Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0271

Komission asetus (EU) N:o 271/2010, annettu 24 päivänä maaliskuuta 2010 , neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 889/2008 muuttamisesta Euroopan unionin luonnonmukaista tuotantoa osoittavan tunnuksen osalta

OJ L 84, 31.3.2010, p. 19–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 013 P. 88 - 91

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/271/oj

31.3.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 84/19


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 271/2010,

annettu 24 päivänä maaliskuuta 2010,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 889/2008 muuttamisesta Euroopan unionin luonnonmukaista tuotantoa osoittavan tunnuksen osalta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 2092/91 kumoamisesta 28 päivänä kesäkuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 (1) ja erityisesti sen 25 artiklan 3 kohdan, 38 artiklan b alakohdan ja 40 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 834/2007 24 artiklassa säädetään, että yhteisön tunnus on yksi niistä pakollisista maininnoista, joiden on oltava sellaisten tuotteiden pakkausmerkinnöissä, joissa on 23 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja luonnonmukaiseen tuotantotapaan viittaavia ilmauksia, ja että kolmansista maista tuoduissa tuotteissa tunnuksen käyttö on vapaaehtoista. Asetuksen (EY) N:o 834/2007 25 artiklan 1 kohdassa sallitaan yhteisön tunnuksen käyttö sellaisten tuotteiden merkinnöissä, esittelyssä ja mainonnassa, jotka vastaavat kyseisessä asetuksessa säädettyjä vaatimuksia.

(2)

Maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa 24 päivänä kesäkuuta 1991 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 (2), joka on korvattu asetuksella (EY) N:o 834/2007, soveltamisesta saatu kokemus on osoittanut, etteivät alan toimijat ja kuluttajat enää toivo yhteisön tunnuksen käytön olevan vapaaehtoista.

(3)

Luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä luonnonmukaisen tuotannon, merkintöjen ja valvonnan osalta 5 päivänä syyskuuta 2008 annettuun komission asetukseen (EY) N:o 889/2008 (3) olisi lisättävä tunnuksen käyttöä koskevat uudet säännöt. Säännöissä olisi otettava huomioon, että tunnuksen olisi vastattava alan kehitystä erityisesti siten, että kuluttajat voivat paremmin tunnistaa luonnonmukaista tuotantoa koskevan EU:n lainsäädännön soveltamisalaan kuuluvat luomutuotteet.

(4)

Lissabonin sopimuksen voimaantulon vuoksi olisi ilmaisun ”yhteisön luonnonmukaisen tuotannon tunnus” sijasta käytettävä ilmaisua ”Euroopan unionin luonnonmukaisen tuotannon tunnus”.

(5)

Komissio järjesti kaikkien jäsenvaltioiden taide- ja muotoilualan opiskelijoille kilpailun saadakseen uusia tunnusehdotuksia, joista riippumaton palkintolautakunta valitsi kymmenen parasta. Sen jälkeen kun ehdotuksia oli tarkasteltu teollisoikeuksien näkökulmasta, niistä valittiin kolme sopivinta internetäänestykseen, joka oli avoinna 7 päivän joulukuuta 2009 ja 31 päivän tammikuuta 2010 välisen ajanjakson. Kyseisenä ajanjaksona verkkosivuilla eniten ääniä saanut tunnus olisi valittava Euroopan unionin luonnonmukaisen tuotannon tunnukseksi.

(6)

Vaikka Euroopan unionin luonnonmukaisen tuotannon tunnuksen vaihtumisen 1 päivästä heinäkuuta 2010 ei pitäisi aiheuttaa ongelmia markkinoilla, olisi sallittava, että markkinoille jo saatetut luomutuotteet voidaan myydä vailla asetuksen (EY) N:o 834/2007 24 artiklassa säädettyjä pakollisia mainintoja, sillä edellytyksellä, että kyseiset tuotteet ovat asetuksen (ETY) N:o 2092/91 tai asetuksen (EY) N:o 834/2007 mukaisia.

