Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R1031

Komission Asetus (EU) N:o 1031/2010, annettu 12 päivänä marraskuuta 2010 , kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY mukaisen kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien huutokaupan ajoituksesta, hallinnoinnista ja muista näkökohdista ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 302, 18.11.2010, p. 1–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 010 P. 239 - 279

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1031/oj

18.11.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 302/1


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1031/2010,

annettu 12 päivänä marraskuuta 2010,

kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY mukaisen kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien huutokaupan ajoituksesta, hallinnoinnista ja muista näkökohdista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston direktiivin 96/61/EY muuttamisesta 13 päivänä lokakuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY (1) ja erityisesti sen 3 d artiklan 3 kohdan ja 10 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiiviä 2003/87/EY on tarkistettu ja muutettu direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta ilmailutoiminnan sisällyttämiseksi yhteisön kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmään 19 päivänä marraskuuta 2008 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2008/101/EY (2) ja direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kauppaa koskevan yhteisön järjestelmän parantamiseksi ja laajentamiseksi 23 päivänä huhtikuuta 2009 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2002/29/EY (3). Yksi direktiivin 2003/87/EY tarkistuksen yhteydessä päätetyistä parannuksista oli se, että päästöoikeuksia jaetaan pääasiassa huutokaupalla, koska se on yksinkertaisin tapa jakaa niitä ja sen katsotaan yleisesti olevan myös taloudellisesti tehokkain tapa. Päästökauppajärjestelmä voi olla tehokas, jos hiilen hintasignaalit ovat selkeät, jolloin voidaan vähentää kasvihuonekaasupäästöjä kaikkein vähäisimmillä kustannuksilla. Päästöoikeuksien huutokaupalla olisi tuettava ja vahvistettava tällaisia hiilen hintasignaaleja.

(2)

Direktiivin 2003/87/EY 10 artiklan 1 kohdassa velvoitetaan jäsenvaltiot huutokauppaamaan ne mainitun direktiivin III luvun soveltamisalaan kuuluvat päästöoikeudet, joita ei jaeta ilmaiseksi. Näin ollen jäsenvaltion on huutokaupattava ne päästöoikeudet, joita se ei jaa ilmaiseksi. Jäsenvaltiot eivät voi käyttää mitään muuta päästöoikeuksien jakotapaa eivätkä ne voi pidättää itsellään tai mitätöidä sellaisia päästöoikeuksia, joita ei jaeta ilmaiseksi, vaan ne on huutokaupattava.

(3)

Direktiivin 2003/87/EY 10 artiklan 4 kohdassa vahvistetaan useita huutokauppaa koskevia tavoitteita. Huutokauppaprosessin olisi oltava ennakoitavissa, erityisesti huutokauppojen ajoituksen ja jaksottamisen sekä huutokaupan kohteeksi tulevien arvioitujen päästöoikeusmäärien osalta. Huutokaupat olisi järjestettävä niin, että päästöoikeuksien kaupan järjestelmään kuuluvilla pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on täydet, oikeudenmukaiset ja yhtäläiset mahdollisuudet osallistua, myös vähäisten päästöjen aiheuttajat voivat osallistua, kaikilla osallistujilla on mahdollisuus saada samat tiedot samaan aikaan, osallistujat eivät vaikuta huutokaupan sujumiseen haitallisesti ja huutokauppojen järjestäminen ja niihin osallistuminen on kustannustehokasta ja järjestelyissä vältetään tarpeettomia hallinnollisia kustannuksia.

(4)

Näiden tavoitteiden lisäksi olisi otettava huomioon direktiivin 2003/87/EY muuttamisen yhteydessä vahvistetut yleiset tavoitteet, joihin kuuluu muun muassa yhdenmukaistamisen lisääminen, kilpailun vääristymisen välttäminen ja ennakoitavuuden lisääminen; näiden olisi vahvistettava hiilen hintasignaaleja ja siten edesautettava päästöjen vähentämistä mahdollisimman vähäisillä kustannuksilla. Lisääntyneet päästövähennyspyrkimykset edellyttävät suurinta mahdollista taloudellista tehokkuutta, joka perustuu päästöoikeuksien jakamisen täysin yhdenmukaisiin edellytyksiin unionissa.

(5)

Direktiivin 2003/87/EY 3 d artiklan 1 kohdassa säädetään, että 15 prosenttia mainitun direktiivin II luvun soveltamisalaan kuuluvista päästöoikeuksista on huutokaupattava 1 päivän tammikuuta 2012 ja 31 päivän joulukuuta 2012 välisenä aikana, ja mainitun direktiivin 3 d artiklan 2 kohdassa säädetään, että sama prosentuaalinen osuus mainitun direktiivin II luvun soveltamisalaan kuuluvista päästöoikeuksista on huutokaupattava 1 päivästä tammikuuta 2013 alkaen. Mainitun direktiivin 3 d artiklan 3 kohdan mukaisesti on annettava asetus, jossa on yksityiskohtaiset säännökset siitä, miten jäsenvaltiot huutokauppaavat sellaiset II luvun soveltamisalaan kuuluvat päästöoikeudet, joita ei ole jaettava maksutta mainitun direktiivin 3 d artiklan 1 ja 2 kohdan tai 3 f artiklan 8 kohdan nojalla.

(6)

Suurin osa ennen tämän asetuksen antamista järjestettyyn kuulemiseen osallistuneista sidosryhmistä ja valtaosa jäsenvaltioista katsoo samansuuntaisesti komission tekemän vaikutusten arvioinnin kanssa, että direktiivin 2003/87/EY uudelleentarkastelun yleiset tavoitteet voidaan saavuttaa parhaiten yhteisellä huutokauppainfrastruktuurilla, jossa yhteinen huutokauppapaikka järjestää huutokaupat. Tällä lähestymistavalla voidaan välttää sisämarkkinoiden vääristyminen. Sillä voidaan optimoida taloudellinen tehokkuus ja mahdollistaa päästöoikeuksien jakaminen huutokaupalla täysin yhdenmukaisin edellytyksin koko unionissa. Huutokauppojen järjestäminen yhteisen huutokauppapaikan avulla vahvistaa lisäksi hiilen hintasignaalia, jota taloudelliset toimijat tarvitsevat mahdollisimman vähäisillä kustannuksilla toteutettavien kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä koskevien investointipäätöstensä perustaksi.

(7)

Suurin osa ennen tämän asetuksen antamista järjestettyyn kuulemiseen osallistuneista sidosryhmistä ja valtaosa jäsenvaltioista katsoo samansuuntaisesti komission tekemän vaikutusten arvioinnin kanssa, että direktiivin 2003/87/EY 10 artiklan 4 kohdan tavoitteet voidaan myös saavuttaa parhaiten yhteisellä huutokauppainfrastruktuurilla, jossa yhteinen huutokauppapaikka järjestää huutokaupat. Tämä on kustannustehokkain tapa huutokaupata päästöoikeuksia ilman aiheettomia hallinnollisia kustannuksia, joita aiheutuisi useiden huutokauppapaikkojen käyttämisestä. Se takaa parhaiten avoimen ja syrjimättömän mahdollisuuden osallistua huutokauppoihin, sekä oikeudellisesti että tosiasiallisesti. Tällainen yhteinen lähestymistapa varmistaisi huutokauppakalenterin ennustettavuuden ja auttaisi parhaiten vahvistamaan hiilen hintasignaalin selkeyttä. Yhteinen huutokauppainfrastruktuuri on erityisen tärkeä, jotta päästökauppajärjestelmään kuuluvilla pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua huutokauppoihin. Erityisesti, jotta vähäisiä päästöjä aiheuttavat voivat osallistua, koska tällaisille yrityksille aiheutuisi erityinen rasite kustannuksista, jotka liittyvät useampiin huutokauppapaikkoihin tutustumiseen ja rekisteröitymiseen sekä osallistumiseen. Yhteinen huutokauppapaikka helpottaa mahdollisimman laajaa osallistumista unionin alueella ja vähentää näin parhaiten sitä riskiä, että osallistujat horjuttavat huutokauppoja käyttämällä niitä rahanpesun, terrorismin rahoituksen, rikollisen toiminnan tai markkinoiden väärinkäytön välineinä.

(8)

Jotta kuitenkin voitaisiin vähentää kilpailun vähenemisen riskiä hiilimarkkinoilla, tässä asetuksessa säädetään, että jäsenvaltiot voivat olla osallistumatta yhteiseen huutokauppapaikkaan ja nimetä omat huutokauppapaikkansa edellyttäen, että tällaiset muut huutokauppapaikat on lueteltu tämän asetuksen liitteessä. Tällaisen luetteloinnin perustana olisi oltava, että nimeävä jäsenvaltio ilmoittaa muun huutokauppapaikan komissiolle. Tämä mahdollisuus tarkoittaa kuitenkin sitä, ettei huutokauppaprosessia yhdenmukaisteta täydellisesti, mistä syystä tässä asetuksessa säädettyjä järjestelyjä olisi tarkasteltava uudelleen aluksi viiden vuoden kuluessa sidosryhmiä kuullen, jotta järjestelmään voidaan tehdä saatujen kokemusten valossa tarpeellisiksi katsotut muutokset. Saatuaan jäsenvaltiolta ilmoituksen muusta huutokauppapaikasta komission olisi toimittava ilman tarpeetonta viivettä, jotta kyseinen muu huutokauppapaikka voidaan luetteloida.

(9)

Lisäksi jäsenvaltion olisi voitava pyytää huutokauppatarkkailijaa laatimaan kertomus sen huutokauppapaikan toiminnasta, jonka se aikoo nimetä, esimerkiksi valmisteltaessa tämän asetuksen muuttamista muiden huutokauppapaikkojen lisäämiseksi siihen. Lisäksi huutokauppatarkkailijan olisi tarkasteltava kaikkien huutokauppapaikkojen toiminnan yhdenmukaisuutta tämän asetuksen säännösten ja direktiivin 2003/87/EY 10 artiklan 4 kohdan tavoitteiden kanssa ja laadittava asiasta kertomus jäsenvaltioille, komissiolle ja kyseessä olevalle huutokauppapaikalle. Kertomuksessa olisi käsiteltävä huutokauppojen vaikutusta huutokauppapaikkojen markkina-asemaan jälkimarkkinoilla. Jotta vältettäisiin tilanne, jossa jäsenvaltio on tahattomasti sidottu vain tiettyyn huutokauppapaikkaan sen toimikauden jälkeenkin, olisi huutokauppapaikan nimeämistä koskevissa sopimuksissa määrättävä asianmukaisesti siitä, että huutokauppapaikan on luovutettava seuraajalleen kaikki aineellinen ja aineeton omaisuus, joka on tarpeen huutokauppojen järjestämiseksi.

(10)

Huutokauppapaikkojen määrään ja huutokauppapaikan tehtäviä hoitavaan tahoon liittyvät valinnanmahdollisuudet ovat niiden tämän asetuksen säännösten taustalla, jotka koskevat ennustettavissa olevaa huutokauppakalenteria sekä huutokauppoihin osallistumiseen liittyviä toimenpiteitä, huutokauppojen suunnittelua, vakuuksien hallintaa, maksujen ja siirtojen hallinnointia ja huutokauppojen valvontaa. Komissio ei voisi antaa tällaisia säännöksiä täysin yhdenmukaisessa asetuksessa tietämättä huutokauppapaikkojen lukumäärää ja huutokauppojen järjestäjiksi valittujen tahojen ominaisuuksia. Tästä syystä tämän asetuksen säännökset perustuvat siihen, että huutokauppoja järjestää yhteinen huutokauppapaikka, ja siihen, että käytössä on menettely, jolla varmistetaan sellaisten muiden huutokauppapaikkojen määrä ja laatu, joita jäsenvaltiot saattavat päättää käyttää.

(11)

Johdanto-osan 10 kappaleessa mainittujen rajoitteiden vuoksi on asianmukaista, että muiden huutokauppapaikkojen luetteloinnille tämän asetuksen liitteessä asetetaan tiettyjä edellytyksiä ja velvoitteita. Muun huutokauppapaikan mainitseminen tämän asetuksen liitteessä ei vaikuta komission valtuuksiin ehdottaa huutokauppapaikan poistamista mainitusta luettelosta, erityisesti jos tämän asetuksen tai direktiivin 2003/87/EY 10 artiklan 4 kohdan tavoitteita rikotaan. Jos muuta huutokauppapaikkaa ei ole luetteloitu, huutokauppaavan jäsenvaltion olisi huutokaupattava päästöoikeutensa yhteisessä huutokauppapaikassa. Komission olisi säädettävä direktiivin 2003/87/EY 19 artiklan 3 kohdan nojalla annettavassa komission asetuksessa toimenpiteistä, joilla keskeytetään päästöoikeuksien huutokauppaan liittyvät prosessit, jos muu huutokauppapaikka rikkoo tämän asetuksen säännöksiä tai direktiivin 2003/87/EY 10 artiklan 4 kohdan tavoitteita.

(12)

Komission olisi kuultava direktiivin 2003/87/EY 23 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua komiteaa ja direktiivin 2003/87/EY 10 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun, valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn mukaisesti arvioitava niitä yksityiskohtaisia säännöksiä, jotka koskevat muun huutokauppapaikan toteuttamaa huutokauppaprosessia. Tällainen arviointi on tarpeen sen varmistamiseksi, että muun huutokauppapaikan nimeämiseen, jonka kukin jäsenvaltio, joka ei osallistu yhteiseen huutokauppajärjestelmään, toteuttaa kansallisella tasolla, sovelletaan samantasoista valvontaa kuin yhteisen huutokauppapaikan nimeämiseen tässä asetuksessa säädetyn yhteisen toimen yhteydessä. Jäsenvaltiot, jotka osallistuvat yhteisen huutokauppapaikan yhteiseen hankintaan, tekevät yhteistyötä komission kanssa, joka on mukana prosessissa koko sen ajan. Lisäksi jäsenvaltioille, jotka eivät osallistu yhteiseen huutokauppajärjestelmään, voidaan antaa tarkkailijan asema yhteisessä hankintamenettelyssä komission ja osallistuvien jäsenvaltioiden yhteisestä hankinnasta tekemässä sopimuksessa sovituin asianmukaisin ehdoin ja edellytyksin.

(13)

Tätä asetusta sovelletaan direktiivin 2003/87/EY II luvun soveltamisalaan kuuluvien päästöoikeuksien huutokauppaan 1 päivästä tammikuuta 2012 ja sen III luvun soveltamisalaan kuuluvien päästöoikeuksien kauppaan 1 päivästä tammikuuta 2013. Tätä asetusta olisi sovellettava myös direktiivin 2003/87/EY III luvun soveltamisalaan kuuluvien päästöoikeuksien huutokauppaan ennen vuonna 2013 käynnistyvän kauden alkua, jos on tarpeen varmistaa hiili- ja sähkömarkkinoiden asianmukainen toiminta.

(14)

Yksinkertaisuuden ja saatavuuden vuoksi huutokaupattavat päästöoikeudet olisi siirrettävä viimeistään viiden kauppapäivän kuluessa. Tällaiset lyhyet toimitusajat rajoittaisivat huutokauppapaikkojen ja jälkimarkkinoiden myyntipaikkojen väliselle kilpailulle aiheutuvia mahdollisia kielteisiä vaikutuksia. Lisäksi lyhyet toimitusajat ovat yksinkertaisempia ja rohkaisevat laajempaan osallistumiseen ja vähentävät siten markkinoiden väärinkäytön riskiä sekä varmistavat paremmin järjestelmään kuuluvien pienten ja keskisuurten yritysten ja vähäisiä päästöjä aiheuttavien osallistumismahdollisuudet. Sen sijaan, että huutokaupoissa myytäisiin termiinejä ja futuureja, markkinoiden tehtävänä olisi tarjota optimaalisia ratkaisuja johdannaispäästöoikeuksien kysyntään. On asianmukaista antaa mahdollisuus valita kahden päivän spotin ja viiden päivän futuurien välillä huutokauppapaikan nimeämisprosessin aikana, jotta voitaisiin arvioida, mikä olisi optimaalisin huutokauppatuote. Kahden päivän spot ei ole unionin rahoitusmarkkinalainsäädännössä tarkoitettu rahoitusväline, mutta viiden päivän futuurit ovat unionin rahoitusmarkkinalainsäädännössä tarkoitettu rahoitusväline.

(15)

Päätöksen siitä, olisiko huutokauppatuotteen oltava rahoitusväline vaiko ei, olisi oltava osa huutokauppapaikan valintaprosessia ja se olisi tehtävä kilpailulliseen hankintamenettelyyn osallistuvien ehdokkaiden ratkaisujen kustannuksia ja hyötyjä koskevan kokonaisarvioinnin perusteella. Arvioinnissa olisi käsiteltävä erityisesti kustannustehokkuutta sekä järjestelmään kuuluvien pienten ja keskisuurten yritysten sekä vähäisiä päästöjä aiheuttavien yhtäläisiä osallistumismahdollisuuksia sekä riittävää suojaa ja markkinavalvontaa.

(16)

Niin kauan kuin päästöoikeuksien siirtämiseen liittyvät oikeudelliset toimenpiteet ja tekniset keinot eivät ole käytettävissä, on asianmukaista säätää vaihtoehtoisista keinoista huutokaupata päästöoikeuksia. Tästä syystä asetuksessa säädetään mahdollisuudesta huutokaupata futuureja ja termiinejä siten, että ne siirretään viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2013. Futuurit ja termiinit ovat rahoitusvälineitä, joiden osalta huutokaupanpitäjät ja tarjoajat hyötyvät samasta suojasta kuin ne hyötyvät rahoitusmarkkinoiden yhteydessä sovellettavan sääntelykehyksen yhteydessä. Tätä asetusta sovellettaessa futuurit poikkeavat termiineistä siten, että futuureille asetetaan käteismarginaalivakuus ja termiineille puolestaan muu kuin käteismarginaalivakuus. On asianmukaista antaa jäsenvaltioille mahdollisuus valita, minkä tyyppistä tuotetta ne käyttävät päästöoikeuksien huutokauppaamiseen, eli millainen vakuusvaihtoehto sopisi niiden taloudelliseen tilanteeseen parhaiten. Jos päästöoikeuksien huutokaupassa on tarpeen turvautua tällaisiin vaihtoehtoisiin keinoihin, futuureja ja termiinejä olisi huutokaupattava väliaikaisesti yhdessä tai kahdessa huutokauppapaikassa.

(17)

Huutokaupat olisi yksinkertaisuuden, tasapuolisuuden ja kustannustehokkuuden sekä markkinoiden väärinkäytön välttämiseksi toteutettava yksikierroksisena huutokauppana suljetuin tarjouksin ja yhdenmukaisin hinnoin. Jos huutokaupassa tehdään samansuuruisia tarjouksia, ratkaistaan tilanne sattumanvaraisella järjestyksellä, koska tällainen menettely aiheuttaa epävarmuutta sellaisten tarjoajien keskuudessa, jotka sopivat keskenään tarjottavista hinnoista, ja tekee tällaisesta toiminnasta kestämätöntä. Huutokaupan selvityshinnan voi olettaa asettuvan lähelle jälkimarkkinoilla vallitsevaa hintaa, mutta jos huutokaupan selvityshinta on merkittävästi alhaisempi, tarkoittaa se todennäköisesti, että huutokaupassa on puutteita. Tällainen huutokaupan selvityshinta vääristäisi hiilen hintasignaalia, häiritsisi hiilimarkkinoiden toimintaa eikä auttaisi varmistamaan, että tarjoajat maksavat päästöoikeuksista niiden käyvän arvon mukaisesti. Tästä syystä huutokauppa olisi tällaisessa tilanteessa mitätöitävä.

(18)

Huutokauppoja olisi järjestettävä varsin usein, jotta rajoitettaisiin huutokauppojen vaikutukset jälkimarkkinoihin ja varmistettaisiin samalla, että huutokaupat ovat riittävän suuria ja houkuttelevat riittävästi osanottajia. Huutokauppojen järjestäminen varsin tiheään vähentää markkinoiden väärinkäytön riskiä, koska se alentaa tarjoajien riskiä yksittäisissä huutokaupoissa ja lisää tarjoajien joustoa, koska ne voivat myöhemmissä huutokaupoissa muuttaa kauppa-asemiaan. Näiden syiden vuoksi tässä asetuksessa olisi säädettävä, että direktiivin 2003/87/EY III luvun soveltamisalaan kuuluvien päästöoikeuksien huutokauppoja järjestetään vähintään viikoittain. Koska mainitun direktiivin II luvun soveltamisalaan kuuluvia päästöoikeuksia on paljon vähemmän, olisi näiden päästöoikeuksien huutokauppoja asianmukaista järjestää vähintään joka toinen kuukausi.

(19)

Jälkimarkkinoiden ennustettavuuden varmistamiseksi tässä asetuksessa olisi säädettävä seuraavista säännöistä ja menettelyistä. Siinä olisi ensinnäkin säädettävä, että vuosina 2011 ja 2012 huutokaupattavien päästöoikeuksien määrä olisi vahvistettava heti kun se on käytännössä mahdollista tämän asetuksen antamisen jälkeen. Tällä tavoin määritetyt päästöoikeuksien määrät sekä huutokauppatuotteet, joita näiden päästöoikeuksien huutokauppaamiseen käytetään, luetellaan tämän asetuksen liitteessä. Toiseksi olisi säädettävä selkeistä ja avoimista säännöistä, joilla määritetään kunakin seuraavana vuotena huutokaupattavien päästöoikeuksien määrä. Kolmanneksi tässä asetuksessa olisi vahvistettava säännöt ja menettelyt, joiden avulla kullekin huutokauppavuodelle voidaan laatia yksityiskohtainen huutokauppakalenteri, jossa on kutakin yksittäistä huutokauppaa koskevat tiedot hyvissä ajoin ennen kyseisen kalenterivuoden alkua. Huutokauppakalenteriin voitaisiin tehdä muutoksia myöhemmin vain rajoitetusti ja ennakkoon määritellyissä tilanteissa. Muutokset olisi tehtävä niin, että ne vaikuttavat mahdollisimman vähän huutokauppakalenterin ennustettavuuteen.

(20)

Kunakin vuonna huutokaupattavien päästöoikeuksien määrän olisi pääsääntöisesti oltava sama kuin kyseisenä vuonna jaettavien päästöoikeuksien määrä. Poikkeuksena olisivat vuosina 2011 ja 2012 huutokaupattavat direktiivin 2003/87/EY III luvun soveltamisalaan kuuluvat päästöoikeudet. Kun otetaan huomioon toiselta päästökauppakaudelta kolmannelle kaudelle siirrettyjen päästöoikeuksien odotettu saatavuus, todennettujen päästövähennysten (CER:t) odotettu saatavuus ja direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan 8 kohdan nojalla myytyjen päästöoikeuksien odotettu määrä, on asianmukaista ottaa huomioon vuosina 2011 ja 2012 järjestettävien ”varhaisten” huutokauppojen vaikutukset tasapainottamalla vuosina 2013 ja 2014 huutokaupattavien päästöoikeuksien määrää.

(21)

Kunakin vuonna huutokaupattavien päästöoikeuksien määrä olisi jaettava tasaisesti koko vuoden ajalle jälkimarkkinoiden kysynnän mukaisesti.

(22)

Avoin pääsy huutokauppoihin on edellytys sille, että kiinnostus huutokauppoja kohtaan lisääntyy ja että voidaan varmistaa huutokauppojen kilpailukykyinen tulos. Lisäksi huutokauppaan osallistumisen ja kilpailukykyisen tuloksen varmistamisen edellytyksenä on luottamus huutokauppaprosessin riippumattomuuteen erityisesti sen varmistamiseksi, että osallistujat eivät käytä huutokauppoja väärin rahanpesuun, terrorismin rahoitukseen, rikolliseen toimintaan tai markkinoiden väärinkäyttöön. Huutokauppojen riippumattomuuden varmistamiseksi huutokauppoihin osallistumisen edellytyksenä pitäisi olla asiakkaiden tuntemisvelvollisuustarkastuksia koskevien riittävien vähimmäisvaatimusten täyttäminen. Tällaisten tarkastusten kustannustehokkuuden varmistamiseksi huutokauppoihin osallistumisen edellytykset olisi annettava helposti tunnistettaville ja tarkkaan määritellyille osanottajaluokille, kuten päästöoikeuksien kaupan järjestelmään kuuluvien kiinteiden laitosten toiminnanharjoittajille ja ilma-alusten käyttäjille sekä säännellyille rahoituslaitoksille, kuten sijoituspalveluyrityksille ja luottolaitoksille. Myös toiminnanharjoittajien tai ilma-alusten käyttäjien liiketoimintaryhmittymien, kuten yhtiökumppanuuksien, yhteisyritysten ja konsortioiden, jotka toimivat jäsentensä asiamiehinä, olisi oltava kelpoisia hakemaan tarjouksentekolupaa. Näin ollen olisi järkevää rajoittaa huutokauppoihin osallistumisen hakumahdollisuuksia alkuvaiheessa sulkematta kuitenkaan pois sitä mahdollisuutta, että osallistuminen voidaan sallia myös useammille osallistujaluokille huutokaupoista saatujen kokemusten valossa tai sen jälkeen, kun komissio on ensin tutkinut direktiivin 2003/87/EY 12 artiklan 1 a kohdan mukaisesti, onko päästöoikeuksien markkinat suojattu riittävän hyvin markkinoiden väärinkäytöltä.

(23)

Lisäksi tässä asetuksessa tulisi oikeusvarmuuden vuoksi säätää rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoitukseen 26 päivänä lokakuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY (4) asiaa koskevat säännökset, joita sovelletaan huutokauppapaikkaan. Tämä on erityisen tärkeää sen vuoksi, että huutokauppapaikan on sallittava huutokauppoihin osallistuminen sijoituspalveluyritysten ja luottolaitosten lisäksi myös toiminnanharjoittajille ja ilma-alusten käyttäjille sekä sellaisille muille henkilöille, joilla on valtuudet tehdä tarjous omaan lukuunsa ja muiden puolesta, mutta jotka eivät kuitenkaan itse kuulu direktiivin 2005/60/EY soveltamisalaan.

(24)

Tässä asetuksessa olisi säädettävä, että osallistujat voivat valita, osallistuvatko he huutokauppoihin internetin tai käyttäjäkohtaisten yhteyksien kautta, valtuutettujen ja valvottujen rahoituksen välittäjien välityksellä tai muiden henkilöiden välityksellä, jotka jäsenvaltiot ovat valtuuttaneet tekemään huutokaupoissa tarjouksia joko omaan lukuunsa tai pääasiallisen liiketoimintansa kohteena olevien asiakkaittensa puolesta edellyttäen, että tällainen liiketoiminta ei ole sijoitus- tai pankkipalvelujen tarjoaminen, edellyttäen, että tällaiset muut henkilöt noudattavat sijoituspalveluyrityksiin sovellettavia sijoittajansuojatoimenpiteitä ja asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevia toimenpiteitä vastaavia toimenpiteitä.

(25)

Muiden jäsenvaltioiden valtuuttamien henkilöiden lisäämisellä luetteloon henkilöistä, jotka ovat kelpoisia hakemaan tarjouksentekolupaa, on tarkoitus antaa toiminnanharjoittajille ja ilma-alusten käyttäjille välillinen pääsy huutokauppoihin paitsi rahoituspalveluiden välittäjien myös sellaisten välittäjien kautta, joiden asiakkaita he jo ovat, kuten sähkön- tai polttoaineentoimittajat, joihin ei sovelleta rahoitusvälineiden markkinoista sekä neuvoston direktiivien 85/611/ETY ja 93/6/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/12/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 93/22/ETY kumoamisesta 21 päivänä huhtikuuta 2004 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2004/39/EY (5) sen 2 artiklan 1 kohdan i alakohdan nojalla.

(26)

Oikeusvarmuuden ja avoimuuden vuoksi tässä asetuksessa olisi myös annettava yksityiskohtaisia säännöksiä muista huutokaupan näkökohdista, kuten eräkoosta, mahdollisuudesta peruuttaa tai muuttaa tehtyjä tarjouksia, tarjouksissa ja maksuissa käytettävästä valuutasta, tarjouslupahakemuksien tekemisestä ja käsittelystä sekä tarjouslupien hylkäämisestä, lakkauttamisesta tai keskeyttämisestä.

(27)

Kunkin jäsenvaltion olisi nimettävä huutokaupanpitäjä, joka on vastuussa päästöoikeuksien huutokauppaamisesta sen nimenneen jäsenvaltion puolesta. Huutokauppapaikka vastaisi ainoastaan huutokauppojen järjestämisestä. Useamman jäsenvaltion olisi oltava mahdollista nimetä sama huutokaupanpitäjä. Huutokaupanpitäjän olisi toimittava erikseen kunkin sen nimenneen jäsenvaltion puolesta. Huutokaupanpitäjän olisi oltava vastuussa päästöoikeuksien huutokauppaamisesta huutokauppapaikassa sekä kullekin sen nimenneelle jäsenvaltiolle kuuluvien huutokauppatuottojen vastaanottamisesta ja toimittamisesta kyseiselle jäsenvaltiolle. On tärkeää, että jäsenvaltioiden ja niiden huutokaupanpitäjien väliset sopimukset ovat yhdenmukaisia huutokaupanpitäjän ja huutokauppapaikan välisten sopimusten kanssa huutokauppapaikan kanssa syntyvien mahdollisten ristiriitojen varalta.

(28)

Lisäksi on tarpeen, että huutokaupanpitäjän, jonka on nimennyt sellainen jäsenvaltio, joka ei osallistu yhteiseen huutokauppapaikkaan vaan nimeää oman huutokauppapaikkansa, on saatava tarjouksentekolupa kyseisen jäsenvaltion nimeämän huutokauppapaikan lisäksi myös yhteiseltä huutokauppapaikalta. Tämä on suotavaa sen varmistamiseksi, että on mahdollista siirtyä ongelmitta muusta huutokauppapaikasta yhteiseen huutokauppaan, jos tätä edellytettäisiin erityisesti sen vuoksi, että huutokauppapaikkaa ei mainita tämän asetuksen liitteessä.

(29)

Vaatimus siitä, että huutokauppapaikka on säännelty markkina, perustuu haluun käyttää jälkimarkkinoiden hallintorakenteita huutokauppojen hallinnointiin. Säänneltyjä markkinoita sitovat erityisesti direktiivi 2004/39/EY sekä sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden väärinkäyttö) 28 päivänä tammikuuta 2003 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/6/EY (6), joissa säädetään useista niiden toimintojen toteuttamiseen liittyvistä suojatoimista. Näitä suojatoimia ovat esimerkiksi eturistiriitojen säännellyn markkinan toiminnalle tai siihen osallistujille aiheuttamien mahdollisten kielteisten vaikutusten tunnistaminen ja hallinta, sellaisten riskien tunnistaminen ja hallinta, joille edellä mainitut altistuvat, riskien vähentämistä koskevien tehokkaiden toimien toteuttaminen, järjestelmien teknisten toimintaedellytysten moitteettoman hallinnoinnin varmistaminen ottamalla käyttöön tehokkaat varajärjestelyt järjestelmähäiriöiden varalta, tasapuolista ja täsmällistä kauppaa koskevat avoimet ja syrjimättömät säännöt ja menettelyt sekä objektiiviset perusteet toimeksiantojen tehokkaalle toteuttamiselle sekä järjestelmissä suoritettujen tapahtumien tehokkaan ja oikea-aikaisen viimeistelyn helpottaminen sekä riittävät taloudelliset resurssit niiden täsmällisen toiminnan helpottamiseksi, ottaen huomioon markkinoilla tehtyjen tapahtumien laajuus ja luonne ja niiden riskien laajuus, joille ne altistuvat.

