EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1224

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1224/2011, annettu 28 päivänä marraskuuta 2011 , yhteisön tullittomuusjärjestelmän luomisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1186/2009 66–73 artiklan soveltamissäännösten vahvistamisesta

OJ L 314, 29.11.2011, p. 14–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 022 P. 205 - 210

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1224/oj

29.11.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 314/14


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1224/2011,

annettu 28 päivänä marraskuuta 2011,

yhteisön tullittomuusjärjestelmän luomisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1186/2009 66–73 artiklan soveltamissäännösten vahvistamisesta

(kodifikaatio)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön tullittomuusjärjestelmän luomisesta 16 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1186/2009 (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisön tullittomuusjärjestelmän luomisesta annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 918/83 70–78 artiklan soveltamissäännösten vahvistamisesta 29 päivänä heinäkuuta 1983 annettua komission asetusta (ETY) N:o 2289/83 (2) on muutettu useita kertoja ja huomattavilta osilta (3). Sen vuoksi olisi selkeyden ja järkeistämisen takia kodifioitava mainittu asetus.

(2)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

I   OSASTO

SOVELTAMISALA

1 artikla

Tässä asetuksessa säädetään asetuksen (EY) N:o 1186/2009 66–73 artiklan soveltamissäännöksistä.

II   OSASTO

LAITOSTEN TAI JÄRJESTÖJEN HARJOITTAMAAN TUONTIIN SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖKSET

I   LUKU

Yleiset säännökset

1   Jakso

Vastaanottajalaitoksen tai -järjestön velvollisuudet

2 artikla

1.   Tuontitullittomuuden myöntäminen asetuksen (EY) N:o 1186/2009 67 ja 68 artiklassa tarkoitetuille tavaroille merkitsee vastaanottajalaitokselle tai -järjestölle velvollisuutta:

a)

ohjata kyseiset tavarat suoraan ilmoitettuun vastaanottopaikkaan;

b)

merkitä ne tavaraluetteloonsa;

c)

käyttää niitä yksinomaan mainituissa artikloissa yksilöityihin tarkoituksiin;

d)

helpottaa tarkastuksia, joiden suorittamista toimivaltaiset viranomaiset pitävät tarpeellisena sen varmistamiseksi, että tuontitullittomuuden myöntämisen edellytykset täyttyvät tai ovat edelleen voimassa.

2.   Vastaanottajalaitoksen tai -järjestön esimiehen tai hänen valtuuttamansa edustajan on laadittava toimivaltaisille viranomaisille ilmoitus, jossa hän todistaa tutustuneensa 1 kohdassa lueteltuihin eri velvollisuuksiin ja sitoutuu noudattamaan niitä.

Toimivaltaiset viranomaiset voivat vaatia, että ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu ilmoitus laaditaan jokaisesta maahantuonnista tai useasta maahantuonnista tai kaikista maahantuonneista, jotka vastaanottajalaitos tai -järjestö tekee.

2   Jakso

Lainaamisen, vuokraamisen tai luovutuksen yhteydessä sovellettavat säännökset

3 artikla

1.   Sovellettaessa asetuksen (EY) N:o 1186/2009 72 artiklan 2 kohdan toista alakohtaa laitoksen tai järjestön, jolle vammaisille tarkoitettu tavara lainataan, vuokrataan tai luovutetaan, on noudatettava tämän asetuksen 2 artiklassa vahvistettuja velvollisuuksia siitä päivästä alkaen, jona se vastaanottaa tavaran.

2.   Kun laitos tai järjestö, jolle tavara lainataan, vuokrataan tai luovutetaan, sijaitsee toisessa jäsenvaltiossa kuin lainaava, vuokraava tai luovuttava laitos tai järjestö, kyseisen tavaran lähettämistä varten lähtöjäsenvaltion toimivaltaisen tullitoimipaikan on annettava T5-valvontakappale komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (4) 912 a–912 g artiklassa säädettyjen sääntöjen mukaisesti sen varmistamiseksi, että kyseistä tavaraa käytetään tavalla, joka oikeuttaa tuontitullittomuuden voimassa pitämiseen.

Tämän vuoksi T5 valvontakappaleen kohdassa 104, otsikon ’muu’ alla on oltava jokin liitteessä I luetelluista maininnoista.

