EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R1090

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1090/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010 , tavaroiden ja matkustajien merikuljetuksia koskevista tilastoista annetun direktiivin 2009/42/EY muuttamisesta ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 325, 9.12.2010, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1090/oj

9.12.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 325/1


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1090/2010,

annettu 24 päivänä marraskuuta 2010,

tavaroiden ja matkustajien merikuljetuksia koskevista tilastoista annetun direktiivin 2009/42/EY muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 338 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen, kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (1)

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/42/EY (2) liitteessä VIII olevassa toisessa kappaleessa säädetään, että neuvosto vahvistaa komission ehdotuksesta tiedoston B1 (Merikuljetukset Euroopan suurimmissa satamissa sataman, lastityypin, tavaran ja yhteyden mukaan) keruun edellytykset sellaisen pilottitutkimuksen tulosten perusteella, joka tehdään tavaroiden ja matkustajien merikuljetuksia koskevista tilastoista 8 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston direktiivin 95/64/EY (3) 10 artiklassa säädettynä kolmen vuoden siirtymäaikana.

(2)

Direktiivin 95/64/EY mukaisesti suoritetusta työstä saaduista kokemuksista neuvostolle ja Euroopan parlamentille annetun komission kertomuksen mukaan, jäljempänä ’komission kertomus’, tarkkojen tietojen keruu näyttää olevan toteutettavissa kohtuullisin kustannuksin irtotavarasta ja puoli-irtotavarasta. Suurimmat tiedonkeruuongelmat esiintyivät kuitenkin kontti- ja ro-ro-liikenteessä. Oli asianmukaista tutkia direktiivin 95/64/EY soveltamisalan laajentamista muihin mainitun direktiivin 10 artiklan 2 kohdan a alakohdassa lueteltuihin tietoihin vasta sen jälkeen kun nykyisten muuttujien keruusta oli saatu kokemusta ja nykyinen järjestelmä oli vakiintunut. Tuotetietojen keruun osalta olisi otettava huomioon tavarakuljetustilastojen standardiluokitukseen eli NST/R-luokitukseen (Standard Goods Classification for Transport Statistics/Revised, 1967) mahdollisesti tehtävät muutokset.

(3)

Nykyinen keruujärjestelmä on vakiintunut ja toimii hyvin, myös mitä tulee tavaroiden ja matkustajien merikuljetuksia koskevista tilastoista annetun neuvoston direktiivin 95/64/EY täytäntöönpanosta ja sen liitteiden muuttamisesta 4 päivänä maaliskuuta 2005 tehdyllä komission päätöksellä 2005/366/EY (4) käyttöön otettujen muutosten täytäntöönpanoon sekä järjestelmän maantieteelliseen laajenemiseen vuonna 2004 ja 2007 toteutuneiden unionin laajentumisten johdosta.

(4)

Suuri osa direktiivin 95/64/EY soveltamisalaan kuuluvia tietoja komissiolle (Eurostat) toimittavista jäsenvaltioista on säännöllisesti toimittanut komissiolle (Eurostat) tiedostoon B1 kuuluvia tietoja vapaaehtoisesti NST/R-luokituksen mukaisesti.

(5)

NST 2007 -luokituksen vahvistamisesta käytettäväksi yksinomaisesti tiettyjen liikennemuotojen tavarakuljetuksissa 7 päivänä marraskuuta 2007 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1304/2007 (5) otettiin käyttöön NST 2007 -luokitus (Standard Goods Classification for Transport Statistics, 2007) meri-, tie-, rautatie- ja sisävesiliikenteessä kuljetettavien tavaroiden yksinomaisena luokituksena. Tätä luokitusta sovelletaan viitevuodesta 2008 niin, että se kattaa vuoden 2008 tiedot. NST 2007 -luokituksen käyttöönotto on ratkaissut suurimmat ongelmat, joita komission kertomuksen mukaan esiintyi tavararyhmittäisessä tietojenkeruussa NST/R-luokituksen mukaisesti. Tiedoston B1 tietojen keruu ei sen vuoksi aiheuta suurimmalta osaltaan lisärasitetta vastaajille.

(6)

Maanteiden tavarakuljetusten tilastoista 25 päivänä toukokuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1172/98 (6), rautatieliikenteen tilastoista 16 päivänä joulukuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 91/2003 (7) ja sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista 6 päivänä syyskuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1365/2006 (8) mukaisesti tavararyhmittäinen tiedonkeruu on pakollista maantie-, rautatie- ja sisävesikuljetuksia koskevissa Euroopan tilastoissa mutta vapaaehtoista merikuljetuksia koskevissa tilastoissa. Kaikista liikennemuodoista olisi kerättävä Euroopan tilastot yhteisten käsitteiden ja standardien mukaisesti, jotta päästään eri liikennemuotojen mahdollisimman hyvään vertailtavuuteen.