(30)

Vaatimuksella siitä, että huutokauppapaikan on oltava säännelty markkina, on myös useita muita etuja. Sen ansiosta voidaan hyödyntää markkinoiden organisatorista infrastruktuuria, kokemusta, valmiuksia ja avoimia sitovia toimintasääntöjä. Tämä on tärkeää muun muassa liiketoimien selvityksen ja toimituksen sekä niiden toimenpiteiden kannalta, joiden avulla seurataan markkinoiden omien sääntöjen noudattamista ja muiden oikeudellisten velvoitteiden, esimerkiksi markkinoiden väärinkäytön kieltämisen ja tuomioistuimen ulkopuolisen riitojenratkaisumekanismin käyttöönoton, toteutumista. Tämä on kustannustehokasta ja takaa osaltaan, että huutokauppa toimii moitteettomasti. Säänneltyjä markkinoita koskevissa eturistiriitasäännöissä olisi edellytettävä, että huutokaupanpitäjä on riippumaton huutokauppapaikasta, sen omistajista tai markkinoiden ylläpitäjästä, jotta säänneltyjen markkinoiden moitteeton toiminta ei vaarantuisi. Lisäksi monet potentiaaliset huutokauppaosallistujat ovat jo joko erilaisten jälkimarkkinoilla toimivien säänneltyjen markkinoiden jäseniä tai osallistuvat niihin.

(31)

Direktiivissä 2004/39/EY säädetään, että säänneltyjen markkinoiden ja niiden ylläpitäjien toimiluvista ja valvonnasta vastaavat sen jäsenvaltion toimivaltaiset kansalliset viranomaiset, johon säännelty markkina tai sen ylläpitäjä on rekisteröitynyt tai sijoittautunut (kotijäsenvaltio). Säänneltyihin markkinoihin sovelletaan kotijäsenvaltion julkisoikeutta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 2003/6/EY keskeisten säännösten, erityisesti markkinoiden väärinkäyttöä koskevassa kansallisessa lainsäädännössä säädettyjen rikosoikeudellisten seuraamusten, soveltamista. Siten säännellyt markkinat kuuluvat kansallisen lainsäädännön mukaan kotijäsenvaltion hallinnollisten tuomioistuinten tuomiovaltaan. Tämä sääntelykehys koskee kaupankäyntiä, ei kuitenkaan huutokauppaa, ja ainoastaan rahoitusvälineitä, ei spot-tuotteita. Sen vuoksi tässä asetuksessa olisi oikeusvarmuuden syistä säädettävä, että huutokauppapaikaksi nimetyn säännellyn markkinan kotijäsenvaltion on huolehdittava siitä, että sen kansallisella lainsäädännöllä ulotetaan mainittu sääntelykehys olennaisilta osiltaan koskemaan huutokauppoja, joita järjestää sen lainkäyttövaltaan kuuluva huutokauppapaikka. Tässä asetuksessa olisi myös edellytettävä, että huutokauppapaikka ottaa käyttöön tuomioistuimen ulkopuolisen riitojenratkaisumekanismin. Lisäksi asianomaisen jäsenvaltion olisi vahvistettava oikeus hakea muutosta tuomioistuimen ulkopuolisen riitojenratkaisumekanismin antamiin päätöksiin asiasta vastaavissa tuomioistuimissa riippumatta siitä, onko huutokauppatuote rahoitusväline vai spot-tuote.

(32)

Mahdollisten huutokauppapaikkojen välinen kilpailu on varmistettava siten, että huutokauppapaikka nimetään kilpailullisella hankintamenettelyllä, jos unionin tai kansallinen hankintalainsäädäntö sitä edellyttää. Huutokauppapaikkaan olisi liitettävä vähintään yksi selvitysjärjestelmä tai toimitusjärjestelmä. Huutokauppapaikkaan saa kuitenkin liittää useamman selvitysjärjestelmän tai toimitusjärjestelmän. Yhteinen huutokauppapaikka olisi nimettävä enintään viideksi vuodeksi. Muut huutokauppapaikat olisi nimettävä kolmen vuoden pituiseksi kaudeksi, joka olisi pidennettävissä kahdella vuodella ja jonka aikana kaikkia huutokauppapaikkoja koskevia järjestelyjä tarkasteltaisiin uudelleen. Asettamalla muiden huutokauppapaikkojen toimikausi kolmen vuoden pituiseksi pyritään toisaalta varmistamaan muiden huutokauppapaikkojen vähimmäistoimikausi ja toisaalta antamaan nimeävälle jäsenvaltiolle mahdollisuus liittyä yhteiseen huutokauppapaikkaan toimikauden jälkeen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta nimeävän jäsenvaltion mahdollisuutta pidentää muun huutokauppapaikan toimikautta kahdella vuodella ennen kuin komission tekemän uudelleentarkastelun tulokset saadaan. Kunkin toimikauden päätyttyä olisi järjestettävä uusi kilpailullinen hankintamenettely, jos unionin tai kansallinen hankintalainsäädäntö sitä edellyttää. Vaikutusten, joita jälkimarkkinoille voi aiheutua yhteisen huutokauppapaikan valitsemisesta huutokauppojen toteuttamista varten, odotetaan jäävän vähäisiksi, koska vain sellaisia päästöoikeuksia on tarkoitus huutokaupata, joiden siirto tapahtuu viiden päivän kuluessa.

(33)

Huutokauppojen toteuttaminen, huutokauppakalenterin laatiminen ja hallinnointi sekä monet muut huutokauppoihin liittyvät tehtävät, kuten kaikkialla unionissa saatavilla olevan ajantasaisen verkkosivuston ylläpito, edellyttävät jäsenvaltioilta ja komissiolta yhteisiä toimia, joista säädetään Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (7), jäljempänä ”varainhoitoasetus”, 91 artiklan 1 kohdan kolmannessa alakohdassa. Yhteisten toimien tarve johtuu päästökauppajärjestelmän unionin laajuisesta soveltamisalasta, direktiivin 2003/87/EY uudelleentarkasteluun liittyvistä kattavista poliittisista tavoitteista ja siitä, että direktiivin 2003/87/EY mukaan komissio vastaa suoraan useiden sellaisten päästökauppajärjestelmän piirteiden yksityiskohtaisesta täytäntöönpanosta, jotka vaikuttavat suoraan erityisesti huutokauppakalenteriin ja huutokauppojen seurantaan. Sen vuoksi tässä asetuksessa olisi säädettävä, että yhteinen huutokauppapaikka ja huutokauppatarkkailija nimetään kilpailullisella hankintamenettelyllä komission ja jäsenvaltioiden yhteisenä hankintana, josta säädetään Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 soveltamissäännöistä 23 päivänä joulukuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2342/2002 (8) 125 c artiklassa. Asetuksen (EY, Euratom) N:o 2342/2002 125 c artiklan mukaan komissioon sovellettavia hankintasääntöjä voidaan soveltaa jäsenvaltioiden ja komission välisiin yhteisiin hankintoihin. Koska hankinta toteutetaan koko unionissa, yhteisiin hankintamenettelyihin on aiheellista soveltaa varainhoitoasetuksen ja asetuksen (EY, Euratom) N:o 2342/2002 hankinta sääntöjä soveltuvin osin. Tässä asetuksessa olisi täsmennettävä, mitkä huutokauppa palvelut jäsenvaltioiden olisi hankittava ja mitkä tekniset tukipalvelut komission olisi hankittava, erityisesti kun otetaan huomioon mahdolliset päätökset tämän asetuksen liitteiden täydentämisestä, huutokauppojen asianmukaisesta järjestämistiheydestä, eri huutokauppapaikkojen huutokauppakalentereiden koordinoinnista, tarjouksen enimmäismäärän asettamisesta ja asetuksen mahdollisesta tarkistamisesta, varsinkin kun on kyse yhdistämisestä muihin järjestelmiin ja palveluihin, jotta huutokauppasäännöt ymmärrettäisiin asianmukaisella tavalla unionin ulkopuolella. Komission olisi hankittava tällaiset palvelut yhteiseltä huutokauppapaikalta, jolla on eniten kokemusta huutokauppojen toteuttamisesta useamman kuin yhden jäsenvaltion lukuun. Tämä ei rajoita muiden huutokauppapaikkojen tai muiden sidosryhmien kuulemista.

(34)

Huutokauppapaikat olisi hankittava avoimella ja kilpailuun perustuvalla valintamenettelyllä; tämä ei kuitenkaan koske sellaista huutokauppapaikan nimeämistä, jonka toteuttaa jäsenvaltio, joka ei osallistu yhteiseen toimeen ja johon ei sovelleta unionin ja kansalliseen hankintalainsäädäntöön perustuvia hankintasääntöjä. Huutokauppapaikkojen ja niihin liitetyn selvitysjärjestelmän tai toimitusjärjestelmän nimeämisen yhteydessä olisi arvioitava, millaisia ratkaisuja ehdokkaat tarjoavat, jotta voidaan taata kustannustehokkuus, pienille ja keskisuurille yrityksille täydet, oikeudenmukaiset ja yhtäläiset mahdollisuudet tehdä tarjouksia huutokaupoissa ja se, että päästöoikeuksia on vähäisten päästöjen aiheuttajien saatavilla, sekä vankka huutokauppavalvonta, mukaan lukien tuomioistuimen ulkopuolisen riitojenratkaisumekanismin käyttöönotto. Huutokauppapaikka, joka huutokauppaa termiinejä tai futuureja, voidaan poikkeustapauksessa hankkia sillä perusteella, että se soveltaa jälkimarkkinoilla sovellettavissa olevia osallistumis-, maksu-, siirto- ja markkinavalvontasääntöjä. Yhteisen huutokauppapaikan hankinnassa noudatettavat erityiset menettelyt olisi täsmennettävä komission ja jäsenvaltioiden välisessä sopimuksessa, jossa asetuksen (EY, Euratom) N:o 2342/2002 125 c artiklan mukaisesti määrätään, mitä käytännön sääntöjä sovelletaan osallistumishakemusten tai tarjousten arviointiin sekä hankintasopimuksen tekemiseen, mitä lakia sovelletaan hankintasopimukseen ja mikä tuomioistuin on toimivaltainen riita-asioissa.

(35)

Jollei muista sovellettavista julkisia hankintoja koskevista säännöistä, mukaan lukien säännöt, jotka koskevat eturistiriitojen välttämistä ja tietojen luottamuksellisuutta, muuta johdu, sellaisille jäsenvaltioille, jotka eivät osallistu yhteisen huutokauppapaikan hankkimista koskevaan yhteiseen toimeen, voidaan antaa tarkkailijan asema koko yhteisessä hankintamenettelyssä tai sen osassa yhteiseen toimeen osallistuvien jäsenvaltioiden ja komission yhteisestä hankinnasta tekemässä sopimuksessa sovittujen ehtojen ja edellytysten mukaisesti. Tällainen osallistumismahdollisuus saattaisi helpottaa muiden huutokauppapaikkojen ja yhteisen huutokauppapaikan lähentymistä toisiinsa sellaisten huutokauppaprosessin osien osalta, joita ei ole yhdenmukaistettu täysin tässä asetuksessa.

(36)

Jäsenvaltioiden, jotka päättävät, että ne eivät osallistu yhteiseen toimeen yhteisen huutokauppapaikan nimeämiseksi vaan haluavat nimetä oman huutokauppapaikan, olisi ilmoitettava tästä komissiolle suhteellisen lyhyessä ajassa tämän asetuksen voimaantulon jälkeen. Lisäksi komission olisi arvioitava, toteuttavatko jäsenvaltiot, jotka nimeävät oman huutokauppapaikan, tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että huutokauppamenettely on tämän asetuksen säännösten ja direktiivin 2003/87/EY 10 artiklan 4 kohdassa säädettyjen tavoitteiden mukainen. Lisäksi komission olisi koordinoitava muiden huutokauppapaikkojen kuin yhteisen huutokauppapaikan ehdottamat tarkat huutokauppakalenterit yhteisen huutokauppapaikan ehdottamien huutokauppakalentereiden kanssa. Kun komissio on arvioinut kaikki muut huutokauppapaikat, sen olisi esitettävä tämän asetuksen liitteenä luettelo tällaisista huutokauppapaikoista, niiden nimeämisestä vastaavista jäsenvaltioista ja mahdollisista ehdoista tai velvoitteista, mukaan lukien sellaiset, joita sovelletaan niiden huutokauppakalentereihin. Tällaista luetteloa ei kuitenkaan voida pitää komission antamana vahvistuksena siitä, että nimeävä jäsenvaltio on noudattanut valitsemansa huutokauppapaikan nimeämiseen sovellettavia hankintasääntöjä.

(37)

Direktiivin 2003/87/EY 10 artiklan 3 kohdan mukaan jäsenvaltiot päättävät itse, miten päästöoikeuksien huutokaupasta saadut tulot käytetään. Mahdollisten epäselvyyksien hälventämiseksi tässä asetuksessa olisi säädettävä, että huutokaupan tuotto olisi siirrettävä suoraan kunkin jäsenvaltion nimeämälle huutokaupanpitäjälle.

(38)

Koska päästöoikeuksien huutokauppaaminen merkitsee päästöoikeuksien ensimmäistä liikkeeseenlaskua jälkimarkkinoille eikä sitä, että päästöoikeudet jaettaisiin toiminnanharjoittajille ja ilma-aluksen käyttäjille suoraan maksutta, selvitysjärjestelmälle tai selvitysjärjestelmille taikka toimitusjärjestelmälle tai toimitusjärjestelmille ei pidä asettaa erityisiä velvoitteita siirtää päästöoikeudet voittaneille tarjoajille tai niiden oikeudenomistajille tilanteissa, joissa siirto jää toteuttamatta selvitys- tai toimitusjärjestelmästä riippumattomista syistä. Sen vuoksi tässä asetuksessa olisi säädettävä, että huutokaupattujen päästöoikeuksien siirtämättä jättämisen tapauksessa voittaneilla tarjoajilla tai niiden oikeudenomistajilla olisi korjaavana toimena oltava käytettävissään ainoastaan päästöoikeuksien myöhemmän siirron hyväksyminen. On kuitenkin tärkeää, että huutokauppatuotteet, jotka ovat jääneet siirtämättä siksi, ettei maksua ole suoritettu täysimääräisenä, voidaan huutokaupata saman huutokauppapaikan tulevissa huutokaupoissa.

(39)

Jäsenvaltioiden ei ole aiheellista tallettaa huutokaupan yhteydessä vakuudeksi muita vakuuksia kuin itse päästöoikeudet, koska jäsenvaltioiden ainoat sitoumukset liittyvät päästöoikeuksien siirtoon. Sen vuoksi tässä asetuksessa olisi säädettävä, että huutokaupattaessa tässä asetuksessa määriteltyjä kahden päivän spotteja tai viiden päivän futuureja jäsenvaltioiden ainoa velvollisuus on huolehtia siitä, että huutokaupattavat päästöoikeudet talletetaan etukäteen unionin rekisteriin, jossa selvitysjärjestelmä tai toimitusjärjestelmä säilyttäjän ominaisuudessa pitää niitä sulkutilillä.

(40)

Huutokauppapaikan, mukaan lukien mikä tahansa siihen liitetty selvitysjärjestelmä tai toimitusjärjestelmä, on kuitenkin tarpeen toteuttaa asianmukaisia vakuus- ja muita riskinhallintaprosesseja, joiden avulla voidaan varmistaa, että huutokaupanpitäjät saavat täysimääräisen maksun huutokaupan selvityshintaan huutokaupatuista päästöoikeuksista myös siinä tapauksessa, että voittanut tarjoaja tai sen oikeudenomistaja laiminlyö maksamisen.

(41)

Voittaneiden tarjoajien olisi kustannustehokkuussyistä voitava käydä kauppaa niille huutokaupassa jaetuilla päästöoikeuksilla jo ennen päästöoikeuksien siirtämistä. Tästä kaupankäyntivaatimuksesta voidaan poiketa vain, jos päästöoikeudet siirretään kahden kauppapäivän kuluessa huutokaupasta. Tämän vuoksi tässä asetuksessa säädetään, että maksu voidaan vastaanottaa itse voittaneen tarjoajan sijaan tämän oikeudenomistajalta ja että myös siirto voidaan suorittaa oikeudenomistajalle. Tämä vaihtoehto ei kuitenkaan saisi mahdollistaa sellaisten vaatimusten kiertämistä, jotka koskevat kelpoisuutta hakea lupaa tehdä tarjouksia huutokaupoissa.

(42)

On asianmukaista, että huutokauppapaikkojen ja niihin liittyvän selvitysjärjestelmän tai toimitusjärjestelmän soveltamien maksujen rakenne ja suuruus eivät ole epäsuotuisammat kuin vastaavat maksut ja ehdot, joita sovelletaan liiketoimiin jälkimarkkinoilla. Avoimuuden vuoksi kaikkien maksujen ja ehtojen olisi oltava helposti ymmärrettäviä, eriteltyjä ja yleisesti tutustuttavissa. Huutokauppamenettelyn kustannukset olisi pääsääntöisesti katettava maksuilla, jotka peritään tarjoajilta huutokauppapaikan nimeämistä koskevan sopimuksen mukaisesti. Kustannustehokkaan yhteisen huutokauppapaikan nimeämisen kannalta on kuitenkin tärkeää, että jäsenvaltiot osallistuvat yhteiseen toimeen heti alusta. Tästä syystä on asianmukaista, että sellaiset jäsenvaltiot, jotka osallistuvat yhteiseen toimeen myöhemmässä vaiheessa, voidaan velvoittaa kattamaan omat kustannuksensa ja että tällaiset kustannukset vähennetään niistä kustannuksista, joista tarjoajat yleensä vastaavat. Tällaisista säännöksistä ei kuitenkaan saisi aiheutua haittaa sellaisille jäsenvaltioille, jotka haluavat osallistua yhteiseen toimeen sen jälkeen, kun muun huutokauppapaikan nimeämisaika on päättynyt. Niistä ei saisi aiheutua haittaa myöskään sellaisille jäsenvaltioille, jotka osallistuvat yhteiseen toimeen tilapäisesti siksi, ettei ilmoitettua muuta huutokauppapaikkaa ole luetteloitu. Huutokaupanpitäjän olisi maksettava kustannukset ainoastaan pääsystä huutokauppapaikkaan, jos mitään, mutta selvitysjärjestelmän ja toimitusjärjestelmän kustannukset olisi tarjoajien katettava pääsäännön mukaisesti.

(43)

On kuitenkin aiheellista säätää, että huutokauppatarkkailijalle aiheutuvat kustannukset kuuluvat jäsenvaltioiden vastuulle ja että ne vähennetään huutokaupan tuotosta. Lisäksi on aiheellista, että huutokauppatarkkailijan nimeämistä koskevassa sopimuksessa eriytetään toisistaan huutokauppatarkkailijaan liittyvät kustannukset, jotka vaihtelevat etupäässä huutokauppojen lukumäärän mukaan, ja kaikki muut kustannukset. Näiden kustannusten tarkempi eriyttäminen olisi jätettävä yhteisen hankintaprosessin päätettäväksi.

(44)

Olisi nimettävä puolueeton huutokauppatarkkailija, joka tarkkailee, onko huutokauppaprosessi direktiivin 2003/87/EY 10 artiklan 4 kohdassa säädettyjen tavoitteiden ja tämän asetuksen säännösten mukainen ja onko näyttöä kilpailunvastaisesta käyttäytymisestä tai markkinoiden väärinkäytöstä, ja laatii kertomuksia näistä seikoista. Koska huutokauppojen seuranta, kuten huutokauppa, edellyttää jäsenvaltioiden ja komission yhteisiä toimia, on aiheellista toteuttaa yhteinen hankinta. Huutokauppapaikkojen, huutokaupanpitäjien ja toimivaltaisten kansallisten viranomaisten, jotka vastaavat huutokauppapaikkojen, sijoitusyritysten, luottolaitosten tai muiden henkilöiden, joilla on lupa tehdä tarjouksia muiden huutokauppoihin osallistuvien osapuolten lukuun, valvonnasta tai markkinoiden väärinkäytön tutkinnasta ja syytteeseenpanosta, olisi tehtävä yhteistyötä huutokauppatarkkailijan kanssa sen tehtävien hoitamiseksi.

(45)

Huutokauppatarkkailijan puolueettomuuden varmistamiseksi huutokauppatarkkailijan nimeämisvaatimuksissa olisi arvioitava, millä ehdokkailla on pienin eturistiriitariski tai markkinoiden väärinkäytön riski; tässä yhteydessä olisi erityisesti tarkasteltava ehdokkaiden toimintaa jälkimarkkinoilla sekä niiden sisäisiä järjestelyitä ja menettelyitä eturistiriitariskin tai markkinoiden väärinkäytön riskin vähentämiseksi ilman, että tämä heikentää niiden kykyä hoitaa tehtävänsä oikea-aikaisesti sekä korkeimpien ammatillisten ja laatustandardien mukaisesti.

(46)

Kilpailunvastainen toiminta ja markkinoiden väärinkäyttö ovat vastoin tämän asetuksen perustana olevien avoimuuden, yhdenmukaistamisen ja syrjimättömyyden periaatteita. Sen vuoksi tässä asetuksessa olisi annettava säännöksiä, joilla voidaan vähentää tällaisen käyttäytymisen riskiä huutokaupoissa. Yhteinen huutokauppapaikka, yksinkertainen huutokauppakonsepti, suhteellisen suuri huutokauppojen järjestämistiheys, yhtä suurten tarjousten tapausten ratkaiseminen sattumanvaraisella järjestyksellä, asianmukainen mahdollisuus osallistua huutokauppoihin, tietojen yhtäläinen paljastaminen ja sääntöjen avoimuus auttavat vähentämään markkinoiden väärinkäytön riskiä. Rahoitusvälineet päästöoikeuksien huutokaupan välineinä mahdollistavat sen, että huutokaupanpitäjä ja tarjoajat voivat hyödyntää suojatoimia, jotka ovat heidän käytettävissään rahoitusmarkkinoihin sovellettavan sääntelykehyksen puitteissa. Tässä asetuksessa olisi säädettävä säännöistä, jotka vastaavat rahoitusvälineisiin sovellettavia sääntöjä, jotta vähennettäisiin markkinoiden väärinkäytön riskiä tapauksissa, joissa huutokauppatuote ei ole rahoitusväline. Puolueettoman huutokauppatarkkailijan olisi arvioitava koko huutokauppaprosessia ja niihin sovellettavien sääntöjen täytäntöönpanoa.

(47)

On myös olennaisen tärkeää varmistaa huutokaupanpitäjän moitteettomuus. Jäsenvaltioiden olisi sen vuoksi huutokaupanpitäjän nimeämisen yhteydessä arvioitava, millä ehdokkailla on pienin eturistiriitariski tai markkinoiden väärinkäytön riski; erityisesti olisi tarkasteltava ehdokkaiden toimintaa jälkimarkkinoilla sekä niiden sisäisiä järjestelyitä ja menettelyitä eturistiriitariskin tai markkinoiden väärinkäytön riskin vähentämiseksi ilman, että tämä heikentää niiden kykyä hoitaa tehtävänsä oikea-aikaisesti sekä korkeimpien ammatillisten ja laatustandardien mukaisesti. Tästä vaatimuksesta seuraa luonnollisesti, että jäsenvaltioita on nimenomaisesti kiellettävä levittämästä huutokaupanpitäjilleen sisäpiiritietoa huutokaupoista. Tämän kiellon rikkomisesta olisi langetettava tehokkaita, oikeasuhtaisia ja varoittavia seuraamuksia.

(48)

Lisäksi olisi säädettävä, että huutokauppapaikka seuraa tarjoajien käyttäytymistä ja ilmoittaa toimivaltaisille kansallisille viranomaisille mahdollisesta markkinoiden väärinkäytöstä, rahanpesusta ja terrorismin rahoittamisesta direktiivissä 2003/6/EY säädetyn ilmoitusvelvollisuuden mukaisesti ja soveltaen direktiivissä 2005/60/EY säädettyä ilmoitusvelvollisuutta.

(49)

Asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten olisi soveltaessaan direktiivin 2004/39/EY III ja IV luvun ja direktiivin 2003/6/EY saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä annettuja säännöksiä otettava tarvittaessa asianmukaisella tavalla huomioon näiden direktiivien täytäntöönpanemiseksi toteutettuja unionin toimenpiteitä koskevat vastaavat säännökset.

(50)

Tässä asetuksessa olisi säädettävä lisäksi mahdollisuudesta asettaa enimmäisraja määrälle, jonka yksittäinen tarjoaja voi tarjota osuutena huutokaupattavien päästöoikeuksien kokonaismäärästä eri huutokaupoissa tai tietyn kalenterivuoden aikana, tai muista asianmukaisista korjaavista toimista. Koska tästä mahdollisuudesta voi aiheutua hallinnollinen taakka, sitä olisi käytettävä vain, kun toimivaltaiset kansalliset viranomaiset, joille on ilmoitettu markkinoiden väärinkäytöstä, rahanpesusta tai terrorismin rahoittamisesta, ovat päättäneet olla ryhtymättä toimiin, edellyttäen että tämän mahdollisuuden tarpeellisuus ja toimivuus voidaan osoittaa. Komissiolta olisi saatava tästä mahdollisuudesta lausunto etukäteen ennen sen käyttöönottoa. Ennen lausunnon antamista komission olisi kuultava jäsenvaltioita ja huutokauppatarkkailijaa huutokauppapaikan esittämästä ehdotuksesta. Lausunnon kannalta on myös merkitystä komission omalla arviolla siitä, onko päästöoikeuksien markkinat suojattu riittävällä tavalla markkinoiden väärinkäytöltä direktiivin 2003/87/EY 12 artiklan 1 a kohdan mukaisesti.

(51)

Olisi myös aiheellista, että muut henkilöt, joille jäsenvaltio on myöntänyt luvan tehdä tarjouksia niiden pääasiallisen liiketoimintansa asiakkaiden lukuun, noudattavat tässä asetuksessa säädettyjä käytännesääntöjä sen varmistamiseksi, että niiden asiakkailla on riittävä suoja.

(52)

Tässä asetuksessa on tarpeen säätää kaikkiin huutokauppapaikkoihin sovellettavasta kielijärjestelystä, jotta voidaan varmistaa avoimuus, saavuttaa tavoite syrjimättömästä mahdollisuudesta osallistua huutokauppoihin ja toteuttaa kaikkein kustannustehokkain kielijärjestely. Asiakirjat, joita ei julkaista Euroopan unionin virallisessa lehdessä, olisi julkaistava kansainvälisellä rahoitusalalla yleisesti käytössä olevalla kielellä eli englanniksi. Kansainvälisellä rahoitusalalla yleisesti käytössä olevan kielen käytöstä säädetään jo arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta esitteestä ja direktiivin 2001/34/EY muuttamisesta 4 päivänä marraskuuta 2003 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2003/71/EY (9).

(53)

Jäsenvaltiot voivat omalla kustannuksellaan käännättää kaikki asiakirjat kansalliselle viralliselle kielelleen tai kansallisille virallisille kielilleen. Jos jokin jäsenvaltio käyttää tätä mahdollisuutta, myös niiden huutokauppapaikkojen, jotka eivät osallistu yhteiseen huutokauppapaikkaan, olisi sen jäsenvaltion kustannuksella, joka on nimennyt asianomaisen muun huutokauppapaikan, käännätettävä kaikki niiden omaan huutokauppapaikkaan liittyvät asiakirjat asianomaisen jäsenvaltion kielelle tai kielille. Tämän seurauksena huutokauppapaikkojen olisi kyettävä käsittelemään kaikki suullinen ja kirjallinen viestintä, joka on peräisin sellaisilta henkilöiltä, jotka hakevat lupaa tehdä tarjouksia tai joilla on lupa tehdä tarjouksia, sekä huutokauppaan osallistuvilta tarjoajilta, millä tahansa niistä kielistä, joilla jäsenvaltio on päättänyt toimittaa käännökset omalla kustannuksellaan, jos tällaiset henkilöt sitä pyytävät. Huutokauppapaikat eivät voi velvoittaa näitä henkilöitä kattamaan tästä aiheutuvia lisäkustannuksia. Nämä kustannukset olisi sen sijaan jaettava tasapuolisesti kaikkien tarjoajien kesken asianomaisella huutokauppapaikalla, jotta kaikkialla unionissa voidaan varmistaa yhtäläinen osallistuminen huutokauppoihin.

(54)

Oikeusvarmuuden ja avoimuuden vuoksi tässä asetuksessa olisi säädettävä yksityiskohtaisista säännöksistä, jotka koskevat huutokaupan muita näkökohtia, kuten huutokaupan tulosten julkaisemista, julkistamista ja ilmoittamista, luottamuksellisten tietojen suojaa, maksuissa tai päästöoikeuksien siirrossa tapahtuneiden virheiden oikaisemista ja tämän asetuksen nojalla annettuja tai vapautettuja vakuuksia, oikeutta hakea muutosta huutokauppapaikan päätöksiin sekä voimaantuloa.

(55)

Sijoituspalveluyrityksiä, jotka tekevät rahoitusvälineisiin liittyviä tarjouksia omaan lukuunsa tai asiakkaan lukuun, olisi tässä asetuksessa pidettävä sijoituspalveluja tai -toimintoja suorittavina yrityksinä.

(56)

Tämä asetus ei vaikuta direktiivin 2003/87/EY 12 artiklan 1 a kohdassa tarkoitettuun komission oikeuteen tutkia, onko päästöoikeuksien markkinat riittävällä tavalla suojattu markkinoiden väärinkäytöltä, eikä tehdä tarvittaessa ehdotuksia tällaisen suojan takaamiseksi. Tällä asetuksella pyritään varmistamaan, että kaupan ehdot ovat oikeudenmukaiset ja asianmukaiset odotettaessa komission tutkimuksen tuloksia.

(57)

Tämä asetus ei rajoita perussopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamista esimerkiksi sellaisten järjestelyjen yhteydessä, joilla varmistetaan unionin päästökauppajärjestelmään kuuluvien pk-yritysten oikeudenmukainen, täysi ja yhtäläinen mahdollisuus osallistua huutokauppoihin sekä se, että päästöoikeuksia on vähäisten päästöjen aiheuttajien saatavilla.

(58)

Tämä asetus ei rajoita voimassa olevien sisämarkkinasääntöjen soveltamista.

(59)

Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan Euroopan unionin perusoikeuskirjan periaatteita ja erityisesti sen 11 artiklaa sekä Euroopan ihmisoikeussopimuksen 10 artiklaa. Tässä suhteessa tämä asetus ei millään tavalla estä jäsenvaltioita soveltamasta lehdistönvapautta ja ilmaisunvapautta tiedotusvälineissä koskevia perustuslakiensa mukaisia sääntöjä.

(60)

Jotta voidaan varmistaa ennakoitavuus ja huutokauppojen oikea-aikainen toteuttaminen, tämän asetuksen olisi tultava voimaan kiireellisesti.

