EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0634

2010/634/EU: Komission päätös, annettu 22 päivänä lokakuuta 2010 , EU:n päästökauppajärjestelmässä koko unionille vuotta 2013 varten myönnettävien päästöoikeuksien määrän mukauttamisesta ja komission päätöksen 2010/384/EU kumoamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2010) 7180)

OJ L 279, 23.10.2010, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 029 P. 245 - 246

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 07/09/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/634/oj

23.10.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 279/34


KOMISSION PÄÄTÖS,

annettu 22 päivänä lokakuuta 2010,

EU:n päästökauppajärjestelmässä koko unionille vuotta 2013 varten myönnettävien päästöoikeuksien määrän mukauttamisesta ja komission päätöksen 2010/384/EU kumoamisesta

(tiedoksiannettu numerolla K(2010) 7180)

(2010/634/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston direktiivin 96/61/EY muuttamisesta 13 päivänä lokakuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY (1) ja erityisesti sen 9 artiklan ja 9 a artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 2003/87/EY 9 a artiklan mukaisesti koko unionille myönnettävien päästöoikeuksien lukumäärää olisi mukautettava siten, että siinä otetaan huomioon sellaisille laitoksille myönnettyjen päästöoikeuksien lukumäärä, jotka kuuluivat EU:n päästöoikeuksien kaupan järjestelmään mainitun direktiivin 24 artiklan 1 kohdan mukaisesti kaudella 2008–2012. Koko unionille myönnettävien päästöoikeuksien lukumäärää olisi mukautettava myös siten, että otetaan huomioon ne direktiivin liitteessä I lueteltuja toimintoja harjoittavat laitokset, jotka osallistuvat unionin järjestelmään vasta vuodesta 2013.

(2)

EU:n päästökauppajärjestelmässä koko yhteisölle vuotta 2013 varten myönnettävien päästöoikeuksien lukumäärästä 9 päivänä heinäkuuta 2010 annetussa neuvoston päätöksessä 2010/384/EU (2) vahvistettu päästöoikeuksien koko unionin absoluuttinen lukumäärä vuodelle 2013 perustuu direktiivin 2003/87/EY 9 artiklan mukaisesti niiden päästöoikeuksien kokonaismääriin, jotka jäsenvaltiot ovat myöntäneet tai tulevat myöntämään kansallisista jakosuunnitelmista kaudeksi 2008–2012 tehtyjen komission päätösten mukaisesti. Koska mainitun päätöksen hyväksymisen jälkeen on saatu lisätietoja, olisi se kumottava ja korvattava.

(3)

Sen jälkeen kun jäsenvaltiot toimittivat hakemuksia muiden toimintojen ja kaasujen yksipuoliseksi sisällyttämiseksi unionin järjestelmään direktiivin 2003/87/EY 24 artiklan 1 kohdan nojalla, sisällytettiin komission päätöksillä K(2008) 7867, K(2009) 3032 ja K(2009) 9849 unionin järjestelmään toimintoja, jotka eivät siihen aikaisemmin sisältyneet. Tämän päätöksen soveltamiseksi olisi direktiivin 2003/87/EY 24 artiklan 1 kohdan nojalla toimitetut hakemukset otettava huomioon, jos komissio on hyväksynyt niissä tarkoitettujen toimintojen ja kaasujen sisällyttämisen ennen 31 päivää elokuuta 2010. Tämän päivämäärän jälkeen hyväksytyt toiminnot ja kaasut voidaan ottaa huomioon päästöoikeuksien lukumäärää koko unionissa vuonna 2013 koskevien tulevien mukautusten yhteydessä. Direktiivin 2003/87/EY 9 a artiklan 1 kohdan nojalla päästöoikeuksien lukumäärää koko unionissa mukautetaan direktiivin 9 artiklassa tarkoitetulla lineaarisella kertoimella vuodesta 2010 alkaen.

(4)

Direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kauppaa koskevan yhteisön järjestelmän parantamiseksi ja laajentamiseksi 23 päivänä huhtikuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/29/EY (3) 2 artiklan 1 kohdan mukaisesti jäsenvaltiot ovat saattaneet voimaan kansallisia lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä sen varmistamiseksi, että sellaisten direktiivin 2003/87/EY liitteessä I lueteltuja toimintoja harjoittavien laitosten, jotka osallistuvat unionin järjestelmään vasta vuodesta 2013, toiminnanharjoittajat ovat voineet toimittaa asiaa käsittelevälle toimivaltaiselle viranomaiselle asianmukaisesti perusteltuja ja riippumattomasti todennettuja päästötietoja. Tällaiset tiedot ovat tarpeen, jos näiden laitosten päästöt otetaan huomioon mukautettaessa päästöoikeuksien määrää koko unionissa. Jäsenvaltiot velvoitettiin ilmoittamaan asianmukaisesti perustellut päästötiedot 30 päivään kesäkuuta 2010 mennessä.

