Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0270

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 270/2010, annettu 29 päivänä maaliskuuta 2010 , lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta muun muassa Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien silityslautojen tuonnissa annetun asetuksen (EY) N:o 452/2007 muuttamisesta

OJ L 84, 31.3.2010, p. 13–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 082 P. 188 - 193

No longer in force, Date of end of validity: 26/04/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2010/270/oj

31.3.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 84/13


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 270/2010,

annettu 29 päivänä maaliskuuta 2010,

lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta muun muassa Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien silityslautojen tuonnissa annetun asetuksen (EY) N:o 452/2007 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 30 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1225/2009 (1), jäljempänä ’perusasetus’, ja erityisesti sen 11 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon ehdotuksen, jonka Euroopan komissio on tehnyt neuvoa-antavaa komiteaa kuultuaan,

sekä katsoo seuraavaa:

1.   MENETTELY

1.1   Voimassa olevat toimenpiteet

(1)

Neuvosto otti asetuksella (EY) N:o 452/2007 (2) käyttöön lopullisen polkumyyntitullin muun muassa Kiinan kansantasavallasta, jäljempänä ’Kiina’, peräisin olevien silityslautojen tuonnissa. Toimenpiteet muodostuvat 38,1 prosentin suuruisesta arvotullista sekä viiteen erikseen mainittuun yritykseen sovellettavista yksilöllisistä tulleista.

1.2   Tarkastelupyyntö

(2)

Komissio sai vuonna 2008 perusasetuksen 11 artiklan 3 kohdan mukaisen osittaista välivaiheen tarkastelua, jäljempänä ’välivaiheen tarkastelu’, koskevan pyynnön. Pyyntö oli rajattu polkumyynnin tarkasteluun, ja sen esitti kiinalainen vientiä harjoittava tuottaja Guangzhou Power Team Houseware Co. Ltd., Guangzhou, jäljempänä ’Power Team’ tai ’pyynnön esittäjä’. Pyynnön esittäjään sovellettava lopullinen polkumyyntitulli on 36,5 prosenttia.

(3)

Pyynnön esittäjä väitti pyynnössään, että olosuhteet, joiden perusteella toimenpiteet oli otettu käyttöön, olivat muuttuneet ja että muutokset olivat luonteeltaan pysyviä. Pyynnön esittäjä toimitti alustavaa näyttöä siitä, että polkumyynnin vaikutusten korjaaminen ei enää edellytä nykytasoisen toimenpiteen soveltamista.

(4)

Ennen kaikkea pyynnön esittäjä on väittänyt, että se toimii nykyisin markkinatalousolosuhteissa eli täyttää perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan c alakohdassa säädetyt vaatimukset. Sen vuoksi pyynnön esittäjä väitti, että sitä koskeva normaaliarvo olisi määritettävä perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan b alakohdan mukaisesti. Kyseisen normaaliarvon ja pyynnön esittäjän Euroopan unioniin, jäljempänä ’EU’, suuntautuvan viennin hintojen vertailun perusteella polkumyyntimarginaali näyttäisi olevan huomattavasti voimassa olevan toimenpiteen tasoa alhaisempi.

(5)

Pyynnön esittäjä väitti tämän vuoksi, että polkumyynnin vaikutusten korjaaminen ei enää edellytä nykyisen tasoisten, aiemmin määritettyyn polkumyynnin tasoon perustuvien toimenpiteiden soveltamista.

1.3   Tarkastelun vireillepano

(6)

Kuultuaan neuvoa-antavaa komiteaa komissio päätti, että oli olemassa riittävä näyttö välivaiheen tarkastelun vireille panemiseksi, joten se pani vireille perusasetuksen 11 artiklan 3 kohdan mukaisen välivaiheen tarkastelun, joka rajattiin koskemaan polkumyynnin tarkastelua pyynnön esittäjän osalta (3).

1.4   Tarkasteltavana oleva tuote ja samankaltainen tuote

(7)

Välivaiheen tarkastelussa tarkasteltavana oleva tuote on sama kuin tutkimuksessa, joka johti voimassa olevien toimenpiteiden käyttöön ottamiseen, jäljempänä ’alkuperäinen tutkimus’, eli Kiinan kansantasavallasta peräisin olevat silityslaudat, vapaasti seisovat tai ei, höyrynimutoiminnolla ja/tai lämpötoiminnolla ja/tai puhallustoiminnolla tai ei, hihalaudat ja silityslaudan oleelliset osat eli jalat, päällinen ja silitysrautateline mukaan luettuina, jotka luokitellaan nykyisin CN-koodeihin ex 3924 90 00 (4), ex 4421 90 98, ex 7323 93 90, ex 7323 99 91, ex 7323 99 99, ex 8516 79 70 ja ex 8516 90 00.

