EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22010D0636

2010/636/EU: EU:n ja Kroatian vakautus- ja assosiaationeuvoston päätös N:o 1/2010, annettu 25 päivänä toukokuuta 2010 , Kroatian osallistumisesta Euroopan unionin perusoikeusviraston toimintaan tarkkailijana ja tähän osallistumiseen liittyvistä edellytyksistä

OJ L 279, 23.10.2010, p. 68–70 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/636/oj

23.10.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 279/68


EU:n JA KROATIAN VAKAUTUS- JA ASSOSIAATIONEUVOSTON PÄÄTÖS N:o 1/2010,

annettu 25 päivänä toukokuuta 2010,

Kroatian osallistumisesta Euroopan unionin perusoikeusviraston toimintaan tarkkailijana ja tähän osallistumiseen liittyvistä edellytyksistä

(2010/636/EU)

EU:N JA KROATIAN VAKAUTUS- JA ASSOSIAATIONEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kroatian tasavallan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen (1),

ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeusviraston perustamisesta 15 päivänä helmikuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 168/2007 (2) ja erityisesti sen 28 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Luxemburgissa joulukuussa 1997 kokoontunut Eurooppa-neuvosto päätti, että osallistuminen yhteisön virastojen toimintaan on yksi keino tehostaa liittymistä valmistelevaa strategiaa. Eurooppa-neuvoston päätelmien mukaan ”hakijavaltiot voivat osallistua joidenkin yhteisön virastojen toimintaan tapauskohtaisesti tehtävän päätöksen perusteella”.

(2)

Kroatia tukee Euroopan unionin perusoikeusvirastolle (jäljempänä ’virasto’) asetettuja tavoitteita ja hyväksyy sen soveltamisalan ja tehtävät, sellaisina kuin niistä säädetään asetuksessa (EY) N:o 168/2007.

(3)

On aiheellista sallia Kroatian osallistuminen tarkkailijana viraston toimintaan ja vahvistaa osallistumisen edellytykset, myös viraston aloitteisiin osallistumista, rahoitusosuutta ja henkilöstöä koskevat säännökset.

(4)

Samoin on aiheellista, että virasto käsittelee asetuksen (EY) N:o 168/2007 soveltamisalalla Kroatiassa ilmeneviä perusoikeuskysymyksiä siinä määrin kuin se on tarpeen Kroatian lainsäädännön mukauttamiseksi asteittain yhteisön lainsäädäntöön,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Kroatia osallistuu ehdokasmaan ominaisuudessa tarkkailijana asetuksella (EY) N:o 168/2007 perustetun Euroopan unionin perusoikeusviraston toimintaan.

2 artikla

1.   Virasto voi käsitellä asetuksen (EY) N:o 168/2007 3 artiklan 1 kohdan mukaisella soveltamisalalla Kroatiassa ilmeneviä perusoikeuskysymyksiä siinä määrin kuin se on tarpeen maan lainsäädännön mukauttamiseksi asteittain yhteisön lainsäädäntöön.

2.   Tässä tarkoituksessa virasto voi suorittaa asetuksen (EY) N:o 168/2007 4 ja 5 artiklassa säädettyjä tehtäviä Kroatiassa.

3 artikla

Kroatia rahoittaa asetuksen (EY) N:o 168/2007 4 artiklassa kuvattua viraston toimintaa tämän päätöksen liitteessä säädetyn mukaisesti.

4 artikla

1.   Kroatia nimeää tarkkailijan ja tämän varahenkilön, joiden on täytettävä asetuksen (EY) N:o 168/2007 12 artiklan 1 kohdassa säädetyt edellytykset. He voivat osallistua hallintoneuvoston toimintaan tasavertaisesti jäsenvaltioiden nimeämien jäsenten ja varajäsenten kanssa, mutta heillä ei ole äänioikeutta.

2.   Kroatia nimeää valtionhallinnon virkamiehen asetuksen (EY) N:o 168/2007 8 artiklan 1 kohdan mukaiseksi kansalliseksi yhteyshenkilöksi.

3.   Kroatia ilmoittaa komissiolle 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen henkilöiden nimet, pätevyyden ja yhteystiedot neljän kuukauden kuluessa tämän päätöksen voimaantulosta.

5 artikla

Virastolle toimitettuja ja siltä peräisin olevia tietoja voidaan julkaista, ja ne annetaan yleisön käyttöön edellyttäen, että luottamukselliset tiedot suojataan Kroatiassa samalla tavoin kuin yhteisössä.

