EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0718

2010/718/EU: Eurooppa-neuvoston päätös, annettu 29 päivänä lokakuuta 2010 , Saint Barthélemyn saaren aseman muuttamisesta Euroopan unioniin nähden

OJ L 325, 9.12.2010, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 119 P. 114 - 115

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/718/oj

9.12.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 325/4


EUROOPPA-NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 29 päivänä lokakuuta 2010,

Saint Barthélemyn saaren aseman muuttamisesta Euroopan unioniin nähden

(2010/718/EU)

EUROOPPA-NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 355 artiklan 6 kohdan,

ottaa huomioon Ranskan tasavallan aloitteen,

ottaa huomioon Euroopan komission lausunnon,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 355 artiklassa annetaan Eurooppa-neuvostolle mahdollisuus tehdä asianomaisen jäsenvaltion aloitteesta, yksimielisesti ja komission kuulemisen jälkeen päätös, jolla muutetaan 355 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun Tanskan, Ranskan tai Alankomaiden maan tai alueen asemaa unioniin nähden.

(2)

Ranskan tasavalta, jäljempänä ’Ranska’, pyysi tasavallan presidentin 30 päivänä kesäkuuta 2010 allekirjoittamalla kirjeellä Eurooppa-neuvostoa tekemään tällaisen päätöksen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 355 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun Saint Barthélemyn saaren osalta. Ranska pyytää, että tämän saaren asema nykyisin syrjäisimpiin alueisiin kuuluvana alueena, johon sovelletaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 349 artiklaa, muutettaisiin merentakaisen maan ja alueen asemaksi, jota tarkoitetaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen neljännessä osassa.

(3)

Saint Barthélemyn saari on Ranskan tasavaltaan kuuluva itsehallinnollinen merentakainen yhteisö, johon sovelletaan Ranskan perustuslain 74 artiklaa, ja Ranskan esittämä pyyntö on saaren vaaleilla valittujen edustajien ilmaiseman tahdon mukainen; pyynnön tavoitteena on saada Saint Barthélemylle Euroopan unioniin nähden asema, joka paremmin vastaa sillä kansallisen lain mukaan olevaa asemaa, ottaen huomioon erityisesti saaren maantieteellisen etäisyyden emämaahan ja pienikokoisen saaritalouden, joka on suuntautunut yksinomaan matkailuun ja jota konkreettiset huoltovaikeudet haittaavat, mikä puolestaan vaikeuttaa joidenkin unionin normien soveltamista.

(4)

Ranska on sitoutunut tekemään tarvittavat sopimukset unionin etujen säilyttämiseksi tämän kehityksen yhteydessä. Näiden sopimusten olisi yhtäältä koskettava valuutta-asioita, sillä Ranska aikoo säilyttää euron Saint Barthélemyn ainoana valuuttana, ja unionin lainsäädännön soveltaminen edelleen talous- ja rahaliiton moitteettoman toiminnan kannalta oleellisilla aloilla olisi syytä varmistaa. Näiden sopimusten olisi toisaalta koskettava verotusta, ja niillä olisi pyrittävä takaamaan, että jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten keskinäisestä avusta välittömien verojen ja vakuutusmaksuista perittävien verojen alalla 19 päivänä joulukuuta 1977 annetussa neuvoston direktiivissä 77/799/ETY (1) ja säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta 3 päivänä kesäkuuta 2003 annetussa neuvoston direktiivissä 2003/48/EY (2) säädettyjä mekanismeja, joilla pyritään erityisesti rajatylittävien petosten ja rajatylittävän veronkierron torjuntaan, sovellettaisiin myös tulevaisuudessa Saint Barthélemyn alueeseen. Saint Barthélemyn asukkaiden olisi pysyttävä unionin kansalaisina, ja heillä olisi oltava unionissa samat oikeudet ja vapaudet kuin muilla Ranskan kansalaisilla, samalla tavoin kuin kaikilla unionin kansalaisilla olisi oltava Saint Barthélemyssa edelleen samat oikeudet ja vapaudet kuin tällä hetkellä.

(5)

Näin ollen Saint Barthélemyn saaren aseman kehittäminen unioniin nähden saaren vaaleilla valittujen edustajien demokraattisesti ilmaiseman pyynnön mukaisesti ei loukkaisi unionin etuja, vaan olisi johdonmukainen edistysaskel ottaen huomioon saarelle kansallisessa lainsäädännössä annettu itsehallintoasema,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Saint Barthélemyn saari lakkaa olemasta unionin syrjäisimpiin alueisiin kuuluva alue 1 päivästä tammikuuta 2012, ja se saa tuolloin Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen neljännessä osassa tarkoitetun merentakaisen maan ja alueen aseman.

2 artikla

Euroopan unionin toiminnasta tehtyä sopimusta muutetaan näin ollen seuraavasti:

1)

poistetaan 349 artiklan ensimmäisestä kohdasta sanat ”Saint Barthélemyn”;

2)

poistetaan 355 artiklan 1 kohdasta sanat ”Saint Barthélemyyn”;

3)

lisätään liitteeseen II uusi luetelmakohta St-Pierre ja Miquelonia sekä Arubaa koskevien luetelmakohtien väliin seuraavasti:

”—

Saint Barthélemy”.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2012.

Tehty Brysselissä 29 päivänä lokakuuta 2010.

Eurooppa-neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

H. VAN ROMPUY


(1)  EYVL L 336, 27.12.1977, s. 15.

(2)  EUVL L 157, 26.6.2003, s. 38.


Top