(7)

Sisämarkkinoiden tehokkaan toiminnan ja rehellisen kilpailun varmistamiseksi sekä kuluttajien etujen suojelemiseksi ja jotta tunnusta voitaisiin käyttää heti kun se tulee EU:n lainsäädännön mukaisesti pakolliseksi, Euroopan unionin luonnonmukaisen tuotannon tunnus rekisteröitiin Beneluxin teollisoikeuksien virastossa luonnonmukaisen maatalouden yhteismerkkinä eli se on voimassa, käytettävissä ja suojattu. Tunnus rekisteröidään myös yhteisön ja kansainvälisiin rekistereihin.

(8)

Asetuksen (EY) N:o 889/2008 58 artiklassa säädetään, että tarkastusviranomaisen tai -laitoksen tunnusnumero sijoitetaan välittömästi yhteisön tunnuksen alapuolelle, mutta siinä ei säädetä tarkemmin tunnusnumeroiden mallista tai antamisesta. Tunnusnumeroiden yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi olisi annettava niiden mallia ja antamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

(9)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 889/2008 olisi muutettava.

(10)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat luonnonmukaisen tuotannon sääntelykomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 889/2008 seuraavasti:

1)

Korvataan III osaston 1 luvun otsikko seuraavasti:

 

”Euroopan unionin luonnonmukaisen tuotannon tunnus”.

2)

Korvataan 57 artikla seuraavasti:

”57 artikla

EU:n luomutunnus

Euroopan unionin luonnonmukaisen tuotannon tunnuksen, jäljempänä ’EU:n luomutunnus’, on asetuksen (EY) N:o 834/2007 25 artiklan 3 kohdan mukaisesti oltava tämän asetuksen liitteessä XI olevassa A osassa esitetyn mallin mukainen.

EU:n luomutunnusta voi käyttää vain, jos asianomainen tuote on tuotettu asetuksen (ETY) N:o 2092/91 ja sen soveltamisasetusten tai asetuksen (EY) N:o 834/2007 ja tämän asetuksen vaatimusten mukaisesti.”

3)

Korvataan 58 artiklan 1 kohdan b, c ja d alakohta seuraavasti:

”b)

tämän jälkeen tulee asetuksen (EY) N:o 834/2007 23 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu ilmaus, joka viittaa luonnonmukaiseen tuotantotapaan tämän asetuksen liitteessä XI olevan B.2 kohdan mukaisesti;

c)

tämän jälkeen tulee komission tai jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen tämän asetuksen liitteessä XI olevan B.3 kohdan mukaisesti päättämä viitenumero; ja

d)

jos merkinnässä käytetään EU:n luomutunnusta, tunnusnumero sijoitetaan samaan näkökenttään sen kanssa.”

4)

Korvataan 95 artiklan 9 ja 10 kohta seuraavasti:

”9.   Asetuksen (ETY) N:o 2092/91 tai (EY) N:o 834/2007 mukaisesti ennen 1 päivää heinäkuuta 2010 tuotettujen, pakattujen ja merkittyjen tuotteiden varastoja voidaan edelleen saattaa markkinoille luonnonmukaiseen tuotantoon viittaavin ilmauksin varastojen loppumiseen asti.

10.   Asetuksen (ETY) N:o 2092/91 tai (EY) N:o 834/2007 mukaisia pakkausmateriaaleja voidaan edelleen käyttää tuotteissa, jotka saatetaan markkinoille luonnonmukaiseen tuotantoon viittaavin ilmauksin 1 päivään heinäkuuta 2012 asti, jos tuote muulla tavoin täyttää asetuksen (EY) N:o 834/2007 vaatimukset.”

5)

Korvataan liite XI tämän asetuksen liitteessä olevalla tekstillä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2010.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 24 päivänä maaliskuuta 2010.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  EYVL L 198, 22.7.1991, s. 1.

(3)  EUVL L 250, 18.9.2008, s. 1.


LIITE

”LIITE XI

A.   57 artiklassa tarkoitettu EU:n luomutunnus

1.

EU:n luomutunnuksen on oltava seuraavan mallin mukainen:

Image

2.

Kun käytetään neliväripainatusta, Pantone-viiteväri on Green Pantone 376 ja Green [50 % Cyan + 100 % Yellow].

3.

