Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1011

Neuvoston asetus (EU) N:o 1011/2011, annettu 13 päivänä lokakuuta 2011 , Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 442/2011 muuttamisesta

OJ L 269, 14.10.2011, p. 18–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 18/01/2012; Kumoaja 32012R0036

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1011/oj

14.10.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 269/18


NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1011/2011,

annettu 13 päivänä lokakuuta 2011,

Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 442/2011 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 215 artiklan,

ottaa huomioon Syyriaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston päätöksen 2011/273/YUTP (1),

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja Euroopan komission yhteisen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 9 päivänä toukokuuta 2011 asetuksen (EU) N:o 442/2011 (2) Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä.

(2)

Neuvosto muutti 2 päivänä syyskuuta 2011 asetusta (EU) N:o 442/2011 (3) laajentaakseen Syyriaan kohdistuvia toimenpiteitä siten, että laajennettiin luetteloon lisäämisen perusteita ja kiellettiin raakaöljyn ostaminen, tuonti tai kuljettaminen Syyriasta. Neuvosto muutti asetusta (EU) N:o 442/2011 (4) uudelleen 23 päivänä syyskuuta 2011 laajentaakseen Syyrian vastaisia toimenpiteitä edelleen siten, että niihin sisältyy raakaöljyalaan tehtävien investointien kieltäminen, uusia luetteloon tehtäviä merkintöjä ja kielto toimittaa syyrialaisia setelejä ja metallirahoja Syyrian keskuspankille.

(3)

Päätöksen 2011/273/YUTP muuttamisesta annetussa neuvoston päätöksessä 2011/684/YUTP (5) säädetään lisätoimenpiteestä eli uuden yhteisön merkitsemisestä luetteloon sekä poikkeuksesta, jonka mukaan kyseinen yhteisö saa käyttää myöhemmin saamiaan jäädytettyjä varoja rajoitetun ajan muiden kuin nimettyjen henkilöiden tai yhteisöjen kanssa käytävän kaupan rahoittamisen yhteydessä.

(4)

Tämä toimenpide kuuluu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen soveltamisalaan, minkä vuoksi sen täytäntöönpanemiseksi tarvitaan lainsäädäntöä unionin tasolla, jotta voidaan varmistaa, että talouden toimijat soveltavat niitä yhtenäisesti kaikissa jäsenvaltioissa.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyn toimenpiteen tehokkuuden varmistamiseksi tämän asetuksen on tultava voimaan välittömästi sen julkaisemisen jälkeen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EU) N:o 442/2011 seuraavasti:

1)

Korvataan 4 artiklan 1 ja 2 kohdassa, 5 artiklan 2 ja 3 kohdassa sekä 6 artiklan a alakohdassa ilmaisu, joka käsittää viittauksen liitteeseen II, ilmauksella, joka käsittää viittauksen liitteisiin II ja II a.

2)

Korvataan 7 artiklan a ja c alakohdassa, 9 artiklassa ja 14 artiklan 1 kohdassa ilmaisu, joka käsittää viittauksen liitteeseen II, ilmaisulla, joka käsittää viittauksen liitteeseen II tai liitteeseen II a.

3)

Korvataan 5 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Liitteissä II ja II a luetellaan seuraavat:

a)

Liitteessä II luetellaan luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt, yhteisöt ja elimet, joiden neuvosto on päätöksen 2011/273/YUTP 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti katsonut olevan vastuussa Syyrian siviiliväestöön kohdistetuista väkivaltaisista tukahduttamistoimista, ja henkilöt ja yhteisöt, jotka hyötyvät nykyisestä hallinnosta tai tukevat sitä, sekä näitä lähellä olevat luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt ja yhteisöt, ja joihin ei sovelleta 9 a artiklaa.

b)

Liitteessä II a luetellaan yhteisöt, joiden neuvosto on päätöksen 2011/273/YUTP 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti katsonut olevan lähellä Syyrian siviiliväestöön kohdistetuista väkivaltaisista tukahduttamistoimista vastuussa olevia henkilöitä ja yhteisöjä taikka henkilöitä tai yhteisöjä, jotka hyötyvät nykyisestä hallinnosta tai tukevat sitä, ja joihin sovelletaan 9 a artiklaa.”

4)

Korvataan 14 artiklan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Liitteissä II ja II a olevia luetteloita tarkastellaan uudelleen säännöllisin väliajoin ja vähintään joka 12. kuukausi.”

5)

Lisätään artikla seuraavasti:

”9 a artikla

Edellä olevasta 4 artiklan 1 kohdasta poiketen liitteessä II a mainittu yhteisö saa suorittaa maksun kahden kuukauden kuluessa päivästä, jona se on nimetty, sellaisista jäädytetyistä varoista tai taloudellisista resursseista, jotka kyseinen yhteisö on saanut nimeämispäivänsä jälkeen edellyttäen, että

a)

tämän maksun suorittaminen perustuu kauppasopimukseen, ja

b)

asianomaisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on todennut, ettei maksua saa suoraan tai välillisesti liitteessä II tai liitteessä II a mainittu henkilö tai yhteisö.”

