Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0684

2011/684/YUTP: Neuvoston päätös 2011/684/YUTP, annettu 13 päivänä lokakuuta 2011 , Syyriaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2011/273/YUTP muuttamisesta

OJ L 269, 14.10.2011, p. 33–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/11/2011; Kumoaja 32011D0782

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/684/oj

14.10.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 269/33


NEUVOSTON PÄÄTÖS 2011/684/YUTP,

annettu 13 päivänä lokakuuta 2011,

Syyriaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2011/273/YUTP muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 9 päivänä toukokuuta 2011 päätöksen 2011/273/YUTP (1) Syyriaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä.

(2)

Syyrian tilanteen vakavuus huomioon ottaen päätöksessä 2011/273/YUTP säädettyjä rajoittavia toimenpiteitä olisi sovellettava vielä yhteen yhteisöön sen estämiseksi, että kyseinen yhteisö käyttää sen omistuksessa, hallussa tai määräysvallassa nykyisin olevia varoja tai taloudellisia resursseja taloudellisen tuen antamiseksi Syyrian nykyiselle hallinnolle, kuitenkin niin, että kyseisen yhteisön myöhemmin saamia jäädytettyjä varoja tai taloudellisia resursseja voidaan väliaikaisesti käyttää nimeämättömien henkilöiden ja yhteisöjen kanssa käytävän kaupan rahoittamisen yhteydessä.

(3)

Päätös 2011/273/YUTP olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan neuvoston päätös 2011/273/YUTP seuraavasti:

1)

Muutetaan 3 artikla seuraavasti:

i)

Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet estääkseen liitteessä I lueteltujen henkilöiden, jotka ovat vastuussa siviiliväestöön kohdistuneista väkivaltaisista tukahduttamistoimista Syyriassa tai jotka hyötyvät Syyrian nykyisestä hallinnosta tai tukevat sitä, ja heitä lähellä olevien henkilöiden pääsyn alueelleen tai kauttakulun alueensa kautta.”

ii)

Korvataan 8 kohta seuraavasti:

”8.   Tapauksissa, joissa jäsenvaltio 3, 4, 5, 6 ja 7 kohdan nojalla sallii liitteessä I lueteltujen henkilöiden pääsyn alueelleen tai kauttakulun alueensa kautta, lupa on rajoitettava ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon se myönnetään, ja henkilöön, josta siinä on kyse.”

2)

Muutetaan 4 artikla seuraavasti:

i)

Korvataan 1 ja 2 kohta seuraavasti:

”1.   Jäädytetään kaikki liitteissä I ja II luetelluille siviiliväestöön kohdistuneista väkivaltaisista tukahduttamistoimista Syyriassa vastuussa oleville henkilöille, Syyrian nykyisestä hallinnosta hyötyville tai sitä tukeville henkilöille ja yhteisöille sekä näitä henkilöitä ja yhteisöjä lähellä oleville henkilöille ja yhteisöille kuuluvat taikka niiden omistuksessa, hallussa tai määräysvallassa olevat varat ja taloudelliset resurssit.

2.   Mitään varoja tai taloudellisia resursseja ei saa suoraan tai välillisesti asettaa liitteissä I ja II lueteltujen luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden taikka yhteisöjen saataville tai hyödynnettäviksi.”

ii)

Korvataan 3 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

ovat tarpeen liitteissä I ja II lueteltujen henkilöiden ja heidän huollettavinaan olevien perheenjäsenten perustarpeiden tyydyttämiseksi, mukaan luettuina menot, jotka aiheutuvat elintarvikkeiden hankinnasta, vuokrasta tai asuntolainasta, lääkkeistä ja sairaanhoidosta, veroista, vakuutusmaksuista ja julkisten palvelujen käytöstä;”

iii)

Korvataan 4 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

varoihin tai taloudellisiin resursseihin kohdistuu panttioikeus, jonka tuomioistuin, viranomainen tai välimiesoikeus on perustanut ennen sitä päivää, jona 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö tai yhteisö on sisällytetty liitteisiin I ja II, tai tuomioistuimen, viranomaisen tai välimiesoikeuden ennen tuota päivää antama päätös;”

iv)

Korvataan 4 kohdan c alakohta seuraavasti:

