Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0995

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 995/2012, annettu 26 päivänä lokakuuta 2012 , yhteisön tiede- ja teknologiatilastojen tuotannosta ja kehittämisestä tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1608/2003/EY täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 299, 27.10.2012, p. 18–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 062 P. 238 - 250

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/995/oj

27.10.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 299/18


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 995/2012,

annettu 26 päivänä lokakuuta 2012,

yhteisön tiede- ja teknologiatilastojen tuotannosta ja kehittämisestä tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1608/2003/EY täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön tiede- ja teknologiatilastojen tuotannosta ja kehittämisestä 22 päivänä heinäkuuta 2003 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1608/2003/EY (1) ja erityisesti sen 3 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Olisi vahvistettava päätöstä N:o 1608/2003/EY koskevat uudet täytäntöönpanotoimenpiteet, jotta voidaan ottaa huomioon tiede- ja teknologiatilastoissa tapahtunut kehitys sekä pyynnöt uusien, yksityiskohtaisempien ja lyhyemmin aikavälein tuotettavien tilastojen toimittamisesta.

(2)

Olisi jatkettava nykyisillä politiikan aloilla tehtävien päätösten tueksi tällä hetkellä annettavaa tilastollista tukea sekä täytettävä uusista poliittisista aloitteista johtuvat tilastolliset lisävaatimukset siten, että saatavilla olevien resurssien käyttö maksimoidaan ja vastaustaakka minimoidaan.

(3)

Euroopan tilastoista annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 223/2009 (2) säädetään erityisesti hallinnollisten tietolähteiden käyttömahdollisuutta ja tilastosalaisuutta koskevasta viitekehyksestä.

(4)

On tarpeen varmistaa, että Euroopan tiede- ja teknologiatilastot ovat kansainvälisten standardien mukaisia. Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) ja muiden kansainvälisten organisaatioiden tekemä työ olisi sen vuoksi otettava huomioon. Viitekehyksenä olisi pidettävä erityisesti tutkimus- ja kehitystilastoja koskevaa Frascatin käsikirjaa (Frascati Manual on research and development statistics), tieteen ja teknologian alan henkilöstöresursseja koskevaa Canberran käsikirjaa (Canberra Manual on statistics on human resources devoted to science and technology), OECD:n julkaisemaa patenttitilastokäsikirjaa (OECD Patent Statistics Manual) sekä OECD:n ja Euroopan komission (Eurostat) yhdessä julkaisemaa innovaatiotilastoja koskevaa Oslon käsikirjaa (Oslo Manual on innovation statistics).

(5)

Selvyyden vuoksi olisi kumottava Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1608/2003/EY täytäntöönpanosta tiede- ja teknologiatilastojen osalta 22 päivänä huhtikuuta 2004 annettu komission asetus (EY) N:o 753/2004 (3) ja innovaatiotilastojen tuotannosta ja kehittämisestä tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1608/2003/EY täytäntöönpanosta 13 päivänä elokuuta 2004 annettu asetus (EY) N:o 1450/2004 (4).

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tässä asetuksessa vahvistetaan Euroopan tiede- ja teknologiatilastojen tuottamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

2 artikla

1.   Tämä asetus kattaa seuraavat alat:

a)

tutkimusta ja kehittämistä koskevat tilastot (T&K)

b)

valtion tutkimus- ja kehittämismäärärahoja koskevat tilastot

c)

innovaatiotilastot

d)

tieteen ja teknologian alan henkilöresursseja koskevat tilastot, mukaan luettuina sukupuolen ja liikkuvuuden mukaisesti jaotellut tilastot, patenttitilastot, korkean teknologian aloja ja osaamispalveluita koskevat tilastot sekä muut tiede- ja teknologiatilastot.

Tilastomuuttujaluettelojen, tilastojen piiriin kuuluvan toiminnan ja sektoreiden, tulosten jaottelun, tilastojen laatimisvälin, tietojen toimittamisen määräaikojen ja viitekauden on oltava liitteessä I ja II vahvistetun mukaisia.

Edellä ensimmäisen alakohdan d alakohdassa tarkoitettujen alojen osalta tarvittavat tiedot on hankittava nykyisistä tilasto- tai muista tietolähteistä liitteessä I olevan 3 jakson mukaisesti.

2.   Liitteessä I ja II vahvistettuja tilastomuuttujaluetteloita, tilastojen piiriin kuuluvaa toimintaa ja sektoreita, tulosten jaottelua, tilastojen laatimisväliä, tietojen toimittamisen määräaikoja sekä muita ominaispiirteitä on tarvittaessa tarkistettava säännöllisin väliajoin.

3 artikla

Jäsenvaltioiden on hankittava tarvittavat tiedot yhdistelemällä erilaisia lähteitä, kuten otantakyselyitä, hallinnollisia tietolähteitä tai muita tietolähteitä. Muiden tietolähteiden on laadultaan ja tilastollisten estimointimenettelyjen osalta vähintäänkin vastattava otantakyselyitä ja hallinnollisia tietolähteitä.