(8)

Kiinan kotimarkkinoilla tuotetulla ja myydyllä ja EU:hun viedyllä tuotteella, samoin kuin Ukrainassa (jota käytetään vertailumaana) tuotetulla ja myydyllä tuotteella, on samat fyysiset ja tekniset perusominaisuudet ja samat käyttötarkoitukset, ja niitä voidaan siten pitää samankaltaisina perusasetuksen 1 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

1.5   Asianomaiset osapuolet

(9)

Komissio ilmoitti tarkastelun vireillepanosta virallisesti unionin tuotannonalan edustajalle, pyynnön esittäjälle ja viejämaan edustajille. Asianomaisille osapuolille annettiin tilaisuus esittää näkökantansa kirjallisesti ja tulla kuulluiksi.

(10)

Komissio lähetti pyynnön esittäjälle lomakkeen markkinatalouskohtelun pyytämistä varten sekä kyselylomakkeen ja sai vastauksen annettuun määräaikaan mennessä. Komissio hankki ja tarkasti kaikki polkumyynnin määrittämisen kannalta tarpeellisina pitämänsä tiedot, ja pyynnön esittäjän toimitiloihin tehtiin tarkastuskäynti.

1.6   Tarkastelua koskeva tutkimusajanjakso

(11)

Polkumyyntitutkimus käsitti 1 päivän tammikuuta 2008 ja 31 päivän joulukuuta 2008 välisen ajanjakson, jäljempänä ’tarkastelua koskeva tutkimusajanjakso’. Toimenpiteiden käyttöön ottamiseen johtaneen alkuperäisen tutkimuksen tutkimusajanjakso oli 1 päivän tammikuuta 2005 ja 31 päivän joulukuuta 2005 välinen ajanjakso, jäljempänä ’alkuperäinen tutkimusajanjakso’.

2.   TUTKIMUKSEN TULOKSET

2.1   Markkinatalouskohtelu

(12)

Kiinasta peräisin olevaa tuontia koskevissa polkumyyntitutkimuksissa määritetään perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan b alakohdan mukaisesti normaaliarvo perusasetuksen 2 artiklan 1–6 kohdan mukaisesti niille tuottajille, joiden on todettu täyttävän perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan c alakohdassa säädetyt vaatimukset, eli jos osoitetaan, että samankaltaisen tuotteen valmistus ja myynti on tapahtunut markkinatalousolosuhteissa. Nämä vaatimukset voidaan tiivistää seuraavasti:

liiketoimintaa koskevat päätökset tehdään markkinasignaalien perusteella ilman merkittävää valtion puuttumista asiaan, ja kustannukset heijastavat markkina-arvoa,

yrityksillä on yksi ainoa selkeä kirjanpito, joka tarkastetaan riippumattomasti kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IAS) mukaisesti ja jota sovelletaan kaikkeen toimintaan,

aiemmasta keskusjohtoisesta talousjärjestelmästä johtuvia merkittäviä vääristymiä ei ole,

konkurssi- ja omaisuuslainsäädäntö takaavat oikeusvarmuuden ja vakauden,

valuuttojen muuntaminen tapahtuu markkinahintaan.

(13)

Pyynnön esittäjä pyysi markkinatalouskohtelua perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan b alakohdan mukaisesti, ja sitä kehotettiin täyttämään lomake markkinatalouskohtelun pyytämistä varten.

(14)

Tutkimuksessa todettiin, että pyynnön esittäjä ei täyttänyt perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan c alakohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitettua markkinatalouskohteluun liittyvää vaatimusta (vaatimus 1) huomattavien tuotantopanosten kustannusten osalta. Todettiin, että alkuperäisen tutkimuksen tutkimusajanjakson jälkeen eli vuoden 2005 jälkeen valtio otti käyttöön vientirajoituksia useiden terästuotteiden kohdalla, mukaan luettuna silityslautojen tuotannossa käytettävät pääraaka-aineet eli teräslevy, teräsputket ja teräslanka. On huomattava, että näiden raaka-aineiden kustannukset muodostavat huomattavan osan raaka-aineiden kokonaiskustannuksista. Vientiverojen käyttöönotto vähensi kannustinta vientiin ja lisäsi sen vuoksi kotimarkkinoilla saatavilla olevia määriä, mikä johti vuorostaan hintojen alenemiseen. Lisäksi todettiin, että kiinalaisten terästuottajien käytettävissä oli useita tukijärjestelmiä (5), ja julkisesti saatavilla olevat useiden terästuottajien tilit vahvistavat, että Kiinan valtio tukee aktiivisesti terässektorin kehittämistä Kiinassa.