(61)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 2003/87/EY 23 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU

YLEISET MÄÄRÄYKSET

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa säädetään direktiivin 2003/87/EY mukaisten päästöoikeuksien huutokaupan ajoituksesta, hallinnoinnista ja muista näkökohdista.

2 artikla

Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan direktiivin 2003/87/EY II luvun (ilmailu) mukaisten päästöoikeuksien jakamiseen huutokaupalla ja mainitun direktiivin III luvun (kiinteät laitokset) soveltamisalaan kuuluvien päästöoikeuksien, joita voidaan palauttaa päästökauppakausilla 1 päivästä tammikuuta 2013, jakamiseen huutokaupalla.

3 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1)

”futuureilla” komission asetuksen (EY) N:o 1287/2006 (10) 38 artiklan 3 kohdan nojalla rahoitusvälineinä huutokaupattavia päästöoikeuksia, jotka siirretään sovittuna tulevana ajankohtana tämän asetuksen 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti määritetyllä huutokaupan selvityshinnalla ja joita koskeva ja hinnanvaihteluja heijasteleva vakuusmarginaali on katettava käteisellä;

2)

”termiineillä” asetuksen (EY) N:o 1287/2006 38 artiklan 3 kohdan nojalla rahoitusvälineinä huutokaupattavia päästöoikeuksia, jotka siirretään sovittuna tulevana ajankohtana tämän asetuksen 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti määritetyllä huutokaupan selvityshinnalla ja joita koskeva ja hinnanvaihteluja heijasteleva vakuusmarginaali voidaan kattaa keskusvastapuolen valinnan mukaisesti joko muulla kuin käteisvakuudella tai sovitulla valtion takuulla;

3)

”kahden päivän spotilla” asetuksen (EY) N:o 1287/2006 38 artiklan 2 kohdan a alakohdan nojalla huutokaupattavia päästöoikeuksia, jotka siirretään sovittuna ajankohtana viimeistään toisena kauppapäivänä huutokaupasta;

4)

”viiden päivän futuureilla” asetuksen (EY) N:o 1287/2006 38 artiklan 3 kohdan nojalla rahoitusvälineinä huutokaupattavia päästöoikeuksia, jotka siirretään sovittuna ajankohtana viimeistään viidentenä kauppapäivänä huutokauppapäivän jälkeen;

5)

”tarjouksella” tietyn päästöoikeusmäärän ostamisesta huutokaupassa tehtyä tietyn suuruista tarjousta;

6)

”tarjousajalla” ajanjaksoa, jonka aikana voidaan tehdä tarjouksia;

7)

”kauppapäivällä” mitä tahansa päivää, jona huutokauppapaikka ja siihen liitetty selvitysjärjestelmä tai toimitusjärjestelmä on avoinna kaupantekoa varten;

8)

”sijoituspalveluyrityksellä” direktiivin 2004/39/EY 4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa tarkoitettua sijoituspalveluyritystä;

9)

”luottolaitoksella” Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/48/ETY (11) 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua luottolaitosta;

10)

”rahoitusvälineellä” direktiivin 2004/39/EY 4 artiklan 1 kohdan 17 alakohdassa tarkoitettua rahoitusvälinettä, jollei tässä asetuksessa muualla toisin tarkoiteta;

11)

”jälkimarkkinoilla” markkinoita, joilla henkilöt ostavat tai myyvät päästöoikeuksia joko ennen kuin ne on jaettu maksutta tai huutokaupalla tai sen jälkeen;

12)

”emoyrityksellä” neuvoston direktiivin 83/349/ETY (12) 1 ja 2 artiklassa tarkoitettua emoyritystä;

13)

”tytäryrityksellä” direktiivin 83/349/ETY 1 ja 2 artiklassa tarkoitettua tytäryritystä;

14)

”sidosyrityksellä” yritystä, joka on liittynyt emo- tai tytäryhtiöön direktiivin 83/349/ETY 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla;

15)

”määräysvallalla” neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (13) 3 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettua määräysvaltaa, sellaisena kuin sitä sovelletaan EY:n sulautuma-asetusta koskevan toimivaltakysymyksistä annetun komission konsolidoidun tiedonannon (14) mukaisesti. Mainitun asetuksen johdanto-osan 22 kappaletta sekä mainitun tiedonannon 52 ja 53 kohtaa käytetään valtion yritysten määräysvallan käsitteen määrittelemiseen;

16)

”huutokauppaprosessilla” prosessia, johon sisältyy huutokauppakalenterin laatiminen, tarjouksentekolupaan ja tarjousten tekoon liittyvät menettelyt, huutokaupan järjestäminen, huutokaupan tulosten määrittely ja julkistaminen, sovitun hinnan maksujärjestelyt, päästöoikeuksien jakaminen ja maksutapahtumiin liittyvien riskien kattamiseen tarvittavan vakuuden hallinnointi sekä huutokauppapaikkojen järjestämien huutokauppojen moitteettoman toiminnan tarkkailu ja seuranta;

17)

”rahanpesulla” direktiivin 2005/60/EY 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua toimintaa ottaen huomioon mainitun direktiivin 1 artiklan 3 ja 5 kohta;

18)

”terrorismin rahoituksella” direktiivin 2005/60/EY 1 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua toimintaa ottaen huomioon mainitun direktiivin 1 artiklan 5 kohta;

19)

”rikollisella toiminnalla” direktiivin 2005/60/EY 3 artiklan 4 alakohdassa tarkoitettua toimintaa;

20)

”huutokaupanpitäjällä” julkista tai yksityistä elintä, jonka jäsenvaltio on nimennyt huutokauppaamaan puolestaan päästöoikeuksia;

21)

”nimetyllä päästöoikeustilillä” direktiivin 2003/87/EY 19 artiklan 3 kohdan nojalla annetussa sovellettavassa komission asetuksessa määriteltyä yhden- tai monentyyppistä päästöoikeustiliä, jonka tarkoituksena on huutokauppamenettelyyn osallistuminen tai huutokauppaprosessin järjestäminen, mukaan lukien päästöoikeuksien säilyttäminen sulkutilillä, kunnes ne siirretään tämän asetuksen mukaisesti;

22)

”nimetyllä pankkitilillä” pankkitiliä, jonka huutokaupanpitäjä, tarjoaja tai sen oikeudenomistaja on nimennyt tämän asetuksen nojalla perittävien maksujen vastaanottamista varten;

23)

”asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevalla toimenpiteellä” direktiivin 2005/60/EY 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevaa toimenpidettä, ottaen huomioon mainitun direktiivin 8 artiklan 2 kohta;

24)

”todellisella omistajalla ja edunsaajalla” direktiivin 2005/60/EY 3 artiklan 6 alakohdassa tarkoitettua todellista omistajaa ja edunsaajaa;

25)

”asianmukaisesti todistetulla jäljennöksellä” asiakirjan alkuperäiskappaleen jäljennöstä, jonka on todistanut oikeaksi pätevä lakimies, tilintarkastaja, julkinen notaari tai vastaava ammattihenkilö, jolla asianomaisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön nojalla on viralliset valtuudet todistaa jäljennöksen oikeellisuus;

26)

”poliittisesti vaikutusvaltaisilla henkilöillä” direktiivin 2005/60/EY 3 artiklan 8 alakohdassa tarkoitettuja poliittisesti vaikutusvaltaisia henkilöitä;

27)

”markkinoiden väärinkäytöllä” joko tämän artiklan 28 alakohdassa tarkoitettuja tai 38 artiklassa kiellettyjä sisäpiirikauppoja taikka tämän artiklan 30 alakohdassa tai 37 artiklan b alakohdassa tarkoitettua markkinoiden manipulointia, tai molempia;

28)

”sisäpiirikaupoilla” sisäpiiritiedon käyttöä direktiivin 2003/6/EY 1 artiklan 3 alakohdassa sekä 9 artiklassa tarkoitettujen rahoitusvälineiden yhteydessä, siten kuin se on kielletty mainitun direktiivin 2, 3 ja 4 artiklan nojalla, jollei tässä asetuksessa muualla toisin tarkoiteta;

29)

”sisäpiiritiedolla” direktiivin 2003/6/EY 1 artiklan 1 alakohdassa tarkoitettua sisäpiiritietoa direktiivin 2003/6/EY 1 artiklan 3 alakohdassa ja 9 artiklassa tarkoitettujen rahoitusvälineiden yhteydessä, jollei tässä asetuksessa muualla toisin tarkoiteta;

30)

”markkinoiden manipuloinnilla” direktiivin 2003/6/EY 1 artiklan 2 alakohdassa tarkoitettua markkinoiden manipulointia direktiivin 2003/6/EY 1 artiklan 3 alakohdassa ja 9 artiklassa tarkoitettujen rahoitusvälineiden yhteydessä, jollei tässä asetuksessa muualla toisin tarkoiteta;

31)

”selvitysjärjestelmällä” yhtä tai useampaa huutokauppapaikkaan liitettyä infrastruktuuria, joka voi tarjota selvitys-, vakuusmarginaalin laskemis-, nettoutus-, vakuushallinta-, toimitus- ja siirtopalveluja sekä muita palveluja, jotka toteuttaa keskusvastapuoli ja joita voidaan käyttää joko suoraan tai välillisesti niiden keskusvastapuolen jäsenten välityksellä, jotka toimivat välittäjinä asiakkaittensa ja keskusvastapuolen välillä;

32)

”selvittämisellä” kaikkia prosesseja, jotka tapahtuvat ennen tarjousajan käynnistymistä, tarjousajan aikana ja tarjousajan päättymisen jälkeen toimitukseen saakka, joihin liittyy mainittuina ajankohtina esiintyvien riskien hallinta, mukaan lukien vakuusmarginaalin laskemis-, nettoutus-, novaatio- ja muut palvelut ja jotka toteuttaa mahdollisesti selvitys- tai toimitusjärjestelmä;

33)

”vakuusmarginaalin laskemisella” prosessia, jossa huutokaupanpitäjä tai tarjoaja taikka yksi tai useampi niiden puolesta toimiva välittäjä asettaa vakuuden tietyn rahoitustilanteen kattamiseksi, ja koko tällaisten rahoitustilanteiden kattamiseksi asetettujen vakuuksien määrittämistä, laskemista ja hallinnointia koskevaa prosessia, jolla pyritään varmistamaan, että kaikki tarjoajan tai sen puolesta toimivan välittäjän maksusitoumukset ja kaikki huutokaupanpitäjän taikka yhden tai useamman sen puolesta toimivan välittäjän siirtositoumukset voidaan täyttää hyvin lyhyessä määräajassa;

34)

”toimittamisella” maksua, jonka voittanut tarjoaja, sen oikeudenomistaja, keskusvastapuoli tai toimitusasiamies maksaa päästöoikeuksista, jotka siirretään mainitulle tarjoajalle, sen oikeudenomistajalle, keskusvastapuolelle tai toimitusasiamiehelle, ja päästöoikeuksien siirtämistä voittaneelle tarjoajalle, sen oikeudenomistajalle, keskusvastapuolelle tai toimitusasiamiehelle;

35)

”keskusvastapuolella” yksikköä, joka toimii joko suoraan huutokaupanpitäjän ja tarjoajan tai sen oikeudenomistajan välillä taikka niitä edustavien välittäjien välillä ainoana vastapuolena niistä kuhunkin nähden ja varmistaa huutokaupan tuoton maksamisen huutokaupanpitäjälle tai sitä edustavalle välittäjälle ja huutokaupattujen päästöoikeuksien siirron tarjoajalle tai sitä edustavalle välittäjälle 48 artiklan mukaisesti;

36)

”toimitusjärjestelmällä” infrastruktuuria – riippumatta siitä, onko se liitetty huutokauppapaikkaan – joka voi tarjota toimituspalveluita, muun muassa selvitystä, nettoutusta, vakuushallintaa ja muita palveluita, joiden avulla voidaan viime kädessä huutokaupanpitäjän puolesta siirtää päästöoikeudet voittaneelle tarjoajalle tai sen oikeudenomistajalle ja maksaa perittävä summa voittaneelta tarjoajalta tai sen oikeudenomistajalta huutokaupanpitäjälle

a)

pankkijärjestelmän ja unionin rekisterin välityksellä; tai

b)

yhden tai useamman toimitusasiamiehen välityksellä, jotka toimivat sellaisen huutokaupanpitäjän ja tarjoajan tai sen oikeudenomistajan lukuun, joka voi olla yhteydessä toimitusasiamieheen suoraan tai välillisesti sellaisten toimitusasiamiehen jäsenten kautta, jotka toimivat välittäjinä asiakkaidensa ja toimitusasiamiehen välillä;

37)

”toimitusasiamiehellä” yksikköä, joka asiamiehen tehtävässään asettaa huutokauppapaikan käyttöön tilejä, joiden avulla voidaan varmistaa, että huutokaupanpitäjä tai sitä edustava välittäjä antaa huutokaupattujen päästöoikeuksien siirtoa koskevat tiliohjeet samaan tai lähes samaan aikaan varmistetulla tavalla kuin voittanut tarjoaja, sen oikeudenomistaja tai sitä edustava välittäjä maksaa huutokaupan selvityshinnan;

38)

”vakuudella” Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/26/EY (15) 2 artiklan m alakohdassa tarkoitettua vakuutta, mukaan lukien päästöoikeudet, jotka selvitysjärjestelmä tai toimitusjärjestelmä hyväksyy vakuuksiksi;

39)

”säännellyllä markkinalla” direktiivin 2004/39/EY 4 artiklan 1 kohdan 14 alakohdassa tarkoitettua säänneltyä markkinaa;

40)

”pk-yrityksillä” toiminnanharjoittajia ja ilma-aluksen käyttäjiä, jotka määritellään pieniksi ja keskisuuriksi yrityksiksi komission suosituksen 2003/361/EY (16) mukaisesti;

41)

”vähäisten päästöjä aiheuttajilla” toiminnanharjoittajia ja ilma-aluksen käyttäjiä, jotka todennettujen päästöjensä mukaisesti aiheuttivat kolmena kalenterivuonna ennen sitä vuotta, jona ne osallistuvat huutokauppaan, keskimäärin enintään 25 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnin päästöt;

42)

”markkinoiden ylläpitäjällä” direktiivin 2004/39/EY 4 artiklan 1 kohdan 13 alakohdassa tarkoitettua markkinoiden ylläpitäjää.

43)

”sijoittautumispaikalla” mitä tahansa seuraavista:

a)

6 artiklan 3 kohdan kolmannen alakohdan soveltamiseksi asuinpaikkaa tai pysyvää osoitetta unionissa;

b)

direktiivin 2004/39/EY 4 artiklan 1 kohdan 20 alakohdan a alakohdassa tarkoitettua jäsenvaltiota, ottaen huomioon tämän asetuksen 18 artiklan 2 kohdan soveltamiseksi mainitun direktiivin 5 artiklan 4 kohdan vaatimukset;

c)

direktiivin 2004/39/EY 4 artiklan 1 kohdan 20 alakohdan a alakohdassa tarkoitettua jäsenvaltiota tämän asetuksen 18 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen henkilöiden osalta, ottaen huomioon 18 artiklan 3 kohdan soveltamiseksi mainitun direktiivin 5 artiklan 4 kohdan vaatimukset;

d)

tämän asetuksen 18 artiklan 3 kohdan soveltamiseksi direktiivin 2006/48/EY 4 artiklan 7 kohdassa tarkoitettua kotijäsenvaltiota tämän asetuksen 18 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen henkilöiden osalta;

e)

tämän asetuksen 19 artiklan 2 kohdan soveltamiseksi direktiivin 2004/39/EY 4 artiklan 1 kohdan 20 alakohdan a alakohdassa tarkoitettua jäsenvaltiota tämän asetuksen 18 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettujen liiketoiminnallisten ryhmittymien osalta;

f)

tämän asetuksen 35 artiklan 4, 5 ja 6 kohdan sekä 42 artiklan 1 kohdan soveltamiseksi direktiivin 2004/39/EY 4 artiklan 1 kohdan 20 alakohdan b alakohdassa tarkoitettua jäsenvaltiota.

II LUKU

HUUTOKAUPPOJEN RAKENNE

4 artikla

Huutokauppatuotteet

1.   Päästöoikeuksia tarjotaan myytäväksi huutokauppapaikassa standardoiduilla sähköisillä sopimuksilla, jotka kaupataan kyseisessä huutokauppapaikassa, jäljempänä ”huutokauppatuotteet”. Huutokauppatuotteita ei tarvitse kaupata samassa huutokauppapaikassa, jos päästöoikeudet siirretään kahden kauppapäivän kuluessa huutokaupasta.

2.   Kunnes päästöoikeuksien siirtoon liittyvät oikeudelliset toimenpiteet ja tekniset keinot ovat täytäntöönpantu, jäsenvaltiot huutokauppaavat päästöoikeuksia käyttäen joko futuureja tai termiinejä.

Futuurit ja termiinit on huutokaupattava 11 artiklan 1 kohdan ja 32 artiklan sekä liitteen I mukaisesti.

Kun futuureja ja termiinejä huutokaupataan, päästöoikeuksien siirtoa voidaan lykätä viimeistään 31 päivään joulukuuta 2013 saakka.

3.   Viimeistään kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun päästöoikeuksien siirtoa koskevat oikeudelliset toimenpiteet ja tekniset keinot on täytäntöönpantu, kukin jäsenvaltio huutokauppaa päästöoikeuksia käyttäen joko kahden päivän spottia tai viiden päivän futuureja.

5 artikla

Huutokaupan muoto

Huutokaupat toimitetaan siten, että tarjoajien on jätettävä tarjouksensa jonain annettuna tarjousaikana näkemättä muiden tarjoajien jättämiä tarjouksia. Jokaisen voittaneen tarjoajan on maksettava kustakin päästöoikeudesta sama 7 artiklassa tarkoitettu selvityshinta tekemästään tarjouksesta riippumatta.

6 artikla

Tarjousten jättäminen ja peruminen

1.   Tarjouksen vähimmäismäärä on erä.

Yksi erä kahden päivän spotteja tai viiden päivän futuureja on 500 päästöoikeutta.

Yksi erä futuureja tai termiinejä on 1 000 päästöoikeutta.

2.   Kussakin tarjouksessa on ilmoitettava seuraavat tiedot:

a)

tarjoajan henkilötiedot ja tieto siitä, tekeekö tarjoaja tarjouksen omaan lukuunsa vai asiakkaan puolesta;

b)

asiakkaan henkilötiedot, jos tarjoaja tekee tarjouksen asiakkaan puolesta;

c)

päästöoikeuksien määrä kokonaisina erinä, jotka koostuvat joko 500 tai 1 000 päästöoikeudesta;

d)

kunkin päästöoikeuden hinta euroina kahden desimaalin tarkkuudella.

3.   Kukin tarjous voidaan tehdä tai peruuttaa tai sitä voidaan muuttaa ainoastaan annetun tarjousajan aikana.

Tarjouksia voidaan muuttaa tai ne voidaan peruuttaa annetun määräajan puitteissa ennen tarjousajan päättymistä. Kyseessä oleva huutokauppapaikka asettaa määräajan ja julkaisee sen verkkosivullaan vähintään viisi kauppapäivää ennen tarjousajan alkamista.

Ainoastaan unioniin sijoittautunut luonnollinen henkilö, joka on nimetty 19 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisesti ja joka on valtuutettu velvoittamaan tarjoaja kaikissa huutokauppaan liittyvissä tarkoituksissa, kuten tarjouksien tekemisessä, jäljempänä ”tarjoajan edustaja”, voi tehdä tarjouksen, muuttaa sitä tai peruuttaa sen tarjoajan puolesta.

Sen jälkeen kun tarjous on tehty, se on sitova, jollei sitä peruta tai muuteta tämän kohdan mukaisesti tai peruta 4 kohdan mukaisesti.

4.   Jos asianomainen huutokauppapaikka on vakuuttunut siitä, että tarjouksen tekijä on tehnyt todellisen virheen, huutokauppapaikka voi tarjoajan edustajan pyynnöstä pitää kyseisen tarjoajan kyseessä olevaan huutokauppapaikkaan virheellisesti tekemää tarjousta peruutettuna tarjousajan päätyttyä mutta ennen huutokaupan selvityshinnan määrittämistä.

5.   Sijoituspalveluyrityksen tai luottolaitoksen huutokauppapaikassa vastaanottamaa, käsittelemää ja tekemää tarjousta pidetään direktiivin 2004/39/EY 4 artiklan 1 kohdan 2 alakohdassa tarkoitettuna sijoituspalveluna, jos huutokauppatuote on rahoitusväline.

7 artikla

Huutokaupan selvityshinta ja yhtä suurten tarjousten ratkaiseminen

1.   Huutokaupan selvityshinta määrätään tarjousajan päättyessä.

2.   Huutokauppapaikka järjestää tehdyt tarjoukset tarjotun hinnan mukaiseen järjestykseen. Jos hinta on useissa tarjouksissa sama, nämä tarjoukset järjestetään sattumanvaraiseen järjestykseen huutokauppapaikan ennen huutokauppaa määrittelemän algoritmin mukaisesti.

Tarjousten päästöoikeusmäärät lasketaan yhteen alkaen korkeimmasta tarjouksesta. Sen tarjouksen hinta, jonka kohdalla määrien summa on yhtä suuri tai suurempi kuin huutokaupattujen päästöoikeuksien määrä, on huutokaupan selvityshinta.

3.   Kaikille niille tarjouksille, jotka sisältyivät 2 kohdan mukaisesti määritellyn tarjousten määrän summaan, jaetaan päästöoikeudet huutokaupan selvityshinnalla.

4.   Jos 2 kohdan nojalla määriteltyjen voittaneiden tarjousten kokonaismäärä ylittää huutokaupattujen päästöoikeuksien määrän, jäljellä oleva määrä huutokaupattuja päästöoikeuksia jaetaan tarjouksen tekijälle, joka teki viimeisen tarjouksen, jonka kohdalla tarjousten määrä oli yhtä suuri kuin huutokaupattavien päästöoikeuksien määrä.

5.   Huutokauppapaikan on mitätöitävä huutokauppa, jos 2 kohdan mukaisesti järjestettyjen tarjousten kokonaismäärä on pienempi kuin huutokaupattavien päästöoikeuksien määrä.

6.   Huutokauppapaikan on mitätöitävä huutokauppa, jos huutokaupan selvityshinta on merkittävästi alhaisempi kuin jälkimarkkinoilla tarjousajan kuluessa ja välittömästi sitä ennen vallitseva hinta, kun otetaan huomioon päästöoikeuksien lyhytaikainen hinnanvaihtelu tietyllä aikavälillä ennen huutokauppaa.

7.   Huutokauppapaikan on ennen huutokaupan aloittamista määritettävä 6 kohdan soveltamisessa käytettävä menetelmä kuultuaan ensin huutokauppatarkkailijaa ja saatuaan tämän lausunnon asiasta sekä ilmoitettava asiasta 56 artiklassa tarkoitetulle toimivaltaiselle kansalliselle viranomaiselle. Huutokauppapaikan on otettava huutokauppatarkkailijan lausunto huomioon mahdollisimman tarkasti.

Kyseessä oleva huutokauppapaikka voi muuttaa menetelmää kahden saman huutokauppapaikan tarjousajan välisenä aikana kuultuaan huutokauppatarkkailijaa ja ilmoitettuaan asiasta 56 artiklassa tarkoitetuille toimivaltaisille kansallisille viranomaisille.

8.   Jos huutokauppa mitätöidään 5 ja 6 kohdan nojalla, jaetaan huutokaupattavaksi tarkoitettu määrä tasan seuraaville huutokaupoille, jotka on suunniteltu järjestettäväksi samassa huutokauppapaikassa.

Direktiivin 2003/87/EY III luvun soveltamisalaan kuuluvien päästöoikeuksien osalta huutokaupattava määrä jaetaan tasan neljälle seuraavalle suunnitellulle huutokaupalle.

Direktiivin 2003/87/EY II luvun soveltamisalaan kuuluvien päästöoikeuksien osalta huutokaupattava määrä jaetaan tasan kahdelle seuraavalle suunnitellulle huutokaupalle.

III LUKU

HUUTOKAUPPAKALENTERI

8 artikla

Huutokauppojen ajankohdat ja tiheys

1.   Huutokauppapaikan on järjestettävä huutokaupat erikseen oman, toistuvan tarjousaikansa mukaisesti. Tarjousaika alkaa ja päättyy saman kauppapäivän aikana. Tarjousajan on oltava pituudeltaan vähintään kaksi tuntia. Kahden tai useamman huutokauppapaikan tarjousajat eivät saa mennä päällekkäin ja kahden peräkkäisen tarjousajan välillä on oltava vähintään kahden tunnin viive.

2.   Huutokauppapaikan on määriteltävä huutokaupan päivämäärät ja ajat ottaen huomioon kansainvälisiin rahoitusmarkkinoihin vaikuttavat kansalliset vapaapäivät ja muut mahdolliset tapahtumat tai olosuhteet, jotka voivat vaikuttaa huutokauppojen asianmukaiseen järjestämiseen ja aiheuttaa muutoksia. Huutokauppoja ei järjestetä kunkin vuoden joulun ja uuden vuoden yhteyteen sijoittuvan kahden viikon aikana.

3.   Huutokauppapaikka voi poikkeuksellisissa olosuhteissa huutokauppatarkkailijaa kuultuaan ja sen lausunnon saatuaan muuttaa jonkin tarjousajan ajankohtaa ilmoittamalla siitä kaikille niille, joihin ajankohdan muuttaminen todennäköisesti vaikuttaa. Huutokauppapaikan on otettava huutokauppatarkkailijan lausunto huomioon mahdollisimman tarkasti.

4.   Jäljempänä 26 artiklan 1 tai 2 kohdan mukaisesti nimetyn huutokauppapaikan on kuudennesta huutokaupasta lähtien tai aikaisemmin järjestettävä direktiivin 2003/87/EY III luvun soveltamisalaan kuuluvien päästöoikeuksien huutokauppoja vähintään viikoittain sekä mainitun direktiivin II luvun soveltamisalaan kuuluvien päästöoikeuksien huutokauppoja vähintään kerran kahdessa kuukaudessa.

Mikään muu huutokauppapaikka ei saa järjestää huutokauppaa niinä enintään kahtena päivänä viikossa, jolloin 26 artiklan 1 tai 2 kohdan mukaisesti nimetty huutokauppapaikka järjestää huutokaupan. Jos 26 artiklan 1 tai 2 kohdan mukaisesti nimetty huutokauppapaikka järjestää huutokauppoja useammin kuin kahtena päivänä viikossa, sen on vahvistettava ja julkaistava, minä kahtena päivänä ei voida järjestää muita huutokauppoja. Sen on tehtävä näin viimeistään sinä päivänä, kun se määrittelee ja julkaisee 11 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot.

5.   Jäljempänä 26 artiklan 1 tai 2 kohdan mukaisesti nimetyssä huutokauppapaikassa huutokaupattavien päästöoikeuksien määrä on kuudennesta huutokaupasta lähtien tai aikaisemmin jaettava tasan tietyn vuoden aikana järjestettävien huutokauppojen välillä lukuun ottamatta niitä päästöoikeuksia, jotka huutokaupataan kunkin vuoden elokuussa järjestettävissä huutokaupoissa; näiden päästöoikeuksien määrän on oltava puolet vuoden muina kuukausina huutokaupattavien päästöoikeuksien kuukausittaisesta määrästä.

6.   Muiden kuin 26 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti nimettyjen huutokauppapaikkojen järjestämien huutokauppojen ajankohdista ja tiheydestä annetaan lisää säännöksiä 32 artiklassa.

9 artikla

Huutokauppojen järjestämisen esteet

Huutokauppapaikka voi mitätöidä huutokaupan, jos sen asianmukainen järjestäminen on häiriintynyt tai todennäköisesti häiriytyy sellaisten olosuhteiden vuoksi, jotka vaikuttavat tarjouslupahakemuksen tekemisessä, huutokauppaan osallistumisessa tai sen järjestämisessä tarvittavan tietotekniikkajärjestelmän turvallisuuteen ja luotettavuuteen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 58 artiklassa tarkoitettujen sääntöjen soveltamista tarvittaessa.

Direktiivin 2003/87/EY III luvun soveltamisalaan kuuluvien päästöoikeuksien osalta huutokaupattava määrä jaetaan tasan neljälle seuraavalle suunnitellulle huutokaupalle.

Direktiivin 2003/87/EY II luvun soveltamisalaan kuuluvien päästöoikeuksien osalta huutokaupattava määrä jaetaan tasan kahdelle seuraavalle suunnitellulle huutokaupalle.

10 artikla

Direktiivin 2003/87/EY III luvun soveltamisalaan kuuluvien huutokaupattavien päästöoikeuksien vuotuinen määrä

1.   Tämän asetuksen liitteessä I vahvistetaan direktiivin 2003/87/EY III luvun soveltamisalaan kuuluvien, vuosina 2011 tai 2012 huutokaupattavien päästöoikeuksien määrä, sekä ne huutokauppatuotteet, joiden avulla päästöoikeudet huutokaupataan.

2.   Direktiivin 2003/87/EY III luvun soveltamisalaan kuuluvien, vuosina 2013 ja 2014 huutokaupattavien päästöoikeuksien määrä on mainitun direktiivin 9 ja 9 a artiklan mukaisesti kyseistä kalenterivuotta varten määritetty päästöoikeuksien määrä vähennettynä mainitun direktiivin 10 a artiklan 7 kohdassa ja 11 artiklan 2 kohdassa säädetyllä ilmaiseksi jaettavien päästöoikeuksien määrällä sekä puolella vuosina 2011 ja 2012 huutokaupattujen päästöoikeuksien kokonaismäärästä.

Direktiivin 2003/87/EY III luvun soveltamisalaan kuuluvien, vuonna 2015 ja kunakin kalenterivuonna sen jälkeen huutokaupattavien päästöoikeuksien määrä on mainitun direktiivin 9 ja 9 a artiklan mukaisesti kyseistä kalenterivuotta varten määritetty päästöoikeuksien määrä vähennettynä mainitun direktiivin 10 a artiklan 7 kohdassa ja 11 artiklan 2 kohdassa säädetyllä ilmaiseksi jaettavien päästöoikeuksien määrällä.

Direktiivin 2003/87/EY 24 artiklan nojalla huutokaupattavien päästöoikeuksien määrä lisätään tiettynä kalenterivuonna huutokaupattavien tämän kohdan ensimmäisen ja toisen alakohdan mukaisesti määritettyyn päästöoikeuksien määrään.

Kunkin päästökauppakauden viimeisenä vuotena huutokaupattavien direktiivin 2003/87/EY III luvun soveltamisalaan kuuluvien päästöoikeuksien määrässä on otettava huomioon ne laitokset, joiden toiminta on loppunut mainitun direktiivin 10 a artiklan 19 kohdan nojalla, mainitun direktiivin 10 a artiklan 20 kohdan nojalla maksutta jaettavien päästöoikeuksien määrään tehdyt sopeutukset ja mainitun direktiivin 10 a artiklan 7 kohdassa tarkoitetut uusille osallistujille varattujen päästöoikeuksien varannossa jäljellä olevat päästöoikeudet.

