Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0075

2011/75/EU: Komission päätös, annettu 2 päivänä helmikuuta 2011 , päätöksen 2003/249/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse niiden väliaikaisten poikkeusten voimassaoloajan pidentämisestä, joita tehdään neuvoston direktiivin 2000/29/EY tietyistä säännöksistä Chilestä peräisin olevien istutettaviksi tarkoitettujen mansikantaimien ( Fragaria L.) osalta, siemeniä lukuun ottamatta (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 477)

OJ L 29, 3.2.2011, p. 33–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 047 P. 118 - 118

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/75(1)/oj

3.2.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 29/33


KOMISSION PÄÄTÖS,

annettu 2 päivänä helmikuuta 2011,

päätöksen 2003/249/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse niiden väliaikaisten poikkeusten voimassaoloajan pidentämisestä, joita tehdään neuvoston direktiivin 2000/29/EY tietyistä säännöksistä Chilestä peräisin olevien istutettaviksi tarkoitettujen mansikantaimien (Fragaria L.) osalta, siemeniä lukuun ottamatta

(tiedoksiannettu numerolla K(2011) 477)

(2011/75/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä 8 päivänä toukokuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/29/EY (1) ja erityisesti sen 15 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 2000/29/EY mukaisesti Euroopan ulkopuolisista maista, lukuun ottamatta Välimeren maita, Australiaa, Uutta-Seelantia, Kanadaa ja Amerikan yhdysvaltojen mantereella sijaitsevia osavaltioita, peräisin olevia istutettaviksi tarkoitettuja mansikantaimia (Fragaria L.), siemeniä lukuun ottamatta, ei periaatteessa saa tuoda unioniin. Kyseisessä direktiivissä sallitaan kuitenkin poikkeuksia tästä säännöstä edellyttäen, että haitallisten organismien leviämisestä ei ole riskiä.

(2)

Komission päätöksellä 2003/249/EY (2) annetaan jäsenvaltioille lupa säätää väliaikaisia poikkeuksia direktiivin 2000/29/EY tietyistä säännöksistä, jotta voidaan sallia Chilestä peräisin olevien istutettaviksi tarkoitettujen mansikantaimien (Fragaria L.) tuonti, siemeniä lukuun ottamatta.

(3)

Päätöksellä 2003/249/EY annetun luvan perusteena olevat olosuhteet vallitsevat edelleen, eikä erityisedellytysten tarkistukselle ole ilmennyt uusia perusteita.

(4)

Komission direktiivillä 2008/64/EY (3) poistettiin direktiivin 2000/29/EY liitteessä II olevan A osan II jakson c kohdasta Colletotrichum acutatum Simmonds -kasvintuhooja. Sen vuoksi kyseisen organismin ei enää tulisi sisältyä päätöksen 2003/249/EY liitteeseen.

(5)

Päätöksen 2003/249/EY soveltamisesta saatujen kokemusten perusteella on asianmukaista jatkaa kyseisen luvan voimassaoloaikaa kymmenellä vuodella.

(6)

Sen vuoksi päätöstä 2003/249/EY olisi muutettava.

(7)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvinsuojelukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 2003/249/EY seuraavasti:

1)

Korvataan päätöksen 2003/249/EY 1 artiklan toinen kohta seuraavasti:

”Edellä olevassa 1 kohdassa säädetty lupa säätää poikkeuksia, jäljempänä ’lupa’, edellyttää direktiivin 2000/29/EY liitteissä I, II ja IV vahvistettujen vaatimusten lisäksi tämän päätöksen liitteessä vahvistettujen edellytysten täyttämistä, ja sitä sovelletaan ainoastaan taimiin, jotka tuodaan unioniin kunakin vuonna 1 päivän kesäkuuta ja 30 päivän syyskuuta välisellä ajanjaksolla.”

2)

Lisätään 3 a artikla seuraavasti:

”3 a artikla

Tämän päätöksen voimassaolo päättyy 30 päivänä syyskuuta 2020.”

3)

Poistetaan liitteessä olevan 1 kohdan c alakohdan toinen luetelmakohta.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 2 päivänä helmikuuta 2011.

Komission puolesta

John DALLI

Komission jäsen


(1)  EYVL L 169, 10.7.2000, s. 1.

(2)  EUVL L 93, 10.4.2003, s. 32.

(3)  EUVL L 168, 28.6.2008, s. 31.


Top