(15)

Tämän seurauksena teräksen kotimarkkinahinnat Kiinassa olivat tarkastelua koskevan tutkimusajanjakson aikana selvästi maailman muiden suurehkojen markkinoiden, erityisesti Pohjois-Amerikan ja Pohjois-Euroopan (6), teräksen hintoja alemmat, eikä näitä hintaeroja voida selittää millään terästuotannon kilpailuedulla.

(16)

Lisäksi asiakirja-aineiston tiedoista selvisi, että pyynnön esittäjä hyötyi näistä keinotekoisen alhaisista ja vääristyneistä teräksen hinnoista, koska se osti raaka-aineensa Kiinan kotimarkkinoilta.

(17)

Näin ollen pääteltiin, että Power Teamin huomattavat tuotantopanokset eivät heijasta merkittävässä määrin niiden arvoa markkinoilla. Tämän vuoksi pääteltiin, että pyynnön esittäjä ei ole osoittanut täyttävänsä kaikkia perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan c alakohdan mukaisia vaatimuksia, eikä sille sen vuoksi voitu myöntää markkinatalouskohtelua.

(18)

Pyynnön esittäjälle, viejämaalle ja unionin tuotannonalalle annettiin tilaisuus esittää huomautuksia edellä esitetyistä päätelmistä. Huomautuksia saatiin pyynnön esittäjältä ja unionin tuotannonalalta.

(19)

Pyynnön esittäjä esitti kolme pääperustelua määräajassa. Ensinnäkin se totesi, että Power Teamin raaka-ainehinnat olivat edelleen johdonmukaiset kotimarkkinahintojen kanssa ja että tämä päätelmä oli riittävä täyttämään alkuperäisen tutkimuksen vaatimuksen 1. Tämän johdosta yritys katsoi, että oli perusasetuksen 11 artiklan 9 kohdan vastaista verrata hintoja Kiinan kotimarkkinoilla hintoihin muilla kansainvälisillä teräsmarkkinoilla. Tässä yhteydessä yritys kyseenalaisti myös vertailukohteena olleiden Pohjois-Euroopan ja Pohjois-Amerikan teräsmarkkinoiden hintojen merkityksellisyyden. Pyynnön esittäjä totesi, että oli olemassa myös muiden kansainvälisten markkinoiden hintoja, kuten Turkin vientihinnat, jotka olivat alempia kuin Kiinan kotimarkkinahinnat.

(20)

On todellakin totta, että pyynnön esittäjä täytti vaatimuksen 1 alkuperäisessä tutkimuksessa, mutta ei vaatimusta 2. On kuitenkin katsottava, että perusasetuksen 11 artiklan 9 kohtaa ei ole rikottu, koska menetelmä sen arvioimiseksi, toimiiko yritys markkinatalousolosuhteissa ja erityisesti täyttääkö se vaatimuksen 1, ei ole muuttunut. Kummassakin tutkimuksessa, eli alkuperäisessä tutkimuksessa ja tarkastelua koskevassa tutkimuksessa, arvioitiin kysymystä siitä, heijastavatko raaka-aineiden kustannukset niiden arvoa markkinoilla. Kummassakin tutkimuksessa yksi tutkituista indikaattoreista oli teräksen hinta kotimarkkinoilla, mutta alkuperäisessä tutkimuksessa ei ollut muita merkittäviä tekijöitä, jotka olisivat näyttäneet vaikuttavan raaka-aineiden hintoihin. Näin ollen menetelmä pysyi samana ja ainoastaan päätelmät olivat erilaiset.

(21)

Tarkastelua koskeva tutkimus paljasti, että alkuperäisen tutkimusajanjakson jälkeen eli vuodesta 2006 olosuhteet ovat muuttuneet, koska Kiinan valtio on asettanut useita toimenpiteitä, joilla pyritään rajoittamaan teräslevyn, -putkien ja -langan vientiä ottamalla käyttöön vientivero ja poistamalla viennin arvonlisäveron palautus. Tällä oli yhdessä edellä mainittujen tukijärjestelmien kanssa vääristävä vaikutus teräksen hintoihin Kiinan kotimarkkinoilla, koska hintaero kyseisten hintojen ja Pohjois-Amerikkaa ja Pohjois-Eurooppaa koskevien julkaistujen kotimarkkinahintojen välillä kohosi huomattavasti noin 30 prosenttiin. Pyynnön esittäjä ei ole kiistänyt tätä hintaeroa markkinatalouskohtelua koskevista päätelmistä ilmoittamisen jälkeen.

