Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0361

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 361/2011, annettu 13 päivänä huhtikuuta 2011 , Enterococcus faecium NCIMB 10415 -valmisteen hyväksymisestä broilerien rehun lisäaineena (hyväksynnän haltija DSM Nutritional products Ltd, jota edustaa DSM Nutritional Products Sp. z o.o) ja asetuksen (EY) N:o 943/2005 muuttamisesta ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 100, 14.4.2011, p. 22–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 043 P. 241 - 244

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/361/oj

14.4.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 100/22


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 361/2011,

annettu 13 päivänä huhtikuuta 2011,

Enterococcus faecium NCIMB 10415 -valmisteen hyväksymisestä broilerien rehun lisäaineena (hyväksynnän haltija DSM Nutritional products Ltd, jota edustaa DSM Nutritional Products Sp. z o.o) ja asetuksen (EY) N:o 943/2005 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1831/2003 säädetään eläinten ruokinnassa käytettävien lisäaineiden hyväksymisestä ja vahvistetaan perustelut ja menettelyt hyväksynnän myöntämiselle. Kyseisen asetuksen 10 artiklassa säädetään sellaisten lisäaineiden uudelleenarvioinnista, joille on annettu hyväksyntä neuvoston direktiivin 70/524/ETY (2) mukaisesti.

(2)

Enterococcus faecium NCIMB 10415 -valmisteen käyttö rehun lisäaineena hyväksyttiin direktiivin 70/524/ETY mukaisesti rajoittamattomaksi ajaksi enintään 6 kuukauden ikäisten vasikoiden ruokinnassa komission asetuksella (EY) N:o 1288/2004 (3), broilerien ja lihasikojen ruokinnassa komission asetuksella (EY) N:o 943/2005 (4), emakkojen ruokinnassa komission asetuksella (EY) N:o 1200/2005 (5), porsaiden ruokinnassa komission asetuksella (EY) N:o 252/2006 (6) ja kissojen ja koirien ruokinnassa komission asetuksella (EY) N:o 102/2009 (7). Kyseinen lisäaine kirjattiin sen jälkeen rehujen lisäaineita koskevaan yhteisön rekisteriin olemassa olevana tuotteena asetuksen (EY) N:o 1831/2003 10 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1831/2003 10 artiklan 2 kohdan ja 7 artiklan mukaisesti toimitettiin hakemus, joka koski Enterococcus faecium NCIMB 10415 -valmisteen uudelleenarviointia broilerien rehun lisäaineena ja jossa pyydettiin, että kyseinen lisäaine luokiteltaisiin lisäaineluokkaan ”eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet”. Hakemuksen mukana toimitettiin asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti vaadittavat tiedot ja asiakirjat.

(4)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, totesi 22 päivänä kesäkuuta 2010 antamassaan lausunnossa (8), että Enterococcus faecium NCIMB 10415 -valmisteella ei ehdotetuissa käyttöolosuhteissa ole haitallista vaikutusta eläinten tai ihmisten terveyteen tai ympäristöön ja että kyseisen lisäaineen käyttö voi lisätä broilerien lopullista painoa. Elintarviketurvallisuusviranomaisen mukaan erityiset markkinoille saattamisen jälkeistä seurantaa koskevat vaatimukset eivät ole tarpeen. Se myös vahvisti asetuksella (EY) N:o 1831/2003 perustetun, rehun lisäaineita käsittelevän Euroopan unionin vertailulaboratorion toimittaman raportin analyysimenetelmästä, jolla kyseinen lisäaine määritetään rehusta.

(5)

Enterococcus faecium NCIMB 10415 -valmisteen arviointi osoittaa, että asetuksen (EY) N:o 1831/2003 5 artiklassa säädetyt hyväksymisen edellytykset täyttyvät. Sen vuoksi kyseisen valmisteen käyttö tämän asetuksen liitteessä I kuvatulla tavalla olisi hyväksyttävä.

(6)

Tällä asetuksella myönnetyn uuden hyväksynnän vuoksi asetuksesta (EY) N:o 943/2005 olisi poistettava Enterococcus faecium NCIMB 10415 -valmistetta koskevat tiedot broilerien osalta.