(7)

Tiedoston B1 toimittamista komissiolle (Eurostat) koskevan velvoitteen käyttöön ottaminen vuonna 2011 antaa jäsenvaltioille riittävästi aikaa kerätä tietoja tarvittavia testejä ja mukautuksia varten vapaaehtoisesti.

(8)

Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti, kun on kyse tietyistä direktiivin 2009/42/EY täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla.

(9)

Direktiivi 2009/42/EY olisi sen vuoksi muutettava,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 2009/42/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 3 artiklan 4 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Komissio voi hyväksyä nämä toimenpiteet delegoiduilla säädöksillä 10 a artiklan mukaisesti ja 10 b ja 10 c artiklassa säädetyin edellytyksin.”

2)

Korvataan 4 artiklan 1 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Komissio voi hyväksyä nämä toimenpiteet delegoiduilla säädöksillä 10 a artiklan mukaisesti ja 10 b ja 10 c artiklassa säädetyin edellytyksin.”

3)

Korvataan 5 artiklan kolmas kohta seuraavasti:

”Komissio voi hyväksyä nämä toimenpiteet delegoiduilla säädöksillä 10 a artiklan mukaisesti ja 10 b ja 10 c artiklassa säädetyin edellytyksin.”

4)

Kumotaan 10 artiklan 3 kohta.

5)

Lisätään artiklat seuraavasti:

”10 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.   Siirretään komissiolle viiden vuoden ajaksi 29 päivän joulukuuta 2010 lukien valta antaa 3 artiklan 4 kohdassa, 4 artiklan 1 kohdassa ja 5 artiklan kolmannessa kohdassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä. Komissio esittää siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään kuusi kuukautta ennen viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto peruuta siirtoa 10 b artiklan mukaisesti.

2.   Heti kun komissio on hyväksynyt delegoidun säädöksen, se antaa säädöksen tiedoksi samanaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

3.   Komissiolle siirrettyyn valtaan antaa delegoituja säädöksiä sovelletaan 10 b ja 10 c artiklassa säädettyjä ehtoja.

10 b artikla

Säädösvallan siirron peruuttaminen

1.   Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 3 artiklan 4 kohdassa, 4 artiklan 1 kohdassa ja 5 artiklan kolmannessa kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron.

2.   Toimielin, joka on aloittanut sisäisen menettelyn päättääkseen, peruuttaako se säädösvallan siirron, pyrkii ilmoittamaan asiasta toiselle toimielimelle ja komissiolle kohtuullisessa ajassa ennen lopullisen päätöksen tekemistä sekä ilmoittaa samalla, mitä siirrettyä säädösvaltaa mahdollinen peruuttaminen koskee, ja mainitsee peruuttamisen syyt.

3.   Peruuttamispäätöksellä lopetetaan päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan joko välittömästi tai jonakin myöhempänä, siinä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta aiemmin annettujen delegoitujen säädösten voimassaoloon. Se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

10 c artikla

Delegoitujen säädösten vastustaminen

1.   Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat vastustaa delegoitua säädöstä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on annettu tiedoksi.

Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta määräaikaa pidennetään kahdella kuukaudella.

2.   Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole 1 kohdassa tarkoitetun määräajan päättyessä vastustanut delegoitua säädöstä, se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja se tulee voimaan siinä mainittuna päivänä.

Delegoitu säädös voidaan julkaista Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja se voi tulla voimaan ennen kyseisen määräajan päättymistä, jos Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat molemmat ilmoittaneet komissiolle aikeestaan olla vastustamatta säädöstä.

3.   Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto vastustaa delegoitua säädöstä 1 kohdassa tarkoitetun määräajan kuluessa, se ei tule voimaan. Säädöstä vastustava toimielin esittää syyt, miksi se vastustaa delegoitua säädöstä.”

6)

Poistetaan liitteessä VIII oleva toinen kappale.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämän asetuksen soveltamista koskeva ensimmäinen viitevuosi on 2011, joka kattaa vuoden 2011 tiedot.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Strasbourgissa 24 päivänä marraskuuta 2010.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

J. BUZEK

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

O. CHASTEL


(1)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 19 päivänä lokakuuta 2010 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 17 päivänä marraskuuta 2010.

(2)  EUVL L 141, 6.6.2009, s. 29.

(3)  EYVL L 320, 30.12.1995, s. 25. Direktiivi 95/64/EY on kumottu direktiivillä 2009/42/EY.

(4)  EUVL L 123, 17.5.2005, s. 1.

(5)  EUVL L 290, 8.11.2007, s. 14.

(6)  EYVL L 163, 6.6.1998, s. 1.

(7)  EUVL L 14, 21.1.2003, s. 1.

(8)  EUVL L 264, 25.9.2006, s. 1.


Top