3.   Vuodesta 2013 kunakin kalenterivuonna huutokaupattavien direktiivin 2003/87/EY III luvun soveltamisalaan kuuluvien päästöoikeuksien määrä perustuu huutokaupattavien päästöoikeuksien arvioon, jonka komissio määrittää ja julkistaa mainitun direktiivin 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti viimeistään edellisen vuoden 31 päivänä tammikuuta, tai komission alkuperäisen arvion viimeisimpään muutokseen.

Myöhemmät muutokset tiettynä kalenterivuonna huutokaupattavien päästöoikeuksien määrään on otettava huomioon seuraavana kalenterivuonna huutokaupattavien päästöoikeuksien määrässä.

4.   Kunkin jäsenvaltion minä tahansa kalenterivuonna huutokaupattavien direktiivin 2003/87/EY III luvun soveltamisalaan kuuluvien päästöoikeuksien määrän on oltava mainitun direktiivin 10 artiklan 2 kohdan nojalla määritetty määrä, josta on vähennetty niiden päästöoikeuksien määrä, jotka jäsenvaltio jakaa siirtymävaiheessa ilmaiseksi mainitun direktiivin 10 c artiklan nojalla, ja johon on lisätty niiden päästöoikeuksien määrä, jotka jäsenvaltio huutokauppaa saman kalenterivuoden aikana mainitun direktiivin 24 artiklan nojalla, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan 7 kohdan soveltamista.

11 artikla

Tämän asetuksen 26 artiklan 1 tai 2 kohdan mukaisesti nimetyissä huutokauppapaikoissa huutokaupattavien direktiivin 2003/87/EY III luvun soveltamisalaan kuuluvien päästöoikeuksien huutokauppakalenteri

1.   Tämän asetuksen 26 artiklan 1 tai 2 kohdan mukaisesti nimettyjen huutokauppapaikkojen on määritettävä ja julkaistava kunakin kalenterivuonna yksittäisissä huutokaupoissa huutokaupattavien direktiivin 2003/87/EY III luvun soveltamisalaan kuuluvien päästöoikeuksien huutokauppojen tarjousajat, huutokauppakohtaiset määrät, huutokauppojen ajankohdat, huutokauppatuotteet sekä maksu- ja siirtopäivät viimeistään edellisen vuoden 28 päivänä helmikuuta tai niin pian kuin se on käytännössä mahdollista tämän ajankohdan jälkeen; huutokauppapaikan on ennen tietojen julkaisemista pyydettävä komissiolta lausuntoa asiasta. Huutokauppapaikkojen on otettava komission lausunto huomioon mahdollisimman tarkasti.

2.   Tämän asetuksen 26 artiklan 1 tai 2 kohdan mukaisesti nimettyjen huutokauppapaikkojen on perustettava tämän artiklan 1 kohdan nojalla määriteltävät ja julkaistavat tietonsa direktiivin 2003/87/EY 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun komission määrittämään ja julkaisemaan arvioon huutokaupattavien päästöoikeuksien määrästä tai komission alkuperäisen arvion viimeisimpään muutokseen.

3.   Kyseessä oleva huutokauppapaikka voi mukauttaa kunkin päästökauppakauden viimeisenä vuonna huutokaupattavien direktiivin 2003/87/EY III luvun soveltamisalaan kuuluvien päästöoikeuksien huutokauppojen tarjousaikoja, huutokauppakohtaisia määriä ja huutokauppojen ajankohtia, jotta voidaan ottaa huomioon ne laitokset, joiden toiminta on loppunut mainitun direktiivin 10 a artiklan 19 kohdan nojalla, ja mainitun direktiivin 10 a artiklan 20 kohdan nojalla maksutta jaettavien päästöoikeuksien määrään tehdyt sopeutukset tai mainitun direktiivin 10 a artiklan 7 kohdassa tarkoitetut uusille osallistujille varattujen päästöoikeuksien varannossa jäljellä olevat päästöoikeudet.

4.   Muiden kuin tämän asetuksen 26 artiklan 1 tai 2 kohdan mukaisesti nimettyjen huutokauppapaikkojen järjestämien direktiivin 2003/87/EY III luvun soveltamisalaan kuuluvien päästöoikeuksien huutokauppojen aikataulu on vahvistettava ja julkaistava tämän asetuksen 32 artiklan mukaisesti.

12 artikla

Direktiivin 2003/87/EY II luvun soveltamisalaan kuuluvien huutokaupattavien päästöoikeuksien vuotuinen määrä

1.   Komissio laskee ja päättää direktiivin 2003/87/EY II luvun soveltamisalaan kuuluvien vuonna 2012 huutokaupattavien päästöoikeuksien määrän mainitun direktiivin 3 d artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Kalenterivuosittain vuodesta 2013 huutokaupattavien direktiivin 2003/87/EY II luvun soveltamisalaan kuuluvien päästöoikeuksien määrä on se määrä, jonka komissio on mainitun direktiivin 3 d artiklan 2 kohdan mukaisesti laskenut ja päättänyt, jaettuna tasan kyseessä olevaan päästökauppakauteen kuuluvien vuosien määrällä.

Kunkin päästökauppakauden viimeisenä vuonna huutokaupattavien päästöoikeuksien määrässä on kuitenkin otettava huomioon direktiivin 2003/87/EY 3 f artiklassa tarkoitetussa varannossa jäljellä olevien päästöoikeuksien määrä.

2.   Tietyn päästökauppakauden kunakin kalenterivuonna kunkin jäsenvaltion direktiivin 2003/87/EY II luvun soveltamisalaan kuuluvien huutokaupattavien päästöoikeuksien osuus on kyseistä päästökauppakautta varten mainitun direktiivin 3 d artiklan 3 kohdan mukaisesti määritelty päästöoikeuksien määrä jaettuna kyseessä olevaan päästökauppakauteen kuuluvien vuosien määrällä.

13 artikla

Tämän asetuksen 26 artiklan 1 tai 2 kohdan mukaisesti nimetyissä huutokauppapaikoissa huutokaupattavien direktiivin 2003/87/EY II luvun soveltamisalaan kuuluvien päästöoikeuksien huutokauppakalenteri

1.   Tämän asetuksen 26 artiklan 1 tai 2 kohdan mukaisesti nimettyjen huutokauppapaikkojen on määritettävä ja julkaistava vuonna 2012 yksittäisissä huutokaupoissa huutokaupattavien direktiivin 2003/87/EY II luvun soveltamisalaan kuuluvien päästöoikeuksien huutokauppojen tarjousajat, huutokauppakohtaiset määrät ja huutokauppojen ajankohdat viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2011 tai niin pian kuin se on käytännössä mahdollista tämän ajankohdan jälkeen; huutokauppapaikan on ennen tietojen julkaisemista pyydettävä komissiolta lausuntoa asiasta. Huutokauppapaikkojen on otettava komission lausunto huomioon mahdollisimman tarkasti.

2.   Vuodesta 2012 tämän asetuksen 26 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti nimettyjen huutokauppapaikkojen on määritettävä ja julkaistava kunakin kalenterivuonna huutokaupoissa huutokaupattavien direktiivin 2003/87/EY II luvun soveltamisalaan kuuluvien päästöoikeuksien huutokauppojen tarjousajat, huutokauppakohtaiset määrät, huutokauppojen ajankohdat, sopimustyypit sekä maksu- ja siirtopäivät viimeistään edellisen vuoden 28 päivänä helmikuuta tai niin pian kuin se on käytännössä mahdollista tämän ajankohdan jälkeen; huutokauppapaikan on ennen tietojen julkaisemista kuultava komissiota ja pyydettävä siltä lausuntoa asiasta. Huutokauppapaikkojen on otettava komission lausunto huomioon mahdollisimman tarkasti.

Kyseessä oleva huutokauppapaikka voi mukauttaa kunkin päästökauppakauden viimeisenä vuotena huutokaupattavien direktiivin 2003/87/EY II luvun soveltamisalaan kuuluvien päästöoikeuksien tarjousaikoja, huutokauppakohtaisia määriä, huutokauppojen ajankohtia sekä huutokauppatuotteita ja maksu- ja siirtopäiviä, jotta voidaan ottaa huomioon mainitun direktiivin 3 f artiklassa tarkoitetussa varannossa jäljellä olevien päästöoikeuksien määrä.

3.   Tämän asetuksen 26 artiklan 1 tai 2 kohdan mukaisesti nimettyjen huutokauppapaikkojen on perustettava 1 ja 2 kohdan mukaisesti määritettävät ja julkaistavat tietonsa direktiivin 2003/87/EY 3 e artiklan 3 kohdan mukaisesti hyväksyttyyn komission päätökseen.

4.   Muiden kuin tämän asetuksen 26 artiklan 1 tai 2 kohdan mukaisesti nimettyjen huutokauppapaikkojen järjestämien direktiivin 2003/87/EY II luvun soveltamisalaan kuuluvien päästöoikeuksien huutokauppojen aikataulu on määriteltävä ja julkaistava tämän asetuksen 32 artiklan mukaisesti.

14 artikla

Huutokauppa-aikatauluun tehtävät mukautukset

1.   Edellä 10–13 artiklassa ja 32 artiklan 4 kohdassa määriteltyjä ja julkaistuja huutokaupattavien päästöoikeuksien vuotuisia määriä ja huutokauppakohtaisia tarjousaikoja, määriä, ajankohtia, huutokauppatuotteita sekä maksu- ja siirtoajankohtia ei voida muuttaa lukuun ottamatta seuraavista syistä tapahtuvia mukautuksia:

a)

7 artiklan 5 ja 6 kohdan, 9 artiklan ja 32 artiklan 5 kohdan nojalla tehdyt huutokauppojen mitätöinnit;

b)

muiden kuin tämän asetuksen 26 artiklan 1 tai 2 kohdan mukaisesti nimettyjen huutokauppapaikkojen toiminnan keskeyttäminen, josta on säädetty direktiivin 2003/87/EY 19 artiklan 3 kohdan nojalla annetussa komission asetuksessa;

c)

jäsenvaltion 30 artiklan 8 kohdan mukaisesti tekemät päätökset;

d)

45 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu toimituksen toteuttamatta jättäminen;

e)

direktiivin 2003/87/EY 3 f artiklassa tarkoitetussa varannossa jäljellä olevat päästöoikeudet;

f)

direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan 19 kohdan mukainen laitoksen toimintojen lopettaminen, mainitun direktiivin 10 a artiklan 20 kohdan mukaisesti maksutta jaettavien päästöoikeuksien tasoon tehtävät mukautukset tai mainitun direktiivin 10 a artiklan 7 kohdassa säädetyssä uusille osallistujille tarkoitetussa varannossa jäljellä olevat päästöoikeudet;

g)

direktiivin 2003/87/EY 24 artiklan nojalla yksipuolisesti lisätyt muut toiminnot ja kaasut;

h)

direktiivin 2003/87/EY 29 a artiklan nojalla hyväksytyt toimenpiteet;

i)

tämän asetuksen muutosten tai direktiivin 2003/87/EY muutosten voimaantulo.

2.   Jos siitä tavasta, jolla muutos on tarkoitus panna täytäntöön, ei säädetä tässä asetuksessa, ei kyseessä oleva huutokauppapaikka saa panna täytäntöön kyseistä muutosta, ennen kuin se on kuullut asiasta komissiota ja saanut siltä lausunnon. Huutokauppapaikan on otettava komission lausunto huomioon mahdollisimman tarkasti.

IV LUKU

HUUTOKAUPPOHIN OSALLISTUMINEN

15 artikla

Henkilöt, jotka voivat itse tehdä tarjouksia huutokaupassa

Ainostaan henkilö, joka on 18 artiklan nojalla kelpoinen tekemään tarjouksia ja on 19 ja 20 artiklan nojalla saanut luvan tehdä tarjouksia, voi tehdä suoria tarjouksia huutokaupassa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 28 artiklan 3 kohdan soveltamista.

16 artikla

Tavat osallistua huutokauppaan

1.   Huutokauppapaikan on tarjottava syrjimättömästi mahdollisuus osallistua huutokauppaan.

2.   Kahden päivän spottia tai viiden päivän futuureja huutokauppaavan huutokauppapaikan on varmistettava, että sen huutokauppoihin voi osallistua turvallisesti ja luotettavasti internetissä sähköisen käyttöliittymän kautta.

Kahden päivän spottia tai viiden päivän futuureja huutokauppaavan huutokauppapaikan on lisäksi annettava tarjoajille mahdollisuus osallistua huutokauppaan käyttäen erityistä käyttäjäkohtaista liittymää järjestelmän sähköiseen rajapintaan.

3.   Kahden päivän spottia tai viiden päivän futuureja huutokauppaavan huutokauppapaikan on tarjottava yksi tai useampia vaihtoehtoisia tapoja osallistua huutokauppoihin, jos pääasiallinen osallistumistapa ei ole käytettävissä mistä tahansa syystä, edellyttäen, että tällaiset vaihtoehtoiset osallistumistavat ovat turvallisia ja luotettavia eikä niiden käyttö ei johda syrjintään tarjoajien välillä.

17 artikla

Koulutus ja neuvontapalvelut

Kahden päivän spottia tai viiden päivän futuureja huutokauppaavan huutokauppapaikan on tarjottava huutokauppaprosessiaan koskeva käytännöllinen verkkopohjainen koulutusmoduuli, johon sisältyy neuvoja siitä, miten tarvittavat lomakkeet täytetään ja toimitetaan edelleen, sekä tarjouksentekoa koskeva simulaatio. Huutokauppapaikalla on myös järjestettävä neuvontapalvelu, johon voi ottaa yhteyttä puhelimella, faksilla ja sähköpostilla kunakin kauppapäivänä vähintään virka-ajan puitteissa.

18 artikla

Henkilöt, jotka voivat hakea tarjouksentekolupaa

1.   Seuraavilla henkilöillä on oikeus hakea lupaa tehdä suoria tarjouksia huutokaupoissa:

a)

toiminnanharjoittaja tai ilma-aluksen käyttäjä, jolla on toiminnanharjoittajan päästöoikeustili ja joka tekee tarjouksen omaan lukuunsa, mukaan lukien emoyritykset, tytäryritykset tai sidosyritykset, jotka muodostavat osan samaa yritysryhmää kuin toiminnanharjoittaja tai ilma-aluksen käyttäjä;

b)

sijoituspalveluyritykset, joilla on direktiivin 2004/39/EY mukainen toimilupa ja jotka tekevät tarjouksen omaan lukuunsa tai asiakkaittensa puolesta;

c)

luottolaitokset, joilla on direktiivin 2006/48/EY mukainen toimilupa ja jotka tekevät tarjouksia omaan lukuunsa tai asiakkaittensa puolesta;

d)

a alakohdassa luetelluista omaan lukuunsa tarjoavista henkilöistä koostuva liiketoiminnallinen ryhmittymä, joka toimii omaan lukuunsa ja asiamiehenä jäsentensä puolesta;

e)

jäsenvaltioiden julkiset elimet tai valtion yritykset, joilla on määräysvalta kehen tahansa a alakohdassa lueteltuun henkilöön.

2.   Rajoittamatta direktiivin 2004/39/EY 2 artiklan 1 kohdan i alakohdassa säädetyn poikkeuksen soveltamista, henkilöt, jotka mainittu poikkeus kattaa ja joilla tämän asetuksen 59 artiklan mukaisesti on oikeus hakea lupaa tehdä suoria tarjouksia huutokaupassa joko omaan lukuunsa tai pääasiallisen liiketoimintansa kohteena olevien asiakkaittensa puolesta edellyttäen, että jäsenvaltio, johon he ovat sijoittautuneina, on antanut lainsäädäntöä, joka mahdollistaa sen, että kyseisen jäsenvaltion asiaankuuluva toimivaltainen kansallinen viranomainen voi valtuuttaa heidät tekemään tarjouksen omaan lukuunsa tai pääasiallisen liiketoimintansa kohteena olevien asiakkaittensa puolesta.

3.   Edellä 1 kohdan b tai c alakohdassa tarkoitetuilla henkilöillä on oikeus hakea lupaa tehdä suoria tarjouksia huutokaupoissa asiakkaittensa puolesta, jos he tekevät tarjouksia sellaisista huutokauppatuotteista, jotka eivät ole rahoitusvälineitä, ja jos se jäsenvaltio, johon ne ovat sijoittautuneet, on antanut lainsäädäntöä, joka mahdollistaa, että kyseisen jäsenvaltion asiaa käsittelevä toimivaltainen kansallinen viranomainen voi myöntää niille luvan tehdä tarjouksia omaan lukuunsa tai asiakkaittensa puolesta.

4.   Jos 1 kohdan b ja c alakohdassa ja 2 kohdassa tarkoitetut henkilöt tekevät tarjouksia asiakkaittensa puolesta, niiden on varmistettava, että näillä asiakkailla on 1 tai 2 kohdan nojalla oikeus hakea lupaa tehdä suoria tarjouksia.

Jos ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut henkilöt tekevät itse tarjouksia omien asiakkaittensa puolesta, niiden on varmistettava, että myös näillä asiakkailla on 1 tai 2 kohdan nojalla oikeus tehdä suoria tarjouksia. Tätä sovelletaan myös kaikkiin muihin epäsuorasti tarjouksia tekeviin asiakkaisiin jäljempänä tarjousketjussa.

5.   Seuraavilla henkilöillä, joilla on kyseessä olevissa huutokaupoissa jokin alla luetelluista tehtävistä, ei ole oikeutta tehdä suoria tarjouksia huutokaupoissa, eivätkä ne saa osallistua huutokauppoihin yhden tai useamman sellaisen henkilön kautta, joilla on 19 ja 20 artiklan nojalla oikeus tehdä tarjouksia joko omaan lukuunsa tai toisen henkilön puolesta:

a)

huutokaupanpitäjä;

b)

huutokauppapaikka mukaan lukien jokainen siihen liitetty selvitysjärjestelmä ja toimitusjärjestelmä;

c)

henkilöt, jotka voivat joko suoraan tai välillisesti vaikuttaa merkittävästi a tai b alakohdassa tarkoitettujen henkilöiden hallinnointiin;

d)

henkilöt, jotka työskentelevät a ja b alakohdassa tarkoitettujen henkilöiden alaisuudessa.

6.   Huutokauppatarkkailija ei voi osallistua huutokauppoihin suoraan eikä välillisesti yhden tai useamman sellaisen henkilön kautta, joilla on 19 ja 20 artiklan nojalla oikeus tehdä tarjouksia joko omaan lukuunsa tai toisen henkilön puolesta.

Henkilöt, jotka voivat joko suoraan tai välillisesti vaikuttaa merkittävästi huutokauppatarkkailijan hallinnointiin, eivät voi osallistua huutokauppoihin suoraan eivätkä välillisesti yhden tai useamman sellaisen henkilön kautta, joilla on 19 ja 20 artiklan nojalla oikeus tehdä tarjouksia joko omaan lukuunsa tai toisen henkilön puolesta.

Henkilöt, jotka työskentelevät huutokauppatarkkailijalle huutokauppoihin liittyvissä tehtävissä, eivät voi osallistua huutokauppoihin suoraan eivätkä välillisesti yhden tai useamman sellaisen henkilön kautta, joilla on 19 ja 20 artiklan nojalla oikeus tehdä tarjouksia joko omaan lukuunsa tai toisen henkilön puolesta.

7.   Jäljempänä 44–50 artiklassa säädetyn vaihtoehdon, jonka mukaan huutokauppapaikka mukaan lukien siihen liitetty selvitysjärjestelmä tai toimitusjärjestelmä voi hyväksyä maksun, tehdä siirtoja tai ottaa vastaan vakuuden voittaneen tarjoajan oikeudenomistajalta edellytyksenä on, ettei se vaikuta 17–20 artiklan soveltamiseen.

19 artikla

Tarjouksentekoluvan edellytykset

1.   Jos huutokauppapaikka järjestää jälkimarkkinan, kahden päivän spottia tai viiden päivän futuureja huutokauppaavan huutokauppapaikan järjestämien jälkimarkkinoiden jäsenet tai osallistujat, jotka ovat 18 artiklan 1 tai 2 kohdan nojalla kelpoisia tekemään tarjouksia, voivat tehdä huutokaupoissa suoria tarjouksia edellyttäen, että kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

kahden päivän spottia tai viiden päivän futuureja huutokauppaavan huutokauppapaikan järjestämillä jälkimarkkinoilla päästöoikeuksilla kauppaa käyviin jäseniin tai osallistujiin sovellettavat vaatimukset eivät ole lievempiä kuin tämän artiklan 2 kohdan vaatimukset;

b)

kahden päivän spottia tai viiden päivän futuureja huutokauppaava huutokauppapaikka saa kaikki lisätiedot, jotka ovat tarpeen sellaisten tämän artiklan 2 kohdan vaatimusten täyttämisen todentamiseksi, joita ei ole aikaisemmin todennettu.

2.   Henkilöt, jotka eivät ole kahden päivän spottia tai viiden päivän futuureja huutokauppaavan huutokauppapaikan järjestämien jälkimarkkinoiden jäseniä tai osallistujia, mutta joilla on 18 artiklan 1 tai 2 kohdan nojalla oikeus tehdä tarjouksia, voivat tehdä huutokaupoissa suoria tarjouksia edellyttäen, että

a)

ne ovat unioniin sijoittautuneet, toiminnanharjoittaja tai ilma-aluksen käyttäjä;

b)

niillä on tähän tarkoitukseen nimetty päästöoikeustili;

c)

niillä on tähän tarkoitukseen nimetty pankkitili;

d)

ne nimeävät vähintään yhden 6 artiklan 3 kohdan kolmannessa alakohdassa määritellyn tarjoajan edustajan;

e)

ne antavat kyseessä olevalle huutokauppapaikalle sovellettavien asiakkaan tuntemistoimenpiteiden mukaiset tyydyttävät tiedot henkilöllisyydestään, todellisen omistajansa ja edunsaajansa henkilöllisyydestä, moitteettomuudesta ja liiketoiminta- tai kaupantekoprofiilista, ottaen huomioon tarjoajan kanssa luotava suhteen vahvistamiskeinot, tarjoajatyyppi, huutokauppatuote, mahdollisten tarjousten koko sekä maksu- ja siirtotavat;

f)

ne antavat huutokauppapaikkaa tyydyttävät tiedot taloudellisesta asemastaan ja erityisesti siitä, että ne pystyvät täyttämään taloudelliset sitoumuksensa ja nykyiset vastuunsa niiden erääntyessä;

g)

niillä on käytössään tai ne voivat pyynnöstä ottaa käyttöön sisäiset prosessit, menettelyt ja sopimukset, jotka ovat tarpeen 57 artiklan mukaisen enimmäiskokoisen tarjouksen saattamiseksi voimaan;

h)

ne täyttävät 49 artiklan 1 kohdan vaatimukset.

Jos huutokauppapaikka ei järjestä jälkimarkkinaa, henkilöt, joilla on 18 artiklan 1 tai 2 kohdan nojalla oikeus tehdä tarjouksia, voivat tehdä kyseisen huutokauppapaikan huutokaupoissa suoria tarjouksia edellyttäen, että tämän kohdan a-h alakohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät.

3.   Edellä 18 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan tai 18 artiklan 2 kohdan soveltamisalaan kuuluvien henkilöiden, jotka tekevät tarjouksia asiakkaittensa puolesta, on varmistettava, että kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

niiden asiakkaat ovat 18 artiklan 1 tai 2 kohdan nojalla kelpoisia tekemään tarjouksia;

b)

niillä on tai on ollut hyvissä ajoin ennen tarjousajan alkua käytettävissään riittävät sisäiset prosessit, menettelyt ja sopimukset, jotka ovat tarpeen

i)

niiden asiakkaiden tarjousten käsittelyyn, mukaan lukien tarjousten toimittaminen, maksujen kerääminen ja päästöoikeuksien siirtäminen;

ii)

sen estämiseksi, että tarjousten vastaanottamisesta, valmistelusta ja tekemisestä niiden asiakkaitten puolesta vastuussa oleva yrityksen osa antaa luottamuksellista tietoa sille yrityksen osalle, joka valmistelee ja tekee tarjouksia yrityksen omaan laskuun;

iii)

sen varmistamiseksi, että niiden asiakkaat, jotka toimivat itse huutokaupassa tarjouksia tekevien asiakkaitten puolesta, soveltavat tämän artiklan 2 kohdassa ja tässä kohdassa vahvistettuja vaatimuksia ja että ne edellyttävät samaa omilta asiakkailtaan ja asiakkaittensa asiakkailta 18 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

Huutokauppapaikka voi hyväksyä tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen henkilöiden, niiden asiakkaiden tai näiden asiakkaiden luotettavasti suorittamat 18 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut tarkastukset.

Tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut henkilöt ovat vastuussa sen varmistamisesta, että ne voivat osoittaa milloin tahansa huutokauppapaikan sitä 20 artiklan 5 kohdan d alakohdan nojalla pyytäessä, että tämän kohdan ensimmäisen alakohdan a ja b alakohdassa tarkoitetut edellytykset täyttyvät.

20 artikla

Tarjouksentekolupaa koskevan hakemuksen tekeminen ja käsittely

1.   Ennen kuin 18 artiklan 1 tai 2 kohdan nojalla osallistumiskelpoiset henkilöt voivat tehdä ensimmäisen suoran tarjouksensa missä tahansa kahden päivän spottia tai viiden päivän futuureja huutokauppaavassa huutokauppapaikassa, on näiden henkilöiden haettava kyseessä olevalta huutokauppapaikalta tarjouksentekolupaa.

Jos huutokauppapaikka järjestää jälkimarkkinan, asianomaisen huutokauppapaikan järjestämän jälkimarkkinan jäsenet tai osallistujat, jotka täyttävät 19 artiklan 1 kohdan vaatimukset, voivat tehdä tarjouksia hakematta tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua tarjouksentekolupaa.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettu tarjouksentekolupaa koskeva hakemus on täytettävä internetissä saatavilla olevaa sähköistä hakulomaketta käyttäen. Kyseessä olevan huutokauppapaikan on järjestettävä verkossa toimiva sähköinen hakumenettely ja ylläpidettävä sitä.

3.   Tarjouksentekolupaa koskevan hakemuksen liitteenä on oltava huutokauppapaikan edellyttämät asianmukaisesti oikeaksi todistetut todisteet siitä, että hakija täyttää 19 artiklan 2 ja 3 kohdan vaatimukset. Tarjouksentekolupaa koskevassa hakemuksessa on oltava vähintään liitteessä II luetellut tiedot.

4.   Tarjouksentekolupaa koskeva hakemus ja siihen liittyvät todisteet on pyynnöstä annettava huutokauppatarkkailijan, 62 artiklan 3 kohdan e alakohdassa tarkoitettua tutkimusta tekevän jäsenvaltion kansallisen lainvalvontaviranomaisen ja minkä tahansa rajat ylittävään tutkintaan osallistuvan unionin toimivaltaisen elimen tarkastettavaksi.

5.   Kahden päivän spottia tai viiden päivän futuureja huutokauppaava huutokauppapaikka voi olla myöntämättä lupaa osallistua sen huutokauppoihin, jos hakija:

a)

kieltäytyy noudattamasta huutokauppapaikan tekemiä pyyntöjä toimittaa lisätietoja, selvennyksiä tai perusteluja;

b)

kieltäytyy siitä, että hakijan työntekijät osallistuvat huutokauppapaikan pyytämiin haastatteluihin toimitiloissaan tai muualla;

c)

ei salli huutokauppapaikan vaatimia tutkimuksia tai todentamisia, esimerkiksi vierailuja tai pistokoetarkastuksia hakijan tiloissa;

d)

kieltäytyy toimittamasta hakijan asiakkaita tai näiden asiakkaita koskevia 18 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja huutokauppapaikan pyytämiä tietoja, jotka ovat tarpeen 19 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen vaatimusten noudattamisen tarkastamista varten;

e)

kieltäytyy toimittamasta huutokauppapaikan pyytämiä tietoja, jotka ovat tarpeen 19 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen vaatimusten noudattamisen tarkastamista varten.

6.   Kahden päivän spottia tai viiden päivän futuureja huutokauppaavan huutokauppapaikan on sovellettava direktiivin 2005/60/EY 13 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä poliittisesti vaikutusvaltaisten henkilöiden liiketoimien tai liikesuhteiden osalta, riippumatta näiden asuinmaasta.

7.   Kahden päivän spottia tai viiden päivän futuureja huutokauppaavan huutokauppapaikan on edellytettävä, että tarjouksentekoluvan hakija varmistaa, että sen asiakkaat noudattavat kaikkia 5 kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia ja että kaikki sen 18 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut hakijan asiakkaiden asiakkaat toimivat samoin.

8.   Tarjouksentekolupaa koskeva hakemus katsotaan peruutetuksi, jos hakija ei toimita pyydettyjä tietoja kyseessä olevan huutokauppapaikan 5 kohdan a, d tai e alakohdan nojalla tekemässä tietopyynnössä määritellyssä kohtuullisessa ajassa, jonka on oltava vähintään viisi kauppapäivää tietopyynnön päiväyksestä, tai ei suostu osallistumaan 5 kohdan b tai c alakohdan mukaiseen haastatteluun, tutkimuksiin tai todentamisiin taikka kieltäytyy tekemästä niiden osalta yhteistyötä.

9.   Hakija ei saa antaa kahden päivän spottia tai viiden päivän futuureja huutokauppaavalle huutokauppapaikalle vääriä tai harhaanjohtavia tietoja. Hakijan on ilmoitettava huutokauppapaikalle avoimesti ja nopeasti täydelliset tiedot kaikista sellaisista sen olosuhteissa tapahtuvista muutoksista, jotka vaikuttavat sen kyseisen huutokaupanpitäjän huutokauppojen tarjouksentekolupaa koskevaan hakemukseen tai sille jo myönnettyyn tarjouksentekolupaan.

10.   Kahden päivän spottia tai viiden päivän futuureja huutokauppatuotteita huutokauppaavan huutokauppapaikan on tehtävä päätös sille toimitetusta hakemuksesta ja ilmoitettava hakijalle päätöksestään.

Kyseessä oleva huutokauppapaikka voi

a)

myöntää tarjouksentekoluvan huutokauppoihinsa ehdoitta ajanjaksoksi, joka ei ole pidempi kuin sen oma toimikausi, mukaan lukien toimikauden mahdolliset pidennykset tai uudistukset;

b)

myöntää ehdollisen tarjouksentekoluvan huutokauppoihinsa ajanjaksoksi, joka ei ole pidempi kuin sen oma toimikausi, edellyttäen, että tietyt edellytykset täyttyvät tiettyyn ajankohtaan mennessä; huutokaupanpitäjän on todennettava asianmukaisesti näiden edellytysten täyttyminen;

c)

olla myöntämättä tarjouksentekolupaa.

21 artikla

Tarjouksentekoluvan hylkääminen, kumoaminen tai keskeyttäminen

1.   Kahden päivän spottia tai viiden päivän futuureja huutokauppaavan huutokauppapaikan on hylättävä sen huutokauppoihin osallistumista koskeva tarjouksentekolupa, tai kumottava tai keskeytettävä jo myönnetty lupa kaikilta sellaisilta henkilöiltä,

a)

joilla ei ole tai ei ole enää 18 artiklan 1 tai 2 kohdan mukaista oikeutta hakea tarjouksentekolupaa;

b)

jotka eivät täytä tai eivät enää täytä 18, 19 ja 20 artiklan mukaisia vaatimuksia;

c)

rikkovat tahallisesti tai toistuvasti tämän asetuksen säännöksiä, kyseessä olevan huutokauppapaikan järjestämiä huutokauppoja koskevan tarjouksentekoluvan ehtoja ja edellytyksiä tai muita asiaa koskevia ohjeita tai sopimuksia.

