EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0955

Komission asetus (EU) N:o 955/2010, annettu 22 päivänä lokakuuta 2010 , asetuksen (EY) N:o 798/2008 muuttamisesta Newcastlen taudin vastaisten rokotteiden käytön osalta ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 279, 23.10.2010, p. 3–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 060 P. 191 - 197

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/955/oj

23.10.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 279/3


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 955/2010,

annettu 22 päivänä lokakuuta 2010,

asetuksen (EY) N:o 798/2008 muuttamisesta Newcastlen taudin vastaisten rokotteiden käytön osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä siipikarjan ja siitosmunien kaupassa ja tuonnissa kolmansista maista 30 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston direktiivin 2009/158/EY (1) ja erityisesti sen 25 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 26 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sellaisten kolmansien maiden ja niiden alueiden, vyöhykkeiden tai erillisalueiden luettelon vahvistamisesta, joista saa tuoda yhteisöön tai kuljettaa yhteisön kautta siipikarjaa ja siipikarjatuotteita, sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista 8 päivänä elokuuta 2008 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 798/2008 (2) vahvistetaan kyseisiin hyödykkeisiin sovellettavat eläinlääkärintodistuksia koskevat vaatimukset. Vaatimuksissa otetaan huomioon, ovatko lisätakeet tai erityisedellytykset tarpeen kyseisten kolmansien maiden, alueiden, vyöhykkeiden tai erillisalueiden Newcastlen tautia koskevan tilanteen vuoksi.

(2)

Asetuksessa (EY) N:o 798/2008 vahvistetaan lisäksi edellytykset sen määrittämiseksi, onko jotakin kolmatta maata, aluetta, vyöhykettä tai erillisaluetta pidettävä Newcastlen taudista vapaana. Yksi tällainen peruste on, ettei kyseistä tautia vastaan ole rokotettu käyttäen rokotteita, jotka eivät vastaa mainitun asetuksen liitteessä VI olevassa I osassa esitettyjä, tunnustettuja Newcastlen taudin rokotteita koskevia perusteita. Kyseisen liitteen II osan 2 kohdassa esitetään Newcastlen taudin rokotteita koskevat erityiset perusteet myös inaktivoitujen rokotteiden osalta.

(3)

Maailman eläintautijärjestön (OIE) maaeläinten diagnostisia testejä ja rokotteita käsittelevässä käsikirjassa (OIE:n käsikirja) esitetään Newcastlen taudin vastaisia rokotteita koskevat vaatimukset, mukaan lukien turvallisuuden valvonta valmistusprosessin eri vaiheissa.

(4)

Unionin siipikarjan terveystilanteen turvaamiseksi ja siipikarjan ja siipikarjanlihan kaupan helpottamiseksi on aiheellista, että Newcastlen taudin vastaisia rokotteita ja niiden käyttöä niissä kolmansissa maissa, joista saatetaan tuoda siipikarjaa ja siipikarjanlihaa, koskevissa vaatimuksissa otetaan huomioon OIE:n käsikirjassa tällaisille rokotteille asetetut vaatimukset.

(5)

Tämän vuoksi asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteessä VI olevassa I osassa esitettyjä, tunnustettuja Newcastlen taudin rokotteita koskevissa yleisissä perusteissa olisi viitattava OIE:n käsikirjan vaatimuksiin, jotka olisi säilytettävä dynaamisena viittauksena, jotta voidaan ottaa huomioon kyseiseen käsikirjaan uuden tieteellisen kehityksen vuoksi säännöllisesti tehdyt päivitykset.

(6)

Kun lisäksi otetaan huomioon Newcastlen taudin vastaisten rokotteiden tuotannossa tapahtunut tekninen kehitys erityisesti inaktivaatiotekniikoiden osalta sekä OIE:n käsikirjassa vahvistetut vaatimukset, olisi asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteessä VI olevan II osan 2 kohdassa esitetyt inaktivoituja Newcastlen taudin vastaisia rokotteita koskevat erityiset perusteet poistettava.