Jos EU:n luomutunnusta ei ole mahdollista käyttää värillisenä, sitä voidaan käyttää myös mustavalkoisena seuraavasti:

Image

4.

Jos pakkauksen tai etiketin pohjaväri on tumma, tunnukset voidaan esittää samanvärisenä negatiivina kuin pakkauksen tai etiketin pohjaväri.

5.

Jos värillistä tunnusta käytetään värillisellä pohjalla, mikä vaikeuttaa tunnuksen havaitsemista, tunnuksen ympärillä voidaan käyttää ääriviivoja, jotta tunnus erottuisi paremmin pohjaväristä.

6.

Joissakin erityistapauksissa, joissa pakkausmerkinnät on tehty yhdellä ainoalla värillä, myös EU:n luomutunnusta voidaan käyttää kyseisen värisenä.

7.

EU:n luomutunnuksen korkeuden on oltava vähintään 9 mm ja leveyden vähintään 13,5 mm; korkeuden ja leveyden suhteen on aina oltava 1:1,5. Hyvin pienissä pakkauksissa vähimmäiskorkeus voi poikkeuksellisesti olla 6 mm.

8.

EU:n luomutunnukseen voi liittää luonnonmukaiseen maatalouteen viittaavia graafisia tai tekstielementtejä sillä edellytyksellä, että ne eivät muunna tai muuta EU:n luomutunnuksen luonnetta tai 58 artiklassa tarkoitettuja merkintöjä. Jos EU:n luomutunnukseen liitetään kansallinen tai yksityinen tunnus, jonka vihreä väri poikkeaa 2 kohdassa mainitusta viiteväristä, EU:n luomutunnuksessa voidaan käyttää kyseistä viiteväristä poikkeavaa väriä.

9.

EU:n luomutunnuksen käytössä on noudatettava sääntöjä, jotka johtuvat sen rekisteröimisestä luonnonmukaisen maatalouden yhteismerkkinä Beneluxin teollisoikeuksien virastossa ja yhteisön ja kansainvälisiin tavaramerkkirekistereihin.

B.   58 artiklassa tarkoitetut tunnusnumerot

Tunnusnumeroiden yleismalli on seuraavanlainen:

AB-CDE-999

jossa

1.

”AB” on 58 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu sen maan ISO-koodi, jossa tarkastukset tehdään;

2.

”CDE” on kolmikirjaiminen ilmaisu, esimerkiksi ”bio” tai ”öko” tai ”org” tai ”eko”, josta päättää komissio tai asianomainen jäsenvaltio ja joka viittaa luonnonmukaiseen tuotantotapaan 58 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti; ja

3.

”999” on enintään kolminumeroinen viitenumero, jonka antaa 58 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti

a)

asianomaisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen tarkastusviranomaisille tai -laitoksille, joille se on siirtänyt tarkastustehtävien suorittamisen asetuksen (EY) N:o 834/2007 27 artiklan mukaisesti;

b)

komissio

i)

komission asetuksen (EY) N:o 1235/2008 (1) 3 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetuille tarkastusviranomaisille ja -laitoksille, jotka on lueteltu kyseisen asetuksen liitteessä I;

ii)

asetuksen (EY) N:o 1235/2008 7 artiklan 2 kohdan f alakohdassa tarkoitetuille kolmansien maiden toimivaltaisille viranomaisille tai tarkastuslaitoksille, jotka on lueteltu kyseisen asetuksen liitteessä III;

iii)

asetuksen (EY) N:o 1235/2008 10 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetuille tarkastusviranomaisille ja -laitoksille, jotka on lueteltu kyseisen asetuksen liitteessä IV;

c)

asianomaisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen komission ehdotuksesta tarkastusviranomaisille ja -laitoksille, jotka on hyväksytty 31 päivään joulukuuta 2012 saakka myöntämään tarkastussertifikaatti asetuksen (EY) N:o 1235/2008 19 artiklan 1 kohdan neljännen alakohdan mukaisesti (tuontiluvat).

Komissio julkaisee tunnusnumerot käyttäen tarkoituksenmukaisia teknisiä keinoja, myös internetiä.


(1)  EUVL L 334, 12.12.2008, s. 25.”


Top