4 artikla

Liitteessä I ja II tarkoitettujen tilastojen on perustuttava yhdenmukaistettuihin käsitteisiin ja määritelmiin, erityisesti niihin jotka sisältyvät Frascatin käsikirjan (T&K-tilastot), Canberran käsikirjan (tieteen ja teknologian alan henkilöstöresurssit), OECD:n patenttitilastokäsikirjan (patenttitilastot) ja Oslon käsikirjan (innovaatiotilastot) viimeisimpiin versioihin tai muihin yhdenmukaistettuihin standardeihin.

5 artikla

Jäsenvaltioiden on toimitettava Euroopan komissiolle (Eurostat) liitteessä I ja II lueteltujen muuttujien tiedot, salassa pidettävät tiedot mukaan luettuina, käyttäen teknistä vakiomuotoa, jonka komissio (Eurostat) on määrittänyt yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa.

Innovaatiotilastoista jäsenvaltiot voivat vapaaehtoisesti toimittaa komissiolle (Eurostat) yksittäisiä tietueita käyttäen teknistä vakiomuotoa, jonka komissio (Eurostat) on määrittänyt.

6 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet toimitettavien tietojen laadun varmistamiseksi.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle (Eurostat) vakiomuotoiset laatuselvitykset seuraavista tiedoista:

a)

tutkimus ja kehittäminen (T&K)

b)

valtion tutkimus- ja kehittämismäärärahat

c)

innovaatio.

Tutkimus- ja kehittämistilastojen osalta on laadittava erilliset laatuselvitykset yrityssektorilta, julkiselta sektorilta ja korkeakoulusektorilta. Yksityiseltä voittoa tavoittelemattomalta sektorilta laaditaan laatuselvitykset ainoastaan, jos sektorin T&K-toiminnan menojen osuus on yli viisi prosenttia kansallisista T&K-toiminnan kokonaiskustannuksista.

3.   Jäsenvaltioiden on laadittava laatuselvitykset liitteessä III vahvistettujen sääntöjen mukaisesti ja niiden on vastattava asetuksen (EY) N:o 223/2009 12 artiklan 1 kohdassa määriteltyjä laatukriteerejä.

4.   Tutkimusta ja kehittämistä sekä valtion tutkimus- ja kehittämismäärärahoja koskevissa ensimmäisissä laatuselvityksissä on käsiteltävä viitevuoden 2011 tietoja, ja ne on toimitettava 31 päivään lokakuuta 2013 mennessä. Innovaatiotilastoja koskevassa ensimmäisessä laatuselvityksessä on käsiteltävä viitevuoden 2012 tietoja, ja se on toimitettava 31 päivään lokakuuta 2014 mennessä. Sitä seuraavat laatuselvitykset on toimitettava komissiolle (Eurostat) joka toinen vuosi 22 kuukauden kuluessa sen viitevuoden päättymisestä, josta tiedot kerättiin.

7 artikla

Kumotaan asetus (EY) N:o 753/2004 ja asetus (EY) N:o 1450/2004.

Asetusta (EY) N:o 753/2004 sovelletaan kuitenkin edelleen viitevuotta 2011 koskevien tutkimusta ja kehittämistä sekä valtion tutkimus- ja kehittämismäärärahoja koskevien tilastojen osalta.

Viittauksia kumottuihin asetuksiin pidetään viittauksina tähän asetukseen.

8 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä lokakuuta 2012.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 230, 16.9.2003, s. 1.

(2)  EUVL L 87, 31.3.2009, s. 164.

(3)  EUVL L 118, 23.4.2004, s. 23.

(4)  EUVL L 267, 14.8.2004, s. 32.


LIITE I

TIEDE- JA TEKNOLOGIATILASTOT

1   jakso

Tutkimusta ja kehittämistä koskevat tilastot

1.   Tilastot kootaan koko talouden alalla suoritetusta tutkimus- ja kehittämistoiminnasta. Tulosten on koskettava kaikkien niiden tutkimusta ja kehittämistä harjoittavien yksiköiden perusjoukkoa, jotka on luokiteltu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1893/2006 (1) vahvistetun yhteisen tilastollisen toimialaluokituksen (NACE Rev. 2) pääluokkiin A–U.

2.   Jäljempänä 3 kohdassa lueteltujen tilastojen koonnissa käytettävät tilastolliset yksiköt ovat seuraavat: a) yritykset kansallisella tasolla laadittavia tilastoja varten ja b) paikalliset yksiköt alueellisella tasolla (NUTS 2) laadittavia tilastoja varten. Käytettävien tilastollisten yksiköiden määritelmät (”yritys” ja ”paikallinen yksikkö”) vahvistetaan tilastoyksiköistä yhteisön tuotantojärjestelmän havainnointia ja analyysiä varten 15 päivänä maaliskuuta 1993 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 696/93 (2).

