koreaan. Virasto 39 käytti aiemmin Banco Delta Asia -pankkia laittomasti saadun hyödyn rahanpesuun. Yhdysvaltojen valtiovarainministeriö totesi syyskuussa 2005 Banco Delta Asian olevan USA:n Patriot Act -lain 311 artiklan mukainen ”ensisijainen huolenaihe rahanpesun suhteen”, koska sen aiheuttamaa rahanpesun ja muiden talousrikosten riskiä ei voida hyväksyä.

III   Henkilöt ja yhteisöt, jotka osallistuvat sellaisten aseiden ja kaikenlaisten niihin liittyvien tarvikkeiden tai tuotteiden, tarvikkeiden, laitteiden, tavaroiden ja teknologian, jotka voisivat edistää Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmia, ballististen ohjusten ohjelmia tai muita joukkotuhoaseohjelmia, toimittamiseen Korean demokraattiselle kansantasavallalle tai niiden toimittamiseen sieltä

A   Henkilöt

B   Yhteisöt


LIITE III

Luettelo 13 artiklan 1 kohdan c alakohdassa ja 15 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetuista henkilöistä


LIITE IV

Luettelo 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetuista konttoreista ja tytäryhtiöistä


LIITE V

Luettelo 7 artiklan 1 kohdan c ja d alakohdassa tarkoitetuista konttoreista, tytäryhtiöistä ja rahoitusyhteisöistä


Top