(5)

Jotta laitosten yhtäläiset toimintaedellytykset voitaisiin varmistaa, olisi jäsenvaltioiden komissiolle ilmoittamia päästötietoja mukautettava siten, että otetaan huomioon ne ponnistelut päästöjen vähentämiseksi, joita olisi voitu odottaa sellaisilta laitoksilta, jotka osallistuvat unionin järjestelmään vasta vuodesta 2013, jos ne olisivat osallistuneet unionin järjestelmään jo vuodesta 2005 alkaen. Koko unionin päästöoikeuksien lukumäärää on myös mukautettava mainitun direktiivin 9 a artiklan 2 kohdan mukaisesti mainitun direktiivin 9 artiklassa tarkoitetulla lineaarisella kertoimella vuodesta 2010 alkaen. Jos unioniin liittyy uusia jäsenvaltioita, voidaan uudet tiedot ottaa huomioon koko unionin päästöoikeuksien lukumäärää koskevissa myöhemmissä mukautuksissa.

(6)

Jos jäsenvaltiot ilmoittivat sellaisten ammoniakkia tai kalsinoitua soodaa tuottavien laitosten päästöt, jotka osallistuvat unionin järjestelmään vasta vuodesta 2013 alkaen, otettiin huomioon ne päästöt, jotka olivat perustana määriteltäessä tässä päätöksessä vahvistettavaa mukautettua koko unionin päästöoikeuksien määrää olettaen, että nämä päästöt ovat direktiivin 2003/87/EY 3 artiklan b kohdassa tarkoitettuja päästöjä. Jotta voidaan varmistaa yhdenmukaisuus unionin järjestelmän päästöoikeuksien kokonaismäärän ja niiden päästöjen, joiden osalta päästöoikeuksia on palautettava, välillä, voidaan koko unionin päästöoikeuksien määrää tarkistaa, jos direktiivin 2003/87/EY 14 artiklan 1 kohdan nojalla annettava asetus poikkeaa tästä lähestymistavasta.

(7)

Jotta voitaisiin välttää päästöjen laskeminen kahteen kertaan, olisi koko unionin päästöoikeusmäärän mukauttamisessa otettava huomioon ainoastaan niiden direktiivin 2003/87/EY liitteessä I lueteltujen toimintojen ilmoitetut päästöt, jotka on sisällytetty unionin järjestelmään vuodesta 2013.

(8)

Direktiivin 2003/87/EY 27 artiklan nojalla jäsenvaltiot voivat jättää tietyt laitokset unionin järjestelmän ulkopuolelle, jos ne ilmoittavat kunkin näistä laitoksista komissiolle viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2011 ja jos komissio ei tätä vastusta. Komissio ei ole tähän mennessä saanut jäsenvaltioilta tätä koskevia ilmoituksia. Järjestelmän ulkopuolelle jättämistä koskevat ilmoitukset voidaan ottaa huomioon myös koko unionin päästöoikeusmäärää vuonna 2013 koskevien myöhempien mukautusten yhteydessä.

(9)

Direktiivin 2003/87/EY 9 artiklan mukaisesti saattaa olla tarpeen ottaa huomioon koko unionin päästöoikeuksien lukumäärää koskevat lisätiedot, kun ne ovat saatavilla, kuten päätöksessä 2010/384/EU säädetään. Tällaisia lisätietoja voidaan käsitellä koko unionin päästöoikeusmäärää vuodelle 2013 koskevien myöhempien mukautusten yhteydessä.

(10)

Niiden tietojen perusteella, jotka ovat olleet käytettävissä päätöksen 2010/384/EU hyväksymisestä lähtien, on jäsenvaltioiden niiden kansallisia jakosuunnitelmia vuosille 2008–2012 koskevien komission päätösten mukaisesti myöntämien päästöoikeuksien vuotuinen kokonaismäärä, joka otetaan huomioon laskettaessa direktiivin 2003/87/EY 9 artiklan mukaisesti koko unionin päästöoikeuksien lukumäärää, keskimäärin 2 037 227 209.

(11)

Vuotta 2013 varten direktiivin 2003/87/EY 9 artiklassa tarkoitettu päästöoikeuksien koko unionin absoluuttinen lukumäärä on 1 930 883 949.

(12)

Vuoden 2013 osalta niiden päästöoikeuksien lukumäärä, jotka myönnetään sellaisille laitoksille, jotka sisällytettiin unionin järjestelmään vuosina 2008–2012 direktiivin 2003/87/EY 24 artiklan 1 kohdan nojalla, ja jota mukautettiin mainitun direktiivin 9 artiklassa tarkoitetulla lineaarisella kertoimella, on 1 328 218.

(13)

Vuoden 2013 osalta niiden päästöoikeuksien lukumäärä, jotka on myönnetty sellaisille laitoksille, jotka kuuluvat mainittuun unionin järjestelmään vuodesta 2013 alkaen, ja jota on mukautettu direktiivin 9 artiklassa tarkoitetulla lineaarisella kertoimelle, on 106 940 715.

(14)

Direktiivin 9 ja 9 a artiklan perusteella vuodesta 2013 alkaen myönnettävien päästöoikeuksien kokonaismäärää vähennetään vuosittain lineaarisesti 1,74 prosentilla, mikä vastaa 37 435 387 päästöoikeutta,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Vuotta 2013 varten direktiivin 2003/87/EY 9 artiklassa ja 9 a artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettu päästöoikeuksien koko unionin absoluuttinen määrä on 2 039 152 882.

2 artikla

Kumotaan päätös 2010/384/EU.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 22 päivänä lokakuuta 2010.

Komission puolesta

Connie HEDEGAARD

Komission jäsen


(1)  EUVL L 275, 25.10.2003, s. 32.

(2)  EUVL L 175, 10.7.2010, s. 36.

(3)  EUVL L 140, 5.6.2009, s. 63.


Top