”c)

panttioikeutta ei ole perustettu tai päätöstä ei ole annettu liitteissä I ja II oleviin luetteloihin merkityn luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön tai yhteisön eduksi; ja”

v)

Lisätään kohta seuraavasti:

”5 a.   Edellä oleva 1 kohta ei estä liitteessä II olevaan luetteloon merkittyä nimettyä yhteisöä suorittamasta kahden kuukauden ajan sen nimeämispäivästä maksua kyseisen päivän jälkeen saamistaan jäädytetyistä varoista tai taloudellisista resursseista, jos tällainen maksu johtuu kaupan rahoittamiseen liittyvästä sopimuksesta, edellyttäen, että asianomainen jäsenvaltio on todennut, että 1 kohdassa tarkoitettu henkilö tai yhteisö ei ole suoraan tai välillisesti maksun saaja.”

3)

Korvataan 4 a artikla seuraavasti:

”4 a artikla

Liitteissä I ja II lueteltujen nimettyjen henkilöiden tai yhteisöjen tai muiden henkilöiden tai yhteisöjen Syyriassa, Syyrian hallitus ja sen julkisyhteisöt, yhtiöt ja virastot mukaan lukien, taikka henkilöiden tai yhteisöjen, jotka esittävät vaateen tällaisen henkilön tai yhteisön välityksellä tai puolesta, vaateita, mukaan lukien korvausvaateet tai muut tämänkaltaiset vaateet kuten kuittausvaatimukset, sakot tai vakuudelliset vaatimukset, joukkovelkakirjan tai rahoitusvakuuden pidentämistä tai maksamista koskevat vaateet tai remburssista tai vastaavasta välineestä johtuvat vaateet, ei oteta huomioon sellaisten sopimusten tai liiketoimien yhteydessä, joiden suorittamiseen ovat suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain, vaikuttaneet tässä päätöksessä tarkoitetut toimenpiteet.”

4)

Korvataan 5 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Neuvosto laatii liitteissä I ja II olevat luettelot sekä muuttaa niitä jonkin jäsenvaltion tai unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen perusteella.”

5)

Korvataan 6 artikla seuraavasti:

”6 artikla

1.   Liitteissä I ja II esitetään perusteet asianomaisten henkilöiden ja yhteisöjen merkitsemiselle luetteloon.

2.   Liitteet I ja II sisältävät myös tiedot, jotka ovat tarpeen asianomaisten henkilöiden tai yhteisöjen tunnistamiseksi, jos nämä tiedot ovat saatavilla. Henkilöiden osalta tällaisia tietoja voivat olla nimet, mukaan lukien peitenimet, syntymäaika ja -paikka, kansalaisuus, passin ja henkilökortin numerot, sukupuoli, osoite, jos se on tiedossa, ja työtehtävä tai ammatti. Yhteisöjen osalta tällaisia tietoja voivat olla nimet, rekisteröintiaika ja -paikka, rekisterinumero ja toimipaikka.”

2 artikla

Päätöksen 2011/273/YUTP liitteestä tulee liite I.

3 artikla

Lisätään tämän päätöksen liite päätöksen 2011/273/YUTP liitteeksi II.

4 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 13 päivänä lokakuuta 2011.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. DOWGIELEWICZ


(1)  EUVL L 121, 10.5.2011, s. 11.


LIITE

”LIITE II

Luettelo 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista yhteisöistä

Yhteisöt

 

Nimi

Tunnistetiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

1.

Commercial Bank of Syria

Damaskoksen toimipiste, P.O. Box 2231, Moawiya St., Damascus, Syria;- P.O. Box 933, Yousef Azmeh Square, Damascus, Syria;

Aleppon toimipiste, P.O. Box 2, Kastel Hajjarin St., Aleppo, Syria;

SWIFT/BIC CMSY SY DA; kaikki toimistot ympäri maailmaa [NPWMD]

WWW: http://cbs-bank.sy/En-index.php

Puh.: +963 11 2218890

Faksi: +963 11 2216975

Keskusjohto: dir.cbs@mail.sy

Valtion omistama pankki, joka antaa rahoitustukea hallinnolle.

13.10.2011”


Top