(7)

Koska hyväksynnän ehtojen muuttaminen ei liity turvallisuuteen, on aiheellista sallia siirtymäaika, jotta esiseosten ja rehuseosten olemassa olevat varastot voidaan käyttää loppuun.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään lisäaineluokkaan ”eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet” ja funktionaaliseen ryhmään ”suolistoflooran stabiloimiseen tarkoitetut aineet” kuuluva, liitteessä I tarkoitettu valmiste eläinten ruokinnassa käytettävänä lisäaineena kyseisessä liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

2 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 943/2005 liite I tämän asetuksen liitteellä II.

3 artikla

Sallitaan direktiivin 70/524/ETY mukaisesti merkityn, Enterococcus faecium NCIMB 10415 -valmistetta sisältävän esiseoksen ja rehuseoksen saattaminen markkinoille ja käyttö, kunnes varastot loppuvat.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä huhtikuuta 2011.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  EYVL L 270, 14.12.1970, s. 1.

(3)  EUVL L 243, 15.7.2004, s. 10.

(4)  EUVL L 159, 22.6.2005, s. 6.

(5)  EUVL L 195, 27.7.2005, s. 6.

(6)  EUVL L 44, 15.2.2006, s. 3.

(7)  EUVL L 34, 4.2.2009, s. 8.

(8)  EFSA Journal 2010; 8(7): 1661.


LIITE I

Lisäaineen tunnistenumero

Hyväksynnän haltijan nimi

Lisäaine

Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä

Eläinlaji tai -ryhmä

Enimmäisikä

Vähimmäispitoisuus

Enimmäispitoisuus

Muut määräykset

Hyväksynnän voimassaolo päättyy

PMY/kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %

Luokka: eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet. Funktionaalinen ryhmä: suolistoflooran stabiloimiseen tarkoitetut aineet

4b1705

DSM Nutritional Products Ltd, jota edustaa DSM Nutritional products Sp. Z o.o

Enterococcus faecium

NCIMB 10415

 

Lisäaineen koostumus

Enterococcus faecium NCIMB 10415 -valmiste,

joka sisältää vähintään:

 

päällystetty (sellakalla):

2 × 1010 PMY/g lisäainetta;

 

muut mikrokapseloidut muodot:

1 × 1010 PMY/g lisäainetta

 

Tehoaineen ominaispiirteiden kuvaus

Enterococcus faecium

NCIMB 10415

 

Analyysimenetelmä  (1)

Määrittäminen: pintaviljelynä sappi-eskuliini-atsidiagarilla.

Tunnistaminen: pulssikenttäelektroforeesigenotyypityksellä (PFGE)

Broilerit

 

3 × 108

1.

Lisäaineen ja esiseoksen käyttöohjeissa on mainittava varastointilämpötila ja -aika sekä stabiilisuus rehua rakeistettaessa.

2.

Käyttö sallittu seuraavia sallittuja kokkidiostaatteja sisältävässä rehussa: dekokinaatti, monensiininatrium, robenidiinihydrokloridi, diklatsuriili tai semduramisiini.

4. toukokuuta 2011


(1)  Analyysimenetelmiä koskevia yksityiskohtaisia tietoja on saatavissa seuraavasta rehun lisäaineita käsittelevän Euroopan unionin vertailulaboratorion osoitteesta: www.irmm.jrc.be/eurl-feed-additives.


LIITE II

Korvataan asetuksen (EY) N:o 943/2005 liite I seuraavasti:

”LIITE I

EY-numero

 

Lisäaine

Kemiallinen kaava, kuvaus

Eläinlaji tai -ryhmä

Enimmäisikä

Vähimmäispitoisuus

Enimmäispitoisuus

Muut määräykset

Hyväksynnän voimassaolo päättyy

PMY/kg täysrehua

Mikro-organismit

E 1705

 

Enterococcus faecium

NCIMB 10415

Enterococcus faecium -valmiste, joka sisältää vähintään:

 

mikrokapseloitu:

1,0 × 1010 PMY/g lisäainetta;

 

rakeet:

3,5 × 1010 PMY/g lisäainetta

Lihasiat

0,35 × 109

1,0 × 109

Lisäaineen ja esiseoksen käyttöohjeissa on mainittava varastointilämpötila ja -aika sekä stabiilisuus rehua rakeistettaessa.

Ei määräaika”


Top