(7)

On tarpeen muuttaa tiettyjä asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteessä VII esitettyjä siipikarjanlihaa koskevia säännöksiä ja liitteessä I esitettyä siipikarjanlihaa koskevaa vastaavaa eläinlääkärintodistuksen mallia kyseisen asetuksen liitteeseen VI tehtyjen muutosten ottamiseksi huomioon.

(8)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 798/2008 olisi muutettava.

(9)

On aiheellista vahvistaa tämän asetuksen soveltamispäivä sen sovittamiseksi yhteen komission päätöksen 93/152/ETY (3), sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2010/633/EU (4) soveltamispäivän kanssa; kyseisellä päätöksellä otetaan käyttöön vastaavat muutokset Newcastlen tautia vastaan käytettäviä inaktivoituja rokotteita koskevien perusteiden osalta.

(10)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteet I, VI ja VII tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä joulukuuta 2010.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä lokakuuta 2010.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 74.

(2)  EUVL L 226, 23.8.2008, s. 1.

(3)  EYVL L 59, 12.3.1993, s. 35.

(4)  Katso tämän virallisen lehden sivu 33.


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteet I, VI ja VII seuraavasti:

a)

Korvataan liitteessä I olevassa 2 osassa oleva siipikarjanlihaa koskeva eläinlääkärintodistuksen malli (POU) seuraavasti:

Siipikarjanlihaa koskeva eläinlääkärintodistuksen malli (POU)

Image

Image

Image

Image

b)

Korvataan liite VI seuraavasti:

”LIITE VI

(12 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 2 kohdan c alakohdan ii alakohdan ja 13 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti)

TUNNUSTETTUJA NEWCASTLEN TAUDIN ROKOTTEITA KOSKEVAT PERUSTEET

I.   Yleiset perusteet

1.

Rokotteiden on noudatettava Maailman eläintautijärjestön (OIE) maaeläinten diagnostisia testejä ja rokotteita käsittelevän käsikirjan Newcastlen tautia koskevassa luvussa esitettyjä normeja.

2.

Asianomaisen kolmannen maan toimivaltaisten viranomaisten on rekisteröitävä rokotteet ennen niiden hyväksymistä jakeluun ja käyttöön. Tätä rekisteröintiä varten asianomaisen kolmannen maan toimivaltaisilla viranomaisilla on oltava käytettävissään täydelliset tiedot rokotteiden tehokkuudesta ja vaarattomuudesta; kun on kyse tuontirokotteista, toimivaltaiset viranomaiset voivat käyttää rokotteen valmistaneen maan toimivaltaisten viranomaisten tarkastamia tietoja, jos tarkastus on tehty OIE:n normien mukaan.

3.

Lisäksi kyseisen kolmannen maan toimivaltaisten viranomaisten on valvottava rokotteiden tuontia tai niiden valmistusta ja jakelua.

4.

Ennen kuin rokotteet hyväksytään jakeluun, jokaisen rokote-erän vaarattomuus, erityisesti laimentamisen tai inaktivoinnin ja ei-toivottujen saastuttavien aineiden osalta, sekä sen tehokkuus on testattava toimivaltaisten viranomaisten toimesta.

II.   Erityiset perusteet

Elävät, heikennetyt rokotteet Newcastlen tautia vastaan on valmistettava sellaisesta mainitun taudin viruskannasta, jonka kantaviruksen (master seed) aivojensisäinen patogeenisuusindeksi (ICPI) on testattu ja sen on todettu olevan:

a)

pienempi kuin 0,4, jos jokainen lintu on saanut vähintään 107 EID50: tä koetta kohti; tai

b)

pienempi kuin 0,5, jos jokainen lintu on saanut vähintään 108 EID50: tä koetta kohti.”;

c)

Korvataan liitteessä VII olevan II osan a kohta seuraavasti:

”a)

jota ei ole rokotettu teurastusta edeltävien 30 päivän aikana sellaisilla elävillä, heikennetyillä rokotteilla, jotka on valmistettu Newcastlen tautiviruksen master seed -kannasta, jonka patogeenisuus on suurempi kuin lentogeenisten viruskantojen;”


Top