2.   Kahden päivän spottia tai viiden päivän futuureja huutokauppaavan huutokauppapaikan on hylättävä sen huutokauppoihin osallistumista koskeva tarjouksentekolupa tai kumottava taikka keskeytettävä jo myönnetty tarjouksentekolupa, jos se epäilee hakijan olevan osallisena rahanpesussa, terrorismin rahoituksessa, rikollisessa toiminnassa tai markkinoiden väärinkäytössä edellyttäen, että tällainen tarjouksentekoluvan hylkääminen, kumoaminen tai peruuttaminen ei todennäköisesti hankaloita toimivaltaisten kansallisten viranomaisten pyrkimyksiä etsiä ja ottaa kiinni tällaista toimintaa harjoittavia.

Tällaisessa tapauksessa kyseessä olevan huutokauppapaikan on laadittava kertomus tämän asetuksen 55 artiklan 2 kohdan mukaisesti direktiivin 2005/60/EY 21 artiklassa tarkoitetulle rahanpesun selvittelykeskukselle.

3.   Kahden päivän spottia tai viiden päivän futuureja huutokauppaava huutokauppapaikka voi hylätä sen huutokauppoihin osallistumista koskevan tarjouksentekoluvan, tai kumota taikka peruuttaa jo myönnetyn luvan kaikilta sellaisilta henkilöiltä, jotka

a)

rikkovat tuottamuksellisesti tämän asetuksen säännöksiä, kyseessä olevan huutokauppapaikan järjestämiä huutokauppoja koskevan tarjouksentekoluvan ehtoja ja edellytyksiä tai muita asiaa koskevia ohjeita tai sopimuksia;

b)

ovat muuten toimineet tavalla, joka on vahingollista huutokaupan asianmukaisen tai tehokkaan toimittamisen kannalta;

c)

ovat 18 artiklan 1 kohdan b tai c alakohdassa taikka 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja henkilöitä ja jotka eivät ole tehneet tarjouksia missään huutokaupassa edellisten 220 kauppapäivän aikana.

4.   Edellä 3 kohdassa tarkoitetuille henkilölle on ilmoitettava tarjouksentekoluvan hylkäämisestä taikka mainitun luvan kumoamisesta tai peruuttamisesta ja varattava kohtuullinen aika, joka on ilmoitettu tarjouksentekoluvan hylkäämistä, kumoamista tai peruuttamista koskevassa päätöksessä, antaa kirjallinen vastaus.

Huutokauppapaikka voi tarkasteltuaan henkilön toimittamaa kirjallista vastausta, jos se on perusteltua:

a)

myöntää tarjouksentekoluvan tai saattaa sen jälleen voimaan tietystä ajankohdasta alkaen;

b)

myöntää ehdollisen tarjouksentekoluvan tai saattaa sen jälleen voimaan ehdollisesti sillä edellytyksellä, että tietyt ehdot täyttyvät annettuun määräaikaan mennessä; huutokaupanpitäjän on todennettava asianmukaisesti näiden edellytysten täyttyminen;

c)

vahvistaa tarjouksentekoluvan hylkäämisen, kumoamisen tai peruuttamisen tietystä ajankohdasta alkaen.

Huutokauppapaikan on ilmoitettava asianomaiselle henkilölle päätöksestään.

5.   Niiden henkilöiden, joiden tarjouksentekolupa on kumottu tai peruutettu 1, 2 tai 3 kohdan nojalla, on toteutettava kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että niiden poisjäänti huutokaupoista:

a)

tapahtuu asianmukaisesti;

b)

ei vaikuta niiden asiakkaiden etuihin tai häiritse huutokauppojen tehokasta toimintaa;

c)

ei vaikuta niiden velvoitteisiin noudattaa maksusäännöksiä, tarjouksentekoluvan ehtoja ja edellytyksiä eikä muita asiaa koskevia ohjeita tai sopimuksia;

d)

ei vaikuta niiden luottamuksellisen tiedon suojelua koskeviin, 19 artiklan 3 kohdan b alakohdan ii alakohdan mukaisiin velvoitteisiin, jotka ovat voimassa 20 vuotta niiden huutokaupasta poisjäännin jälkeen.

Edellä 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitetun tarjouksentekoluvan hylkäämistä, kumoamista tai peruuttamista koskevassa päätöksessä on mainittava tämän kohdan noudattamista edellyttävät toimenpiteet ja huutokauppapaikan on todennettava tällaisten toimenpiteiden noudattaminen.

V LUKU

HUUTOKAUPANPITÄJÄN NIMEÄMINEN JA SEN TEHTÄVÄT

22 artikla

Huutokaupanpitäjän nimeäminen

1.   Kunkin jäsenvaltion on nimettävä huutokaupanpitäjä. Jäsenvaltiot eivät saa huutokaupata päästöoikeuksia nimeämättä huutokaupanpitäjää. Useampi kuin yksi jäsenvaltio voi nimetä saman huutokaupanpitäjän.

2.   Nimeävän jäsenvaltion on nimettävä huutokaupanpitäjä hyvissä ajoin ennen huutokauppojen alkua, jotta sillä on riittävästi aikaa tehdä ja panna täytäntöön nimetyn tai nimettävän huutokauppapaikan kanssa tarvittavat järjestelyt, kuten huutokauppapaikkaan liitetty selvitysjärjestelmä ja toimitusjärjestelmä, joka mahdollistaa sen, että huutokaupanpitäjä voi huutokaupata päästöoikeuksia nimeävän jäsenvaltion puolesta yhteisesti sovituin ehdoin ja edellytyksin.

3.   Niiden jäsenvaltioiden osalta, jotka eivät osallistu 26 artiklassa tarkoitettuihin yhteisiin toimiin, on nimeävän jäsenvaltion nimettävä huutokauppapaikka hyvissä ajoin ennen huutokauppojen alkua 26 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti nimetyissä huutokauppapaikoissa, jotta voidaan saattaa päätökseen ja panna täytäntöön tarvittavat järjestelyt näiden huutokauppapaikkojen kanssa, mukaan lukien jokainen niihin liitetty selvitysjärjestelmä ja toimitusjärjestelmä, sen mahdollistamiseksi, että huutokaupanpitäjä voi 30 artiklan 7 kohdan toisen alakohdan ja 30 artiklan 8 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti huutokaupata päästöoikeuksia nimeävän jäsenvaltion puolesta tällaisissa huutokaupoissa yhteisesti sovituin ehdoin ja edellytyksin.

4.   Jäsenvaltioiden on pidättäydyttävä antamasta 3 artiklan 29 alakohdassa ja 37 artiklan a alakohdassa tarkoitettua sisäpiiritietoa huutokaupanpitäjälle työskenteleville henkilöille.

Sen varalta, että huutokaupanpitäjälle työskentelevät henkilöt antavat luvatta sisäpiiritietoja, on huutokaupanpitäjän nimeämistä koskevissa ehdoissa määrättävä riittävistä toimenpiteistä, joiden nojalla huutokaupoista voidaan poistaa henkilöt, joille on luvatta annettu tällaista tietoa.

Tämän kohdan toisen alakohdan soveltaminen ei rajoita direktiivin 2003/6/EY 11-16 artiklan ja tämän asetuksen 43 artiklan soveltamista tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun kiellon rikkomisiin.

5.   Jäsenvaltioiden puolesta huutokaupattavia päästöoikeuksia ei saa huutokaupata ennen kuin huutokaupanpitäjä on asianmukaisesti nimetty ja 2 kohdassa tarkoitetut sopimukset on tehty ja pantu täytäntöön.

6.   Edellä 5 kohdan soveltaminen ei vaikuta unionin lainsäädännöstä aiheutuviin oikeudellisiin seuraamuksiin sellaisille jäsenvaltioille, jotka eivät täytä 1–4 kohdan mukaisia velvoitteitaan.

7.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava huutokaupanpitäjän nimi ja yhteystiedot komissiolle.

Huutokaupanpitäjän nimi ja yhteystiedot julkaistaan komission verkkosivulla.

23 artikla

Huutokaupanpitäjän tehtävät

Huutokaupanpitäjä

a)

huutokauppaa kunkin sen nimenneen jäsenvaltion huutokaupattavat päästöoikeudet;

b)

vastaanottaa kullekin sen nimenneellä jäsenvaltiolle kuuluvat huutokauppatulot;

c)

suorittaa kullekin sen nimenneellä jäsenvaltiolle kuuluvat huutokauppatulot.

VI LUKU

HUUTOKAUPPATARKKAILIJAN NIMEÄMINEN JA TOIMINNOT

24 artikla

Huutokauppatarkkailija

1.   Sama huutokauppatarkkailija seuraa kaikkia huutokauppaprosesseja.

2.   Kaikkien jäsenvaltioiden on nimettävä huutokauppatarkkailija asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 91 artiklan 1 kohdan kolmannen alakohdan ja asetuksen (EY, Euratom) N:o 2342/2002 125 c artiklan mukaisesti toteutetun komission ja jäsenvaltioiden yhteisen hankintamenettelyn perusteella.

3.   Huutokauppatarkkailija nimetään enintään viiden vuoden ajaksi.

Huutokauppatarkkailijan seuraaja on nimettävä 2 kohdan mukaisesti vähintään kolme kuukautta ennen huutokauppatarkkailijan toimikauden päättymistä tai päättämistä.

4.   Huutokauppatarkkailijan nimi ja yhteystiedot julkaistaan komission verkkosivulla.

25 artikla

Huutokauppatarkkailijan tehtävät

1.   Huutokauppatarkkailijan on tarkkailtava kutakin huutokauppaa ja laadittava direktiivin 2003/87/EY 10 artiklan 4 kohdan neljännessä alakohdassa säädetyssä määräajassa jäsenvaltioiden puolesta komissiolle ja asianomaisille jäsenvaltioille kertomus edellisen kuukauden aikana järjestettyjen huutokauppojen asianmukaisesta täytäntöönpanosta mainitun alakohdan mukaisesti erityisesti seuraavien asioiden osalta:

a)

oikeudenmukainen ja vapaa osallistuminen;

b)

avoimuus;

c)

hintojen muodostuminen;

d)

tekniset ja käytännön seikat.

2.   Huutokauppatarkkailijan on toimitettava jäsenvaltioille ja komissiolle vuosittain yhteenvetokertomus, jossa käsitellään seuraavia asioita:

a)

1 kohdassa tarkoitettuja asioita sekä yksittäisten huutokauppojen osalta että kunkin huutokauppapaikan järjestämien huutokauppojen osalta;

b)

huutokauppapaikan nimeämistä koskevan sopimuksen noudattamatta jättäminen;

c)

mahdolliset todisteet kilpailuvastaisesta käyttäytymisestä tai markkinoiden väärinkäytöstä;

d)

huutokauppojen mahdollinen vaikutus huutokauppapaikkojen markkina-asemaan jälkimarkkinoilla;

e)

direktiivin 2003/87/EY 10 artiklan 5 kohdan mukaiseen yhteenvetokertomukseen sisältyvien huutokauppaprosessien välinen suhde sekä näiden huutokauppaprosessien ja jälkimarkkinoiden toiminnan välinen suhde;

f)

tiedot 59 artiklan 4 kohdan nojalla mahdollisesti tehtyjen valitusten määrästä, laadusta ja tilasta sekä muista luottolaitoksia ja sijoituspalveluyrityksiä valvoville kansallisille toimivaltaisille viranomaisille tehdyistä valituksista;

g)

tiedot huutokauppatarkkailijan 3, 4 ja 5 kohdan mukaisesti laatimien kertomusten jatkotoimista;

h)

mahdolliset suositukset, joiden katsotaan olevan tarpeen jonkin huutokauppaprosessin parantamiseksi tai jotka koskevat jonkin seuraavien asioiden uudelleen tarkastelua:

i)

tämä asetus, mukaan lukien 33 artiklassa tarkoitettu uudelleentarkastelu;

ii)

direktiivin 2003/87/EY 19 artiklan 3 kohdan nojalla annettu komission asetus;

iii)

direktiivi 2003/87/EY, mukaan lukien mainitun direktiivin 10 artiklan 5 kohdassa ja 12 artiklan 1 a kohdassa tarkoitettu hiilimarkkinoiden uudelleentarkastelu.

3.   Huutokauppatarkkailija voi komission ja yhden tai useamman jäsenvaltion pyynnöstä taikka 5 kohdan vaatimuksen mukaisesti laatia aika ajoin kertomuksen mihin tahansa huutokauppaprosessiin liittyvistä erityiskysymyksistä, jos se on tarpeen kyseessä olevan asian esille tuomiseksi ennen 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen kertomusten toimittamista. Muussa tapauksessa huutokauppatarkkailija voi tuoda tällaiset asiat esille 1 tai 2 kohdassa säädetyissä kertomuksissa.

4.   Jäsenvaltio, joka ei osallistu tämän asetuksen 26 artiklassa tarkoitettuun yhteiseen toimeen, vaan nimeää oman huutokauppapaikkansa tämän asetuksen 30 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti, voi pyytää huutokauppapaikkaa laatimaan jäsenvaltioille, komissiolle ja kyseessä olevalle huutokauppapaikalle teknisen kertomuksen sen huutokauppapaikan, jota se esittää tai aikoo esittää, kyvystä toteuttaa huutokauppaprosessi tämän asetuksen vaatimusten ja direktiivin 2003/87/EY 10 artiklan 4 kohdassa vahvistettujen tavoitteiden mukaisesti.

Tällaisessa kertomuksessa huutokauppatarkkailijan on osoitettava selkeästi, miltä osin huutokauppa on ensimmäisen alakohdan vaatimusten mukainen ja miltä osin se ei ole. Kertomuksessa on tarvittaessa annettava tarkkoja suosituksia huutokauppaprosessin kehittämisestä tai parantamisesta edelleen ja ehdotettava toimien täytäntöönpanolle määräaikaa.

5.   Huutokauppatarkkailijan on välittömästi laadittava kertomus jäsenvaltioille, komissiolle ja kyseessä olevalle huutokauppapaikalle, jos huutokauppapaikan toteuttamassa huutokauppaprosessissa rikotaan tämän asetuksen säännöksiä tai se ei ole direktiivin 2003/87/EY 10 artiklan 4 kohdan tavoitteiden mukainen, tai jos komissio tätä pyytää, koska se epäilee säännöksiä tai tavoitteita rikotun.

Kertomuksessa on ilmoitettava selkeästi, miltä osin säännöksiä tai tavoitteita ei ole noudatettu. Siinä on esitettävä tarkkoja suosituksia tilanteen korjaamiseksi ja ehdotettava toimien täytäntöönpanolle määräaikaa. Tarvittaessa siinä voidaan myös suositella kyseessä olevan huutokauppapaikan toiminnan keskeyttämistä. Huutokauppatarkkailijan on tämän kohdan nojalla päivitettävä kertomustaan jatkuvasti ja annettava siitä ajantasainen versio neljännesvuosittain jäsenvaltioille, komissiolle ja kyseessä olevalle huutokauppapaikalle.

6.   Kaikki huutokauppapaikan tämän asetuksen 7 artiklan 7 kohdan tai 8 artiklan 3 kohdan nojalla antamat lausunnot ovat osa sen tämän artiklan mukaisia tehtäviä.

7.   Tämän artiklan mukaisesti annettavat kertomukset ja lausunnot on laadittava huutokauppatarkkailijan nimeämistä koskevassa sopimuksessa määritellyssä kattavassa, standardoidussa ja helposti saatavilla olevassa muodossa.

VII LUKU

JÄSENVALTIOIDEN JA KOMISSION YHTEISEN MENETTELYN PERUSTEELLA NIMETTÄVÄ HUUTOKAUPPAPAIKKA JA SEN TEHTÄVÄT

26 artikla

Jäsenvaltioiden ja komission yhteisen menettelyn perusteella nimettävät huutokauppapaikat

1.   Rajoittamatta 30 artiklan soveltamista jäsenvaltioiden on nimettävä yksi kahden päivän spottia tai viiden päivän futuureja huutokauppaava huutokauppapaikka komission ja jäsenvaltioiden yhteisen hankintamenettelyn perusteella.

2.   Rajoittamatta 30 artiklan soveltamista jäsenvaltioiden on nimettävä yksi tai kaksi huutokauppapaikkaa huutokauppaamaan futuureja ja termiinejä, edellyttäen, että nämä huutokauppatuotteet luetellaan liitteessä I.

3.   Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettu yhteinen hankintamenettely toteutetaan asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 91 artiklan 1 kohdan kolmannen alakohdan ja asetuksen (EY, Euratom) N:o 2342/2002 125 c artiklan mukaisesti.

4.   Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen huutokauppapaikkojen toimikausi on enintään viisi vuotta.

5.   Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen huutokauppapaikkojen nimi ja yhteystiedot julkaistaan komission verkkosivulla.

6.   Jäsenvaltion, joka osallistuu 1 ja 2 kohdan mukaisiin yhteisiin toimiin osallistuvien jäsenvaltioiden ja komission tekemän yhteistä hankintamenettelyä koskevan sopimuksen voimaantulon jälkeen, on hyväksyttävä osallistuvien jäsenvaltioiden ja komission yhteistä hankintamenettelyä koskevassa sopimuksessa hyväksymät ehdot ja edellytykset sekä kaikki tämän sopimuksen nojalla jo hyväksytyt päätökset.

Jäsenvaltio, joka päättää 30 artiklan 4 kohdan nojalla olla osallistumatta yhteiseen toimeen mutta nimeää oman huutokauppapaikkansa, voi saada tarkkailijan aseman yhteiseen toimeen osallistuvien jäsenvaltioiden ja komission yhteisestä hankinnasta tekemässä sopimuksessa sovittujen ehtojen ja edellytysten mukaisesti, jollei sovellettavista julkisia hankintoja koskevista säännöistä muuta johdu.

27 artikla

26 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetyn huutokauppapaikan tehtävät

1.   Edellä 26 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetyn huutokauppapaikan on tarjottava jäsenvaltioille seuraavat palvelut, jotka on rajattu tarkemmin sen nimeämistä koskevassa sopimuksessa:

a)

15 ja 21 artiklan mukainen pääsy huutokauppoihin, mukaan lukien tarvittavan internetpohjaisen sähköisen verkkopalvelun ja verkkosivun perustaminen ja ylläpito;

b)

huutokauppojen järjestäminen 4–7 artiklan mukaisesti;

c)

huutokauppakalenterin hallinnointi 8–14 artiklan mukaisesti;

d)

huutokaupan tulosten julkistaminen ja niistä ilmoittaminen 61 artiklan mukaisesti;

e)

sellaisen selvitysjärjestelmän tai toimitusjärjestelmän järjestäminen tai järjestämisen varmistaminen alihankintasopimuksella, jota tarvitaan:

i)

voittaneen tarjoajan tai niiden oikeudenomistajien maksusuoritusten käsittelyyn ja huutokaupan tuottojen jakamiseen huutokaupanpitäjälle 44 ja 45 artiklan mukaisesti;

ii)

huutokaupattujen päästöoikeuksien siirtämiseen voittaneille tarjoajille tai heidän oikeudenomistajilleen 46, 47 ja 48 artiklan mukaisesti;

iii)

huutokaupanpitäjän tai tarjoajien asettaman vakuuden, myös mahdollisen vakuusmarginaalin laskemisen, hallinnointiin 49 ja 50 artiklan mukaisesti;

f)

sellaisten huutokauppojen järjestämiseen liittyvien tietojen antaminen huutokauppatarkkailijalle, joita tarvitaan huutokauppatarkkailijan tehtävien hoitamiseen 53 artiklan mukaisesti;

g)

huutokauppojen valvonta, rahanpesua, terrorismin rahoitusta, rikollista toimintaa tai markkinoiden väärinkäyttöä koskevista epäilyistä ilmoittaminen ja tarvittavien korjaavien toimenpiteiden tai seuraamusten hallinnointi, mukaan lukien tuomioistuimen ulkopuolisen riitojenratkaisumekanismin käyttöönotto, 44–59 artiklan ja 64 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

2.   Huutokauppapaikkaan on liitettävä vähintään yksi selvitysjärjestelmä tai toimitusjärjestelmä vähintään 20 kauppapäivää ennen ensimmäisen 26 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetyn huutokauppapaikan hallinnoiman tarjousajan alkua.

28 artikla

26 artiklan 2 kohdan mukaisesti nimetyn huutokauppapaikan tehtävät

1.   Edellä 26 artiklan 2 kohdan mukaisesti nimetyn huutokauppapaikan on tarjottava jäsenvaltioille seuraavat palvelut:

a)

huutokauppapaikan järjestämiin huutokauppoihin pääsyn järjestäminen jälkimarkkinoiden kanssa tehtyjen järjestelyjen, sellaisena kuin ne ovat muutettuina niiden nimeämistä koskevissa sopimuksissa, mukaisesti;

b)

huutokauppojen järjestäminen 4–7 artiklan mukaisesti;

c)

huutokauppakalenterin hallinnointi 8–14 artiklan mukaisesti;

d)

huutokaupan tulosten julkistaminen ja niistä ilmoittaminen 61 artiklan mukaisesti;

e)

selvitysjärjestelmä tai toimitusjärjestelmä, jota tarvitaan luetelluissa tarkoituksissa; toteutetaan huutokauppapaikan järjestämien jälkimarkkinoiden kanssa tehtyjen järjestelyjen, sellaisena kuin ne ovat muutettuina huutokauppapaikkojen nimeämistä koskevissa sopimuksissa, mukaisesti, lukuun ottamatta 40 artiklaa, jota sovelletaan kaikissa tapauksissa:

i)

tarjoajien tai niiden oikeudenomistajien maksamien maksujen käsittelyyn ja huutokauppojen tuottojen siirtämiseen huutokaupanpitäjälle;

ii)

huutokaupattujen päästöoikeuksien siirtämiseen voittaneille tarjoajille tai heidän oikeudenomistajilleen;

iii)

huutokaupanpitäjän tai tarjoajan asettaman vakuuden, mukaan lukien vakuutusmarginaalin laskeminen, hallinnointi;

f)

sellaisten huutokauppojen järjestämiseen liittyvien tietojen antaminen huutokauppatarkkailijalle, joita tarvitaan huutokauppatarkkailijan tehtävien hoitamiseen 53 artiklan mukaisesti;

g)

huutokauppojen tarkkailu, rahanpesua, terrorismin rahoitusta, rikollista toimintaa tai markkinoiden väärinkäyttöä koskevista epäilyistä ilmoittaminen ja tarvittavien korjaavien toimien tai seuraamusten hallinnointi, mukaan lukien tuomioistuimen ulkopuolinen riitojenratkaisumekanismi, jälkimarkkinoiden kanssa tehtyjen järjestelyjen, sellaisena kuin ne ovat muutettuina niiden nimeämistä koskevissa sopimuksissa, mukaisesti.

2.   Huutokauppapaikkaan on liitettävä vähintään yksi selvitys- tai toimitusjärjestelmä vähintään 20 kauppapäivää ennen ensimmäisen 26 artiklan 2 kohdan mukaisesti nimetyn huutokauppapaikan hallinnoiman tarjousajan alkua.

3.   Edellä 16 artiklan 2 ja 3 kohtaa, 17, 19, 20, 21, 54, 55, 56 artiklaa, 60 artiklan 3 kohtaa, 63 artiklan 4 kohtaa ja 64 artiklaa ei sovelleta futuureja tai termiinejä huutokauppaavien huutokauppapaikkojen järjestämiin huutokauppoihin.

29 artikla

26 artiklan 1 tai 2 kohdan mukaisesti nimettyjen huutokauppapaikkojen komissiolle tarjoamat palvelut

Edellä 26 artiklan 1 tai 2 kohdan mukaisesti nimettyjen huutokauppapaikkojen on tarjottava komissiolle teknisiä tukipalveluja seuraavien komission työhön liittyvien asioiden osalta:

a)

liitteen I täydentäminen ja mahdollisesti huutokauppakalenterin koordinointi liitettä III varten;

b)

komission tämän asetuksen nojalla mahdollisesti antamat lausunnot;

c)

huutokauppatarkkailijan mahdollisesti antamat sellaiset lausunnot tai kertomukset, jotka liittyvät 26 artiklan 1 tai 2 kohdan mukaisesti nimettyjen huutokauppapaikkojen toimintaan;

d)

komission direktiivin 2003/87/EY 10 artiklan 5 kohdan ja 12 artiklan 1 a kohdan nojalla laatimat kertomukset tai tekemät ehdotukset;

e)

tähän asetukseen tai direktiiviin 2002/87/EY tehtävät muutokset, jotka vaikuttavat hiilimarkkinoiden toimintaan ja huutokauppojen toteuttamiseen;

f)

tämän asetuksen tai direktiivin 2002/87/EY uudelleentarkastelut taikka mainitun direktiivin 19 artiklan 3 kohdan nojalla hyväksytyn komission asetuksen uudelleentarkastelut, jotka vaikuttavat hiilimarkkinoiden toimintaan ja huutokauppojen toteuttamiseen;

g)

muut hiilimarkkinoiden toimintaan ja huutokauppojen toteuttamiseen liittyvät yhteiset toimet, joista komissio ja yhteiseen toimeen osallistuvat jäsenvaltiot ovat sopineet.

VIII LUKU

OMAN HUUTOKAUPPAPAIKAN VALINNEIDEN JÄSENVALTIOIDEN HUUTOKAUPPAPAIKKOJEN NIMEÄMINEN JA NIIDEN TEHTÄVÄT

30 artikla

Muiden kuin 26 artiklan 1 tai 2 kohdan mukaisesti nimettyjen huutokauppapaikkojen nimeäminen

1.   Jäsenvaltiot, jotka eivät osallistu tämän asetuksen 26 artiklassa tarkoitettuun yhteiseen toimeen, voivat nimetä oman huutokauppapaikkansa huutokauppaamaan kyseisen jäsenvaltion osuutta direktiivin 2003/87/EY liitteen II ja III soveltamisalaan kuuluvista päästöoikeuksista kahden päivän spottina tai viiden päivän futuureina.

2.   Jäsenvaltiot, jotka eivät osallistu tämän asetuksen 26 artiklassa tarkoitettuun yhteiseen toimeen, voivat nimetä oman huutokauppapaikkansa huutokauppaamaan kyseisen jäsenvaltion osuutta direktiivin 2003/87/EY liitteen II ja III soveltamisalaan kuuluvista päästöoikeuksista termiineinä tai futuureina edellyttäen, että nämä tuotteet on lueteltu tämän asetuksen liitteessä I.

3.   Jäsenvaltiot, jotka eivät osallistu 26 artiklassa tarkoitettuun yhteiseen toimeen, voivat nimetä saman huutokauppapaikan tai erilliset huutokauppapaikat huutokauppaamaan futuureja tai termiinejä ja kahden päivän spottia tai viiden päivän futuureja.

4.   Jäsenvaltion, joka ei osallistu 26 artiklassa tarkoitettuun yhteiseen toimeen, on ilmoitettava komissiolle päätöksestään olla osallistumatta yhteiseen toimeen ja sen sijaan nimettävä oma huutokauppapaikkansa tämän artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti kolmen kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta.

5.   Sellaisen jäsenvaltion, joka ei osallistu 26 artiklassa tarkoitettuun yhteiseen toimeen, on valittava oma huutokauppapaikkansa unionin ja kansallisen hankintalainsäädännön mukaisesti, jos unionin tai kansallinen lainsäädäntö edellyttää julkisia hankintoja koskevan prosessin käyttöä, ja nimettävä se 1 ja 2 kohdan mukaisesti. Valintamenettelyssä on noudatettava kaikkia unionin ja kansallisen lainsäädännön sovellettavia korjaavia toimia ja täytäntöönpanomenettelyjä.

Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen huutokauppapaikkojen toimikausi on pituudeltaan enintään kolme vuotta, ja sitä voidaan jatkaa enintään kahdella vuodella.

Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen huutokauppapaikkojen nimeämisen edellytyksenä on, että kyseessä oleva huutokauppapaikka on lueteltu 7 kohdan mukaisesti liitteessä III. Sitä ei saa panna täytäntöön ennen kuin kyseessä olevan huutokauppapaikan luettelointi 7 kohdan mukaisesti liitteessä III tulee voimaan.

6.   Jäsenvaltioiden, jotka eivät osallistu 26 artiklassa tarkoitettuun yhteiseen toimeen, vaan nimeävät oman huutokauppapaikkansa tämän artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti, on toimitettava komissiolle täydellinen ilmoitus, jossa on kaikki seuraavat tiedot:

a)

sen huutokauppapaikan nimi, jonka jäsenvaltio aikoo nimetä sekä ilmoitus siitä, huutokaupataanko futuureja tai termiinejä ja kahden päivän spottia tai viiden päivän futuureja samassa huutokauppapaikassa vai erillisissä huutokauppapaikoissa;

b)

yksityiskohtaiset toimintaohjeet, joita sovelletaan jäsenvaltion ehdottaman huutokauppapaikan tai ehdottamien huutokauppapaikkojen järjestämiin huutokauppaprosesseihin ja selvitysjärjestelmään tai selvitysjärjestelmiin taikka toimitusjärjestelmään tai toimitusjärjestelmiin, mukaan lukien kyseessä olevan huutokauppapaikan nimeämistä koskevan sopimuksen määräykset, joissa määrätään selvitysjärjestelmän tai selvitysjärjestelmien taikka toimitusjärjestelmän tai toimitusjärjestelmien rakennetta, maksujen tasoa, vakuushallintaa, maksuja ja siirtoja koskevat ehdot ja edellytykset;

c)

ehdotetut tarjousajat, huutokauppakohtaiset määrät, huutokauppa-ajankohdat, joista käy ilmi asiaan vaikuttavat kansalliset vapaapäivät, huutokauppatuote, tiettynä kalenterivuonna yksittäisissä huutokaupoissa huutokaupattavien päästöoikeuksien maksu- ja siirtopäivät ja kaikki muut tiedot, joita komissio tarvitsee sen arvioimiseksi, onko ehdotettu huutokauppakalenteri yhteensopiva 26 artiklan 1 tai 2 kohdan mukaisesti nimettyjen huutokauppapaikkojen huutokauppakalenterien sekä muiden sellaisten jäsenvaltioiden ehdottamien huutokauppakalentereiden kanssa, jotka eivät osallistu 26 artiklassa tarkoitettuun yhteiseen toimeen vaan ovat päättäneet nimetä omat huutokauppapaikkansa;

d)

huutokauppojen tarkkailua ja valvontaa koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja edellytykset, joita sovelletaan ehdotettuun huutokauppapaikkaan 35 artiklan 4, 5 ja 6 kohdan mukaisesti, sekä yksityiskohtaiset säännöt rahanpesun, terrorismin rahoituksen, rikollisen toiminnan tai markkinoiden väärinkäytön estämiseksi, mukaan lukien mahdolliset korjaavat toimet tai seuraamukset;

e)

yksityiskohtaiset toimenpiteet, jotka on vahvistettu 22 artiklan 4 kohdan ja 34 artiklan noudattamiseksi huutokaupanpitäjän nimeämisen osalta.

