Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0861

2009/861/EY: Komission päätös, tehty 30 päivänä marraskuuta 2009 , Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 mukaisista siirtymäkauden toimenpiteistä siltä osin kuin on kyse muun kuin vaatimustenmukaisen raakamaidon jalostamisesta tietyissä Bulgariassa sijaitsevissa maidonjalostamoissa (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 9282) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 314, 1.12.2009, p. 83–89 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 069 P. 149 - 155

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015: This act has been changed. Current consolidated version: 13/02/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/861/oj

1.12.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 314/83


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 30 päivänä marraskuuta 2009,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 mukaisista siirtymäkauden toimenpiteistä siltä osin kuin on kyse muun kuin vaatimustenmukaisen raakamaidon jalostamisesta tietyissä Bulgariassa sijaitsevissa maidonjalostamoissa

(tiedoksiannettu numerolla K(2009) 9282)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2009/861/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Elintarvikehygieniasta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 852/2004 (2) säädetään elintarvikealan toimijoita koskevista elintarvikehygieniaan liittyvistä säännöistä, jotka perustuvat muun muassa vaarojen analysointia ja kriittisiä valvontapisteitä koskeviin periaatteisiin. Asetuksessa säädetään, että elintarvikealan toimijoiden on noudatettava tiettyjä edellä mainittuihin periaatteisiin perustuvia menettelyjä.

(2)

Asetuksella (EY) N:o 853/2004 säädetään eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä elintarvikealan toimijoita varten ja täydennetään asetuksessa (EY) N:o 852/2004 vahvistettuja sääntöjä. Asetuksessa (EY) N:o 853/2004 vahvistetaan myös raakamaitoa ja meijerituotteita koskevat hygieniavaatimukset.

(3)

Bulgarian ja Romanian liittymisasiakirjan, jäljempänä ’liittymisasiakirja’, liitteessä VI olevan 4 luvun B jakson c kohdan mukaisesti Bulgarialle on myönnetty siirtymäkausi, jotta se voi sopeuttaa tietyt maidonjalostamot kyseisiin hygieniavaatimuksiin; siirtymäkausi päättyy 31 päivänä joulukuuta 2009.

(4)

Ne jalostamot, jotka saavat jalostaa sellaista raakamaitoa, joka ei vastaa asetuksessa (EY) N:o 853/2004 säädettyjä vaatimuksia, jäljempänä ’muu kuin vaatimustenmukainen maito’, luetellaan liittymisasiakirjan liitteessä VI olevan lisäyksen I luvussa. Ne jalostamot, jotka saavat jalostaa sekä vaatimustenmukaista että muuta kuin vaatimustenmukaista maitoa, edellyttäen että jalostus tapahtuu erillisillä tuotantolinjoilla, luetellaan kyseisen lisäyksen II luvussa.

(5)

Maidontuotantotiloja, jotka eivät ole asetuksen (EY) N:o 853/2004 hygieniavaatimusten mukaisia, on kaikilla Bulgarian alueilla. Bulgariassa sijaitseviin maidonjalostamoihin toimitetun, kyseisten vaatimusten mukaisen raakamaidon osuus on kasvanut vain hieman viime vuosina.

(6)

Nykytilanteessa on aiheellista säätää ajallisesti rajatusta poikkeuksesta asetuksessa (EY) N:o 853/2004 vahvistettuihin hygieniavaatimuksiin, jotta Bulgaria voi sopeuttaa maitoalansa näihin vaatimuksiin.

(7)

Edellä kuvatun tilanteen vuoksi tietyille, tämän päätöksen liitteessä I luetelluille maidonjalostamoille olisi poiketen siitä, mitä asetuksessa (EY) N:o 853/2004 säädetään, annettava lupa jatkaa myös 31 päivän joulukuuta 2009 jälkeen vaatimustenmukaisen ja muun kuin vaatimustenmukaisen maidon jalostusta, edellyttäen että jalostus tapahtuu erillisillä tuotantolinjoilla. Lisäksi tietyille, tämän päätöksen liitteessä II luetelluille maidonjalostamoille olisi annettava lupa jatkaa muun kuin vaatimustenmukaisen maidon jalostusta ilman erillisiä tuotantolinjoja.

(8)

Muusta kuin vaatimustenmukaisesta maidosta saatujen meijerituotteiden myynti olisi kuitenkin rajoitettava Bulgarian alueelle tai jatkojalostukseen maidonjalostamoissa, joita koskee tässä päätöksessä säädetty poikkeus.

(9)

Tällä päätöksellä myönnettävän siirtymäkauden pituuden olisi oltava enintään 24 kuukautta 1 päivästä tammikuuta 2010 alkaen. Bulgarian maitoalaa koskevaa tilannetta olisi tarkasteltava uudelleen ennen edellä tarkoitetun ajanjakson päättymistä. Tämän vuoksi Bulgarian olisi toimitettava komissiolle vuosittain kertomus edistymisestä kyseisessä jäsenvaltiossa sijaitseville maidonjalostamoille raakamaitoa toimittavien maidontuotantotilojen sekä muun kuin vaatimustenmukaisen maidon keräys- ja kuljetusjärjestelmän nykyaikaistamisessa.

