Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0604

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 604/2011, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2011 , tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

OJ L 163, 23.6.2011, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 016 P. 302 - 303

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/604/oj

23.6.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 163/12


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 604/2011,

annettu 20 päivänä kesäkuuta 2011,

tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteenä olevan yhdistetyn nimikkeistön yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi on tarpeen antaa tämän asetuksen liitteessä esitettyjen tavaroiden luokittelua koskevia säännöksiä.

(2)

Asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 vahvistetaan yhdistetyn nimikkeistön yleiset tulkintasäännöt; näitä sääntöjä sovelletaan myös kaikkiin muihin nimikkeistöihin, jotka perustuvat kokonaan tai osittain yhdistettyyn nimikkeistöön taikka joissa siihen mahdollisesti lisätään alajakoja ja jotka vahvistetaan unionin erityissäännöksillä tavaroiden kauppaa koskevien tariffimääräysten tai muiden toimenpiteiden soveltamiseksi.

(3)

Mainittujen yleisten tulkintasääntöjen mukaan on tämän asetuksen liitteen taulukossa olevassa sarakkeessa 1 esitetty tavara luokiteltava sarakkeen 2 CN-koodiin sarakkeesta 3 ilmenevin perustein.

(4)

On asianmukaista, että jäsenvaltioiden tulliviranomaisten tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön antamiin sitoviin tariffitietoihin, jotka eivät ole tällä asetuksella vahvistettujen säännösten mukaisia, voi haltija edelleen vedota yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (2) 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti kolmen kuukauden ajan.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Liitteenä olevan taulukon sarakkeessa 1 esitetty tavara luokitellaan yhdistetyssä nimikkeistössä mainitun taulukon sarakkeen 2 CN-koodiin.

2 artikla

Jäsenvaltioiden tulliviranomaisten antamiin sitoviin tariffitietoihin, jotka eivät ole tässä asetuksessa vahvistettujen säännösten mukaisia, voidaan vedota asetuksen (ETY) N:o 2913/92 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti vielä kolmen kuukauden ajan.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä kesäkuuta 2011.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Algirdas ŠEMETA

Komission jäsen


(1)  EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1.


LIITE

Tavaran kuvaus

Luokittelu

(CN-koodi)

Perusteet

(1)

(2)

(3)

1.

Sylinterimäinen teräksinen säiliö, jonka pituus on noin 30 cm ja halkaisija noin 3 cm (ns. turvatyynyn täyttöjärjestelmä).

Laite koostuu sähköisistä kosketusnastoista, sytyttimestä, kammiosta, jossa on pyroteknistä ainetta, kammiosta, jossa on kaasuseosta, suodattimista ja kaasusuuttimesta.

Kaasuseos koostuu typpioksiduulista, argonista ja heliumista.

Moottoriajoneuvon anturijärjestelmästä tuleva sähkösignaali aktivoi sytyttimen, joka käynnistää prosessin, jonka aikana palava pyrotekninen aine lämmittää kaasuja, jolloin syntyy korkea paine. Sen seurauksena kaasut vapautuvat suuttimen kautta ja täyttävät turvatyynyn.

Laite on suunniteltu käytettäväksi moottoriajoneuvon turvatyynyjärjestelmässä.

8708 95 99

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön määräysten, XVII jakson 3 huomautuksen sekä CN-koodien 8708, 8708 95 ja 8708 95 99 nimiketekstien mukaisesti.

Laitteen tehtävänä on täyttää ilmatyyny kaasuilla eikä tuottaa 36 ryhmässä tarkoitettua pyroteknistä vaikutusta. Näin ollen sitä ei voida luokitella nimikkeeseen 3604.

”Generaattorikaasugeneraattorit” ovat tavaroita, jotka tuottavat polttokaasua koksista, antrasiitista tai muusta hiilipitoisesta aineksesta. Kaasun tuottaminen pyroteknisten aineiden nopeiden kemiallisten reaktioiden (räjähdysten) seurauksena ei kuulu nimikkeen 8405 soveltamisalaan. Sen vuoksi turvatyynyn täyttöjärjestelmää ei voida luokitella nimikkeeseen 8405. (Ks. myös harmonoidun järjestelmän selitykset, nimike 8405, A ja B kohta).

Koska laite on osa turvatyynyä, jossa on täyttöjärjestelmä (ks. myös harmonoidun järjestelmän selitykset, nimike 8708, O kohta), se on luokiteltava CN-koodiin 8708 95 99.

2.

Sylinterimäinen teräksinen säiliö, jonka pituus on noin 21 cm ja halkaisija noin 5 cm (ns. turvatyynyn täyttöjärjestelmä).

Laite koostuu sähköisistä kosketusnastoista, sytyttimestä, kammiosta, jossa on pyroteknistä ainetta, paisuntakammiosta, suodattimista ja kaasusuuttimesta.

Moottoriajoneuvon anturijärjestelmästä tuleva sähkösignaali aktivoi sytyttimen, joka käynnistää prosessin, jonka aikana pyrotekninen aine palaa, minkä vuoksi paisuntakammio täyttyy kaasuilla, jolloin syntyy korkea paine. Sen seurauksena kaasut vapautuvat suuttimen kautta ja täyttävät turvatyynyn.

Laite on suunniteltu käytettäväksi moottoriajoneuvon turvatyynyjärjestelmässä.

8708 95 99

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön määräysten, XVII jakson 3 huomautuksen sekä CN-koodien 8708, 8708 95 ja 8708 95 99 nimiketekstien mukaisesti.

Laitteen tehtävänä on täyttää ilmatyyny kaasuilla eikä tuottaa 36 ryhmässä tarkoitettua pyroteknistä vaikutusta. Näin ollen sitä ei voida luokitella nimikkeeseen 3604.

”Generaattorikaasugeneraattorit” ovat tavaroita, jotka tuottavat polttokaasua koksista, antrasiitista tai muusta hiilipitoisesta aineksesta. Kaasun tuottaminen pyroteknisten aineiden nopeiden kemiallisten reaktioiden (räjähdysten) seurauksena ei kuulu nimikkeen 8405 soveltamisalaan. Sen vuoksi turvatyynyn täyttöjärjestelmää ei voida luokitella nimikkeeseen 8405. (Ks. myös harmonoidun järjestelmän selitykset, nimike 8405, A ja B kohta).

Koska laite on osa turvatyynyä, jossa on täyttöjärjestelmä (ks. myös harmonoidun järjestelmän selitykset, nimike 8708, O kohta), se on luokiteltava CN-koodiin 8708 95 99.


Top