3.   Edellä 1 ja 2 kohtaa sovelletaan soveltuvin osin lainattaessa, vuokrattaessa tai luovutettaessa vammaisille tarkoitettuihin tavaroihin tarkoitettuja varaosia, osia tai varusteita sekä kyseisten tavaroiden kunnossapitoon, tarkastamiseen, vakaamiseen tai korjaamiseen käytettäviin työkaluihin, jotka ovat tullittomia asetuksen (EY) N:o 1186/2009 67 artiklan 2 kohdan tai 68 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

II   LUKU

Asetuksen (EY) N:o 1186/2009 67 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua tavaroiden tuontitullittomuutta koskevat erityissäännökset

4 artikla

1.   Hakiessaan asetuksen (EY) N:o 1186/2009 67 artiklan 1 kohdan mukaisesti tuontitullittomuutta sokeiden käyttöön tarkoitetulle tavaralle vastaanottajalaitoksen tai -järjestön esimiehen tai hänen valtuuttamansa edustajan on laadittava hakemus sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa kyseinen laitos tai järjestö sijaitsee.

Tähän hakemukseen on liitettävä kaikki tiedot, joita toimivaltainen viranomainen pitää tarpeellisina sen määrittämiseksi, täyttyvätkö tuontitullittomuuden myöntämiseksi säädetyt edellytykset.

2.   Sen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, jossa vastaanottajalaitos tai -järjestö sijaitsee, tekee päätöksensä suoraan 1 kohdassa tarkoitetun hakemuksen perusteella.

III   LUKU

Asetuksen (EY) N:o 1186/2009 68 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua tavaroiden tuontitullittomuutta koskevat erityissäännökset

5 artikla

1.   Hakiessaan asetuksen (EY) N:o 1186/2009 68 artiklan 1 kohdan mukaisesti tuontitullittomuutta vammaisten käyttöön tarkoitetulle tavaralle vastaanottajalaitoksen tai -järjestön esimiehen tai hänen valtuuttamansa edustajan on laadittava hakemus sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa kyseinen laitos tai järjestö sijaitsee.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetun hakemuksen on sisällettävä seuraavat kyseistä tavaraa koskevat tiedot:

a)

kyseisen tavaran valmistajan käyttämä täsmällinen kauppanimitys, sen oletettu luokitus yhdistetyssä nimikkeistössä sekä tosiasialliset tekniset ominaisuudet, joiden perusteella tavaraa voidaan pitää erityisesti suunniteltuna vammaisten koulutukseen, työllistämiseen tai sosiaalisten olojen parantamiseen;

b)

valmistajan sekä tarvittaessa tavarantoimittajan nimi tai toiminimi ja osoite;

c)

tavaran alkuperämaa;

d)

tavaran määräpaikka;

e)

tavaran täsmällinen käyttötarkoitus;

f)

tavaran hinta tai tullausarvo;

g)

tavaran paljous.

Hakemukseen on liitettävä asiakirjat, jotka sisältävät kaikki tarpeelliset tiedot tavaran ominaisuuksista sekä sen tekniset eritelmät.

6 artikla

Sen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, jossa vastaanottajalaitos tai -järjestö sijaitsee, tekee päätöksensä suoraan 5 artiklassa tarkoitetun hakemuksen perusteella.

7 artikla

Tuontitullittomuutta koskevat luvat ovat voimassa kuusi kuukautta.

Toimivaltaiset viranomaiset voivat kuitenkin kunkin tapauksen erityisten olosuhteiden vuoksi asettaa pidemmän voimassaoloajan.

IV   LUKU

Asetuksen (EY) N:o 1186/2009 67 artiklan 2 kohdan ja 68 artiklan 2 kohdan mukaista varaosien, osien tai varusteiden sekä työkalujen tuontitullittomuutta koskevat erityissäännökset

8 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1186/2009 67 artiklan 2 kohdassa ja 68 artiklan 2 kohdassa tarkoitetaan ’varusteilla’ tavaroita, jotka on suunniteltu erityisesti käytettäväksi tietyn tavaran kanssa sen suorituskyvyn tai käyttömahdollisuuksien parantamiseksi.

9 artikla

1.   Hakiessaan asetuksen (EY) N:o 1186/2009 67 artiklan 2 kohdan taikka 68 artiklan 2 kohdan mukaisesti tuontitullittomuutta varaosille, osille tai varusteille sekä työkaluille vastaanottajalaitoksen tai -järjestön esimiehen tai hänen valtuuttamansa edustajan on laadittava hakemus sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa kyseinen laitos tai järjestö sijaitsee.