(10)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Tässä asetuksessa ’muulla kuin vaatimustenmukaisella maidolla’ tarkoitetaan raakamaitoa, joka ei ole asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä III olevan IX jakson I luvun II ja III alaluvussa vahvistettujen vaatimusten mukaista.

2 artikla

Asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä III olevan IX jakson I luvun II ja III alaluvussa vahvistetuista vaatimuksista poiketen tämän päätöksen liitteessä I luetellut maidonjalostamot saavat jatkaa 31 päivään joulukuuta 2011 vaatimustenmukaisen ja muun kuin vaatimustenmukaisen maidon jalostusta, edellyttäen että vaatimustenmukaisen ja muun kuin vaatimustenmukaisen maidon jalostus tapahtuu erillisillä tuotantolinjoilla.

3 artikla

Asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä III olevan IX jakson I luvun II ja III alaluvussa vahvistetuista vaatimuksista poiketen tämän päätöksen liitteessä II luetellut maidonjalostamot saavat jatkaa 31 päivään joulukuuta 2011 muun kuin vaatimustenmukaisen maidon jalostusta ilman erillisiä tuotantolinjoja.

4 artikla

Muusta kuin vaatimustenmukaisesta maidosta saatuja meijerituotteita saa

a)

saattaa ainoastaan kotimaan markkinoille Bulgariassa; tai

b)

käyttää ainoastaan jatkojalostukseen 2 ja 3 artiklassa tarkoitetuissa Bulgariassa sijaitsevissa maidonjalostamoissa.

Tällaiset meijerituotteet on merkittävä terveys- tai tunnistusmerkillä, joka eroaa asetuksen (EY) N:o 853/2004 5 artiklassa säädetystä merkistä.

5 artikla

Bulgarian on toimitettava vuosittain komissiolle kertomus edistymisestä seuraavien saattamisessa asetuksen (EY) N:o 853/2004 vaatimusten mukaiseksi:

a)

muuta kuin vaatimustenmukaista maitoa tuottavat maitotilat;

b)

muun kuin vaatimustenmukaisen maidon keräys- ja kuljetusjärjestelmä.

Ensimmäinen vuotuinen kertomus on toimitettava komissiolle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2010 ja toinen vuotuinen kertomus viimeistään 31 päivänä lokakuuta 2011.

Näitä kertomuksia varten on käytettävä asetuksen liitteessä III olevaa lomaketta.

6 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 201031 päivään joulukuuta 2011.

7 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 30 päivänä marraskuuta 2009.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55.

(2)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 1.


LIITE I

Luettelo 2 artiklassa tarkoitetuista maidonjalostamoista, jotka saavat jalostaa vaatimustenmukaista ja muuta kuin vaatimustenmukaista maitoa

Nro

Eläinlääkinnällinen hyväksymisnumero

Laitoksen nimi

Kaupunki/katu tai kylä/alue

1

BG 0412010

”Bi Si Si Handel” OOD

gr. Elena

ul. ”Treti mart” 19

2

BG 0512025

”El Bi Bulgarikum” EAD

gr. Vidin

YUPZ

3

BG 0612027

”Mlechen ray — 99” EOOD

gr. Vratsa

4

BG 0612043

ET ”Zorov- 91 -Dimitar Zorov”

gr. Vratsa

5

BG 1912013

”ZHOSI” OOD

s. Chernolik

6

BG 2012020

”Yotovi” OOD

gr. Sliven

kv. ”Rechitsa”

7

BG 2512020

”Mizia-Milk” OOD

gr. Targovishte

Industrialna zona

8

BG 0812009

”Serdika — 90” AD

gr. Dobrich

ul. ”25 septemvri” 100

9

BG 2112001

”Rodopeya — Belev” EOOD

4700 town Smolyan,

”Traciya” 1 str.

10

BG 1212001

”S i S — 7” EOOD

gr. Montana

”Vrachansko shose” 1

11

BG 2812003

”Balgarski yogurt” OOD

s. Veselinovo,

obl. Yambolska


LIITE II

Luettelo 3 artiklassa tarkoitetuista maidonjalostamoista, jotka saavat jalostaa muuta kuin vaatimustenmukaista maitoa