(22)

Mitä tulee väitteeseen siitä, että Pohjois-Amerikan ja Pohjois-Euroopan kotimarkkinoiden teräshinnat eivät ole ainoat kansainvälisesti merkitykselliset hinnat, on huomattava, että nämä kummatkin teräsmarkkinat valittiin hintavertailuun, koska niillä kummallakin teräksen kulutus on suurta, ja ne ovat kilpaillut markkinat, joilla on useita aktiivisia tuottajia. Näin ollen voitiin kohtuudella olettaa, että kyseiset kotimarkkinahinnat edustavat kilpailtuja markkinahintoja. Lisäksi väitettä siitä, että Turkin vientihinnat olisivat alempia kuin Kiinan kotimarkkinahinnat, ei perusteltu tarkemmin tässä vaiheessa, eli mitään konkreettisia hintoja ei toimitettu määräaikaan mennessä. Ei myöskään esitetty mitään selitystä sille, miksi Turkin vientihintoja – ottaen huomioon Turkin vientimarkkinoiden suhteellisen pieni koko verrattuna Pohjois-Amerikan ja Pohjois-Euroopan kotimarkkinoihin – olisi pidettävä merkityksellisempinä.

(23)

Toiseksi yritys väitti, että sitä syrjittiin EU:n lainsäädännön soveltamisessa, koska useissa viimeaikaisissa muissa tapauksissa, joissa teräs oli huomattava tuotantopanos, jotkin kiinalaiset teräsyhtiöt täyttivät vaatimuksen 1. Kaikki nämä tapaukset tutkittiin, ja todettiin, ettei yhdellekään kyseisissä tapauksissa mukana olleista yrityksistä myönnetty markkinatalouskohtelua, koska niiltä kaikilta jäi täyttymättä vähintään yksi perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan c alakohdan muista vaatimuksista. Koska pyrittiin hallinnollisen taakan keventämiseen, ei ollut tarpeen laajentaa vaatimuksen 1 tarkastelua kovinkaan yksityiskohtaiseksi, kun oli selvää, että kyseinen yritys ei täyttäisi vaatimuksia muusta syystä. Joka tapauksessa komissio ei ollut päätellyt yhdessäkään kyseisistä viimeaikaisista tapauksista, ettei Kiinan kotimaisilla teräsmarkkinoilla ollut vääristymiä; päinvastoin viimeaikaisissa tapauksissa markkinatalouskohtelu evättiin aina, kun raaka-aineisiin liittyviä vääristymiä voitiin havaita (7).

(24)

Lopuksi pyynnön esittäjä väitti, että normaaliarvon oikaiseminen olisi asianmukaisempaa kuin markkinatalouskohtelun epääminen. Normaaliarvon oikaiseminen vaikuttaa kuitenkin epäasianmukaiselta, kun otetaan huomioon, että yksi markkinatalouskohtelun myöntämisen edellytyksistä on se, että huomattavien tuotantopanosten kustannusten on heijastettava niiden arvoa markkinoilla. Jos näin ei ole, seurauksena olisi oltava ennemmin se, että markkinatalouskohtelu evätään ja normaaliarvo korvataan vertailumaan normaaliarvolla, erityisesti siinä tapauksessa, että raaka-aineet muodostavat niin huomattavan osan tuotantopanosten kustannuksista.

(25)

Päätelmänä todetaan, että yksikään Power Teamin esittämistä perusteluista ei ollut vakuuttava eikä johtanut päätelmien erilaiseen arviointiin.

(26)

Unionin tuotannonala huomautti, että Kiinan valtio oli puuttunut massiivisesti terästeollisuuden toimintaan, mikä oli jo saanut EU:n ja Yhdysvallat pyytämään WTO-neuvotteluja asian ratkaisemiseksi.

(27)

Edellä esitetyn pohjalta vahvistettiin päätelmät, joiden mukaan Power Teamille ei pitäisi myöntää markkinatalouskohtelua.

(28)

Kun oli ilmoitettu niistä keskeisistä tosiasioista ja huomioista, joiden perusteella aiottiin suositella s asetuksen (EY) N:o 452/2007 muuttamista, pyynnön esittäjä toimitti lisähuomautuksia markkinatalouskohtelua koskevasta päätelmästä.