Ilmoituksessa on osoitettava, että tämän asetuksen säännöksiä ja direktiivin 2003/87/EY 10 artiklan 4 kohdassa yksilöityjä periaatteita noudatetaan.

Ilmoittava jäsenvaltio voi muuttaa alkuperäistä ilmoitustaan ennen tämän artiklan 7 kohdassa tarkoitetun luetteloinnin tekemistä.

Kunkin ilmoittavan jäsenvaltion on esitettävä alkuperäinen ja muutettu ilmoitus direktiivin 2003/87/EY 23 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle komitealle.

7.   Muut kuin 26 artiklan 1 tai 2 kohdan mukaisesti nimetyt huutokauppapaikat, kyseiset huutokauppapaikat nimenneet jäsenvaltiot, niiden toimikausi ja muut sovellettavat edellytykset tai velvoitteet vahvistettaan liitteessä III, kun tämän asetuksen vaatimukset ja direktiivin 2003/87/EY 10 artiklan 4 kohdan tavoitteet on täytetty. Komissio ja direktiivin 2003/87/EY 23 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu komitea toimivat yksinomaan näiden vaatimusten ja tavoitteiden pohjalta ja ottavat täysimääräisesti huomioon huutokauppatarkkailijan tämän asetuksen 25 artiklan 4 kohdan mukaisesti laatimat kertomukset.

Jos ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua luetteloa ei ole tehty, on sellaisen jäsenvaltion, joka ei osallistu 26 artiklassa tarkoitettuun yhteiseen toimeen, vaan päättää nimetä oman huutokauppapaikkansa tämän artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti, käytettävä 26 artiklan 1 tai 2 kohdan mukaisesti nimettyjä huutokauppapaikkoja oman osuutensa huutokauppaamiseen niistä päästöoikeuksista, jotka muutoin olisi huutokaupattu tämän artiklan 1 tai 2 kohdan mukaisesti nimettävässä huutokauppapaikassa, ennen kuin ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun luettelon voimaantulosta on kulunut kolme kuukautta.

8.   Sellaiset jäsenvaltiot, jotka eivät osallistu 26 artiklassa tarkoitettuun yhteiseen toimeen, vaan nimeävät oman huutokauppapaikkansa tämän artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti, voivat milloin tahansa liittyä 26 artiklassa tarkoitettuun yhteiseen toimeen 26 artiklan 6 kohdan mukaisesti.

Se päästöoikeusmäärä, joka on tarkoitus huutokaupata muun kuin 26 artiklan 1 tai 2 kohdan mukaisesti nimetyn huutokauppapaikan järjestämässä huutokaupassa, on jaettava tasan 26 artiklan 1 tai 2 kohdan mukaisesti nimetyn huutokauppapaikan järjestämien huutokauppojen kesken.

31 artikla

Muiden kuin 26 artiklan 1 tai 2 kohdan mukaisesti nimettyjen huutokauppapaikkojen tehtävät

1.   Edellä 30 artiklan 1 kohdan nojalla nimetyn huutokauppapaikan on toteutettava samat 27 artiklassa säädetyt tehtävät kuin 26 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetyn huutokauppapaikan, lukuun ottamatta huutokauppakalenteria koskevaa 27 artiklan 1 kohdan c alakohtaa, jota ei sovelleta.

2.   Edellä 30 artiklan 2 kohdan mukaisesti nimetyn huutokauppapaikan on toteutettava samat 28 artiklassa säädetyt tehtävät kuin 26 artiklan 2 kohdan mukaisesti nimetyn huutokauppapaikan lukuun ottamatta huutokauppakalenteria koskevaa 28 artiklan 1 kohdan c alakohtaa, jota ei sovelleta.

3.   Edellä 8 artiklan 1, 2 ja 3 kohdan, 9, 10, 12, 14 ja 32 artiklan huutokauppakalenteria koskevia säännöksiä sovelletaan 30 artiklan 1 tai 2 kohdan nojalla nimettyihin huutokauppapaikkoihin.

32 artikla

Muiden kuin 26 artiklan 1 tai 2 kohdan mukaisesti nimettyjen huutokauppapaikkojen huutokauppakalenteri

1.   Tämän asetuksen 30 artiklan 1 tai 2 kohdan mukaisesti nimetyn huutokauppapaikan järjestämissä huutokaupoissa huutokaupattavien direktiivin 2003/87/EY III luvun soveltamisalaan kuuluvien päästöoikeuksien määrä saa olla enintään 20 miljoonaa päästöoikeutta ja sen on oltava vähintään 10 miljoonaa päästöoikeutta, jollei nimeävän jäsenvaltion direktiivin 2003/87/EY III luvun soveltamisalaan kuuluvien päästöoikeuksien kokonaismäärä ole tiettynä kalenterivuonna alle 10 miljoonaa päästöoikeutta, jolloin päästöoikeudet on huutokaupattava kalenterivuosittain yhdessä huutokaupassa.

2.   Tämän asetuksen 30 artiklan 1 tai 2 kohdan mukaisesti nimetyn huutokauppapaikan järjestämissä huutokaupoissa huutokaupattavien direktiivin 2003/87/EY II luvun soveltamisalaan kuuluvien päästöoikeuksien määrä saa olla enintään 5 miljoonaa päästöoikeutta ja sen on oltava vähintään 2,5 miljoonaa päästöoikeutta, jollei nimeävän jäsenvaltion direktiivin 2003/87/EY II luvun soveltamisalaan kuuluvien päästöoikeuksien kokonaismäärä ole tiettynä kalenterivuonna alle 2,5 miljoonaa päästöoikeutta, jolloin päästöoikeudet on huutokaupattava kalenterivuosittain yhdessä huutokaupassa.

3.   Tämän asetuksen 30 artiklan 1 tai 2 kohdan mukaisesti nimetyn huutokauppapaikan huutokauppaamien direktiivin 2003/87/EY II ja III luvun soveltamisalaan kuuluvien päästöoikeuksien kokonaismäärä on jaettava tasaisesti kunakin kalenterivuonna, lukuun ottamatta niitä päästöoikeuksia, jotka huutokaupataan kunkin vuoden elokuussa järjestettävissä huutokaupoissa, koska elokuun huutokaupoissa voidaan huutokaupata vain puolet siitä päästöoikeusmäärästä, joka huutokaupataan kunakin vuoden muuna kuukautena pidettävissä huutokaupoissa.

4.   Tämän asetuksen 30 artiklan 1 tai 2 kohdan nojalla nimettyjen huutokauppapaikkojen on määriteltävä ja julkaistava kunakin vuonna huutokaupoissa huutokaupattavien direktiivin 2003/87/EY II ja III luvun soveltamisalaan kuuluvien päästöoikeuksien huutokauppojen tarjousajat, huutokauppakohtaiset määrät, huutokauppojen ajankohdat, huutokauppatuotteet sekä maksu- ja siirtopäivät sen jälkeen kun tämän asetuksen 26 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti nimetyt huutokauppapaikat ovat määritelleet ja julkaisseet ne tämän asetuksen 11 artiklan 1 kohdan ja 13 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja viimeistään edellisen vuoden 31 päivänä maaliskuuta tai niin pian kuin se on käytännössä mahdollista tämän ajankohdan jälkeen; huutokauppapaikan on ennen tietojen julkaisemista pyydettävä komissiolta lausuntoa asiasta. Huutokauppapaikkojen on otettava komission lausunto huomioon mahdollisimman tarkasti.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen julkaistujen kalenterien on oltava liitteessä III lueteltujen asiaankuuluvien edellytysten tai velvoitteiden mukaisia.

5.   Jos 30 artiklan 1 tai 2 kohdan mukaisesti nimetyn huutokauppapaikan pitämä huutokauppa mitätöidään 7 artiklan 5 tai 6 kohdan tai 9 artiklan nojalla, huutokaupattavaksi tarkoitettu määrä päästöoikeuksia jaetaan tasan joko neljälle seuraavalle suunnitellulle saman huutokauppapaikan järjestämälle huutokaupalle tai jos kyseessä oleva huutokauppapaikka järjestää kalenterivuonna alle neljä huutokauppaa kahdelle seuraavalle suunnitellulle saman huutokauppapaikan järjestämälle huutokaupalle.

33 artikla

Tämän asetuksen uudelleentarkastelu

Kun huutokauppatarkkailija on 25 artiklan 2 kohdan mukaisesti laatinut yhteenvetokertomuksen, joka on toimitettava viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2014, komissio tarkastelee uudelleen tässä asetuksessa säädettyjä järjestelyjä, mukaan lukien kaikkien huutokauppaprosessien toiminta.

Uudelleentarkastelussa analysoidaan 30 artiklan 1 tai 2 kohdan mukaisesti nimettyjen huutokauppapaikkojen ja 26 artiklan 1 tai 2 kohdan mukaisesti nimettyjen huutokauppapaikkojen vuorovaikutuksesta saadut kokemukset sekä huutokauppojen ja jälkimarkkinoiden vuorovaikutuksesta saadut kokemukset.

Uudelleentarkastelun yhteydessä kuullaan jäsenvaltioita ja sidosryhmiä.

Komissio voi tehdä ehdotuksen kaikista niistä toimenpiteistä, jotka katsotaan tarpeellisiksi sisämarkkinoiden tai hiilimarkkinoiden mahdollisen vääristymisen ja toimintahäiriöiden korjaamiseksi ja jotka johtuvat tämän asetuksen järjestelyistä, ottaen huomioon uudelleentarkastelun tulokset, jotta tällaiset toimenpiteet voisivat tulla voimaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2016.

IX LUKU

HUUTOKAUPANPITÄJÄÄN, HUUTOKAUPPATARKKAILIJAAN JA HUUTOKAUPPAPAIKKOIHIN SOVELLETTAVAT NIMEÄMISVAATIMUKSET

34 artikla

Huutokaupanpitäjään ja huutokauppatarkkailijaan sovellettavat nimeämisvaatimukset

1.   Jäsenvaltioiden on huutokaupanpitäjien ja huutokauppatarkkailijan nimeämisen yhteydessä arvioitava, millä ehdokkailla on

a)

pienin eturistiriitariski tai markkinoiden väärinkäytön riski, kun otetaan huomioon

i)

niiden toiminta jälkimarkkinoilla;

ii)

niiden sisäiset järjestelyt ja menettelyt eturistiriitariskin ja markkinoiden väärinkäytön riskin vähentämiseksi;

b)

kyky hoitaa huutokaupanpitäjän tai huutokauppatarkkailijan tehtäviä oikea-aikaisesti sekä korkeimpien ammatillisten ja laatuvaatimusten mukaisesti.

2.   Huutokaupanpitäjän nimeämisen edellytyksenä on, että huutokaupanpitäjä tekee 22 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut järjestelyt asianomaisen huutokauppapaikan kanssa.

35 artikla

Huutokauppapaikkaan sovellettavat nimeämisvaatimukset

1.   Huutokauppoja saa toteuttaa ainoastaan huutokauppapaikassa, jolle 4 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetut toimivaltaiset kansalliset viranomaiset ovat antaneet 5 kohdan mukaisesti säännellyn markkinan toimiluvan.

2.   Huutokauppapaikan, joka on nimetty tämän asetuksen nojalla huutokauppaamaan kahden päivän spottia tai viiden päivän futuureja, on ilman jäsenvaltioiden muita oikeudellisia tai hallinnollisia vaatimuksia voitava toteuttaa asianmukaisia järjestelyjä, jotka helpottavat 18 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen tarjoajien osallistumista huutokauppoihin.

3.   Jäsenvaltion on huutokauppapaikan nimeämisen yhteydessä arvioitava, missä määrin ehdokkaat täyttävät kaikki seuraavat vaatimukset:

a)

ne varmistavat syrjimättömyyden periaatteen noudattamisen tosiasiallisesti ja oikeudellisesti;

b)

ne tarjoavat unionin päästökauppajärjestelmään kuuluville pk-yrityksille täydet, oikeudenmukaiset ja yhtäläiset mahdollisuudet osallistua huutokauppoihin sekä saattavat päästöoikeudet myös vähäisten päästöjen aiheuttajien saataville;

c)

ne varmistavat kustannustehokkuuden ja välttävät tarpeettomia hallinnollisia kustannuksia;

d)

ne toteuttavat vankan huutokauppavalvonnan, ilmoittavat rahanpesuun, terrorismin rahoittamiseen, rikolliseen toimintaan tai markkinoiden väärinkäyttöön liittyvistä epäilyistä ja hallinnoivat tarvittavia korjaavia toimia tai seuraamuksia, mukaan lukien tuomioistuimen ulkopuolisen riitojenratkaisumekanismin käyttöönotto;

e)

ne välttävät kilpailun vääristymistä sisämarkkinoilla, mukaan lukien hiilimarkkinat;

f)

ne varmistavat, että hiilimarkkinat toimivat asianmukaisesti, mukaan lukien huutokauppojen asianmukainen toteuttaminen;

g)

ne on liitetty yhteen tai useampaan selvitysjärjestelmään tai toimitusjärjestelmään;

h)

ne toteuttavat asianmukaisia toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että huutokauppapaikka luovuttaa edelleen kaiken sellaisen aineellisen ja aineettoman omaisuutensa, jonka huutokauppapaikan seuraaja tarvitsee voidakseen toteuttaa huutokauppoja.

4.   Huutokauppapaikka voidaan nimetä huutokauppaamaan kahden päivän spottia tai viiden päivän futuureja vasta, kun se jäsenvaltio, johon ehdokkaana oleva säännelty markkina ja sen ylläpitäjä ovat sijoittautuneet, on varmistanut hyvissä ajoin ja joka tapauksessa ennen ensimmäisen tarjousajan käynnistymistä, että kansallisia toimenpiteitä, joilla saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä direktiivin 2004/39/EY III osaston säännökset, sovelletaan kahden päivän spottien ja viiden päivän futuurien huutokauppaamiseen siltä osin kuin se on olennaista.

Huutokauppapaikka voidaan nimetä huutokauppaamaan kahden päivän spottia tai viiden päivän futuureja vasta, kun se jäsenvaltio, johon ehdokkaana oleva säännelty markkina ja sen ylläpitäjä ovat sijoittautuneet, on varmistanut hyvissä ajoin ja joka tapauksessa ennen ensimmäisen tarjousajan käynnistymistä, että kyseisen jäsenvaltion toimivaltaiset kansalliset viranomaiset kykenevät antamaan niille toimilupia ja valvomaan niitä niiden kansallisten toimenpiteiden mukaisesti, joilla saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä direktiivin 2004/39/EY IV osaston säännökset, siltä osin kuin se on olennaista.

Jos ehdokkaana oleva säännelty markkina ja sen ylläpitäjä eivät ole sijoittautuneet samaan jäsenvaltioon, ensimmäistä ja toista alakohtaa sovelletaan sekä jäsenvaltioon, johon ehdokkaana oleva säännelty markkina on sijoittautunut, että jäsenvaltioon, johon sen ylläpitäjä on sijoittautunut.

5.   Tämän artiklan 4 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun jäsenvaltion toimivaltaisten kansallisten viranomaisten, jotka on nimetty direktiivin 2004/39/EY 48 artiklan 1 kohdan mukaisesti, on päätettävä säännellyn markkinan toimiluvasta tämän asetuksen soveltamiseksi edellyttäen, että säännelty markkina ja sen ylläpitäjä noudattavat direktiivin 2004/39/EY III osaston säännöksiä, sellaisena kuin ne on saatettu osaksi sijoittautumisjäsenvaltion kansallista lainsäädäntöä tämän artiklan 4 kohdan mukaisesti. Toimilupaa koskeva päätös on tehtävä direktiivin 2004/39/EY IV osaston mukaisesti, sellaisena kuin sen säännökset on saatettu osaksi sijoittautumisjäsenvaltion kansallista lainsäädäntöä tämän artiklan 4 kohdan mukaisesti.

6.   Tämän artiklan 5 kohdassa tarkoitettujen toimivaltaisten kansallisten viranomaisten on valvottava markkinoita tehokkaasti ja toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että mainitussa kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia noudatetaan. Tässä tarkoituksessa niillä on oltava direktiivin 2004/39/EY 50 artiklan saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä annettujen kansallisten toimenpiteiden mukaiset valtuudet suoraan tai yhdessä muiden mainitun direktiivin 48 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimettyjen toimivaltaisten kansallisten viranomaisten kanssa tämän artiklan 4 kohdassa tarkoitetun säännellyn markkinan ja sen ylläpitäjän osalta.

Tämän artiklan 5 kohdassa tarkoitetun kunkin toimivaltaisen kansallisen viranomaisen jäsenvaltion on varmistettava, että direktiivin 2004/39/EY 51 ja 52 artiklan saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä annettuja kansallisia toimenpiteitä sovelletaan henkilöihin, jotka ovat vastuussa siitä, ettei ole noudatettu mainitun direktiivin III osaston velvoitteita, sellaisena kuin ne on saatettu osaksi niiden sijoittautumisjäsenvaltion kansallista oikeusjärjestystä tämän artiklan 4 kohdan mukaisesti.

Tämän kohdan soveltamiseksi eri jäsenvaltioiden toimivaltaisten kansallisten viranomaisten väliseen yhteistyöhön sovelletaan direktiivin 2004/39/EY 56-62 artiklan saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä annettuja kansallisia toimenpiteitä.

X LUKU

HUUTOKAUPPATUOTTEISIIN SOVELLETTAVA MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖÄ KOSKEVA JÄRJESTELMÄ

36 artikla

Direktiivin 2003/6/EY 1 artiklan 3 alakohdassa tarkoitettuihin rahoitusvälineisiin sovellettava markkinoiden väärinkäyttöä koskeva järjestelmä

1.   Tämän asetuksen soveltamiseksi kahden päivän spottiin ja viiden päivän futuureihin sovelletaan direktiiviä 2003/6/EY, jos nämä huutokauppatuotteet ovat mainitun direktiivin 1 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja rahoitusvälineitä.

2.   Jos kahden päivän spotti tai viiden päivän futuurit eivät ole direktiivin 2003/6/EY 1 artiklan 3 alakohdassa tarkoitettuja rahoitusvälineitä, sovelletaan tämän asetuksen 37–43 artiklan säännöksiä.

37 artikla

Muihin kuin direktiivin 2003/6/EY 1 artiklan 3 alakohdassa tarkoitettuja rahoitusvälineitä oleviin huutokauppatuotteisiin sovellettavan markkinoiden väärinkäyttöä koskevan järjestelmän määritelmät

Jäljempänä 38–43 artiklan, joita sovelletaan huutokauppatuotteisiin, jotka eivät ole direktiivin 2003/6/EY 1 artiklan 3 alakohdassa tarkoitettuja rahoitusvälineitä, soveltamiseksi tarkoitetaan:

a)

”sisäpiiritiedolla” luonteeltaan täsmällistä ja julkistamatonta tietoa, joka liittyy suoraan tai välillisesti yhteen tai useampaan huutokauppatuotteeseen ja jolla, jos se tulisi julkiseen tietoon, olisi huomattava vaikutus hintoihin, joilla tehdään tarjouksia huutokauppatuotteista.

Tarjousten toimeenpanosta vastaavien henkilöiden osalta sisäpiiritiedolla tarkoitetaan myös asiakkaan antamaa käsiteltävänä oleviin asiakkaan tarjouksiin liittyvää tietoa, joka on luonteeltaan yksityiskohtaista ja liittyy suoraan tai välillisesti yhteen tai useampaan huutokauppatuotteeseen ja jolla, jos se tulisi julkiseen tietoon, olisi todennäköisesti merkittäviä vaikutuksia niihin hintoihin, joilla tarjouksia tehdään.

b)

”markkinoiden manipuloinnilla”

i)

tarjouksia tai jälkimarkkinoille tehtäviä tapahtumia tai toimeksiantoja:

jotka antavat tai todennäköisesti antaisivat vääriä tai harhaanjohtavia viestejä huutokauppatuotteiden kysynnästä tai hinnasta, tai

joilla yksi tai useampi yhteistyössä toimiva henkilö varmistaa huutokauppatuotteen selvityshinnan epätavalliselle tai keinotekoiselle tasolle,

jollei tarjouksen tekijä tai jälkimarkkinoilla tapahtuma tai toimeksianto osoita, että henkilön perusteet tehdä kyseinen tarjous on oikeutettu;

ii)

sellaisia tarjouksia, joissa käytetään kuvitteellisia keinoja taikka muunlaista vilpillistä menettelyä tai järjestelyä,

iii)

tiedon levittämistä tiedotusvälineissä, mukaan lukien internet, tai muulla tavoin, joka antaa tai saattaa antaa vääriä tai harhaanjohtavia viestejä huutokauppatuotteista, mukaan lukien huhujen ja väärien tai harhaanjohtavien uutisten levittäminen, kun tiedon levittäjä tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää, että tieto oli väärä tai harhaanjohtava. Journalistien osalta, silloin kun he toimivat ammattitehtävissä, tällaisen tiedonlevityksen arvioinnissa on otettava huomioon heidän ammattikuntansa säännöt, jolleivät kyseiset henkilöt saa joko suoraan tai epäsuorasti etua tai hyötyä kyseessä olevan tiedon levittämisestä.

Ensimmäisen kohdan b alakohdassa annetusta perusmääritelmästä on johdettu erityisesti seuraavat esimerkit:

yhden tai useamman yhteistyössä toimivan henkilön toimet niiden määräävän aseman varmistamiseksi huutokauppatuotteiden kysynnässä siten, että se suoraan tai välillisesti johtaa huutokaupan selvityshintojen tai muiden, kohtuuttomien kaupankäynnin ehtojen määräytymiseen,

päästöoikeuksien tai niihin liittyvien johdannaisten myyminen tai ostaminen jälkimarkkinoilla ennen huutokauppaa siten, että huutokauppatuotteiden huutokaupan selvityshinta asettuu epänormaalille tai keinotekoiselle tasolle tai johtaa huutokaupassa tarjouksia tekeviä harhaan,

tilapäistä tai säännöllistä (perinteisten tai sähköisten) tiedotusvälineiden hyödyntämistä antamalla lausuntoja huutokauppatuotteesta sen jälkeen, kun on tehty tätä tuotetta koskevia tarjouksia, ja muiden tätä tuotetta koskevien tarjousten suuruutta koskevien lausuntojen vaikutuksesta hyötymistä, ilman että tästä eturistiriidasta on samalla asianmukaisesti ja tehokkaasti ilmoitettu yleisölle.

38 artikla

Sisäpiirikauppojen kieltäminen

1.   Kukaan toisessa alakohdassa tarkoitettu henkilö, jolla on hallussaan sisäpiiritietoa, ei saa käyttää kyseistä tietoa tehdessään tarjouksen sellaisesta huutokauppatuotteesta, jota kyseinen tieto koskee, muuttaessaan tällaista tarjousta tai peruuttaessaan sen, joko omaan lukuunsa tai toisen lukuun suoraan tai välillisesti.

Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan kaikkiin henkilöihin, joilla on hallussaan kyseinen tieto:

a)

huutokauppapaikan, huutokaupanpitäjän tai huutokauppatarkkailijan hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenyyden perusteella; tai

b)

huutokauppapaikan, huutokaupanpitäjän tai huutokauppatarkkailijan pääomaan osallisuutensa perusteella; tai

c)

työhönsä, ammattiinsa tai tehtäviinsä liittyvän tiedonsaantimahdollisuuden perusteella; taikka

d)

rikollisen toiminnan kautta hankittuna.

2.   Jos 1 kohdassa tarkoitettu henkilö on oikeushenkilö, kyseisessä kohdassa säädetty kielto koskee myös niitä luonnollisia henkilöitä, jotka osallistuvat päätökseen tehdä tarjouksia tai muuttaa tai peruuttaa niitä kyseisen oikeushenkilön lukuun.

3.   Tätä artiklaa ei sovelleta huutokauppatuotetta koskevan tarjouksen tekoon, muuttamiseen tai peruuttamiseen, jos kyseessä on erääntyneen velvoitteen täyttäminen, kun tämä velvoite johtuu sopimuksesta, joka tehtiin ennen kuin asianomaisella oli sisäpiiritietoa hallussaan.

39 artikla

Sisäpiiritiedon muita kiellettyjä käyttötarkoituksia

Edellä 38 artiklassa säädetyssä kiellossa tarkoitettu henkilö ei saa:

a)

ilmaista kyseistä sisäpiiritietoa toiselle henkilölle, jollei tämä tapahdu osana kyseisen henkilön työn, ammatin tai tehtävien tavanomaista suorittamista;

b)

sisäpiiritiedon perusteella suositella toiselle sellaisia huutokauppatuotteita koskevan tarjouksen tekemistä, muuttamista tai peruuttamista, joihin kyseinen tieto liittyy.

40 artikla

Muut henkilöt, jotka kuuluvat sisäpiirikauppojen kiellon soveltamisalaan

Edellä 38 ja 39 artiklaa sovelletaan myös henkilöön, joka ei ole mainituissa artikloissa tarkoitettu henkilö ja jolla on hallussaan sisäpiiritietoa, jos kyseinen henkilö tietää, tai hänen olisi pitänyt tietää tiedon olevan sisäpiiritietoa.

41 artikla

Markkinoiden manipulointia koskeva kielto

Markkinoiden manipulointi on kielletty.

42 artikla

Markkinoiden väärinkäytön vähentämistä koskevat erityisvaatimukset

1.   Huutokauppapaikan, huutokaupanpitäjän ja huutokauppatarkkailijan on kunkin laadittava luettelo henkilöistä, jotka työskentelevät niille joko työsopimuksen perusteella tai muuten ja jotka voivat saada sisäpiiritietoja. Huutokauppapaikan on säännöllisesti päivitettävä luettelonsa ja toimitettava se jäsenvaltion, toimivaltaiselle kansalliselle viranomaiselle johon huutokauppapaikka on sijoittautunut, aina pyydettäessä. Huutokaupanpitäjän ja huutokauppatarkkailijan on säännöllisesti päivitettävä oma luettelonsa ja toimitettava se sen jäsenvaltion toimivaltaiselle kansalliselle viranomaiselle, johon huutokauppapaikka on sijoittautunut, ja sen jäsenvaltion toimivaltaiselle kansalliselle viranomaiselle, johon huutokaupanpitäjä tai huutokauppatarkkailija on sijoittautunut, kuten siitä on määrätty niiden nimeämistä koskevassa sopimuksessa tai sopimuksissa, aina kyseessä olevan toimivaltaisen kansallisen viranomaisen sitä pyytäessä.

2.   Huutokauppapaikan, huutokaupanpitäjän ja huutokauppatarkkailijan johtohenkilöiden ja tarvittaessa näiden lähipiiriin kuuluvien henkilöiden on ainakin ilmoitettava 1 kohdassa tarkoitetulle toimivaltaiselle viranomaiselle kaikki omaan lukuunsa tekemänsä huutokauppatuotteita koskevat tarjoukset, tarjousten muutokset tai tarjousten peruutukset, jotka koskevat näiden huutokauppatuotteita tai niihin liittyviä rahoitusjohdannaisia tai muita rahoitusvälineitä.

3.   Henkilöt, jotka tuottavat tai levittävät huutokauppatuotteita koskevaa tutkimustietoa tai tuottavat tai jakavat muuta sijoitusstrategioiden suosittamiseen tai ehdottamiseen liittyvää tietoa, joka on tarkoitettu jakelukanaville tai yleisölle, pyrkivät kohtuudella varmistamaan, että tieto esitetään asianmukaisesti, ja ilmoittavat kyseisen tiedon kohteena oleviin huutokauppatuotteisiin liittyvät etunsa tai eturistiriidat.

4.   Huutokauppapaikan on toteutettava rakenteellisia toimenpiteitä markkinoiden manipulointikäytäntöjen estämiseksi ja havaitsemiseksi.

5.   Jäljempänä 59 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun henkilön on ilmoitettava viipymättä sijoittautumisjäsenvaltionsa toimivaltaiselle kansalliselle viranomaiselle, jos hänellä on aihetta epäillä, että liiketoimi saattaa olla sisäpiiririkkomus tai markkinoiden manipulointia.

43 artikla

Valvonta ja täytäntöönpano

1.   Direktiivin 2003/6/EY 11 artiklassa tarkoitettujen toimivaltaisten kansallisten viranomaisten on valvottava markkinoita tehokkaasti ja toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tämän asetuksen 37–42 artiklan säännöksiä noudatetaan.

2.   Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetuilla toimivaltaisilla kansallisilla viranomaisilla on oltava direktiivin 2003/6/EY 12 artiklan saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä annetuissa kansallisissa säännöksissä säädetyt valtuudet.

3.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että direktiivin 2003/6/EY 14 ja 15 artiklan saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä annettavia kansallisia säännöksiä sovelletaan henkilöihin, jotka ovat vastuussa siitä, ettei tämän asetuksen 37-42 artiklan säännöksiä, jotka liittyvät niiden alueella tai muualla järjestettyihin huutokauppoihin, ole noudatettu.

4.   Tämän asetuksen 37–42 artiklan ja tämän artiklan 1, 2 ja 3 kohdan soveltamiseksi on direktiivin 2003/6/EY 16 artiklan saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä annettuja kansallisia säännöksiä sovellettava tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen toimivaltaisten kansallisten viranomaisten väliseen yhteistyöhön.

XI LUKU

MAKSAMINEN JA HUUTOKAUPAN TUOTON SIIRTÄMINEN

44 artikla

Voittaneilta tarjoajilta perittävät maksut ja tuoton siirtäminen jäsenvaltioille

1.   Kunkin voittaneen tarjoajan taikka sen oikeudenomistajan tai oikeudenomistajien, mukaan lukien sen lukuun toimiva välittäjä, on maksettava 61 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisesti ilmoitettu erääntyvä summa päästöoikeuksista, jotka se on voittanut ja jotka sille on ilmoitettu 61 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisesti, siirtämällä erääntyvä summa tai järjestämällä sen siirto selvitysjärjestelmän tai toimitusjärjestelmän kautta huutokaupanpitäjän nimetylle pankkitilille selvitettyinä varoina ennen päästöoikeuksien siirtoa tarjoajan tai sen oikeudenomistajan nimetylle päästöoikeustilille taikka viimeistään siirtohetkellä.

2.   Huutokauppapaikan, mukaan lukien siihen liitetty selvitysjärjestelmä tai selvitysjärjestelmät taikka toimitusjärjestelmä tai toimitusjärjestelmät, on siirrettävä maksut, jotka tarjoajat tai niiden mahdolliset oikeudenomistajat ovat suorittaneet direktiivin 2003/87/EY II ja III luvun soveltamisalaan kuuluvien päästöoikeuksien huutokauppaamisen johdosta, huutokaupanpitäjille, jotka huutokauppasivat asianomaiset päästöoikeudet.

3.   Maksut on siirrettävä huutokaupanpitäjille euroina tai nimeävän jäsenvaltion valuutassa, jos mainittu jäsenvaltio ei kuulu euroalueeseen, asianomaisen jäsenvaltion valinnan mukaan, huolimatta siitä, missä valuutassa tarjoajat suorittavat maksunsa, edellyttäen että asianomainen selvitysjärjestelmä tai toimitusjärjestelmä kykenee käsittelemään kyseisessä kansallisessa valuutassa suoritetun maksun.

