Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0087

Komission asetus (EU) N:o 87/2011, annettu 2 päivänä helmikuuta 2011 , mehiläisten terveyttä käsittelevän EU:n vertailulaboratorion nimeämisestä, kyseisen laboratorion lisävastuualueiden ja -tehtävien vahvistamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 liitteen VII muuttamisesta

OJ L 29, 3.2.2011, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 037 P. 203 - 206

No longer in force, Date of end of validity: 26/05/2013; Kumoaja 32013R0415

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/87/oj

3.2.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 29/1


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 87/2011,

annettu 2 päivänä helmikuuta 2011,

mehiläisten terveyttä käsittelevän EU:n vertailulaboratorion nimeämisestä, kyseisen laboratorion lisävastuualueiden ja -tehtävien vahvistamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 liitteen VII muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 (1) ja erityisesti sen 32 artiklan 5 ja 6 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 882/2004 säädetään elintarvikkeiden ja rehujen sekä eläinten terveyden alalla toimivien EU:n vertailulaboratorioiden yleisistä tehtävistä, velvollisuuksista ja vaatimuksista. EU:n vertailulaboratoriot eläinten terveyttä ja eläviä eläimiä varten on lueteltu kyseisen asetuksen liitteessä VII olevassa II osassa.

(2)

Valintamenettely on saatettu päätökseen, joten valittu laboratorio Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) ja sen mehiläisten tautien tutkimuslaboratorio Sophia-Antipoliksessa, Ranskassa olisi nimettävä EU:n vertailulaboratorioksi mehiläisten terveyden alalla viiden vuoden pituiseksi ajanjaksoksi 1 päivästä huhtikuuta 2011.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 882/2004 32 artiklan 2 kohdassa säädettyjen yleisten tehtävien ja vastuualueiden lisäksi unionin tasolla olisi otettava hoidettavaksi tiettyjä mehiläisten terveyteen mahdollisesti vaikuttavien taudinaiheuttajien ominaisuuksiin liittyviä erityisvastuualueita ja -tehtäviä paremman koordinoinnin varmistamiseksi. Sen vuoksi tässä asetuksessa olisi vahvistettava nämä mehiläisten terveyttä käsittelevän EU:n vertailulaboratorion erityiset lisävastuualueet ja -tehtävät.

(4)

Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 882/2004 liitteessä VII olevaa II osaa olisi muutettava.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Nimetään Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) ja sen Sophia-Antipoliksessa, Ranskassa toimiva mehiläisten tautien tutkimuslaboratorio EU:n vertailulaboratorioksi mehiläisten terveyden alalla 1 päivän huhtikuuta 2011 ja 31 päivän maaliskuuta 2016 väliseksi ajaksi.

Tämän asetuksen liitteessä esitetään tietyt tämän laboratorion vastuualueet ja tehtävät.

2 artikla

Lisätään asetuksen (EY) N:o 882/2004 liitteessä VII olevaan II osaan 18 kohta seuraavasti:

”18.

Mehiläisten terveyttä käsittelevä EU:n vertailulaboratorio

Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail

Sophia-Antipolis Laboratory

Les Templiers

105 Route des Chappes

BP 111

06902 Sophia-Antipolis

Ranska”.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 2 päivänä helmikuuta 2011.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 165, 30.4.2004, s. 1.


LIITE

Mehiläisten terveyttä käsittelevän EU:n vertailulaboratorion tietyt vastuualueet ja tehtävät

Asetuksen (EY) N:o 882/2004 32 artiklan 2 kohdassa mainittujen, eläinten terveyden alalla toimivien EU:n vertailulaboratorioiden yleisten tehtävien lisäksi mehiläisten terveyttä käsittelevällä EU:n vertailulaboratoriolla on seuraavat vastuualueet ja tehtävät:

1.

Se koordinoi yhteistyössä komission kanssa jäsenvaltioissa olennaisten mehiläisten tautien diagnosoinnissa käytettäviä menetelmiä tarvittaessa erityisesti siten, että se

a)

tyypittää, varastoi ja tarvittaessa toimittaa taudinaiheuttajien kantoja unionin diagnoosipalvelun helpottamiseksi;

b)

tyypittää taudinaiheuttajat ja kartoittaa niiden antigeenit ja geenit, silloin kun se on asianmukaista ja tarpeen, esimerkiksi epidemiologisia jatkotoimia tai taudinmäärityksen varmentamista varten;

c)

toimittaa standardiseerumit ja muut vertailureagenssit kansallisille vertailulaboratorioille jäsenvaltioissa käytettyjen testien ja reagenssien standardoimiseksi, silloin kun edellytetään serologisia testejä;

d)

järjestää unionin diagnostisia menetelmiä vertailevat määräajoin suoritettavat testit kansallisten vertailulaboratorioiden kanssa tiedon hankkimiseksi unionissa käytetyistä diagnostisista menetelmistä ja unionissa tehtyjen testien tuloksista;