(29)

Pyynnön esittäjä pääasiassa toisti väitteensä, jonka mukaan sen tärkeimmät tuotantopanokset heijastivat markkina-arvoja Kiinassa ja että Kiinan hinnat olivat laajalti linjassa muiden kansainvälisten markkinoiden kanssa. Vaikka pyynnön esittäjä tunnustikin sen tosiseikan, että tärkeimpien tuotantopanosten hinnannousu oli vähäisempi Kiinassa vuonna 2008 verrattuna muihin kansainvälisiin teräsmarkkinoihin, se väitti, ettei tämä johtunut mistään vääristymistä vaan että muut, puhtaasti kaupalliset tekijät voisivat olla syynä alhaisempiin hintoihin Kiinan kotimarkkinoilla. Pyynnön esittäjä viittasi lisääntyneeseen tuotantoon vuonna 2008 ja ilmoitti, että voimassa olevat, useimpien Kiinassa tuotettujen teräsalan tuotantopanosten vientiin kohdistuvat polkumyynti- tai tasoitustullit olivat saaneet kiinalaiset tuottajat alentamaan hintojaan kotimarkkinoilla.

(30)

On huomattava, että pyynnön esittäjän toimittamat hintoja koskevat lisätiedot tukivat päätelmää, jonka mukaan silityslautojen tuotannon pääraaka-aineet olivat vuonna 2008 keskimäärin huomattavasti halvempia Kiinan kotimarkkinoilla kuin muilla suurehkoilla markkinoilla maailmassa.

(31)

Mitä tulee väitteeseen siitä, että puhtaasti kaupalliset tekijät, eli lisääntynyt tuotanto Kiinassa, olivat kyseisen hintaeron syynä, on huomattava, että tätä väitettä ei perusteltu riittävästi erityisesti siltä osin kuin on kyse mahdollisesta korrelaatiosta tuotannon väitetyn lisääntymisen ja kysyntäpuolen tilanteen välillä. Samanaikaisesti pyynnön esittäjän väite siitä, että Kiinasta peräisin olevien useiden terästuotteiden vientiin kohdistui tasoitustulleja, osoitti ainoastaan, että kiinalaiset teräksentuottajat todellakin hyötyivät tuista.

(32)

Näin ollen pyynnön esittäjän väitettä siitä, että Kiinan teräsmarkkinat eivät ole vääristyneet, ei voida hyväksyä, ja lopullisena päätelmänä on, että markkinatalouskohtelua koskevaa päätöstä ei pitäisi tarkistaa ja että Power Teamille ei pitäisi myöntää markkinatalouskohtelua.

2.2   Yksilöllinen kohtelu

(33)

Perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan mukaan vahvistetaan tarvittaessa koko maata koskeva tulli kyseisen artiklan soveltamisalaan kuuluville maille, lukuun ottamatta tapauksia, joissa yritykset voivat osoittaa, että ne täyttävät kaikki perusasetuksen 9 artiklan 5 kohdassa säädetyt yksilöllistä kohtelua koskevat vaatimukset. Nämä vaatimukset voidaan tiivistää seuraavasti:

kokonaan tai osittain ulkomaisessa omistuksessa olevien yritysten tai yhteisyritysten tapauksessa viejät voivat vapaasti kotiuttaa pääomia ja voittoja;

vientihinnoista ja -määristä sekä myyntiehdoista päätetään vapaasti;

osake-enemmistö on yksityishenkilöiden hallussa, ja on osoitettava, että yritys on riittävän riippumaton valtiosta;

valuuttojen muuntaminen suoritetaan markkinahintaan;

valtio ei puutu yrityksen toimintaan niin, että se mahdollistaisi toimenpiteiden kiertämisen, jos yksittäisille viejille vahvistetaan erilaiset tullit.

(34)

Pyynnön esittäjä pyysi markkinatalouskohtelun lisäksi myös yksilöllistä kohtelua siinä tapauksessa, että sille ei myönnetä markkinatalouskohtelua.

(35)

Tutkimus osoitti, että pyynnön esittäjä täytti kaikki edellä mainitut vaatimukset, ja päätelmänä on, että Power Teamille olisi myönnettävä yksilöllinen kohtelu.

2.3   Normaaliarvo

(36)

Perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan mukaan muussa kuin markkinatalousmaista peräisin olevassa tuonnissa normaaliarvo määritetään perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan b alakohdassa määritellyille maille, joille ei voitu myöntää markkinatalouskohtelua, vertailumaassa sovellettavan hinnan tai vastaavan laskennallisen arvon perusteella.

(37)

Menettelyn aloittamista koskevassa ilmoituksessa komissio ilmoitti aikovansa käyttää Turkkia, jota oli käytetty vertailumaana alkuperäisessä tutkimuksessa, jälleen vertailumaana normaaliarvon määrittämiseksi Kiinalle, mutta yksikään turkkilainen tuottaja ei toiminut yhteistyössä tässä välivaiheen tarkastelussa. Yksi ukrainalainen vientiä harjoittava tuottaja, joka oli samanaikaisen tutkimuksen kohteena toisessa välivaiheen tarkastelussa, kuitenkin suostui yhteistyöhön. Asianomaisille osapuolille ilmoitettiin asiasta, eikä tuossa vaiheessa saatu huomautuksia, joissa olisi vastustettu Ukrainan käyttämistä vertailumaana.