3.   Luettelo koottavista tilastotiedoista (niiden jaottelu mukaan luettuna) annetaan jäljempänä.

Koodi

Nimi

Kaikki alat

Suorittajasektorin mukaan

Yritykset

Korkeakoulusektori

Julkinen sektori

Yksityinen voittoa tavoittelematon sektori

Huomautuksia

1.11

T&K-henkilöstön lukumäärä

 

Ilman jaottelua

1.11.0.0

1.11.0.1

1.11.0.2

1.11.0.3

1.11.0.4

 

 

Ammatin ja sukupuolen mukaan

1.11.1.0

1.11.1.1

1.11.1.2

1.11.1.3

1.11.1.4

 

 

Tutkinnon ja sukupuolen mukaan

1.11.2.0

1.11.2.1

1.11.2.2

1.11.2.3

1.11.2.4

vapaaehtoinen

 

Pääasiallisen toimialan (NACE) mukaan

 

1.11.3.1

 

 

 

 

 

Päätieteenalan ja sukupuolen mukaan

 

 

1.11.4.2

1.11.4.3

 

 

 

Alueittain (NUTS 2)

1.11.5.0

1.11.5.1

1.11.5.2

1.11.5.3

1.11.5.4

 

 

Alueittain (NUTS 2) ja sukupuolen mukaan

1.11.6.0

1.11.6.1

1.11.6.2

1.11.6.3

1.11.6.4

vapaaehtoinen

 

Pääasiallisen toimialan (NACE) ja sukupuolen mukaan

 

1.11.7.1

 

 

 

 

1.12

Tutkijoiden lukumäärä

 

Ilman jaottelua

1.12.0.0

1.12.0.1

1.12.0.2

1.12.0.3

1.12.0.4

 

 

Sukupuolen mukaan

1.12.1.0

1.12.1.1

1.12.1.2

1.12.1.3

1.12.1.4

 

 

Tutkinnon ja sukupuolen mukaan

1.12.2.0

1.12.2.1

1.12.2.2

1.12.2.3

1.12.2.4

vapaaehtoinen

 

Pääasiallisen toimialan (NACE) ja sukupuolen mukaan

 

1.12.3.1

 

 

 

 

 

Päätieteenalan ja sukupuolen mukaan

 

 

1.12.4.2

1.12.4.3

 

 

 

Alueittain (NUTS 2)

1.12.5.0

1.12.5.1

1.12.5.2

1.12.5.3

1.12.5.4

 

 

Alueittain (NUTS 2) ja sukupuolen mukaan

1.12.6.0

1.12.6.1

1.12.6.2

1.12.6.3

1.12.6.4

vapaaehtoinen

 

Ikäryhmän ja sukupuolen mukaan

1.12.7.0

1.12.7.1

1.12.7.2

1.12.7.3

1.12.7.4

vapaaehtoinen

 

Kansalaisuuden ja sukupuolen mukaan

1.12.8.0

1.12.8.1

1.12.8.2

1.12.8.3

1.12.8.4

vapaaehtoinen

1.13

T&K-henkilöstön määrä henkilötyövuosina (FTE) ilmaistuna

 

Ilman jaottelua

1.13.0.0

1.13.0.1

1.13.0.2

1.13.0.3

1.13.0.4

vuosittain

 

Ammatin mukaan

1.13.1.0

1.13.1.1

1.13.1.2

1.13.1.3

1.13.1.4

 

 

Tutkinnon mukaan

1.13.2.0

1.13.2.1

1.13.2.2

1.13.2.3

1.13.2.4

vapaaehtoinen

 

Pääasiallisen toimialan (NACE) mukaan

 

1.13.3.1

 

 

 

 

 

Päätieteenalan ja sukupuolen mukaan

 

 

1.13.4.2

1.13.4.3

 

vapaaehtoinen

 

Alueittain (NUTS 2)

1.13.5.0

1.13.5.1

1.13.5.2

1.13.5.3

1.13.5.4

 

 

Kokoluokittain

 

1.13.6.1

 

 

 

vapaaehtoinen kokoluokille 0 ja 1–9 työntekijää

1.14

Tutkijoiden määrä henkilötyövuosina (FTE) ilmaistuna

 

Ilman jaottelua

1.14.0.0

1.14.0.1

1.14.0.2

1.14.0.3

1.14.0.4

vuosittain

 

Sukupuolen mukaan

1.14.1.0

1.14.1.1

1.14.1.2

1.14.1.3

1.14.1.4

vapaaehtoinen

 

Tutkinnon mukaan

1.14.2.0

1.14.2.1

1.14.2.2

1.14.2.3

1.14.2.4

vapaaehtoinen

 

Pääasiallisen toimialan (NACE) mukaan

 

