EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0080

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 80/2012, annettu 31 päivänä tammikuuta 2012 , yhteisön tullittomuusjärjestelmän luomisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1186/2009 53 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetyn biologisten ja kemiallisten aineiden luettelon vahvistamisesta

OJ L 29, 1.2.2012, p. 33–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 021 P. 237 - 239

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/03/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/80/oj

1.2.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 29/33


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 80/2012,

annettu 31 päivänä tammikuuta 2012,

yhteisön tullittomuusjärjestelmän luomisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1186/2009 53 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetyn biologisten ja kemiallisten aineiden luettelon vahvistamisesta

(kodifikaatio)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön tullittomuusjärjestelmän luomisesta 16 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1186/2009 (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisön tullittomuusjärjestelmän luomisesta annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 918/83 60 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetyn biologisten ja kemiallisten aineiden luettelon vahvistamisesta 29 päivänä heinäkuuta 1983 annettua komission asetusta (ETY) N:o 2288/83 (2) on muutettu useita kertoja ja huomattavilta osilta (3). Sen vuoksi olisi selkeyden ja järkeistämisen takia kodifioitava mainittu asetus.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1186/2009 53 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 2 kohdassa säädetään, että tuontitullittomuus myönnetään biologisille ja kemiallisille aineille, joita tuodaan yksinomaan muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin ja jotka on tarkoitettu pääasiallisesti opetusta tai tieteellistä tutkimusta harjoittaville julkisille tai yleishyödyllisille laitoksille, niiden yksiköille taikka niille yksityisille laitoksille, joille jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset ovat myöntäneet luvan ottaa vastaan näitä tavaroita tullitta. Tämän tullittomuuden myöntämisessä rajoittaudutaan kuitenkin biologisiin ja kemiallisiin aineisiin, joita vastaavia aineita ei tuoteta unionin tullialueella ja jotka on merkitty yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (4) 247 a artiklassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti laadittuun luetteloon.

(3)

Jäsenvaltioilta kerätyistä tiedoista ilmenee, että tämän asetuksen liitteessä I lueteltuja biologisia ja kemiallisia aineita vastaavia aineita ei tuoteta unionin tullialueella.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1186/2009 53 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetty tuontitullittomuuteen oikeutettuja biologisia ja kemiallisia aineita koskeva luettelo vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä I.

2 artikla

Kumotaan asetus (ETY) N:o 2288/83.

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen liitteessä III olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 31 päivänä tammikuuta 2012.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 324, 10.12.2009, s. 23.

(2)  EYVL L 220, 11.8.1983, s. 13.

(3)  Katso liite II.

(4)  EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1.


LIITE I

CUS-numero

CN-koodi (1)

Tavaran kuvaus

 

ex 2845 90 90

Helium-3

 

ex 2845 90 90

(Happi-18) vesi

0020273-3

ex 2901 29 00

3-Metyyli-1-penteeni

0020274-4

ex 2901 29 00

4-Metyyli-1-penteeni

0020275-5

ex 2901 29 00

2-Metyyli-2-penteeni

0020276-6

ex 2901 29 00

3-Metyyli-2-penteeni

0020277-7

ex 2901 29 00

4-Metyyli-2-penteeni

0025634-8

ex 2902 19 00

p-Menta-1(7),2-dieeni (β-Fellandreeni)

0014769-3

ex 2903 99 90

4,4′-Dibromibifenyyli

0017305-7

ex 2904 10 00

Etyylimetaanisulfonaatti

0014364-6

ex 2923 90 00

Dekametoniumbromidi (INN)

0020641-7

ex 2926 90 95

1-Naftonitriili

0020642-8

ex 2926 90 95

2-Naftonitriili

0022830-8

ex 2936 21 00

Retinyyliasetaatti

0045091-9

ex 3204 12 00

Sulphorhodamine G (C.I. Acid Red 50)

0021887-1

ex 3507 90 90

Fosfoglukomutaasi


(1)  Jos CN-koodin edessä on ex-etuliite, etuusmenettely määräytyy sekä CN-koodin että sitä vastaavan tavaran kuvauksen perusteella.


LIITE II

Kumottu asetus ja luettelo sen muutoksista

 

Komission asetus (ETY) N:o 2288/83

(EYVL L 220, 11.8.1983, s. 13)

 

Komission asetus (ETY) N:o 1798/84

(EYVL L 168, 28.6.1984, s. 22)

 

Komission asetus (ETY) N:o 2340/86

(EYVL L 203, 26.7.1986, s. 15)

 

Komission asetus (ETY) N:o 3692/87

(EYVL L 347, 11.12.1987, s. 16)

 

Komission asetus (ETY) N:o 213/89

(EYVL L 25, 28.1.1989, s. 70)


LIITE III

VASTAAVUUSTAULUKKO

Asetus (ETY) N:o 2288/83

Tämä asetus

1 artikla

1 artikla

2 artikla

2 artikla

3 artikla

Liite

Liite I

Liite II

Liite III


Top