(38)

Koska ei todettu mitään ilmeisiä syitä olla valitsematta Ukrainaa vertailumaaksi ja erityisesti koska mikään muu kolmannen maan tuottaja ei toiminut yhteistyössä, normaaliarvo määritettiin perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan a alakohdan mukaisesti tutkimuksessa yhteistyössä toimineelta vertailumaan tuottajalta saatujen todennettujen tietojen pohjalta.

(39)

Perusasetuksen 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti todettiin, että vertailumaan yhteistyössä toimineen tuottajan samankaltaisen tuotteen kotimarkkinamyynnin määrä oli edustava verrattuna pyynnön esittäjän EU:hun suuntautuneeseen vientimyyntiin. Lisäksi kaikkien vietyjen tuotelajien osalta vertailukelpoista kotimarkkinamyyntiä (tarvittaessa oikaistuna fyysisten ominaisuuksien suhteen) pidettiin edustavana, koska sen myyntimäärä oli vähintään 5 prosenttia vastaavan EU:hun suuntautuneen vientimyynnin määrästä.

(40)

Sen jälkeen komissio tutki, voitiinko kunkin edustavassa määrin kotimarkkinoilla myydyn silityslautalajin kotimarkkinamyyntiä vertailumaassa pitää tavanomaisessa kaupankäynnissä tapahtuneena, määrittämällä kuinka suuri osuus kyseisen silityslautalajin riippumattomille asiakkaille tapahtuneesta myynnistä oli ollut kannattavaa.

(41)

Kotimarkkinoiden myyntitapahtumia pidettiin kannattavina, jos tuotelajin yksikköhinta oli vähintään tuotantokustannusten tasolla. Tämän vuoksi määritettiin kunkin vertailumaan kotimarkkinoilla tutkimusajanjakson aikana myydyn tuotelajin tuotantokustannukset.

(42)

Kun vähintään määritettyjä tuotantokustannuksia vastaavilla nettomyyntihinnoilla tapahtuneen myynnin määrä oli yli 80 prosenttia tietyn tuotelajin kokonaismyyntimäärästä ja kun kyseisen tuotelajin painotettu keskimääräinen hinta oli vähintään tuotantokustannusten tasoinen, normaaliarvon perustana käytettiin tosiasiallista kotimarkkinahintaa. Tämä hinta laskettiin määrittämällä kyseisen tuotelajin kaiken kotimarkkinamyynnin hintojen painotettu keskiarvo tutkimusajanjaksona riippumatta siitä, oliko myynti ollut kannattavaa.

(43)

Jos tuotelajin kokonaismyyntimäärästä enintään 80 prosenttia oli kannattavaa tai jos kyseisen tuotelajin painotettu keskihinta oli tuotantokustannuksia alempi, normaaliarvon perustana käytettiin tosiasiallista kotimarkkinahintaa, joka laskettiin määrittämällä yksinomaan tuon kyseisen tuotelajin kannattavan myynnin painotettu keskiarvo.

(44)

Päätelmien ilmoittamisen jälkeen pyynnön esittäjä huomautti, että tapauksissa, joissa kannattava myynti edusti alle 10:tä prosenttia tietyn lajin kokonaismyyntimäärästä, olisi yleensä käytettävä laskennallista normaaliarvoa.

(45)

Tässä suhteessa on huomattava, että tässä tutkimuksessa ei tullut esiin tilannetta, jossa kannattavaa myyntiä olisi ollut alle 10 prosenttia. Lisäksi automaattisesti tehtävä normaaliarvon laskennallinen määrittäminen kyseisissä olosuhteissa ei enää ole käytössä.

2.4   Vientihinta

(46)

Kaikissa tapauksissa tarkasteltavana olevaa tuotetta myytiin vietäväksi unionissa sijaitseville riippumattomille asiakkaille Kiinassa toimivien riippumattomien kauppiaiden välityksellä, ja sen vuoksi vientihinta määritettiin perusasetuksen 2 artiklan 8 kohdan mukaisesti eli EU:hun vietäväksi myydystä tuotteesta tosiasiallisesti maksettujen tai maksettavien hintojen perusteella.