Tähän hakemukseen on liitettävä kaikki tiedot, joita toimivaltainen viranomainen pitää tarpeellisina sen määrittämiseksi, täyttyvätkö asetuksen (EY) N:o 1186/2009 67 artiklan 2 kohdassa tai 68 artiklan 2 kohdassa säädetyt edellytykset.

10 artikla

Sen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, jossa vastaanottajalaitos tai -järjestö sijaitsee, tekee päätöksensä suoraan 9 artiklassa tarkoitetun hakemuksen perusteella.

III   OSASTO

SOKEIDEN JA MUIDEN VAMMAISTEN HARJOITTAMAAN MAAHANTUONTIIN SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖKSET

11 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1186/2009 67 artiklassa tarkoitettujen, sokeiden itse omaan käyttöönsä tuomien tavaroiden tuontitullittomuuden myöntämisen osalta sovelletaan 4, 8, 9 ja 10 artiklaa soveltuvin osin.

12 artikla

Vammaisten itse omaan käyttöönsä tuomien tavaroiden tuontitullittomuuden myöntämisen osalta sovelletaan soveltuvin osin:

a)

5, 6 ja 7 artiklaa, kun kyse on asetuksen (EY) N:o 1186/2009 68 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista tavaroista;

b)

8, 9 ja 10 artiklaa, kun kyse on asetuksen (EY) N:o 1186/2009 68 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista tavaroista.

13 artikla

Toimivaltaiset viranomaiset voivat sallia, että 4 ja 5 artiklassa säädetty hakemus tehdään yksinkertaistetussa muodossa, kun se koskee 11 ja 12 artiklassa tarkoitetuilla edellytyksillä tuotuja tavaroita.

IV   OSASTO

LOPPUSÄÄNNÖKSET

14 artikla

Kumotaan asetus (ETY) N:o 2289/83.

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen liitteessä III olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

15 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä marraskuuta 2011.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 324, 10.12.2009, s. 23.

(2)  EYVL L 220, 11.8.1983, s. 15.

(3)  Katso liite II.

(4)  EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1.


LIITE I

3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut maininnat

’Артикул за лицата с увреждания: продължаването на митническите освобождавания подлежи на спазване на член 72, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1186/2009’;

’Objeto para personas minusválidas: se mantiene la franquicia subordinada al respeto del artículo 72, apartado 2, segundo párrafo, del Reglamento (CE) no 1186/2009’;

’Zboží pro postižené osoby: zachování osvobození za předpokladu splnění podmínek čl. 72 odst. 2 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1186/2009’;

’Genstand til handicappede personer: Fortsat fritagelse betinget af overholdelse af artikel 72, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1186/2009’;

’Gegenstand für Behinderte: Weitergewährung der Zollbefreiung abhängig von der Voraussetzung des Artikels 72 Absatz 2 zweiter Unterabsatz der Verordnung (EG) Nr. 1186/2009’;

’Kaubaartiklid puuetega inimestele: impordimaksudest vabastamise jätkamine, tingimusel et täidetakse määruse (EÜ) nr 1186/2009 artikli 72 lõike 2 teist lõiku’;

’Αντικείμενα προοριζόμενα για μειονεκτούντα άτομα: Διατήρηση της ατέλειας εξαρτώμενη από την τήρηση του άρθρου 72 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1186/2009’;

’Article for the handicapped: continuation of relief subject to compliance with the second subparagraph of Article 72(2) of Regulation (EC) No 1186/2009’;

’Objet pour personnes handicapées: maintien de la franchise subordonné au respect de l’article 72, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1186/2009’;

’Oggetto per persone disabili: la franchigia è mantenuta a condizione che venga rispettato l’articolo 72, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CE) n. 1186/2009’;

’Invalīdiem paredzētas preces: atbrīvojuma turpmāka piemērošana atkarīga no atbilstības Regulas (EK) Nr. 1186/2009 72. panta 2. punkta otrajai daļai’;

’Neįgaliesiems skirtas daiktas: atleidimo nuo muitų taikymo pratęsimas laikantis Reglamento (EB) Nr. 1186/2009 72 straipsnio 2 dalies antrosios pastraipos nuostatų’;

’Áru behozatala fogyatékos személyek számára: a vámmentesség fenntartása az 1186/2009/EK rendelet 72. cikke (2) bekezdésének második albekezdésében foglalt feltételek teljesítése esetén’;