1.14.3.1

 

 

 

 

 

Päätieteenalan ja sukupuolen mukaan

 

 

1.14.4.2

1.14.4.3

 

vapaaehtoinen

 

Alueittain (NUTS 2)

1.14.5.0

1.14.5.1

1.14.5.2

1.14.5.3

1.14.5.4

 

 

Alueittain (NUTS 2) ja sukupuolen mukaan

1.14.6.0

1.14.6.1

1.14.6.2

1.14.6.3

1.14.6.4

vapaaehtoinen

 

Kokoluokittain

 

1.14.7.1

 

 

 

vapaaehtoinen kokoluokille 0 ja 1–9 työntekijää

1.20

Oman T&K-toiminnan menot

 

Ilman jaottelua

1.20.0.0

1.20.0.1

1.20.0.2

1.20.0.3

1.20.0.4

vuosittain

 

Rahoituslähteen mukaan

1.20.1.0

1.20.1.1

1.20.1.2

1.20.1.3

1.20.1.4

 

 

T&K-tyypin mukaan

1.20.3.0

1.20.3.1

1.20.3.2

1.20.3.3

1.20.3.4

vapaaehtoinen Terveyssektorille ja Kaikille aloille

 

Kustannustyypin mukaan

1.20.4.0

1.20.4.1

1.20.4.2

1.20.4.3

1.20.4.4

 

 

Pääasiallisen toimialan (NACE) mukaan

 

1.20.5.1.1

 

 

 

 

Tavararyhmän mukaan (NACE)

 

1.20.5.1.2

 

 

 

vapaaehtoinen

 

Kokoluokittain

 

1.20.6.1

 

 

 

vapaaehtoinen kokoluokille 0 ja 1–9 työntekijää

 

Rahoituslähteen ja kokoluokan mukaan

 

1.20.7.1

 

 

 

vapaaehtoinen kokoluokille 0 ja 1–9 työntekijää

 

Päätieteenalan mukaan

 

 

1.20.8.2

1.20.8.3

 

 

 

Sosioekonomisen tavoitteen mukaan

 

 

 

1.20.9.3

 

vapaaehtoinen

 

Alueittain (NUTS 2)

1.20.10.0

1.20.10.1

1.20.10.2

1.20.10.3

1.20.10.4

 

4.   Kaikkien muuttujien tiedot on toimitettava joka toinen vuosi parittomina vuosina, lukuun ottamatta niitä, joiden osalta 3 kohdan taulukoissa on säädetty, että ne on toimitettava vuosittain.

5.   Ensimmäinen viitevuosi, jolta 3 kohdassa luetellut tilastot on laadittava, on kalenterivuosi 2012.

6.   Tulokset on toimitettava 18 kuukauden kuluessa viitekauden kalenterivuoden päättymisestä. Vuosittain kerättäviä muuttujia koskevat alustavat tulokset on lisäksi toimitettava 10 kuukauden kuluessa viitejakson kalenterivuoden päättymisestä.

7.   Tilastojen tuottaminen

7.1

Ammatin mukaan ilmoitettavat tilastotiedot on jaoteltava luokkiin ”tutkijat” ja ”muu T&K-henkilöstö”.

7.2

Tutkinnon mukaan ilmoitettavat tilastotiedot on jaoteltava luokkiin ”tohtorintutkinnon suorittaneet (ISCED 2011, taso 8)”, ”muut korkeakoulututkinnot ja muut korkea-asteen tutkinnot (ISCED 2011, tasot 5, 6 ja 7)” sekä ”muut tutkinnot”.

7.3

Päätieteenalan mukaan ilmoitettavat tilastotiedot on jaoteltava luokkiin ”luonnontieteet”, ”tekniikka (ja teknologia)”, ”lääke- ja hoitotieteet”, ”maa- ja metsätaloustieteet”, ”yhteiskuntatieteet” ja ”humanistiset tieteet”.

7.4

Kokoluokittain ilmoitettavat tilastotiedot on jaoteltava seuraaviin kokoluokkiin: ”0 työntekijää”, ”1–9 työntekijää”, ”10–49 työntekijää”, ”50–249 työntekijää”, ”250–499 työntekijää”, ”500 työntekijää tai enemmän”.

7.5

Rahoituslähteen mukaan ilmoitettavat tiedot on jaoteltava luokkiin: ”yritykset”, ”julkinen sektori”, ”yksityinen voittoa tavoittelematon sektori”, ”korkeakoulusektori” ja ”ulkomainen”. Luokka ”ulkomainen” on jaoteltava edelleen seuraavasti: ”ulkomaiset yritykset”, ”Euroopan komissio”, ”kansainväliset järjestöt” ja ”muut lähteet”. Yritykset-sektorilla luokka ”ulkomaiset yritykset” on jaoteltava edelleen seuraavasti: ”saman ryhmän ulkomaiset yritykset” ja ”muut ulkomaiset yritykset”.