(47)

Päätelmien ilmoittamisen jälkeen pyynnön esittäjä väitti, että vientihinta olisi määritettävä riippumattoman kiinalaisen kauppiaan EU:ssa sijaitseville riippumattomille asiakkaille osoittaman kauppalaskun hinnan perusteella eikä niin kuin se tehtiin, eli tuotteesta maksetun tai maksettavan hinnan perusteella, kun Power Team myi sitä Kiinassa toimivalle riippumattomalle kauppiaalle vientiä varten. Tällainen lähestymistapa ei kuitenkaan noudattaisi perusasetuksen 2 artiklan 8 kohtaa, jonka mukaan edellytetään, että kun tuotteita myydään vientiin, ensimmäisen riippumattoman liiketoimen olisi oltava vientihinnan määrittämisen perustana. Sen vuoksi tämä väite on hylättävä.

2.5   Vertailu

(48)

Normaaliarvoa ja vientihintaa verrattiin noudettuna lähettäjältä -tasolla. Jotta normaaliarvon ja vientihinnan vertailu olisi tasapuolinen, siinä otettiin perusasetuksen 2 artiklan 10 kohdan mukaisesti huomioon erot niissä tekijöissä, joiden väitettiin ja osoitettiin vaikuttavan hintoihin ja niiden vertailukelpoisuuteen. Tämän perusteella tehtiin tarvittaessa ja perustelluissa tapauksissa oikaisuja fyysisten ominaisuuksien ja kuljetus-, vakuutus-, käsittely- ja luottokustannusten huomioon ottamiseksi. Koska vientihinta määritettiin yksinomaan kiinalaisille kauppiaille vientiä varten tapahtuneen kotimarkkinamyynnin perusteella, ei ollut aihetta tehdä oikaisua verotuksen erojen huomioon ottamiseksi, sillä normaaliarvo määritettiin myös kotimarkkinamyynnille vertailumaassa, jota koskee samanlainen verotusjärjestelmä. Sekä normaaliarvo että vientihinta laskettiin sen vuoksi ilman arvonlisäveroa.

(49)

Päätelmien ilmoittamisen jälkeen pyynnön esittäjä väitti, että tuotelajien ryhmittely (joka tehtiin vertailua varten) aiheutti tiettyjä epäilyksiä hintavertailun oikeellisuuden suhteen.

(50)

Tässä suhteessa on huomattava, että tuotelajien ryhmittely oli tässä tutkimuksessa sama kuin alkuperäisessä tutkimuksessa tehty ryhmittely, ja sitä pidettiin tarpeellisena vertailukelpoisuuden parantamiseksi Power Teamin unioniin suuntautuvaa vientiä varten myymien tuotteiden ja vertailumaan kotimarkkinoilla myytyjen tuotteiden välillä. On myös huomattava, että pyynnön esittäjä ei perustellut väitettään tarkemmin, erityisesti sitä, miksi suoritettu (ja pyynnön esittäjälle osoitetussa erityisessä ilmoituksessa selitetty) ryhmittely ei olisi asianmukainen. Väite on näin ollen hylättävä.

2.6   Polkumyyntimarginaali

(51)

Tarkasteltavana olevan tuotteen kunkin tuotelajin painotettua keskimääräistä normaaliarvoa verrattiin perusasetuksen 2 artiklan 11 kohdan mukaisesti vastaavan tuotelajin painotettuun keskimääräiseen vientihintaan. Vertailu osoitti, että polkumyyntiä esiintyi.

(52)

Power Teamin polkumyyntimarginaaliksi määritettiin vapaasti unionin rajalla -nettohinnasta prosentteina ilmaistuna 39,6 prosenttia.

3.   MUUTTUNEIDEN OLOSUHTEIDEN PYSYVYYS

(53)

Perusasetuksen 11 artiklan 3 kohdan mukaisesti tutkittiin myös, voidaanko muuttuneita olosuhteita pitää perustellusti pysyvinä.

(54)

Tässä suhteessa muistutetaan, että pyynnön esittäjältä evättiin markkinatalouskohtelu alkuperäisessä tutkimuksessa, koska sen kirjanpitokäytännössä todettiin sääntöjenvastaisuuksia. Mainitussa tarkastelussa päätelmänä oli, että Power Team täytti tämän vaatimuksen. Kuten edellä todetaan, pyynnön esittäjä ei kuitenkaan täyttänyt perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan c alakohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitettua markkinatalouskohteluun liittyvää vaatimusta, joka koskee huomattavien tuotantopanosten kustannuksia. Näin ollen olosuhteet eivät ole muuttuneet pyynnön esittäjän osalta siltä osin kuin on kyse markkinatalouskohtelusta.

