Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0362

Komission asetus (EU) N:o 362/2011, annettu 13 päivänä huhtikuuta 2011 , farmakologisesti vaikuttavista aineista ja niiden eläinperäisissä elintarvikkeissa esiintyvien jäämien enimmäismääriä koskevasta luokituksesta annetun asetuksen (EU) N:o 37/2010 liitteen muuttamisesta siltä osin kuin on kyse monepantelista ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 100, 14.4.2011, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 043 P. 245 - 246

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/362/oj

14.4.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 100/26


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 362/2011,

annettu 13 päivänä huhtikuuta 2011,

farmakologisesti vaikuttavista aineista ja niiden eläinperäisissä elintarvikkeissa esiintyvien jäämien enimmäismääriä koskevasta luokituksesta annetun asetuksen (EU) N:o 37/2010 liitteen muuttamisesta siltä osin kuin on kyse monepantelista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön menettelyistä farmakologisesti vaikuttavien aineiden jäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläimistä saatavissa elintarvikkeissa, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 kumoamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/82/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta 6 päivänä toukokuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 470/2009 (1) ja erityisesti sen 14 artiklan yhdessä sen 17 artiklan kanssa,

ottaa huomioon eläinlääkekomitean muotoileman Euroopan lääkeviraston lausunnon,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Unionissa elintarviketuotantoeläimille tarkoitetuissa eläinlääkkeissä tai kotieläintaloudessa käytettävissä biosidivalmisteissa käytettäviksi tarkoitettujen farmakologisesti vaikuttavien aineiden jäämien enimmäismäärät olisi vahvistettava asetuksen (EY) N:o 470/2009 mukaisesti.

(2)

Farmakologisesti vaikuttavat aineet ja niiden jäämien enimmäismääriä eläinperäisissä elintarvikkeissa koskeva luokitus vahvistetaan farmakologisesti vaikuttavista aineista ja niiden eläinperäisissä elintarvikkeissa esiintyvien jäämien enimmäismääriä koskevasta luokituksesta 22 päivänä joulukuuta 2009 annetun komission asetuksen (EU) N:o 37/2010 (2) liitteessä.

(3)

Monepanteli sisältyy nykyisin asetuksen (EU) N:o 37/2010 liitteessä olevaan taulukkoon 1 sallittuna aineena lammas- ja vuohieläinten lihaksen, rasvan, maksan ja munuaisten osalta, lukuun ottamatta eläimiä, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi. Kyseiselle aineelle vuohieläinten osalta vahvistettujen jäämien väliaikaisten enimmäismäärien voimassaolo päättyy 1 päivänä tammikuuta 2011.

(4)

Euroopan lääkevirastolle on toimitettu hakemus, jossa pyydetään myöhentämään määräaikaa, jona vuohielämiin tällä hetkellä sovellettavien monepantelin jäämien väliaikaisten enimmäismäärien voimassaolo päättyy.

(5)

Eläinlääkekomitea on suositellut pidentämään ajanjaksoa, jona vuohieläimiin sovellettavat monepantelin jäämien väliaikaiset enimmäismäärät ovat voimassa.

(6)

Sen vuoksi asetuksen (EU) N:o 37/2010 liitteessä olevassa taulukossa 1 olevia monepantelia koskevia tietoja olisi muutettava pidentämällä vuohieläinten osalta ajanjaksoa, jona jäämien väliaikaiset enimmäismäärät ovat voimassa. Kyseisessä taulukossa vuohieläinten osalta vahvistettujen monepantelin jäämien väliaikaisten enimmäismäärien voimassaolon olisi päätyttävä 1 päivänä tammikuuta 2012.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 37/2010 liite tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä huhtikuuta 2011.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 152, 16.6.2009, s. 11.

(2)  EUVL L 15, 20.1.2010, s. 1.


LIITE

Korvataan asetuksen (EU) N:o 37/2010 liitteessä olevassa taulukossa 1 olevat monepantelia koskevat tiedot seuraavasti:

Farmakologisesti vaikuttava aine

Merkkijäämä

Eläinlajit

Jäämien enimmäismäärä (MRL)

Kohdekudos

Muut säännökset (asetuksen (EY) N:o 470/2009 14 artiklan 7 kohdan mukaisesti)

Hoitoluokitus

”Monepanteli

Monepantelisulfoni

Lammas

700 μg/kg

7 000 μg/kg

5 000 μg/kg

2 000 μg/kg

Lihas

Rasva

Maksa

Munuaiset

Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi

Antiparasiittiset aineet/sisäloislääkkeet

Vuohi

700 μg/kg

7 000 μg/kg

5 000 μg/kg

2 000 μg/kg

Lihas

Rasva

Maksa

Munuaiset

Jäämien väliaikaisten enimmäismäärien voimassaolo päättyy 1. tammikuuta 2012.

Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi

Antiparasiittiset aineet /sisäloislääkkeet”


Top