Muuntokurssina käytetään kurssia, jonka tunnustettu rahoitusalan uutispalvelu, joka on mainittu sopimuksessa, jolla asianomainen huutokauppapaikka nimetään, julkaisee välittömästi tarjousajan päättymisen jälkeen.

45 artikla

Myöhästyneen maksamisen tai maksamatta jättämisen seuraukset

1.   Voittaneelle tarjoajalle tai sen oikeudenomistajalle siirretään voittaneelle tarjoajalle 61 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisesti ilmoitetut päästöoikeudet vain, jos koko erääntyvä summa, joka sille on ilmoitettu 61 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisesti, on maksettu huutokaupanpitäjälle 44 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

2.   Jos voittanut tarjoaja tai sen oikeudenomistaja ei täytä tämän artiklan 1 kohdan mukaisia velvoitteitaan eräpäivään mennessä, joka voittaneelle tarjoajalle on ilmoitettu 61 artiklan 3 kohdan d alakohdan mukaisesti, sen katsotaan laiminlyöneen maksamisen.

3.   Maksamisen laiminlyöneeltä tarjoajalta voidaan periä jompikumpi tai molemmat seuraavista:

a)

korkoa kultakin päivältä siitä päivämäärästä, jona maksu erääntyi 61 artiklan 3 kohdan d alakohdan mukaisesti, siihen päivämäärään, jona maksu suoritettiin, asianomaisen huutokauppapaikan nimeämistä koskevassa sopimuksessa määritellyn korkokannan mukaisesti, päiväkohtaisesti laskettuna;

b)

sakkomaksua, jonka huutokaupanpitäjä saa sen jälkeen, kun siitä on vähennetty selvitysjärjestelmän tai toimitusjärjestelmän mahdolliset kustannukset.

4.   Rajoittamatta 1, 2 ja 3 kohdan soveltamista, jos voittanut tarjoaja on laiminlyönyt maksamisen, yhden seuraavista on tapahduttava:

a)

keskusvastapuolen on tultava väliin ottamaan vastaan päästöoikeuksien siirto ja maksamaan erääntyvä summa huutokaupanpitäjälle;

b)

toimitusasiamiehen on käytettävä tarjoajalta vastaanotettua vakuutta erääntyvän summan maksamiseksi huutokaupanpitäjälle.

5.   Jos toimitusta ei toteuteta, päästöoikeudet huutokaupataan asianomaisen huutokauppapaikan seuraavissa kahdessa suunnitellussa huutokaupassa.

XII LUKU

HUUTOKAUPATTUJEN PÄÄSTÖOIKEUKSIEN SIIRTÄMINEN

46 artikla

Huutokaupattavien päästöoikeuksien siirtäminen nimetylle päästöoikeustilille

1.   Unionin rekisteri siirtää tämän asetuksen 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut huutokaupattavat päästöoikeudet ennen siirtämistä koskevan määräajan päättymistä unionin rekisteristä nimetylle päästöoikeustilille, jossa selvitysjärjestelmä tai toimitusjärjestelmä säilyttäjän ominaisuudessa pitää niitä sulkutilillä, kunnes ne siirretään voittaneille tarjoajille tai niiden oikeudenomistajille huutokaupan tulosten mukaisesti ja noudattaen direktiivin 2003/87/EY 19 artiklan 3 kohdan nojalla hyväksyttyä sovellettavaa komission asetusta.

2.   Unionin rekisteri siirtää tämän asetuksen 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut huutokaupattavat päästöoikeudet ennen kuin tarjousaika käynnistyy unionin rekisteristä nimetylle päästöoikeustilille, jossa selvitysjärjestelmä tai toimitusjärjestelmä säilyttäjän ominaisuudessa pitää niitä sulkutilillä, kunnes ne siirretään voittaneille tarjoajille tai niiden oikeudenomistajille huutokaupan tulosten mukaisesti ja noudattaen direktiivin 2003/87/EY 19 artiklan 3 kohdan nojalla hyväksyttyä sovellettavaa komission asetusta.

47 artikla

Huutokaupattujen päästöoikeuksien siirtäminen voittaneelle tarjoajalle

1.   Selvitysjärjestelmä tai toimitusjärjestelmä jakaa jäsenvaltion huutokauppaamat päästöoikeudet voittaneelle tarjoajalle, kunnes jaettu kokonaismäärä vastaa päästöoikeuksien määrää, joka tarjoajalle on ilmoitettu 61 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisesti.

Tarjoajalle voidaan jakaa päästöoikeuksia useammasta kuin yhdestä samassa huutokaupassa huutokauppaavasta jäsenvaltiosta, jos se on tarpeen sen päästöoikeuksien määrän saavuttamiseksi, joka tarjoajalle on ilmoitettu 61 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisesti.

2.   Kun erääntyvä summa on maksettu 44 artiklan 1 kohdan mukaisesti, kullekin voittaneelle tarjoajalle tai sen oikeudenomistajille siirretään asianomaiselle tarjoajalle jaetut päästöoikeudet mahdollisimman pian, kuitenkin ennen niiden siirtämistä koskevan määräajan päättymistä, siirtämällä päästöoikeudet, jotka tarjoajalle on ilmoitettu 61 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisesti, kokonaan tai osittain päästöoikeustililtä, jossa selvitysjärjestelmä tai toimitusjärjestelmä säilyttäjän ominaisuudessa pitää niitä sulkutilillä, voittaneen tarjoajan tai sen oikeudenomistajan nimetylle päästöoikeustilille taikka sellaisen selvitysjärjestelmän tai toimitusjärjestelmän nimetylle päästöoikeustilille, joka säilyttäjän ominaisuudessa pitää niitä sulkutilillä voittaneen tarjoajan tai sen oikeudenomistajien lukuun.

48 artikla

Huutokaupattujen päästöoikeuksien siirtäminen myöhempänä ajankohtana

1.   Jos selvitysjärjestelmä tai toimitusjärjestelmä jättää siitä riippumattomista syistä siirtämättä huutokaupatut päästöoikeudet voittaneelle tarjoajalle kokonaan tai osittain, selvitysjärjestelmän tai toimitusjärjestelmän on siirrettävä päästöoikeudet mahdollisimman pian ja voittaneiden tarjoajien tai niiden oikeudenomistajien on hyväksyttävä päästöoikeuksien siirto myöhempänä ajankohtana.

2.   Voittaneella tarjoajalla tai sen oikeudenomistajalla ei ole oikeus käyttää muuta kuin 1 kohdassa säädettyä korjaavaa tointa, jos päästöoikeudet jätetään siirtämättä sille asianomaisesta selvitysjärjestelmästä tai toimitusjärjestelmästä riippumattomista syistä.

XIII LUKU

VAKUUSHALLINTA

49 artikla

Tarjoajan antama vakuus

1.   Ennen tarjousajan käynnistymistä kahden päivän spotin ja viiden päivän futuurien huutokauppaamiseksi tarjoajien tai niiden lukuun toimivien välittäjien on annettava vakuus.

2.   Hävinneen tarjoajan antamat käyttämättömät vakuudet ja käteisvakuuksista kertyneet korot on pyynnöstä vapautettava mahdollisimman pian tarjousajan päättymisen jälkeen.

3.   Voittaneen tarjoajan antamat vakuudet, joita ei ole käytetty toimitukseen, ja käteisvakuuksista kertyneet korot on pyynnöstä vapautettava mahdollisimman pian tarjousajan toimituksen jälkeen.

50 artikla

Huutokaupanpitäjän antama vakuus

1.   Ennen tarjousajan käynnistymistä kahden päivän spotin ja viiden päivän futuurien huutokauppaamiseksi huutokaupanpitäjän on annettava vakuudeksi ainoastaan päästöoikeuksia, jotka selvitysjärjestelmä tai toimitusjärjestelmä säilyttäjän ominaisuudessa pitää sulkutilillä, kunnes ne siirretään voittaneelle tarjoajalle.

2.   Kun päästöoikeuksien siirtämisen kannalta tarvittavat oikeudelliset toimenpiteet ja tekniset välineet on täytäntöönpantu, vakuudet, jotka jäsenvaltiot ovat antaneet futuurien ja termiinien huutokauppaamisen yhteydessä, voidaan huutokauppaavan jäsenvaltion valinnan mukaan ja huutokauppapaikan suostumuksella vapauttaa ja korvata päästöoikeuksilla, jotka selvitysjärjestelmä tai toimitusjärjestelmä säilyttäjän ominaisuudessa pitää sulkutilillä, kunnes ne siirretään voittaneelle tarjoajalle.

3.   Jos 1 tai 2 kohdan nojalla vakuudeksi annettuja päästöoikeuksia ei käytetä, selvitysjärjestelmä tai toimitusjärjestelmä voi huutokauppaavan jäsenvaltion valinnan mukaan säilyttää ne nimetyllä päästöoikeustilillä, jossa selvitysjärjestelmä tai toimitusjärjestelmä säilyttäjän ominaisuudessa pitää ne sulkutilillä, kunnes ne siirretään voittaneelle tarjoajalle.

XIV LUKU

MAKSUT JA KUSTANNUKSET

51 artikla

Maksujen rakenne ja suuruus

1.   Maksujen rakenne ja suuruus sekä muut asiaan liittyvät ehdot, joita huutokauppapaikat ja selvitysjärjestelmä tai selvitysjärjestelmät ja toimitusjärjestelmä tai toimitusjärjestelmät soveltavat, eivät saa olla epäsuotuisampia kuin niihin verrattavissa olevat jälkimarkkinoilla sovellettavat vakiomaksut ja -ehdot.

2.   Huutokauppapaikka ja selvitysjärjestelmä tai selvitysjärjestelmät ja toimitusjärjestelmä tai selvitysjärjestelmät saavat soveltaa ainoastaan sellaisia maksuja, vähennyksiä ja ehtoja, joista nimenomaisesti määrätään niiden nimeämistä koskevassa sopimuksessa.

3.   Kaikki 1 ja 2 kohdan mukaisesti sovellettavat maksut ja ehdot on ilmoitettava selkeästi, ja niiden on oltava helposti ymmärrettäviä sekä yleisesti tutustuttavissa. Ne on eriteltävä niin, että niistä ilmenevät kunkin tyyppisestä palvelusta perittävät maksut.

52 artikla

Huutokauppamenettelystä aiheutuvat kustannukset

1.   Rajoittamatta 2 kohdan soveltamista 27 artiklan 1 kohdassa, 28 artiklan 1 kohdassa ja 31 artiklassa tarkoitetuista palveluista aiheutuvat kustannukset katetaan tarjoajilta perittävillä maksuilla, lukuun ottamatta seuraavia tapauksia:

a)

ne kustannukset, jotka aiheutuvat siitä, että keskusvastapuoli vastaanottaa valtion takuun muun kuin käteisvakuuden sijaan, kun päästöoikeuksia huutokaupataan termiineinä, kattaa se huutokauppaava jäsenvaltio, joka tarjoaa valtion takuun;

b)

ne kustannukset, jotka aiheutuvat huutokaupanpitäjän ja 22 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitetun huutokauppapaikan välisistä järjestelyistä, jotka mahdollistavat sen, että huutokaupanpitäjä voi huutokaupata päästöoikeuksia nimittävän jäsenvaltion puolesta, kattaa huutokauppaava jäsenvaltio, lukuun ottamatta kuitenkin kyseessä olevaan huutokauppapaikkaan liitetystä selvitysjärjestelmästä tai toimitusjärjestelmästä aiheutuvia kustannuksia.

Ensimmäisen alakohdan a ja b alakohdassa tarkoitetut kustannukset vähennetään huutokaupanpitäjille maksettavasta huutokaupan tuotosta 44 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti.

2.   Jos jäsenvaltio ei allekirjoita 26 artiklan 6 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua yhteistä hankintamenettelyä koskevaa sopimusta 30 artiklan 4 kohdassa säädetyssä määräajassa, mutta liittyy myöhemmin yhteiseen toimeen, voidaan sitä vaatia kattamaan oma osuutensa 27 artiklan 1 kohdassa ja 28 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen palvelujen kustannuksista siitä ajankohdasta lähtien, jolloin kyseinen jäsenvaltio aloittaa huutokauppaamisen 26 artiklan 1 tai 2 kohdan mukaisesti nimetyssä huutokauppapaikassa, aina siihen ajankohtaan saakka jolloin mainitun huutokauppapaikan toimikausi päätetään tai päättyy.

Yhteistä hankintamenettelyä koskevassa sopimuksessa ja asianomaisen huutokauppapaikan kanssa tehdyssä sopimuksessa on määrättävä, missä määrin tällaisen jäsenvaltion voidaan edellyttää kattavan oma osuutensa 27 artiklan 1 kohdassa ja 28 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen palvelujen kustannuksista.

Jäsenvaltion ei edellytetä kattavan omaa osuuttaan kustannuksista tämän kohdan nojalla, jos se liittyy yhteiseen toimeen sen jälkeen, kun 30 artiklan 5 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettu toimikausi päättyy, tai jos se liittyy yhteiseen toimeen siksi, ettei 30 artiklan 6 kohdan mukaisesti ilmoitettua huutokauppapaikkaa ole luetteloitu 30 artiklan 7 kohdan mukaisesti.

Tarjoajien 1 kohdan nojalla kattamista kustannuksista on vähennettävä niiden kustannusten määrä, jotka jäsenvaltio kattaa tämän kohdan nojalla.

3.   Huutokauppatarkkailijasta aiheutuvien kustannusten se osuus, joka vaihtelee huutokauppojen lukumäärästä riippuen ja joka täsmennetään huutokauppatarkkailijan nimeämistä koskevassa sopimuksessa, jaetaan tasapuolisesti huutokauppojen lukumäärän mukaan. Kaikki muut huutokauppatarkkailijasta aiheutuvat kustannukset, jotka täsmennetään huutokauppatarkkailijan nimeämistä koskevassa sopimuksessa, lukuun ottamatta mahdollisesta 25 artiklan 4 kohdan nojalla laaditusta kertomuksesta aiheutuvia kustannuksia, jaetaan tasapuolisesti huutokauppapaikkojen lukumäärän kesken, jollei huutokauppatarkkailijan nimeämistä koskevassa sopimuksessa muuta määrätä.

Huutokauppatarkkailijasta aiheutuvien kustannusten siitä osuudesta, joka koskee 30 artiklan 1 tai 2 kohdan mukaisesti nimettyä huutokauppapaikkaa, mukaan lukien mahdollisesta 25 artiklan 4 kohdan nojalla laaditusta kertomuksesta aiheutuvat kustannukset, vastaa nimeävä jäsenvaltio.

Huutokauppatarkkailijasta aiheutuvien kustannusten se osuus, joka koskee 26 artiklan 1 tai 2 kohdan mukaisesti nimettyä huutokauppapaikkaa, jaetaan yhteiseen toimeen osallistuvien jäsenvaltioiden kesken sen mukaan, mikä on niiden osuus asiaa koskevassa huutokauppapaikassa huutokaupattujen päästöoikeuksien kokonaismäärästä.

Huutokauppatarkkailijasta aiheutuvat kustannukset, joista kukin jäsenvaltio vastaa, vähennetään huutokaupan tuotosta, jonka huutokaupanpitäjät maksavat nimeävälle jäsenvaltiolle 23 artiklan c alakohdan mukaisesti.

XV LUKU

HUUTOKAUPAN VALVONTA, KORJAAVAT TOIMET JA SEURAAMUKSET

53 artikla

Yhteistyö huutokauppatarkkailijan kanssa

1.   Huutokaupanpitäjien, huutokauppapaikkojen ja niiden valvonnasta vastaavien toimivaltaisten kansallisten viranomaisten on pyynnöstä ja noudattaen asianmukaista salassapitovelvollisuutta toimitettava huutokauppatarkkailijalle kaikki sellaiset niiden hallussa olevat huutokauppoihin liittyvät tiedot, joita voidaan kohtuudella vaatia huutokauppatarkkailijan tehtävien hoitamiseksi.

2.   Huutokauppatarkkailijalla on valtuudet seurata huutokauppojen toteuttamista.

3.   Huutokaupanpitäjien, huutokauppapaikkojen ja niiden valvonnasta vastaavien toimivaltaisten kansallisten viranomaisten on avustettava huutokauppatarkkailijaa sen tehtävien hoitamisessa tekemällä sen kanssa yhteistyötä omilla vastuualueillaan aktiivisesti.

4.   Toimivaltaisten kansallisten viranomaisten, jotka vastaavat luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten valvonnasta, ja toimivaltaisten kansallisten viranomaisten, jotka vastaavat niiden henkilöiden valvonnasta, joilla on lupa tehdä tarjouksia muiden lukuun 18 artiklan 2 kohdan mukaisesti, on avustettava huutokauppatarkkailijaa sen tehtävien hoitamisessa tekemällä sen kanssa yhteistyötä aktiivisesti omilla vastuualueillaan.

5.   Toimivaltaisille kansallisille viranomaisille 1, 3 ja 4 kohdassa asetetuissa velvoitteissa on otettava huomioon ne asianmukaiset salassapitovelvollisuudet, joita sovelletaan niihin unionin lainsäädännön nojalla.

54 artikla

Huutokauppapaikan ja tarjoajien välisen huutokauppasuhteen seuranta

1.   Huutokauppapaikan, joka huutokauppaa kahden päivän spottia tai viiden päivän futuureja, on seurattava suhdettaan niihin tarjoajiin nähden, joilla on lupa tehdä tarjouksia sen huutokaupoissa koko suhteen olemassaolon ajan,

a)

tarkastamalla huutokauppasuhteen aikana tehdyt tarjoukset sen varmistamiseksi, että tarjoajien tarjoamiskäyttäytyminen on johdonmukaista sen kanssa, mitä huutokauppapaikka tietää asiakkaasta sekä sen liiketoiminta- ja riskiprofiilista, tarvittaessa mukaan lukien varojen lähde;

b)

pitämällä yllä toimivia järjestelyjä ja menettelyitä, joiden avulla voidaan seurata säännöllisin väliajoin, noudattavatko henkilöt, joilla on lupa tehdä tarjouksia 19 artiklan 1, 2 ja 3 kohdan mukaisesti, sen markkinakäytännesääntöjä;

c)

seuraamalla järjestelmiensä avulla niiden henkilöiden tekemiä liiketoimia, joilla on lupa tehdä tarjouksia 19 artiklan 1, 2 ja 3 kohdan sekä 20 artiklan 6 kohdan mukaisesti, jotta voidaan tunnistaa tämän alakohdan b alakohdassa tarkoitettujen sääntöjen vastainen toiminta, kohtuuttomat tai epäasialliset huutokauppaehdot tai käyttäytyminen, joka voi johtaa markkinoiden väärinkäyttöön.

Kun huutokauppapaikka tarkastaa tarjoukset ensimmäisen alakohdan a alakohdan mukaisesti, sen on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, onko toiminta sen luonteista, että se erittäin todennäköisesti liittyy rahanpesuun, terrorismin rahoittamiseen tai rikolliseen toimintaan.

2.   Huutokauppapaikan, joka huutokauppaa kahden päivän spottia tai viiden päivän futuureja, on huolehdittava siitä, että sen hallussa olevat tarjoajaa koskevat asiakirjat tai tiedot pidetään ajan tasalla. Tätä varten huutokauppapaikka voi

a)

pyytää tarjoajalta kaikkia sellaisia 19 artiklan 2 ja 3 kohdassa ja 20 artiklan 5, 6 ja 7 kohdassa tarkoitettuja tietoja, joiden avulla se voi seurata suhdettaan kyseiseen tarjoajaan, joka on saanut luvan tehdä tarjouksia huutokaupoissa, koko huutokauppasuhteen olemassaolon ajan ja viiden vuoden ajan sen päättymisestä;

b)

vaatia henkilöä, jolla on lupa tehdä tarjouksia, toimittamaan säännöllisin väliajoin uuden hakemuksen, jolla haetaan lupaa tehdä tarjouksia;

c)

vaatia henkilöä, jolla on lupa tehdä tarjouksia, ilmoittamaan asianomaiselle huutokauppapaikalle välittömästi kaikista sille 19 artiklan 2 ja 3 kohdan sekä 20 artiklan 5, 6 ja 7 kohdan mukaisesti jätettyihin tietoihin tehdyistä muutoksista.

3.   Huutokauppapaikan, joka huutokauppaa kahden päivän spottia tai viiden päivän futuureja, on pidettävä kirjaa

a)

hakemuksista, joilla haetaan lupaa tehdä tarjouksia ja jotka on jätetty 19 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti, mukaan lukien niihin tehdyt muutokset;

b)

tarkastuksista, jotka on tehty

i)

käsiteltäessä hakemuksia, joilla haetaan lupaa tehdä tarjouksia 19, 20 ja 21 artiklan mukaisesti;

ii)

suhteen valvomiseksi ja seuraamiseksi 1 kohdan a ja c alakohdan mukaisesti hakijan saatua tarjouksentekoluvan;

c)

kaikista tiedoista, jotka koskevat tiettyä tarjousta, jonka on tehnyt tietty tarjoaja jossakin huutokaupassa, mukaan lukien tällaisten tarjousten peruuttaminen tai muuttaminen 6 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan ja 6 artiklan 4 kohdan mukaisesti;

d)

kaikista tiedoista, jotka koskevat kaikkien sellaisten huutokauppojen toteuttamista, joissa tarjoaja on tehnyt tarjouksen.

4.   Huutokauppapaikan, joka huutokauppaa kahden päivän spottia tai viiden päivän futuureja, on pidettävä 3 kohdassa tarkoitettua kirjanpitoa niin kauan kuin tarjoajalla on lupa tehdä tarjouksia sen toteuttamissa huutokaupoissa, kuitenkin vähintään viiden vuoden ajan sen jälkeen, kun suhde kyseisen tarjoajan kanssa päättyy.

55 artikla

Rahanpesusta, terrorismin rahoittamisesta ja rikollisesta toiminnasta ilmoittaminen

1.   Direktiivin 2005/60/EY 37 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen toimivaltaisten kansallisten viranomaisten on seurattava, täyttääkö kahden päivän spottia tai viiden päivän futuureja huutokauppaava huutokauppapaikka tämän asetuksen 19 artiklassa ja 20 artiklan 6 kohdassa säädetyt asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevat vaatimukset, tämän asetuksen 54 artiklassa säädetyt seuranta- ja kirjanpitovaatimukset ja tämän artiklan 2 ja 3 kohdassa säädetyt ilmoittamisvaatimukset, ja toteutettava tarvittavat toimenpiteet näiden vaatimusten täyttämisen varmistamiseksi.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuilla toimivaltaisilla kansallisilla viranomaisilla on oltava valtuudet, joista säädetään kansallisissa toimenpiteissä, joilla saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä direktiivin 2005/60/EY 37 artiklan 2 ja 3 kohta.

Huutokauppapaikka, joka huutokauppaa kahden päivän spottia tai viiden päivän futuureja, saatetaan asettaa vastuuseen tämän asetuksen 19 artiklan, 20 artiklan 6 ja 7 kohdan, 21 artiklan 1 ja 2 kohdan ja 54 artiklan sekä tämän artiklan 2 ja 3 kohdan rikkomisista. Tässä yhteydessä sovelletaan kansallisia toimenpiteitä, joilla saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä direktiivin 2005/60/EY 39 artikla.

2.   Huutokauppapaikan, joka huutokauppaa kahden päivän spottia tai viiden päivän futuureja, sen johdon ja muun henkilöstön on täysimääräisessä yhteistyössä direktiivin 2005/60/EY 21 artiklassa tarkoitetun rahanpesun selvittelykeskuksen kanssa

a)

omasta aloitteestaan ilmoitettava rahanpesun selvittelykeskukselle, jos ne tietävät, että huutokauppojen yhteydessä harjoitetaan, on harjoitettu tai on yritetty harjoittaa rahanpesua, terrorismin rahoittamista tai rikollista toimintaa, tai jos ne epäilevät tai niillä on kohtuulliset perusteet epäillä tällaista harjoitettaneen;

b)

toimitettava rahanpesun selvittelykeskukselle sen pyynnöstä kaikki tarvittavat tiedot sovellettavassa lainsäädännössä säädettyjen menettelyjen mukaisesti.

3.   Edellä 2 kohdassa tarkoitetut tiedot lähetetään eteenpäin sen jäsenvaltion rahanpesun selvittelykeskukselle, jonka alueella asianomainen huutokauppapaikka sijaitsee.

Kansallisissa toimenpiteissä, joilla saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä direktiivin 2005/60/EY 34 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut noudattamisen valvontaa ja tiedottamista koskevat käytänteet ja menettelyt, on nimettävä vähintään yksi henkilö, joka vastaa tietojen lähettämisestä eteenpäin tämän artiklan mukaisesti.

4.   Jäsenvaltion, jonka alueella kahden päivän spottia tai viiden päivän futuureja huutokauppaava huutokauppapaikka sijaitsee, on varmistettava, että asianomaiseen huutokauppapaikkaan sovelletaan kansallisia toimenpiteitä, joilla saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä direktiivin 2005/60/EY 26–29 ja 32 artikla, 34 artiklan 1 kohta sekä 35 artikla.

56 artikla

Markkinoiden väärinkäytöstä ilmoittaminen

1.   Huutokauppapaikan, joka huutokauppaa kahden päivän spottia tai viiden päivän futuureja, on ilmoitettava direktiivin 2004/39/EY 43 artiklan 2 kohdan mukaisesti nimetyille toimivaltaisille kansallisille viranomaisille, jotka vastaavat asianomaisen huutokauppapaikan valvonnasta taikka kyseisen huutokauppapaikan tai sen järjestelmien kautta tapahtuvasta markkinoiden väärinkäytön tutkinnasta tai siitä syytteeseenpanosta, jos se epäilee sellaisen henkilön käyttäneen markkinoita väärin, jolla on lupa tehdä tarjouksia huutokaupoissa tai jonka lukuun henkilö, jolla on lupa tehdä tarjouksia, toimii.

Tässä yhteydessä sovelletaan kansallisia toimenpiteitä, joilla saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä direktiivin 2005/60/EY 25 artiklan 2 kohta.

2.   Asianomaisen huutokauppapaikan on ilmoitettava huutokauppatarkkailijalle ja komissiolle, että se on antanut 1 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen, ja selostettava, mitä korjaavia toimia se on toteuttanut tai aikoo toteuttaa 1 kohdassa tarkoitetun sääntöjenvastaisen toiminnan torjumiseksi.

57 artikla

Tarjouksen enimmäiskoko ja muut korjaavat toimet

1.   Huutokauppapaikka voi kuultuaan komissiota ja saatuaan siltä asiasta lausunnon asettaa tarjoukselle enimmäiskoon tai toteuttaa muita korjaavia toimia, joiden avulla voidaan vähentää tosiasiallista tai mahdollista havaittavissa olevaa markkinoiden väärinkäytön, rahanpesun, terrorismin rahoittamisen tai muun rikollisen toiminnan riskiä tai kilpailun vastaista toimintaa edellyttäen että tarjouksen enimmäiskoon tai muiden korjaavien toimien käyttöönotto vähentää asianomaista riskiä tehokkaasti. Komissio voi kuulla jäsenvaltioita, joita asia koskee, ja huutokauppatarkkailijaa saadakseen niiltä näkemyksen asianomaisen huutokauppapaikan esittämästä ehdotuksesta. Asianomaisen huutokauppapaikan on otettava komission lausunto huomioon mahdollisimman tarkasti.

2.   Tarjouksen enimmäiskoko on ilmaistava joko prosenttiosuutena kaikista tietyssä huutokaupassa huutokaupatuista päästöoikeuksista tai prosenttiosuutena kaikista tiettynä vuonna huutokaupatuista päästöoikeuksista sen mukaan, kumman avulla voidaan paremmin vähentää 56 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua markkinoiden väärinkäytön riskiä.

3.   Tämän artiklan soveltamiseksi tarjouksen enimmäiskoolla tarkoitetaan niiden päästöoikeuksien enimmäislukumäärää, joista voivat tehdä tarjouksia suoraan tai välillisesti ketkä tahansa, jotka luetellaan 18 artiklan 1 tai 2 kohdan henkilöiden ryhmissä ja jotka kuuluvat johonkin seuraavista luokista:

a)

samaan konserniin, mukaan lukien mahdolliset emoyritykset ja sen tytär- ja sidosyritykset;

b)

samaan yritysryhmittymään;

c)

erilliseen taloudelliseen yksikköön, jolla on itsenäistä päätösvaltaa, kun kyseessä ovat henkilöt, joiden nähden julkinen elin tai valtion omistama yksikkö käyttää määräysvaltaa suoraan tai välillisesti.

58 artikla

Markkinakäytännesäännöt ja muut sopimusjärjestelyt

Mitä säädetään 53–57 artiklassa ei rajoita sellaisia muita toimia, joita kahden päivän spottia tai viiden päivän futuureja huutokauppaavalla huutokauppapaikalla on valtuudet toteuttaa markkinakäytännesääntöjensä tai muiden käytössä olevien sopimusjärjestelyjen mukaisesti, jotka se on tehnyt suoraan tai välillisesti sellaisten tarjoajien kanssa, joilla on lupa tehdä tarjouksia sen huutokaupoissa, edellyttäen ettei tällainen toiminta ole ristiriidassa 53-57 artiklan säännösten kanssa eikä heikennä niitä.

59 artikla

Käytännesäännöt, jotka koskevat 18 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa ja 2 kohdassa tarkoitettuja muita henkilöitä, joilla on lupa tehdä tarjouksia muiden lukuun

1.   Tätä artiklaa sovelletaan:

a)

henkilöihin, joilla on oikeus tehdä tarjouksia 18 artiklan 2 kohdan nojalla;

b)

18 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettuihin sijoituspalveluyrityksiin ja luottolaitoksiin, joilla on oikeus tehdä tarjouksia 18 artiklan 3 kohdan nojalla.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin henkilöihin sovelletaan seuraavia käytännesääntöjä heidän asiakassuhteittensa osalta:

a)

niiden on otettava asiakkailtaan vastaan ohjeita vertailukelpoisin ehdoin;

b)

ne voivat kieltäytyä tekemästä tarjousta asiakkaan lukuun, jos niillä on kohtuulliset perusteet epäillä toimintaan liittyvän rahanpesua, terrorismin rahoittamista, rikollista toimintaa tai markkinoiden väärinkäyttöä, riippuen kansallisesta lainsäädännöstä, jolla pannaan täytäntöön direktiivin 2005/60/EY 24 ja 28 artikla;

c)

ne voivat kieltäytyä tekemästä tarjousta asiakkaan lukuun, jos niillä on kohtuulliset perusteet epäillä, ettei asiakas kykene maksamaan päästöoikeuksia, joista se haluaisi tehdä tarjouksen;

d)

niiden on tehtävä asiakkaidensa kanssa kirjallinen sopimus. Sopimukset eivät saa sisältää asiakkaan kannalta kohtuuttomia ehtoja tai rajoituksia. Niissä on määriteltävä kaikki ehdot ja edellytykset, jotka koskevat tarjottuja palveluja, erityisesti päästöoikeuksien maksamista ja siirtämistä;

e)

ne voivat vaatia asiakkaitaan tekemään talletuksen päästöoikeuksista annettavana etumaksuna;

f)

ne eivät saa epäasianmukaisesti rajoittaa asiakkaan tekemien tarjousten lukumäärää;

g)

ne eivät saa estää tai rajoittaa asiakkaitaan käyttämästä muiden sellaisten yksiköiden palveluja, joilla on 18 artiklan 1 kohdan b–e alakohdan ja 18 artiklan 2 kohdan mukaisesti kelpoisuus tehdä tarjouksia huutokaupoissa niiden lukuun;

h)

niiden on otettava asianmukaisesti huomioon niiden asiakkaidensa edut, jotka pyytävät niitä tekemään tarjouksia huutokaupoissa niiden lukuun;

i)

niiden on kohdeltava asiakkaitaan tasapuolisesti ja syrjimättömästi;

j)

niillä on oltava asianmukaiset sisäiset järjestelyt ja menettelyt, joiden avulla ne voivat käsitellä asiakkaidensa pyyntöjä, jotka koskevat asiamiehenä toimimista huutokaupassa, osallistua huutokauppoihin tehokkaasti, erityisesti kun kyseessä on tarjouksien tekeminen asiakkaiden lukuun, periä maksuja ja vakuuksia asiakkailta, joiden lukuun ne toimivat, ja siirtämään päästöoikeuksia tällaisille asiakkaille;

k)

niiden on estettävä luottamuksellisten tietojen kulkeutuminen siitä osasta liiketoimintaa, joka vastaa tarjousten vastaanottamisesta, valmistelemisesta ja tekemisestä asiakkaiden lukuun, siihen osaan liiketoimintaa, joka vastaa tarjousten valmistelemisesta ja tekemisestä niiden omaan lukuun, tai siihen osaan liiketoimintaa, joka vastaa kaupankäynnistä niiden omaan lukuun jälkimarkkinoilla;

l)

niiden on säilytettävä tiedot, jotka ne saavat tai luovat välittäjän asemassa käsitellessään tarjouksia asiakkaidensa lukuun huutokaupoissa, viiden vuoden ajan tietojen saamisesta tai luomisesta.

