EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0633

2010/633/EU: Komission päätös, annettu 22 päivänä lokakuuta 2010 , rutiinirokotusohjelmien yhteydessä Newcastlen taudin torjunnassa käytettävien rokotteiden perusteista tehdyn päätöksen 93/152/ETY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2010) 7109) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 279, 23.10.2010, p. 33–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 043 P. 192 - 192

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/633/oj

23.10.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 279/33


KOMISSION PÄÄTÖS,

annettu 22 päivänä lokakuuta 2010,

rutiinirokotusohjelmien yhteydessä Newcastlen taudin torjunnassa käytettävien rokotteiden perusteista tehdyn päätöksen 93/152/ETY muuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla K(2010) 7109)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2010/633/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä siipikarjan ja siitosmunien kaupassa ja tuonnissa kolmansista maista 30 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston direktiivin 2009/158/EY (1) ja erityisesti sen liitteessä III olevan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission päätöksessä 93/152/ETY (2) vahvistetaan tietyt säännöt Newcastlen taudin torjumiseksi toteutettavissa rutiinirokotusohjelmissa käytettävistä rokotteista.

(2)

Kyseisessä päätöksessä esitetään erityisesti perusteet, jotka kyseisen taudin elävissä, heikennetyissä rokotteissa ja inaktivoiduissa rokotteissa käytettävän Newcastlen taudin viruskannan on täytettävä aivojen sisäisen (intrakerebraalisen) patogeenisuusluvun (ICPI) osalta.

(3)

Eläinlääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä 6 päivänä marraskuuta 2001 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2001/82/EY (3) säädetään tietyistä immunologisille eläinlääkkeille asetetuista vaatimuksista, turvallisuuskokeita koskevat vaatimukset mukaan luettuina.

(4)

Kun otetaan huomioon rokotteiden valmistuksessa tapahtunut tekniikan kehitys erityisesti inaktivaatiotekniikoiden ja direktiivin 2001/82/EY ja Euroopan farmakopean vaatimusten osalta, on aiheellista poistaa päätöksen 93/152/ETY 1 artiklan b alakohtaan nyt sisältyvä, intrakerebraaliseen patogeenisuuslukuun (ICPI) liittyvä inaktivoiduissa rokotteissa käytettävää Newcastlen taudin viruskantaa koskeva erityisvaatimus.

(5)

Tämän vuoksi päätöstä 93/152/ETY olisi muutettava.

(6)

On aiheellista vahvistaa tämän päätöksen soveltamispäivä sen sovittamiseksi yhteen komission asetuksen (EY) N:o 798/2008 (4), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EU) N:o 955/2010 (5), soveltamispäivän kanssa; kyseisellä asetuksella otetaan käyttöön vastaavat muutokset Newcastlen tautia vastaan kolmansissa maissa käytettäviä inaktivoituja rokotteita koskevien perusteiden osalta,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Poistetaan päätöksen 93/152/ETY 1 artiklan b alakohta.

2 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä joulukuuta 2010.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 22 päivänä lokakuuta 2010.

Komission puolesta

John DALLI

Komission jäsen


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 74.

(2)  EYVL L 59, 12.3.1993, s. 35.

(3)  EYVL L 311, 28.11.2001, s. 1.

(4)  EUVL L 226, 23.8.2008, s. 1.

(5)  Katso tämän virallisen lehden sivu 3


Top