6 artikla

Virastolla on Kroatiassa sama oikeuskelpoisuus, joka maan lainsäädännössä taataan oikeussubjekteille.

7 artikla

Jotta virasto ja sen henkilöstö voisivat hoitaa tehtävänsä, Kroatia myöntää samat erioikeudet ja vapaudet, joista määrätään Euroopan yhteisön perustamissopimukseen ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimukseen liitetyn Euroopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan (N:o 36) 1–4 artiklassa, 6 ja 7 artiklassa, 11–14 artiklassa sekä 16, 18 ja 19 artiklassa.

8 artikla

Poiketen siitä, mitä neuvoston asetuksessa (ETY, Euratom, EHTY) N:o 259/68 (3) tarkoitettujen yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen 12 artiklan 2 kohdan a alakohdassa säädetään, Kroatian kansalaisia, joilla on täydet kansalaisoikeudet, voidaan ottaa palvelukseen viraston johtajan tekemällä sopimuksella.

9 artikla

Sopimuspuolet toteuttavat tästä päätöksestä niille johtuvien velvoitteiden täyttämiseksi tarvittavat yleiset ja erityiset toimenpiteet ja ilmoittavat niistä vakautus- ja assosiaationeuvostolle.

10 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sen tekemistä seuraavan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä.

Tehty Brysselissä 25 päivänä toukokuuta 2010.

EU:n ja Kroatian vakautus- ja assosiaationeuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. JANDROKOVIĆ


(1)  EUVL L 26, 28.1.2005, s. 3.

(2)  EUVL L 53, 22.2.2007, s. 1.

(3)  EYVL L 56, 4.3.1968, s. 1.


LIITE

KROATIAN RAHOITUSOSUUS EUROOPAN UNIONIN PERUSOIKEUSVIRASTON TOIMINNASTA

1.

Rahoitusosuus, jonka Kroatia maksaa Euroopan unionin yleiseen talousarvioon Euroopan unionin perusoikeusviraston (jäljempänä ’virasto’) toimintaan osallistumisesta, sellaisena kuin kyseinen osuus vahvistetaan 2 kohdassa, vastaa kaikkia kustannuksia Kroatian osallistumisesta kyseiseen toimintaan.

2.

Rahoitusosuus, jonka Kroatia maksaa Euroopan unionin yleiseen talousarvioon, on seuraava:

Vuosi 1:

180 020 EUR

Vuosi 2:

180 020 EUR

Vuosi 3:

180 020 EUR

Vuosi 4:

205 020 EUR

Vuosi 5:

205 020 EUR

3.

Yhteisön avustusohjelmista mahdollisesti maksettavasta taloudellisesta tuesta sovitaan erikseen asianomaisen yhteisön ohjelman mukaisesti.

4.

Kroatian rahoitusosuutta hallinnoidaan Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (1) mukaisesti.

5.

Virasto korvaa Kroatian edustajien ja asiantuntijoiden matka- ja oleskelukulut, jotka aiheutuvat osallistumisesta viraston toimintaan tai sen työohjelman täytäntöönpanoon liittyviin kokouksiin, samoin perustein ja samoja menettelyjä noudattaen kuin mitä kulloinkin sovelletaan Euroopan unionin jäsenvaltioihin.

6.

Tämän päätöksen voimaantulon jälkeen ja kunkin sitä seuraavan vuoden alussa komissio pyytää Kroatiaa maksamaan tässä päätöksessä vahvistetun osuuden viraston toiminnan rahoittamisesta. Kroatia maksaa osallistumisensa ensimmäisenä kalenterivuotena määrän, joka lasketaan suhteessa osallistumisen alkamispäivästä vuoden loppuun saakka. Seuraavien vuosien rahoitusosuus on tämän päätöksen mukainen.

7.

Rahoitusosuus ilmoitetaan euroina, ja se maksetaan komission euromääräiselle pankkitilille.

8.

Kroatia maksaa rahoitusosuutensa 30 päivän kuluessa komission esittämästä maksupyynnöstä.

9.

Jos osuuden maksu viivästyy, Kroatia maksaa maksamattomasta määrästä korkoa eräpäivästä alkaen. Viivästyskorkona käytetään eräpäivänä voimassa olevaa Euroopan keskuspankin euromääräisiin toimiinsa soveltamaa korkoa korotettuna 1,5 prosenttiyksiköllä.


(1)  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.


Top