7.6

T&K-tyypin mukaan ilmoitettavat tiedot on jaoteltava luokkiin ”perustutkimus”, ”soveltava tutkimus” ja ”kokeellinen kehittämistyö”.

7.7

Kustannustyypin mukaan ilmoitettavat tiedot on jaoteltava luokkiin ”toimintakustannukset (työvoima- ja muut kustannukset)” ja ”pääomakustannukset”.

7.8

Sosioekonomisen tavoitteen mukaan ilmoitettavat tiedot on jaoteltava NABS-nimikkeistön (Nomenclature for the analysis and comparison of scientific programmes and budgets) lukutason (chapter level) mukaisesti.

7.9

Ikäryhmän mukaan ilmoitettavat tilastotiedot on jaoteltava seuraaviin (vuosina ilmaistuihin) ikäryhmiin: ”vähemmän kuin 25 vuotta”, ”25–34”, ”35–44”, ”45–54”, ”55–64”, ”65 vuotta tai enemmän”.

7.10

Kansalaisuuden mukaan ilmoitettavat tiedot on jaoteltava seuraaviin luokkiin: ”oman maan kansalainen”, ”muun EU-maan kansalainen”, ”muun Euroopan maan kansalainen”, ”Pohjois-Amerikan maan kansalainen”, ”Väli- tai Etelä-Amerikan maan kansalainen”, ”Aasian maan kansalainen”, ”Afrikan maan kansalainen”, ”muu kansalaisuus”.

7.11

Pääasiallisen toimialan mukaan ja tavararyhmän mukaan ilmoitettavat tilastotiedot (NACE Rev.2) on jaoteltava seuraaviin NACE Rev. 2 -luokituksen 2-, 3- tai 4-numerotasoihin tai niiden aggregaatteihin:

”01, 02, 03”, ”05, 06, 07, 08, 09”, ”10 to 33”, ”10, 11, 12”, ”10, 11”, ”12”, ”13, 14, 15”, ”13”, ”14”, ”15”, ”16, 17, 18”, ”16”, ”17”, ”18”, ”19”, ”20”, ”21”, ”22”, ”23”, ”24”, ”25, 26, 27, 28, 29, 30”, ”25”, ”25.4”, ”26”, ”26.1”, ”26.2”, ”26.3”, ”26.4”, ”26.5”, ”26.6”, ”26.7”, ”27”, ”28”, ”29”, ”30”, ”30.1”, ”30.2”, ”30.3”, ”30.4”, ”31”, ”32”, ”32.5”, ”33”, ”35, 36, 37, 38, 39””35, 36”, ”37, 38, 39”, ”41, 42, 43”, ”45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82””45, 46, 47”, ”49, 50, 51, 52, 53”, ”55, 56”, ”58, 59, 60, 61, 62, 63”, ”61”, ”62”, ”63”, ”64, 65, 66”, ”68”, ”69, 70, 71, 72, 73, 74, 75”, ”71”, ”72”, ”72.1”, ”72.2”, ”77, 78, 79, 80, 81, 82”, ”84, 85”, ”86, 87, 88”, ”86”, ”87, 88”, ”90, 91, 92, 93”, ”94, 95, 96, 97, 98, 99”, ”01–99”.

8.   Tässä jaksossa määriteltyihin tilastoihin liittyvät käsitteet ja määritelmät annetaan Frascatin käsikirjassa.

9.   Komissio ja/tai jäsenvaltiot toteuttavat vapaaehtoisuuteen perustuvia pilottitutkimuksia T&K-tilastoja koskevista lisämuuttujista ja jaotteluista tavoitteenaan vahvistaa tieteelliseen näyttöön perustuvaa päätöksentekoa T&K-alalla. Pilottitutkimuksilla arvioidaan tiedonkeruun toteutettavuutta ja kerättävien tietojen tarkoituksenmukaisuutta siten, että huomioon otetaan tiedoista saatava hyöty suhteessa tiedonkeruun kustannuksiin ja keruusta yrityksille aiheutuvaan taakkaan. Pilottitutkimusten aiheet päätetään tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa.

2   jakso

Valtion tutkimus- ja kehittämismäärärahoja koskevat tilastot

1.   Seuraavat tilastot on koottava:

Koodi

Nimi

21.0

Valtion T&K-määrärahat budjettiesityksessä (jonka parlamentti hyväksyy budjettikauden alussa)

21.1

Valtion T&K-määrärahat lopullisessa budjetissa (budjettikauden aikana hyväksytty tarkistettu budjetti)

22.0

Kansallinen julkinen rahoitus kansainvälisesti koordinoituun T&K-toimintaan.

