Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0865

2009/865/EY: Komission päätös, tehty 30 päivänä marraskuuta 2009 , jäsenvaltioiden mahdollisuudesta pidentää uusien tehoaineiden metaflumitsonin ja gamma-syhalotriinin väliaikaisia lupia (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 9366) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 314, 1.12.2009, p. 100–101 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 060 P. 138 - 139

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/865/oj

1.12.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 314/100


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 30 päivänä marraskuuta 2009,

jäsenvaltioiden mahdollisuudesta pidentää uusien tehoaineiden metaflumitsonin ja gamma-syhalotriinin väliaikaisia lupia

(tiedoksiannettu numerolla K(2009) 9366)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2009/865/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 1 kohdan neljännen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhdistynyt kuningaskunta vastaanotti maaliskuussa 2005 direktiivin 91/414/ETY 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti yritykseltä BASF Agro S.A.S, Ranska, hakemuksen metaflumitsoni-nimisen tehoaineen sisällyttämiseksi direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I. Komission päätöksessä 2006/517/EY (2) vahvistettiin, että asiakirja-aineisto oli täydellinen ja että sen voitiin periaatteessa katsoa täyttävän kyseisen direktiivin liitteissä II ja III säädetyt tietovaatimukset.

(2)

Yhdistynyt kuningaskunta vastaanotti elokuussa 2001 Pytech Chemicals GMbH:lta gamma-syhalotriinia koskevan hakemuksen. Komission päätöksessä 2004/686/EY (3) vahvistettiin, että asiakirja-aineisto oli siinä mielessä täydellinen, että sen voitiin periaatteessa katsoa täyttävän direktiivin 91/414/ETY liitteissä II ja III säädetyt tietovaatimukset.

(3)

Asiakirja-aineistojen täydellisyyden varmistaminen oli tarpeen, jotta niitä voitaisiin tarkastella yksityiskohtaisesti ja jotta jäsenvaltioilla olisi mahdollisuus myöntää asianomaisia tehoaineita sisältäville kasvinsuojeluaineille väliaikainen lupa enintään kolmeksi vuodeksi noudattaen samalla direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 1 kohdassa säädettyjä edellytyksiä, erityisesti edellytystä tehdä yksityiskohtainen arviointi tehoaineesta ja kasvinsuojeluaineesta direktiivin vaatimusten mukaisesti.

(4)

Näiden tehoaineiden vaikutukset ihmisten terveyteen ja ympäristöön on arvioitu direktiivin 91/414/ETY 6 artiklan 2 ja 4 kohdan säännösten mukaisesti hakijoiden ehdottamien käyttötarkoitusten osalta. Esittelevä jäsenvaltio toimitti komissiolle tehoaineita koskevien arviointikertomusten luonnokset 15 päivänä huhtikuuta 2008 (metaflumitsoni) ja 25 päivänä tammikuuta 2008 (gamma-syhalotriini).

(5)

Esittelevän jäsenvaltion toimitettua arviointikertomusten luonnokset on kummassakin tapauksessa käynyt ilmi, että hakijoilta on pyydettävä lisätietoja, joista esittelevän jäsenvaltion on niitä tarkasteltuaan toimitettava arviointi. Asiakirja-aineistojen tarkastelua jatketaan sen vuoksi edelleen, eikä arviointia ole mahdollista saada päätökseen ennen direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetyn kolmen vuoden määräajan päättymistä.

(6)

Koska arvioinneissa ei toistaiseksi ole ilmennyt välittömiä huolenaiheita, jäsenvaltioille olisi annettava mahdollisuus pidentää näitä tehoaineita sisältäville kasvinsuojeluaineille myönnettyjä väliaikaisia lupia 24 kuukauden pituiseksi ajaksi direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan mukaisesti, jotta asiakirjojen tutkimista voidaan jatkaa. Tämän 24 kuukauden ajanjakson pitäisi olla riittävä arviointi- ja päätösmenettelyn saattamiseksi loppuun, jotta metaflumitsonin ja gamma-syhalotriinin mahdollisesta sisällyttämisestä liitteeseen I voidaan tehdä päätös.

(7)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Jäsenvaltiot voivat pidentää metaflumitsonia tai gamma-syhalotriinia sisältäville kasvinsuojeluaineille myönnettyjä väliaikaisia lupia enintään 24 kuukauden pituiseksi ajaksi tämän päätöksen tekopäivästä.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 30 päivänä marraskuuta 2009.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2)  EUVL L 201, 25.7.2006, s. 34.

(3)  EUVL L 313, 12.10.2004, s. 21.


Top