2 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 442/2011 liite II tämän asetuksen liitteen II mukaisesti.

3 artikla

Lisätään tämän asetuksen liitteen I teksti asetukseen (EU) N:o 442/2011 liitteenä II a.

4 artikla

Korvataan asetuksen (EU) N:o 442/2011 liitteen IV teksti tämän asetuksen liitteellä III.

5 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä lokakuuta 2011.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. DOWGIELEWICZ


(1)  EUVL L 121, 10.5.2011, s. 11.

(2)  EUVL L 121, 10.5.2011, s. 1.

(3)  Neuvoston asetus (EU) N:o 878/2011, (EUVL L 228, 3.9.2011, s. 1).

(4)  Neuvoston asetus (EU) N:o 950/2011, (EUVL L 247, 24.9.2011, s. 3).

(5)  Katso tämän virallisen lehden sivu 33.


LIITE I

”LIITE II a

Luettelo 4 ja 5 artiklassa tarkoitetuista yhteisöistä

Yhteisöt

 

Nimi

Tunnistetiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

1.

Commercial Bank of Syria

Damaskoksen toimipiste, P.O. Box 2231, Moawiya St., Damascus, Syria;- P.O. Box 933, Yousef Azmeh Square, Damascus, Syria;

Aleppon toimipiste, P.O. Box 2, Kastel Hajjarin St., Aleppo, Syria;

SWIFT/BIC CMSY SY DA; kaikki toimistot ympäri maailmaa [NPWMD]

WWW: http://cbs-bank.sy/En-index.php

Puh.: +963 11 2218890

Faksi: +963 11 2216975

Keskusjohto: dir.cbs@mail.sy

Valtion omistama pankki, joka antaa rahoitustukea hallinnolle.

13.10.2011”


LIITE II

Korvataan asetuksen (EU) N:o 442/2011 liitteessä II Emad Ghraiwatia, Tarif Akhrasia ja Issam Anboubaa koskevat merkinnät seuraavasti:

”Nimi

Tunnistetiedot (syntymäaika, syntymäpaikka yms.)

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

Emad GHRAIWATI

Syntymäaika: maaliskuu 1959;

syntymäpaikka: Damaskos, Syyria

Damaskoksen teollisuuskamarin puheenjohtaja (Zuhair Ghraiwati Sons). Tukee taloudellisesti Syyrian hallintoa.

2.9.2011

Tarif AKHRAS

Syntymäaika: 1949;

syntymäpaikka: Homs, Syyria

Akhras-konsernin (perushyödykkeet ja niihin liittyvä kaupankäynti, jalostus sekä logistiikka) perustaja, kaupunki: Homs. Tukee taloudellisesti Syyrian hallintoa.

2.9.2011

Issam ANBOUBA

Syntymäaika: 1949;

syntymäpaikka: Lattakia, Syyria

Issam Anbouba Est. for agro-industry -yhtiön puheenjohtaja. Tukee taloudellisesti Syyrian hallintoa.

2.9.2011”


LIITE III

”LIITE IV

Öljytuotteiden luettelo

HS-nimike

Kuvaus

2709 00

Maaöljyt ja bitumisista kivennäisistä saadut öljyt, raa’at:

2710

Maaöljyt ja bitumisista kivennäisistä saadut öljyt, muut kuin raa’at; muualle kuulumattomat valmisteet, joissa on perusaineosana maaöljyjä tai bitumisista kivennäisistä saatuja öljyjä vähintään 70 painoprosenttia; jäteöljyt (CN-koodiin 2710 19 21 kuuluvan lentopetrolin ostaminen Syyriassa ei kuitenkaan ole kiellettyä edellyttäen, että se on tarkoitettu ja se käytetään yksinomaan sen ilma-aluksen lentotoiminnan jatkumiseen, johon se on lastattu).

2712

Vaseliini; parafiini, mikrokiteinen maaöljyvaha, puristettu parafiini (slack wax), otsokeriitti, ruskohiilivaha, turvevaha ja muut kivennäisvahat sekä niiden kaltaiset synteettisesti tai muulla menetelmällä valmistetut tuotteet, myös värjätyt.

2713

Maaöljykoksi, maaöljybitumi ja muut maaöljyjen tai bitumisista kivennäisistä saatujen öljyjen jätetuotteet.

2714

Luonnonbitumi ja -asfaltti; bitumi- tai öljyliuske ja bitumipitoinen hiekka; asfaltiitit ja asfalttikivi.

2715 00 00

Luonnonasfalttiin, luonnonbitumiin, maaöljybitumiin, kivennäistervaan tai kivennäistervapikeen perustuvat bitumiset seokset (esim. bitumimastiksi ja ”cut-backs”).”


Top