(55)

Tutkimuksen aikana kerätyt ja tarkastetut tiedot (eli pyynnön esittäjän EU:hun suuntautuvan viennin yksittäiset hinnat ja vertailumaa Ukrainalle määritetty normaaliarvo) johtivat korkeampaan polkumyyntimarginaaliin. Tätä muutosta pidetään merkittävänä, eikä toimenpiteen soveltamisen jatkaminen nykyisen suuruisena olisi enää riittävä polkumyynnin vaikutusten korjaamiseksi.

4.   POLKUMYYNNIN VASTAISET TOIMENPITEET

(56)

Tämän tarkastelua koskevan tutkimuksen tulosten perusteella katsotaan aiheelliseksi muuttaa Power Teamilta tulevan tarkasteltavana olevan tuotteen tuonnissa sovellettava polkumyyntitulli 39,6 prosentiksi.

(57)

Jäännöstullin tason osalta muistutetaan, että yhteistyö oli vähäistä alkuperäisessä tutkimuksessa. Näin ollen yhteistyöhön osallistumattomien yritysten tulli asetettiin tasolle, joka vastaa sen yhteistyössä toimineen vientiä harjoittavan tuottajan, jolle määritetty polkumyyntimarginaali oli korkein, myydyimpien tuotelajien polkumyyntimarginaalien painotettua keskiarvoa. Samaa menetelmää soveltaen ja ottaen huomioon pyynnön esittäjältä saadut asiaan liittyvät tiedot jäännöstulli on muutettava 42,3 prosentiksi.

(58)

Asianomaisille osapuolille ilmoitettiin niistä olennaisista tosiasioista ja huomioista, joiden perusteella aiottiin suositella asetuksen (EY) N:o 452/2007 muuttamista, ja niille annettiin tilaisuus esittää huomautuksia. Osapuolten toimittamat huomautukset tutkittiin ja lopullisia päätelmiä muutettiin tarvittaessa niiden mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 452/2007 seuraavasti:

Korvataan 1 artiklan 2 kohdassa olevan taulukon yritystä Guangzhou Power Team Houseware Co. Ltd., Guangzhou, koskeva kohta seuraavasti:

Maa

Valmistaja

Tulli (%)

Taric-lisäkoodi

Kiina

Guangzhou Power Team Houseware Co. Ltd., Guangzhou

39,6

A783

Korvataan 1 artiklan 2 kohdassa olevan taulukon kaikkia muita kiinalaisia yrityksiä koskeva kohta seuraavasti:

Maa

Valmistaja

Tulli (%)

Taric-lisäkoodi

Kiina

Kaikki muut yritykset

42,3

A999

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä maaliskuuta 2010.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

E. ESPINOSA


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  EUVL L 109, 26.4.2007, s. 12.

(3)  EUVL C 3, 8.1.2009, s. 14, jäljempänä ’vireillepanoa koskeva ilmoitus’.

(4)  Muutettu koodi (3924 90 00 vireillepanoa koskevassa ilmoituksessa mainitun koodin 3924 90 90 sijasta) johtuu uudesta yhdistetystä nimikkeistöstä, jota alettiin soveltaa 1.1.2010 (ks. asetus (EY) N:o 948/2009, EUVL L 287, 31.10.2009, s.1).

(5)  Esimerkiksi ”Money for Metal: A detailed Examination of Chinese Government Subsidies to its Steel Industry”, Wiley Rein LLP, heinäkuu 2007; ”China Government Subsidies Survey”, Anne Stevenson-Yang, helmikuu 2007; ”Shedding Light on Energy Subsidies in China: An Analysis of China's Steel Industry from 2000–2007”, Usha C.V. Haley; ”China's Specialty Steel Subsidies: Massive, Pervasive and Illegal”, Specialty Steel Industry of North America; ”The China Syndrome: How Subsidies and Government Intervention Created the World's Largest Steel Industry”, Wiley Rein & Fielding LLP, heinäkuu 2006, sekä ”The State-Business Nexus in China’s Steel Industry – Chinese Market Distortions in Domestic and International Perspective”, Prof. Dr. Markus Taube & Dr. Christian Schmidkonz, THINK!DESK China Research & Consulting, 25.2.2009.

(6)  Lähde: Steel Business Briefing, average prices for 2005 and 2008.

(7)  Ks. neuvoston asetus (EY) N:o 91/2009, annettu 26 päivänä tammikuuta 2009, lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen rauta- ja teräskiinnittimien tuonnissa (EUVL L 29, 31.1.2009, s. 1) sekä komission asetus (EY) N:o 287/2009, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2009, joka koskee väliaikaisen polkumyyntitullin käyttöönottoa tietynlaisen muun muassa Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan alumiinifolion tuonnissa (EUVL L 94, 8.4.2009, s. 17).


Top