Edellä e alakohdassa tarkoitetun talletuksen määrä on laskettava asianmukaiselta ja kohtuulliselta pohjalta.

Edellä e alakohdassa tarkoitetun talletuksen laskentamenetelmä on määriteltävä sopimuksissa, jotka tehdään d alakohdan mukaisesti.

Jos e alakohdassa tarkoitettua talletusta ei käytetä päästöoikeuksien maksamiseen kokonaan, sen käyttämätön osa on palautettava maksajalle d alakohdassa tarkoitetuissa sopimuksissa määritellyssä kohtuullisessa ajassa huutokaupan jälkeen.

3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen henkilöiden on noudatettava seuraavia käytännesääntöjä tehdessään tarjouksia omaan lukuunsa tai asiakkaittensa puolesta:

a)

niiden on pyynnöstä annettava huutokauppapaikalle, jossa niillä on lupa tehdä tarjouksia, ja huutokauppatarkkailijalle kaikki ne tiedot, joita ne tarvitsevat tässä asetuksessa säädettyjen tehtäviensä hoitamiseksi;

b)

niiden on toimittava kunniallisesti, asianmukaisella asiantuntemuksella sekä huolellisuutta ja tarkkuutta noudattaen.

4.   Niiden jäsenvaltioiden, joihin 1 kohdassa tarkoitetut henkilöt ovat sijoittautuneet, nimittämien toimivaltaisten kansallisten viranomaisten, on vastattava toimilupien myöntämisestä tällaisille henkilöille, jotta ne voivat harjoittaa mainitussa kohdassa tarkoitettuja toimia, sekä 2 ja 3 kohdassa säädettyjen käytännesääntöjen noudattamisen seuraamisesta ja soveltamisesta, mukaan lukien tällaisten käytännesääntöjen noudattamatta jättämistä koskevien mahdollisten valitusten käsittely.

5.   Edellä 4 kohdassa tarkoitetut toimivaltaiset kansalliset viranomaiset voivat myöntää toimiluvan 1 kohdassa tarkoitetuille henkilöille ainoastaan, jos ne täyttävät seuraavat edellytykset:

a)

niillä on riittävän hyvä maine ja ne ovat riittävän kokeneita, jotta ne voivat varmistaa 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen käytännesääntöjen asianmukaisen noudattamisen;

b)

niillä on käytössään tarvittavat prosessit ja tarkastukset eturistiriitojen selvittämiseksi ja toimimiseksi asiakkaittensa parhaaksi;

c)

ne noudattavat direktiivin 2005/60/EY täytäntöönpanemiseksi annetun kansallisen lainsäädännön vaatimuksia;

d)

ne noudattavat kaikkia muita toimenpiteitä, joiden katsotaan olevan tarpeen tarjottavien välityspalvelujen luonne, kyseisten asiakkaitten perehtyneisyys sijoittaja- tai välittäjätoimiin sekä kaikki riskipohjaiset arviot rahanpesun, terrorismin rahoituksen tai rikollisen toiminnan todennäköisyys huomioon ottaen.

6.   Sen jäsenvaltion, jossa 1 kohdassa tarkoitetuilla henkilöillä on toimilupa, toimivaltaisten kansallisten viranomaisten on seurattava ja valvottava 5 kohdassa lueteltujen edellytysten täyttymistä. Jäsenvaltion on varmistettava, että:

a)

sen toimivaltaisilla kansallisilla viranomaisilla on käytössään tarvittavat tutkintavaltuudet ja seuraamukset, jotka ovat tehokkaita, oikeasuhtaisia ja varoittavia;

b)

käytössä on mekanismi valitusten käsittelemiseksi ja toimilupien peruuttamiseksi, jos toimiluvan saaneet henkilöt rikkovat toimiluvan velvoitteita;

c)

sen toimivaltaiset kansalliset viranomaiset voivat mitätöidä 5 kohdan nojalla myönnetyn toimiluvan, jos 1 kohdassa tarkoitettu henkilö on vakavalla tavalla ja systemaattisesti rikkonut 2 ja 3 kohdan säännöksiä.

7.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tarjoajien asiakkaat voivat osoittaa mahdolliset 2 kohdassa tarkoitettujen käytännesääntöjen noudattamista koskevat valituksensa 3 kohdassa mainituille toimivaltaisille viranomaisille niiden menettelysääntöjen mukaisesti, joita sovelletaan tällaisten valitusten käsittelemiseen jäsenvaltiossa, jossa 1 kohdassa tarkoitettuja henkilöitä valvotaan.

8.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetut henkilöt, joilla on lupa tehdä tarjouksia huutokauppapaikassa 18, 19 ja 20 artiklan mukaisesti, voivat ilman muita oikeudellisia ja hallinnollisia vaatimuksia tarjota välityspalveluja 19 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitetuille asiakkaille.

XVI LUKU

AVOIMUUS JA LUOTTAMUKSELLISUUS

60 artikla

Julkaiseminen

1.   Huutokauppapaikan huutokauppoja koskevalla ajantasaisella verkkosivustolla, on julkaistava kaikki säädökset, suuntaviivat, ohjeet, lomakkeet, asiakirjat, ilmoitukset, mukaan lukien huutokauppakalenteri, kaikki muut kuin luottamukselliset tiedot, jotka koskevat asianomaisessa huutokauppapaikassa toteutettavia huutokauppoja, kaikki päätökset, mukaan lukien 57 artiklan mukaiset päätökset enimmäiskoon asettamisesta tarjoukselle sekä muut korjaavat toimenpiteet, joiden avulla voidaan vähentää tosiasiallista tai mahdollista havaittavissa olevaa rahanpesun, terrorismin rahoittamisen, rikollisen toiminnan tai markkinoiden väärinkäytön riskiä asianomaisessa huutokauppapaikassa.

Tarpeettomiksi käyneet tiedot on arkistoitava. Tällaisiin arkistoihin on voitava tutustua saman huutokauppasivuston kautta.

2.   Huutokauppatarkkailijan 25 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti jäsenvaltioille ja komissiolle osoittamien kertomusten muut kuin luottamukselliset versiot julkaistaan komission verkkosivustolla.

Tarpeettomiksi käyneet kertomukset on arkistoitava. Kertomuksiin on voitava tutustua komission verkkosivuston kautta.

3.   Huutokauppapaikan ylläpitämällä verkkosivustolla on julkaistava luettelo, joka sisältää kaikkien niiden henkilöiden nimet, osoitteet, puhelinnumerot, faksinumerot, sähköpostiosoitteet ja verkkosivustot, joilla on lupa tehdä tarjouksia muiden lukuun huutokaupoissa, jotka toteuttaa kahden päivän spottia tai viiden päivän futuureja huutokauppaava huutokauppapaikka.

61 artikla

Huutokaupan tulosten julkistaminen ja ilmoittaminen

1.   Huutokauppapaikan on julkistettava kunkin toteuttamansa huutokaupan tulokset mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 15 minuuttia tarjousajan päättymisen jälkeen.

2.   Edellä 1 kohdan mukaisesti on julkistettava ainakin

a)

huutokaupattujen päästöoikeuksien määrä;

b)

huutokaupan selvityshinta euroina;

c)

jätettyjen tarjousten kokonaismäärä;

d)

tarjoajien kokonaislukumäärä ja voittaneiden tarjoajien lukumäärä;

e)

huutokaupan peruuttamistapauksessa ne huutokaupat, joihin päästöoikeuksien määrä siirretään;

f)

huutokaupasta saadut kokonaistulot;

g)

tulojen jakaminen jäsenvaltioiden kesken, kun kyseessä on 26 artiklan 1 tai 2 kohdan mukaisesti nimetty huutokauppapaikka.

3.   Huutokauppapaikan on samanaikaisesti 1 kohdan nojalla tehtävän ilmoituksen lisäksi ilmoitettava kullekin voittaneelle tarjoajalle, joka tekee tarjouksia sen järjestelmien kautta:

a)

päästöoikeuksien kokonaismäärä, joka sille jaetaan;

b)

mikä sen mahdollisesti yhtä suurista tarjouksista voitti arvonnassa;

c)

erääntyvä summa euroina tai euroalueen ulkopuolisen jäsenvaltion valuutassa tarjoajan valinnan mukaan, edellyttäen että selvitysjärjestelmä tai toimitusjärjestelmä kykenee käsittelemään asianomaisessa kansallisessa valuutassa suoritetun maksun;

d)

eräpäivä, johon mennessä erääntyvä summa on maksettava selvitettyinä varoina huutokaupanpitäjän nimetylle pankkitilille.

4.   Jos tarjoaja on valinnut muun valuutan kuin euron, huutokauppapaikan on ilmoitettava sen toteuttamissa huutokaupoissa tarjoavalle voittaneelle tarjoajalle, millä muuntokurssilla se on laskenut erääntyvän maksun voittaneen tarjoajan valitsemassa valuutassa.

Muuntokurssina käytetään kurssia, jonka tunnustettu, huutokauppapaikan nimeämistä koskevassa sopimuksessa mainittu rahoitusalan uutispalvelu, julkaisee välittömästi tarjousajan päättymisen jälkeen.

5.   Huutokauppapaikan on ilmoitettava asiaa koskevalle selvitysjärjestelmälle tai toimitusjärjestelmälle tiedot, jotka se on ilmoittanut voittaneille tarjoajille 3kohdan mukaisesti.

62 artikla

Luottamuksellisten tietojen suojaaminen

1.   Luottamuksellisia tietoja ovat

a)

tarjouksen sisältö;

b)

tarjouksen tekemistä koskevien ohjeiden sisältö, vaikka tarjousta ei jätetä;

c)

tiedot, joista paljastuu tai joista voidaan päätellä tarjoajan henkilöllisyys ja

i)

päästöoikeuksien määrä, jonka tarjoaja haluaa hankkia huutokaupassa, tai

ii)

hinta, jonka tarjoaja on halukas maksamaan asianomaisista päästöoikeuksista;

d)

tiedot, jotka koskevat yhtä tai useampaa tarjousta taikka ohjeita tarjouksen tekemiseksi, tai niistä johdetut tiedot, jotka erikseen tai yhdessä todennäköisesti

i)

antavat viitteitä päästöoikeuksien kysynnästä ennen huutokauppaa;

ii)

antavat viitteitä huutokaupan selvityshinnasta ennen huutokauppaa;

e)

tiedot, jotka henkilöt ovat antaneet luodessaan suhteen tarjoajaan, sen olemassaolon aikana tai sen seurannan yhteydessä 19, 20 ja 21 artiklan sekä 54 artiklan mukaisesti;

f)

huutokauppatarkkailijan 25 artiklan 1–6 kohdan mukaisesti laatimat kertomukset ja antamat lausunnot, lukuun ottamatta niitä osia, jotka sisältyvät huutokauppatarkkailijan kertomusten muihin kuin luottamuksellisiin versioihin, jotka komissio julkaisee 60 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

g)

liikesalaisuudet, jotka ovat lähtöisin henkilöiltä, jotka osallistuvat huutokauppapaikan nimeämistä koskevaan kilpailulliseen hankintamenettelyyn, tai huutokauppatarkkailijalta;

h)

tiedot siitä, mitä algoritmia 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun yhtä suurten tarjousten sattumanvaraisen järjestyksen yhteydessä käytetään;

i)

tiedot siitä, minkä menetelmän avulla määritellään, milloin huutokaupan selvityshinta on 7 artiklan 6 kohdan mukaisesti huomattavasti alle sen hinnan, joka vallitsee jälkimarkkinoilla ennen huutokauppaa ja sen aikana.

2.   Henkilö, joka on saanut tietoonsa luottamuksellisia tietoja, ei saa paljastaa niitä suoraan eikä välillisesti, lukuun ottamatta 3 kohdassa tarkoitettuja tapauksia.

3.   Mitä 2 kohdassa säädetään, ei estä paljastamasta luottamuksellisia tietoja,

a)

jotka on jo lainmukaisesti saatettu yleiseen tietoon;

b)

saatetaan julkiseen tietoon, kun niiden paljastamiseen on saatu kirjallinen suostumus tarjoajalta, henkilöltä, jolla on lupa tehdä tarjous, tai henkilöltä, joka hakee lupaa tehdä tarjous;

c)

kun niiden paljastamista tai saattamista julkiseen tietoon edellyttää jokin unionin lainsäädäntöön perustuva velvoite;

d)

kun ne saatetaan julkiseen tietoon tuomioistuimen antaman tuomion mukaisesti;

e)

kun ne saatetaan julkiseen tietoon osana unionissa toteutettavaa rikoksiin liittyvää, hallinnollista tai oikeudellista tutkintaa tai menettelyä;

f)

jotka huutokauppapaikka paljastaa huutokauppatarkkailijalle antaakseen huutokauppatarkkailijalle valmiudet hoitaa huutokauppoihin liittyvät tehtävänsä tai velvoitteensa taikka avustaakseen sitä niiden hoitamisessa;

g)

joita ennen niiden paljastamista on yhdistelty tai muokattu niin, että on epätodennäköistä, että niistä voitaisiin tunnistaa

i)

yksittäiset tarjoukset tai tarjouksen tekemistä koskevat ohjeet;

ii)

yksittäiset huutokaupat;

iii)

yksittäiset tarjoajat, mahdolliset tarjoajat tai henkilöt, jotka hakevat lupaa tehdä tarjouksia;

iv)

yksittäiset hakemukset, joilla haetaan lupaa tehdä tarjouksia;

v)

yksittäiset suhteet tarjoajien kanssa;

h)

jotka ovat 1 kohdan f alakohdassa tarkoitettuja tietoja, edellyttäen että ne paljastetaan suurelle yleisölle syrjimättömällä ja järjestelmällisellä tavalla kansallisen toimivaltaisen viranomaisen toimesta, kun kyseessä ovat 25 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitetut tiedot, ja komission toimesta, kun kyseessä ovat muut 25 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot;

i)

jotka ovat 1 kohdan g alakohdassa tarkoitettuja tietoja, edellyttäen että ne paljastetaan henkilöille, jotka työskentelevät jäsenvaltioiden tai komission lukuun 1 kohdan g alakohdassa tarkoitetun kilpailullisen hankintamenettelyn yhteydessä ja joita työehtojen mukaisesti sitoo salassapitovelvollisuus;

j)

kun ne julkistetaan 30 kuukauden ajanjakson kuluttua jostakin seuraavista päivistä alkaen mahdollisia asiaan liittyviä unionin lainsäädäntöön kuuluvia salassapitovelvollisuuksia soveltaen

i)

sen huutokaupan tarjousajan käynnistämispäivästä, jossa luottamukselliset tiedot ensi kerran paljastetaan, kun kyseessä ovat 1 kohdan a–d alakohdassa tarkoitetut luottamukselliset tiedot;

ii)

tarjoajan kanssa luodun suhteen päättymispäivästä, kun kyseessä ovat 1 kohdan e alakohdassa tarkoitetut luottamukselliset tiedot;

iii)

huutokauppatarkkailijan kertomuksen tai lausunnon antamispäivästä, kun kyseessä ovat 1 kohdan f alakohdassa tarkoitetut luottamukselliset tiedot;

iv)

päivästä, jona tiedot on jätetty kilpailulliseen hankintamenettelyyn, kun kyseessä ovat 1 kohdan g alakohdassa tarkoitetut luottamukselliset tiedot.

4.   Toimenpiteet, joilla varmistetaan, ettei luottamuksellisia tietoja paljasteta sääntöjenvastaisesti, ja seuraukset, joita aiheutuu siitä, jos huutokauppapaikka tai huutokauppatarkkailija, mukaan lukien niiden lukuun sopimusperusteisesti työskentelevät henkilöt, paljastaa luottamuksellisia tietoja sääntöjenvastaisesti, on mainittava huutokauppapaikan ja huutokauppatarkkailijan nimeämistä koskevissa sopimuksissa.

5.   Jos huutokauppapaikka tai huutokauppatarkkailija, mukaan lukien niiden lukuun sopimusperusteisesti työskentelevät henkilöt, saa tietoonsa luottamuksellisia tietoja, tällaisia tietoja saa käyttää ainoastaan huutokauppoihin liittyvien velvollisuuksien tai tehtävien hoitamisessa.

6.   Mitä 1–5 kohdassa säädetään, ei estä luottamuksellisten tietojen vaihtamista huutokauppapaikan ja huutokauppatarkkailijan välillä tai niistä jommankumman ja

a)

huutokauppapaikan valvonnasta vastaavien toimivaltaisten kansallisten viranomaisten välillä;

b)

rahanpesun, terrorismin rahoittamisen, rikollisen toiminnan tai markkinoiden väärinkäytön tutkinnasta ja siitä syytteeseenpanosta vastaavien toimivaltaisten kansallisten viranomaisten välillä;

c)

komission välillä.

Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa säädetään, tämän kohdan nojalla vaihdettuja luottamuksellisia tietoja ei saa paljastaa muille kuin a, b ja c alakohdassa tarkoitetuille henkilöille.

7.   Henkilöä, joka työskentelee tai on työskennellyt huutokauppapaikan tai huutokauppatarkkailijan lukuun ja on osallistunut huutokauppoihin, sitoo salassapitovelvollisuus, ja henkilön on varmistettava, että luottamukselliset tiedot suojataan tämän artiklan mukaisesti.

63 artikla

Kielijärjestely

1.   Kirjalliset tiedot, jotka huutokauppapaikka antaa 60 artiklan 1 ja 3 kohdan mukaisesti tai huutokauppatarkkailija antaa 60 artiklan 2 kohdan mukaisesti taikka jotka ne antavat niiden nimeämistä koskevan sopimuksen mukaisesti ja joita ei julkaista Euroopan unionin virallisessa lehdessä, on asetettava saataville kansainvälisellä rahoitusalalla yleisesti käytössä olevalla kielellä.

2.   Jäsenvaltio voi omalla kustannuksellaan käännättää kaikki 1 kohdassa tarkoitetut huutokauppapaikan tiedot kansalliselle viralliselle kielelleen (kansallisille virallisille kielilleen).

Jos jäsenvaltio käännättää omalla kustannuksellaan kaikki 1 kohdassa tarkoitetut 26 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetyn huutokauppapaikan tiedot, sellaisen jäsenvaltion, joka on nimennyt huutokauppapaikan 30 artiklan 1 kohdan mukaisesti, on myös teetettävä omalla kustannuksellaan käännös samalle kielelle tai samoille kielille kaikista 1 kohdan kattamista tiedoista huutokauppapaikasta, jonka se on nimennyt 30 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

3.   Henkilöt, jotka hakevat lupaa tehdä tarjouksia, ja henkilöt, joilla on lupa tehdä tarjouksia, voivat esittää seuraavat asiakirjat sillä unionin virallisella kielellä, jonka ne ovat valinneet 4 kohdan mukaisesti, edellyttäen että jäsenvaltio on päättänyt käännättää ne samalle kielelle 2 kohdan mukaisesti:

a)

hakemukset, joilla haetaan lupaa tehdä tarjouksia, mukaan lukien tausta-asiakirjat;

b)

tarjoukset, mukaan lukien niiden peruuttaminen tai muuttaminen;

c)

kaikki a tai b alakohtaan liittyvät kyselyt.

Huutokauppapaikka voi vaatia oikeaksi todistettua käännöstä kansainvälisellä rahoitusalalla yleisesti käytössä olevalla kielellä.

4.   Henkilöiden, jotka hakevat lupaa tehdä tarjouksia, henkilöiden, joilla on lupa tehdä tarjouksia, ja tarjoajien, jotka osallistuvat huutokauppaan, on valittava, millä unionin virallisella kielellä ne haluavat vastaanottaa 8 artiklan 3 kohdan, 20 artiklan 10 kohdan, 21 artiklan 4 kohdan ja 61 artiklan 3 kohdan perusteella tehdyt ilmoitukset.

Huutokauppapaikan kaiken muun suullisen ja kirjallisen viestinnän, joka kohdistuu henkilöihin, jotka hakevat lupaa tehdä tarjouksia, henkilöihin, joilla on lupa tehdä tarjouksia, ja tarjoajiin, jotka osallistuvat huutokauppaan, on tapahduttava ensimmäisen alakohdan mukaisesti valitulla kielellä ilman, että siitä aiheutuu asianomaisille hakijoille, henkilöille ja tarjoajille lisäkustannuksia, edellyttäen että jäsenvaltio on päättänyt teettää käännöksen asianomaisella kielellä 2 kohdan mukaisesti.

Vaikka jäsenvaltio olisi 2 kohdan mukaisesti päättänyt teettää käännöksen tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetulla valitulla kielellä, henkilö, joka hakee lupaa tehdä tarjouksia, henkilö, jolla on lupa tehdä tarjouksia, tai tarjoaja, joka osallistuu huutokauppaan, voi luopua tämän kohdan toisen alakohdan mukaisesta oikeudestaan antamalla etukäteen kirjallisen suostumuksen siihen, että asianomainen huutokauppapaikka saa käyttää ainoastaan kansainvälisellä rahoitusalalla yleisesti käytössä olevaa kieltä.

5.   Jäsenvaltiot vastaavat 2 kohdan nojalla tehtyjen käännösten paikkansapitävyydestä.

Henkilö, joka jättää 3 kohdassa tarkoitetun käännetyn asiakirjan, ja huutokauppapaikka, joka ilmoittaa käännetystä asiakirjasta 4 kohdan mukaisesti, ovat vastuussa siitä, että käännös vastaa alkuperäiskappaletta tarkasti.

XVII LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

64 artikla

Muutoksenhakuoikeus

1.   Huutokauppapaikan on huolehdittava siitä, että sillä on käytössään tuomioistuimen ulkopuolinen mekanismi käsittelemään valituksia, joita ovat tehneet henkilöt, jotka hakevat lupaa tehdä tarjouksia, joilla on lupa tehdä tarjouksia tai joiden lupa tehdä tarjouksia on hylätty, kumottu tai keskeytetty.

2.   Jäsenvaltioiden, joissa huutokauppapaikaksi nimetty säännelty markkina tai sen ylläpitäjä on valvonnan alainen, on varmistettava, että kaikki päätökset, joita tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettu valituksia käsittelevä tuomioistuimen ulkopuolinen mekanismi tekee, on asianmukaisesti perusteltu ja että niihin voidaan hakea muutosta direktiivin 2004/39/EY 52 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa tuomioistuimissa. Tämä oikeus ei rajoita oikeutta hakea muutosta suoraan niissä tuomioistuimissa tai toimivaltaisissa hallintoelimissä, joista säädetään direktiivin 2004/39/EY 52 artiklan 2 kohdan saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä annetuissa kansallisissa toimenpiteissä.

65 artikla

Virheiden korjaaminen

1.   Kaikista virheistä, jotka liittyvät tämän asetuksen mukaisesti suoritettuun maksamiseen tai päästöoikeuksien siirtoon taikka annettuun tai vapautettuun vakuuteen tai talletukseen, on ilmoitettava selvitysjärjestelmälle tai toimitusjärjestelmälle heti, kun ne tulevat tietoon.

2.   Selvitysjärjestelmän- tai toimitusjärjestelmän on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet niiden virheiden korjaamiseksi, jotka liittyvät tämän asetuksen mukaisesti suoritettuun maksamiseen tai päästöoikeuksien siirtoon taikka annettuun tai vapautettuun vakuuteen tai talletukseen, riippumatta siitä, millä tavalla virheet tulivat niiden tietoon.

3.   Henkilön, joka hyötyy 1 kohdan mukaisesta virheestä, jota vilpittömässä mielessä olevan kolmannen väliintulo-oikeuden vuoksi ei voida oikaista 2 kohdan mukaisesti, ja joka tiesi tai jonka olisi pitänyt tietää virheestä mutta jätti ilmoittamatta siitä selvitysjärjestelmälle tai toimitusjärjestelmälle, on korvattava aiheutunut vahinko.

66 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä marraskuuta 2010.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 275, 25.10.2003, s. 32.

(2)  EUVL L 8, 13.1.2009, s. 3.

(3)  EUVL L 140, 5.6.2009, s. 63.

(4)  EUVL L 309, 25.11.2005, s. 15.

(5)  EUVL L 145, 30.4.2004, s. 1.

(6)  EUVL L 96, 12.4.2003, s. 16.

(7)  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(8)  EYVL L 357, 31.12.2002, s. 1.

(9)  EUVL L 345, 31.12.2003, s. 64.

(10)  EUVL L 241, 2.9.2006, s. 1.

(11)  EUVL L 177, 30.6.2006, s. 1.

(12)  EYVL L 193, 18.7.1983, s. 1.

(13)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.

(14)  EUVL C 95, 16.4.2008, s. 1.

(15)  EYVL L 166, 11.6.1998, s. 45.

(16)  EUVL L 124, 20.5.2003, s. 36.


LIITE I

Ennen vuotta 2013 huutokaupattavat päästöoikeudet ja huutokauppatuotteet, joina ne huutokaupataan 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti

Määrä

Jäsenvaltio

Huutokauppatuote

Kalenterivuosi


LIITE II

Luettelo 20 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuista tiedoista

1.   Todiste 18 artiklan 1 tai 2 kohdan mukaisesta kelpoisuudesta.

2.   Hakijan nimi, osoite, puhelinnumero ja faksinumero.

3.   Hakijan nimetyn päästöoikeustilin tilitunnus.

4.   Hakijan nimetyn pankkitilin yksityiskohtaiset tiedot.

5.   Tämän asetuksen 6 artiklan 3 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitetun tarjoajan yhden tai useamman edustajan nimet, osoitteet, puhelin- ja faksinumerot sekä sähköpostiosoitteet.

6.   Oikeushenkilöiden osalta todiste

a)

yhtiöittämisestä, jossa annetaan seuraavat tiedot: hakijan oikeudellinen muoto, hakijaan sovellettava lainsäädäntö, tiedot siitä, onko hakija listattu julkisesti yhdessä tai useammassa yleisesti hyväksytyssä pörssissä;

b)

hakijan rekisteritunnuksesta siitä rekisteristä, johon hakija on rekisteröity, jos tarpeen; muussa tapauksessa esitetään yhtiöjärjestys tai muu asiakirja todisteeksi yhtiöittämisestä.

7.   Oikeushenkilöiden ja/tai oikeudellisten järjestelyjen osalta tiedot, joita tarvitaan todellisen omistajan ja edunsaajan tunnistamiseen ja oikeushenkilön tai oikeudellisen järjestelyn omistus- ja valvontarakenteen tarkastelemiseen.

8.   Luonnollisten henkilöiden osalta todiste henkilöllisyydestä: henkilöllisyystodistus, ajokortti, passi tai vastaava virallinen asiakirja, jossa on hakijan täydellinen nimi, valokuva, syntymäpäivä ja vakituinen osoite unionissa. Täydennyksenä voidaan tarvittaessa esittää muita asianmukaisia todisteita.

9.   Toiminnanharjoittajien osalta direktiivin 2003/87/EY 4 artiklassa tarkoitettu lupa.

10.   Ilma-aluksen käyttäjien osalta todiste siitä, että ne on sisällytetty direktiivin 2003/87/EY 18 a artiklan 3 kohdan mukaiseen luetteloon, tai seurantasuunnitelma, joka on jätetty ja hyväksytty mainitun direktiivin 3 g artiklan mukaisesti.

11.   Tiedot, joita tarvitaan 19 artiklan 2 kohdan e alakohdassa tarkoitettua asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevien toimenpiteiden toteuttamiseksi.

12.   Hakijan viimeisin tarkastettu vuosikertomus ja tilinpäätös, mukaan lukien tuloslaskelma ja tase, tai jos niitä ei voida esittää, arvonlisäveroilmoitus taikka muita tietoja, joilla voidaan osoittaa hakijan maksukyky ja luottokelpoisuus.

13.   Arvonlisäverotunniste, tai jos hakijalla ei ole arvonlisäverotunnistetta, muu keino, jonka avulla sijoittautumisjäsenvaltion tai verotuksellisen kotipaikan veroviranomaiset tunnistavat hakijan, taikka muita tietoja, joilla voidaan osoittaa hakijan verotuksellinen asema unionissa.

14.   Hakijan lausunto siitä, että hakija parhaan ymmärryksensä mukaan täyttää 19 artiklan 2 kohdan f alakohdassa säädetyt vaatimukset.

15.   Todiste 19 artiklan 2 kohdan g alakohdassa säädettyjen vaatimusten täyttymisestä.

16.   Todiste siitä, että hakija täyttää 19 artiklan 3 kohdassa säädetyt vaatimukset.

17.   Hakijan lausunto siitä, että hakijalla on tarvittava oikeuskelpoisuus ja valtuudet tehdä tarjouksia omaan lukuunsa tai muiden lukuun huutokaupassa.

18.   Hakijan lausunto siitä, että hakijan parhaan ymmärryksen mukaan olemassa ei ole sellaisia lakisääteisiä, sääntelyllisiä, sopimuksellisia tai muita esteitä, jotka estäisivät sitä täyttämästä sille tämän asetuksen mukaisia velvoitteitaan.

19.   Hakijan lausunto siitä, aikooko hakija suorittaa maksut euroina vai euroalueen ulkopuolisen jäsenvaltion valuutassa; jälkimmäisessä tapauksessa on ilmoitettava valuutta.


LIITE III

Muut kuin 26 artiklan 1 tai 2 kohdan mukaisesti nimetyt huutokauppapaikat, niiden nimeämisestä vastaavat jäsenvaltiot ja 30 artiklan 7 kohdassa tarkoitetut sovellettavat edellytykset tai velvoitteet

Huutokauppapaikka

Toimikausi

Nimeävä jäsenvaltio

Edellytykset

Velvoitteet


Top