e)

pitää yllä asiantuntemusta Tropilaelaps-punkeista ja pienistä pesäkuoriaisista (Aethina tumida) ja muista olennaisista taudinaiheuttajista nopean erotusdiagnoosin mahdollistamiseksi;

f)

määrittää taudinaiheuttajan tarvittaessa läheisessä yhteistyössä Maailman eläintautijärjestön (OIE) nimeämien alueellisten vertailulaboratorioiden kanssa;

g)

kokoaa ja pitää yllä ajantasaista taudinaiheuttajien ja niiden kantojen kokoelmaa ja ajantasaista mehiläisten tautien aiheuttajien spesifisten vastaseerumien ja muiden reagenssien kokoelmaa, jos tällaiset ovat saatavilla;

h)

toteuttaa kartoituksen eri laboratorioissa nykyisin käytössä olevista menetelmistä;

i)

ehdottaa standardoituja testejä ja testimenetelmiä tai vertailureagensseja sisäiseen laadunvalvontaan;

j)

opastaa komissiota mehiläisten terveyteen liittyvissä tieteellisissä näkökohdissa.

2.

EU:n vertailulaboratorion on

a)

avustettava aktiivisesti kyseisen taudin taudinpurkausten diagnosoimisessa jäsenvaltioissa tutkimalla sille taudinmäärityksen vahvistamista, luonnehdintaa ja epidemiologisia tutkimuksia varten lähetettyjä taudinaiheuttajien isolaatteja ja annettava tällaisten tutkimusten tulokset välittömästi tiedoksi komissiolle, jäsenvaltioille ja asianomaisille kansallisille laboratorioille;

b)

helpotettava laboratoriodiagnostiikan asiantuntijoiden koulutusta tai jatkokoulutusta diagnostisten menetelmien yhdenmukaistamiseksi koko unionissa;

c)

järjestettävä työohjelman mukaisesti workshopeja kansallisille vertailulaboratorioille, mukaan luettuna jäsenvaltioiden ja tarvittaessa kolmansien maiden asiantuntijoiden kouluttaminen uusien analyyttisten menetelmien käytössä;

d)

annettava komissiolle teknistä apua ja osallistuttava sen pyynnöstä kansainvälisten foorumien toimintaan etenkin siltä osin kuin on kyse analyyttisten menetelmien standardoinnista ja toteuttamisesta;

e)

kehitettävä seurantatoimia ja koordinoitava mahdollisuuksien mukaan mehiläisten terveystilanteen parantamiseen unionissa tähtääviä toimia erityisesti siten, että se

i)

toteuttaa itse tai yhteistyössä asianomaisten kansallisten vertailulaboratorioiden kanssa testien validointikokeita;

ii)

antaa komissiolle tieteellistä ja teknistä apua ja kerää unionin vertailulaboratorion toimintaan liittyviä tietoja ja raportteja;

iii)

suunnittelee ja koordinoi tutkimuksen, joka koskee mehiläisyhdyskuntien tuhoutumishäiriötä (CCD) unionissa, perustason määrittämiseksi mehiläisten tavanomaiselle kausikuolleisuudelle;

f)

tehtävä yhteistyötä mehiläisten tautien diagnoosimenetelmien osalta sellaisten kolmansien maiden asianomaisten toimivaltaisten laboratorioiden kanssa, joissa kyseisiä tauteja esiintyy;

g)

tehtävä yhteistyötä eksoottisten tautien osalta OIE:n nimeämien asianomaisten alueellisten vertailulaboratorioiden kanssa (Tropilaelaps-punkit, pienet pesäkuoriaiset (Aethina tumida) ja mahdolliset muut unionissa eksoottiset taudit);

h)

koottava ja toimitettava eteenpäin tietoa komissiolle ja kansallisille vertailulaboratorioille niistä eksoottisista ja kotoperäisistä taudeista tai tuholaisista, mukaan luettuna mehiläisyhdyskuntien tuhoutumishäiriö (CCD), joita on mahdollisesti kehittymässä unionissa ja joilla voi olla vaikutusta unioniin.

3.

Lisäksi EU:n vertailulaboratorion on

a)

toteutettava kokeiluja ja kenttäkokeita komissiota kuullen mehiläisten spesifisten tautien torjunnan parantamiseksi;

b)

tarkasteltava kansallisten vertailulaboratorioiden vuosikokouksessa OIE:n maaeläinten terveyttä koskevassa säännöstössä ja maaeläinten diagnostisia testejä ja rokotteita käsittelevässä käsikirjassa vahvistettuja asiaan liittyviä testausvaatimuksia;

c)

autettava komissiota tarkastelemaan OIE:n suosituksia (maaeläinten terveyttä koskeva säännöstö ja maaeläinten diagnostisia testejä ja rokotteita käsittelevä käsikirja).


Top