2.   Kaikkien muuttujien tiedot toimitetaan vuosittain.

3.   Ensimmäinen viitevuosi, jolta tilastot laaditaan, on kalenterivuosi 2012.

4.   Tulokset on toimitettava kuuden kuukauden kuluessa viitejakson kalenterivuoden päättymisestä muuttujan 21.0 osalta (kaikki jaottelut mukaan lukien) ja kahdentoista kuukauden kuluessa muuttujan 21.1 ja 22.0 osalta (kaikki jaottelut mukaan lukien).

5.   Tilastojen tuottaminen

5.1

Muuttujista 21.0 ja 21.1 kootut tilastotiedot on jaoteltava NABS-nimikkeistön (Nomenclature for the analysis and comparison of scientific programmes and budgets 2007) lukutason (chapter level) mukaisesti.

5.2

Muuttujasta 21.1 kootut tilastotiedot on jaoteltava seuraavasti:

a)

NABS-nimikkeistön (Nomenclature for the analysis and comparison of scientific programmes and budgets 2007) lukujen alakohtien (sub-chapter level) tasolla – vapaaehtoinen

b)

luokkiin ”projektirahoitus” and ”institutionaalinen rahoitus” – vapaaehtoinen.

5.3

Muuttujasta 22.0 kootut tilastotiedot on jaoteltava seuraavasti: ”kansalliset rahoitusosuudet kansainvälisille julkisille T&K-toimijoille”, ”kansalliset rahoitusosuudet Euroopanlaajuisille kansainvälisille julkisille T&K-ohjelmille” ja ”kansalliset rahoitusosuudet jäsenvaltioiden hallitusten välillä (ja ehdokasmaiden ja EFTA-maiden kanssa) perustetuille kahdenvälisille ja monenvälisille T&K-ohjelmille.”

6.   Tässä jaksossa määriteltyihin tilastoihin liittyvät käsitteet ja määritelmät annetaan Frascatin käsikirjassa tai muissa yhdenmukaistetuissa standardeissa.

3   jakso

Muut tiede- ja teknologiatilastot

Muilla tiede- ja teknologiatilastojen aloilla keskitytään erityisesti seuraaviin tehtäviin:

a)

Tieteen ja teknologian alan henkilöstöresursseja koskevat tilastot (myös sukupuolen ja liikkuvuuden mukaan jaotellut tilastot): Suunnitellaan ja pannaan täytäntöön kattavat tilastopuitteet tieteen ja teknologian alan henkilöstöresursseja koskevia tilastoja varten lähinnä hyödyntämällä entistä paremmin kansallisia ja kansainvälisiä tietolähteitä (myös Euroopan tilastojärjestelmän sisällä). Erityishuomiota on kiinnitettävä sukupuolinäkökohtiin.

b)

Patenttitilastot: Suunnitellaan ja pannaan täytäntöön kattavat puitteet patenttitilastoja varten tuottamalla säännöllisesti kansallisia ja kansainvälisiä patenttitilastoja ja indikaattoreita kansallisista ja kansainvälisistä patenttivirastoista saatavilla olevien tietojen pohjalta.

c)

Korkean teknologian aloja ja osaamispalveluita koskevat tilastot: Suunnitellaan ja pannaan täytäntöön kattavat tilastopuitteet korkean teknologian aloja ja osaamispalveluita koskevia tilastoja varten lähinnä hyödyntämällä entistä paremmin kansallisia ja kansainvälisiä tietolähteitä (myös Euroopan tilastojärjestelmän sisällä). Tähän työhön sisältyy myös toimintojen ja tuotteiden tunnistaminen ja luokittelu, näiden toimintojen taloudellisen suorituksen mittaaminen sekä niiden osuuden mittaaminen koko talouden suorituskyvyn kannalta.

d)

Muut tiede- ja teknologiatilastot: Muu suunnittelu- ja täytäntöönpanotyö liittyy muun muassa biotekniikan, nanotekniikan ja muiden sellaisten alojen (terveys, turvallisuus, ympäristö- ja ilmastonmuutos) tilastoihin, jotka ovat tärkeitä Euroopan unionin ensisijaisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tässä jaksossa lueteltujen alojen osalta tarvittavat tiedot hankitaan enimmäkseen nykyisistä tilastolähteistä tai muista tilastolähteistä (esimerkiksi sosiaali- ja taloustilastojen alalla).


(1)  EUVL L 393, 30.12.2006, s. 1.

(2)  EYVL L 76, 30.3.1993, s. 1.


LIITE II

INNOVAATIOTILASTOT

1   jakso

Jäljempänä 2 jaksossa lueteltujen tilastojen kokoamisessa on käytettävä tilastoyksikkönä yritystä. Käytettävien tilastoyksiköiden (”yritys”) määritelmät vahvistetaan neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 696/93.