’Oġġett għal nies b’xi diżabilita': tkomplija ta’ ħelsien mid-dazju suġġett għal osservanza tat-tieni subparagrafu ta’ l-Artiklu 72(2) tar-Regolament (KE) Nru 1186/2009’;

’Voorwerp voor gehandicapten: handhaving van de vrijstelling is afhankelijk van de nakoming van artikel 72, lid 2, tweede alinea van Verordening (EG) nr. 1186/2009’;

’Artykuł przeznaczony dla osób niepełnosprawnych: kontynuacja zwolnienia z zastrzeżeniem zachowania warunków określonych w art. 72 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1186/2009’;

’Objectos destinados às pessoas deficientes: é mantida a franquia desde que seja respeitado o n.o 2, segundo parágrafo do artigo 72.o do Regulamento (CE) n.o 1186/2009’;

’Articole pentru persoane cu handicap: menținerea scutirii este condiționată de respectarea dispozițiilor articolului 72 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) Nr. 1186/2009’;

’Tovar pre postihnuté osoby: naďalej oslobodený, ak spĺňa podmienky ustanovené v článku 72 odseku 2 druhom pododseku nariadenia (ES) č. 1186/2009’;

’Predmet za invalide: ohranitev oprostitve v skladu z drugim pododstavkom člena 72(2) Uredbe (ES) št. 1186/2009’;

’Vammaisille tarkoitetut tavarat: tullittomuus jatkuu, edellyttäen että asetuksen (EY) N:o 1186/2009 72 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan ehtoja noudatetaan’;

’Föremål för funktionshindrade: Fortsatt tullfrihet under förutsättning att villkoren i artikel 72.2 andra stycket i förordning (EG) nr 1186/2009 uppfylls’.


LIITE II

Kumottu asetus ja luettelo sen muutoksista

Komission asetus (ETY) N:o 2289/83

(EYVL L 220, 11.8.1983, s. 15).

 

Komission asetus (ETY) N:o 1746/85

(EYVL L 167, 27.6.1985, s. 23).

 

Vuoden 1985 liittymisasiakirjan liitteessä I oleva I.18 kohta

(EYVL L 302, 15.11.1985, s. 139).

 

Komission asetus (ETY) N:o 3399/85

(EYVL L 322, 3.12.1985, s. 10).

Ainoastaan 1 artiklan 3 alakohta

Komission asetus (ETY) N:o 735/92

(EYVL L 81, 26.3.1992, s. 18).

 

Vuoden 1994 liittymisasiakirjan liitteessä I oleva XIII A.II.4 kohta

(EYVL C 241, 29.8.1994, s. 274).

 

Vuoden 2003 liittymisasiakirjan liitteessä II oleva 19.B.1 kohta

(EYVL L 236, 23.9.2003, s. 771).

 

Komission asetus (EY) N:o 1792/2006

(EUVL L 362, 20.12.2006, s. 1).

Ainoastaan liitteessä oleva 11.B.1 kohta


LIITE III

Vastaavuustaulukko

Asetus (ETY) N:o 2289/83

Tämä asetus

1 artikla

1 artikla

2 artiklan 1 kohdan johdantokappale

2 artiklan 1 kohdan johdantokappale

2 artiklan 1 kohdan ensimmäinen luetelmakohta

2 artiklan 1 kohdan a alakohta

2 artiklan 1 kohdan toinen luetelmakohta

2 artiklan 1 kohdan b alakohta

2 artiklan 1 kohdan kolmas luetelmakohta

2 artiklan 1 kohdan c alakohta

2 artiklan 1 kohdan neljäs luetelmakohta

2 artiklan 1 kohdan d alakohta

2 artiklan 2 kohta

2 artiklan 2 kohta

3 artiklan 1 kohta

3 artiklan 1 kohta

3 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta

3 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta

3 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan johdantokappale

3 artiklan 2 kohdan toinen alakohta

3 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan luettelo maininnoista

Liite I

3 artiklan 3 kohta

3 artiklan 3 kohta

4 artikla

4 artikla

6 artikla

5 artikla

7 artikla

6 artikla

10 artikla

7 artikla

13 artikla

8 artikla

14 artikla

9 artikla

15 artikla

10 artikla

16 artikla

11 artikla

17 artikla

12 artikla

18 artikla

13 artikla

19 artikla

14 artikla

20 artikla

15 artikla

Liite II

Liite III


Top