2   jakso

Jäsenvaltioiden on laadittava seuraavat innovaatiotilastot:

Muuttuja

Nimi

Huomautuksia

1

Innovatiivisten yritysten lukumäärä

Absoluuttisena arvona ja prosentteina kaikista yrityksistä ilmaistuna

2

Niiden innovatiivisten yritysten lukumäärä, jotka esittelivät uusia tai merkittävästi parannettuja tuotteita, jotka ovat markkinoille uusia / yritykselle uusia

Absoluuttisena arvona, prosentteina kaikista yrityksistä ja prosentteina innovatiivisista yrityksistä ilmaistuna

3

Liikevaihto innovaatioista, jotka liittyvät uusiin tai merkittävästi parannettuihin tuotteisiin, jotka ovat markkinoille uusia

Absoluuttisena arvona, prosentteina koko liikevaihdosta ja prosentteina innovatiivisten yritysten koko liikevaihdosta ilmaistuna

4

Liikevaihto innovaatioista, jotka liittyvät uusiin tai merkittävästi parannettuihin tuotteisiin, jotka ovat yritykselle uusia, mutta eivät ole uusia markkinoille

Absoluuttisena arvona, prosentteina koko liikevaihdosta ja prosentteina innovatiivisten yritysten koko liikevaihdosta ilmaistuna

5

Innovaatioyhteistyössä mukana olevien innovatiivisten yritysten lukumäärä

Absoluuttisena arvona ja prosentteina kaikista innovatiivisista yrityksistä ilmaistuna

6

Innovaatiomenot

Absoluuttisena arvona, prosentteina koko liikevaihdosta ja prosentteina innovatiivisten yritysten koko liikevaihdosta ilmaistuna

7

Niiden innovatiivisten yritysten määrä, jotka ilmoittivat merkittäviä innovaatiotoiminnan tavoitteita

Absoluuttisena arvona ja prosentteina kaikista innovatiivisista yrityksistä ilmaistuna – vapaaehtoinen

8

Niiden innovatiivisten yritysten määrä, jotka ilmoittivat merkittävistä innovaation tietolähteistä

Absoluuttisena arvona ja prosentteina kaikista innovatiivisista yrityksistä ilmaistuna – vapaaehtoinen

9

Niiden yritysten määrä, jotka ovat kohdanneet merkittäviä vaikeuksia

Absoluuttisena arvona, prosentteina kaikista yrityksistä, prosentteina kaikista innovatiivisista yrityksistä ja prosentteina niistä yrityksistä, jotka eivät ole innovatiivisia, ilmaistuna – vapaaehtoinen

10

Niiden innovatiivisten yritysten määrä, jotka kehittivät innovaatioita itse tai yhdessä muiden yritysten / laitosten kanssa

Absoluuttisena arvona ja prosentteina kaikista innovatiivisista yrityksistä ilmaistuna

Jäsenvaltiot saavat laatia edellä mainittujen tilastojen lisäksi lisätilastoja (jaottelu mukaan luettuna) Oslon käsikirjassa lueteltujen pääteemojen mukaisesti. Lisätilastojen ottamisesta mukaan päätetään tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa ja yhdenmukaistettua tiedonkeruulomaketta muutetaan tällöin vastaavasti.

3   jakso

Tiedot on toimitettava NACE Rev. 2 -toimialaluokituksen pääluokkiin B, C, D, E, H, J ja K sekä NACE Rev. 2 -toimialaluokituksen kaksinumerotasoon 46, 71, 72 ja 73 kuuluvista markkinatoimintaa harjoittavista yrityksistä. Jäsenvaltiot voivat halutessaaan laajentaa kattavuutta edelleen.

4   jakso

Kaikkien muuttujien tiedot on toimitettava joka toinen vuosi parillisina vuosina.

5   jakso

Ensimmäinen viitevuosi, jolta tilastot laaditaan, on kalenterivuosi 2012.

6   jakso

1.

Kaikki tulokset on jaoteltava toimialan mukaan NACE Rev. 2 -toimialaluokituksen pääluokkatasolla, kaksinumerotasolla tai muina aggregaatteina sekä seuraavien työntekijöiden määriin perustuvien luokkien mukaan:

NACE-luokka/kokoluokka

10–49 työntekijää

50–249 työntekijää

yli 249 työntekijää

yhteensä

”B-C-D-E-46-H-J-K-71-72–73”

x

x

x

x

”B-C-D-E”

x

x

x

x

”B”

x

x

x

x

”C”

x

x

x

x

”10–12”

 

 

 

x

”13–15”

 

 

 

x

”16–18”

 

 

 

x

”19–22”

 

 

 

x

”20”

 

 

 

x

”21”

 

 

 

x

”23”

 

 

 

x

”24”

 

 

 

x

”25–30”

 

 

 

x

”25”

 

 

 

x

”26”

 

 

 

x

”31–33”

 

 

 

x

”D”

x

x

x

x

”E”

x

x

x

x

”36”

 

 

 

x

”37–39”

 

 

 

x

”46-H-J-K-71-72–73”

x

x

x

x

”46”

x

x

x

x

”H”

x

x

x

x

”49–51”

 

 

 

x

”52–53”

 

 

 

x

”J”

x

x

x

x

”58”

 

 

 

x

”61”

 

 

 

x

”62”

 

 

 

x

”63”

 

 

 

x

”K”

x

x

x

x

”64”

 

 

 

x

”65”

 

 

 

x

”66”

 

 

 

x

”71-72-73”

x

x

x

x

”71”

 

 

 

x

”72”

 

 

 

x

”73”

 

 

 

x

2.

Muuttujasta 1 koottujen tilastotietojen on katettava neljän tyyppiset innovaatiot, joiden mukaan ne on jaoteltava: prosessi-, tuote-, organisaatio- ja markkinointi-innovaatiot. Muuttujista 5–10 koottujen tilastotietojen on katettava yritykset, jotka harjoittavat prosessi- ja/tai tuoteinnovaatiotoimintaa. Muiden kuin muuttujasta 1 koottujen tilastotietojen kattavuus ja jaottelu neljään innovaatiotyyppiin päätetään tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa ja yhdenmukaistettu tiedonkeruulomake muutetaan tällöin vastaavasti.

3.

Muuttujasta 5 kootut tilastotiedot on jaoteltava innovaatioyhteistyön lajin mukaan. Muuttujasta 6 kootut tilastotiedot on jaoteltava innovaatiomenojen lajin mukaan. Muuttujasta 7 kootut tilastotiedot on jaoteltava innovaation tavoitteiden lajin mukaan. Muuttujasta 8 kootut tilastotiedot on jaoteltava tietolähteen lajin mukaan. Muuttujasta 9 kootut tilastotiedot on jaoteltava vaikeuksia aiheuttavien tekijöiden lajin mukaan. Muuttujasta 10 kootut tilastotiedot on jaoteltava kehittäjien lajin mukaan. Näistä jaotteluista päätetään tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa ja yhdenmukaistettua tiedonkeruulomaketta muutetaan tällöin vastaavasti.

7   jakso

1.

Kaikki tulokset on toimitettava 18 kuukauden kuluessa viitekauden kalenterivuoden päättymisestä.

2.

Jäsenvaltiot voivat toimittaa vapaaehtoisesti komissiolle (Eurostat) yksittäisiä tietueita, jotka sisältävät kaikki kansallisten innovaatiotutkimusten yhteydessä tutkitut tilastoyksiköt.

8   jakso

1.

Viitevuodesta 2012 lähtien joka toinen vuosi tehtävien innovaatiotutkimusten tiedonkeruulomakkeen on katettava Oslon käsikirjassa luetellut pääteemat yritysinnovaatioiden mittaamisen osalta.

2.

Komissio (Eurostat) antaa tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa innovaatiotutkimuksia koskevia menetelmäsuosituksia, joiden ansiosta tutkimuksessa kootut tilastotiedot ovat entistä yhdenmukaisempia. Näitä suosituksia annetaan ainakin seuraavista aiheista: tutkimuksen kohdeperusjoukko, kyselytutkimuksen menetelmät (alueelliset näkökulmat mukaan luettuina), yhdenmukaistettu tiedonkeruulomake, tietojen keruu, käsittely ja toimittaminen sekä tietojen laatuvaatimukset.

3.

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle (Eurostat) tarvittavat tiedot kansallisten innovaatiotilastojen laadinnassa käytetyistä menetelmistä.


LIITE III

LAATUSELVITYKSIÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET

1   jakso

Johdanto

Laatuselvityksissä on oltava sekä määrälliset että laadulliset tietojen laatua koskevat indikaattorit vakiomuodossa, jonka komissio ja jäsenvaltiot ovat yhteistyössä määrittäneet. Komissio (Eurostat) toimittaa tulokset niistä määrällisistä indikaattoreista, jotka voidaan laskea jäsenvaltioiden toimittamien tietojen perusteella. Jäsenvaltioiden on tulkittava tulokset ja kommentoitava niitä oman keruumenetelmänsä kannalta sekä toimitettava tiedot jäljellä olevista määrällisistä indikaattoreista sekä laadullista tietoa.

2   jakso

Aikataulu

Komissio (Eurostat) toimittaa jäsenvaltioille joka toinen vuosi 20 kuukauden kuluessa viitevuoden päättymisestä (elokuun loppuun mennessä) vakiomuotoisten laatuselvitysten luonnokset, jotka on esitäytetty laatua koskevilla indikaattoreilla ja muilla komission (Eurostat) käytettävissä olevilla tiedoilla.

Jäsenvaltioiden on toimitettava täydennetyt vakiomuotoiset laatuselvitykset komissiolle (Eurostat) joka toinen vuosi 22 kuukauden kuluessa viitevuoden päättymisestä (lokakuun loppuun mennessä).


Top