Nro

Eläinlääkinnällinen hyväksymisnumero

Laitoksen nimi

Kaupunki/katu tai kylä/alue

1

BG 1312002

„Milk Grup“ EOOD

s. Yunacite

2

0112014

ET „Veles — Kostadin Velev“

gr. Razlog

ul. „Golak“ 14

3

2312041

„Danim — D. Stoyanov“

EOOD

gr. Elin Pelin

m-st Mansarovo

4

2712010

„Kamadzhiev — milk“ EOOD

s. Kriva reka

obsht. N. Kozlevo

5

BG 1212029

SD „Voynov i sie“

gr. Montana ul. „N.Yo. Vaptsarov“ 8

6

0712001

„Ben Invest“ OOD

s. Kostenkovtsi obsht. Gabrovo

7

1512012

ET „Ahmed Tatarla“

s. Dragash voyvoda,

obsht. Nikopol

8

2212027

„Ekobalkan“ OOD

gr. Sofia

bul „Evropa“ 138

9

2312030

ET „Favorit — D. Grigorov“

s. Aldomirovtsi

10

2312031

ET „Belite kamani“

s. Dragotintsi

11

BG 1512033

ET „Voynov — Ventsislav Hristakiev“

s. Milkovitsa

obsht. Gulyantsi

12

BG 1612020

ET „Bor — Chvor“

s. Dalbok izvor

obsht. Parvomay

13

BG 1512029

„Lavena“ OOD

s. Dolni Dabnik

obl. Pleven

14

BG 1612028

ET „Slavka Todorova“

s. Trud

obsht. Maritsa

15

BG 1612051

ET „Radev — Radko Radev“

s. Kurtovo Konare

obl. Plovdiv

16

BG 1612066

„Lakti ko“ OOD

s. Bogdanitza

17

BG 2112029

ET „Karamfil Kasakliev“

gr. Dospat

18

BG 0912004

„Rodopchanka“ OOD

s. Byal izvor

obsht. Ardino

19

0112003

ET „Vekir“

s. Godlevo

20

0112013

ET „Ivan Kondev“

gr. Razlog

Stopanski dvor

21

0212028

„Vester“ OOD

s. Sigmen

22

0212037

„Megakomers“ OOD

s. Lyulyakovo

obsht. Ruen

23

0512003

SD „LAF — Velizarov i sie“

s. Dabravka

obsht. Belogradchik

24

0612035

OOD „Nivego“

s. Chiren

25

0612041

ET „Ekoprodukt — Megiya — Bogorodka Dobrilova“

gr. Vratsa

ul. „Ilinden“ 3

26

0612042

ET „Mlechen puls — 95 — Tsvetelina Tomova“

gr. Krivodol

ul. „Vasil Levski“

27

1012008

„Kentavar“ OOD

s. Konyavo

obsht. Kyustendil

28

1212022

„Milkkomm“

EOOD

gr. Lom ul. „Al. Stamboliyski“ 149

29

1212031

„ADL“ OOD

s. Vladimirovo obsht. Boychinovtsi

30

1512006

„Mandra“ OOD

s. Obnova

obsht. Levski

31

1512008

ET „Petar Tonovski-Viola“

gr. Koynare

ul. „Hr. Botev“ 14

32

1512010

ET „Militsa Lazarova — 90“

gr. Slavyanovo,

ul. „Asen Zlatarev“ 2

33

1612024

SD „Kostovi — EMK“

gr. Saedinenie

ul. „L. Karavelov“ 5

34

1612043

ET „Dimitar Bikov“

s. Karnare

obsht. „Sopot“

35

1712046

ET „Stem — Tezdzhan Ali“

gr. Razgrad

ul. „Knyaz Boris“ 23

36

2012012

ET „Olimp- P. Gurtsov“

gr. Sliven

m — t „Matsulka“

37

2112003

„Milk — inzhenering“ OOD

gr. Smolyan

ul. „Chervena skala“ 21

38

2112027

„Keri“ OOD

s. Borino,

obsht. Borino

39

2312023

„Mogila“ OOD

gr. Godech, ul. „Ruse“ 4

40

2512018

„Biomak“ EOOD

gr. Omurtag

ul. „Rodopi“2

41

2712013

„Ekselans“ OOD

s. Osmar,

obsht. V. Preslav

42

2812018

ET „Bulmilk — Nikolay Nikolov“

s. General Inzovo,

obl. Yambolska

43

2812010

ET „Mladost — 2 — Yanko Yanev“

gr. Yambol,

ul. „Yambolen“ 13

44

BG 1012020

ET „Petar Mitov-Universal“

s. Gorna Grashtitsa

obsht. Kyustendil

45

BG 1112016

Mandra „IPZHZ“

gr. Trojan

ul. „V.Levski“ 281

46

BG 1712042

ET „Madar“

s. Terter

47

BG 2612042

„Bulmilk“ OOD

s. Konush

obl. Haskovska

48

BG 0912011

ET „Alada — Mohamed Banashak“

s. Byal izvor

obsht. Ardino

49

1112026

„ABLAMILK“ EOOD

gr. Lukovit,

ul. „Yordan Yovkov“ 13

50

1312005

„Ravnogor“ OOD

s. Ravnogor

51

1712010

„Bulagrotreyd — chastna kompaniya“ EOOD

s. Yuper

Industrialen kvartal

52

1712013

ET „Deniz“

s. Ezerche

53

2012011

ET „Ivan Gardev 52“

gr. Kermen

ul. „Hadzhi Dimitar“ 2

54

2012024

ET „Denyo Kalchev 53“

gr. Sliven

ul. „Samuilovsko shose“ 17

55

2112015

OOD „Rozhen Milk“

s. Davidkovo, obsht. Banite

56

2112026

ET „Vladimir Karamitev“

s. Varbina

obsht. Madan

57

2312007

ET „Agropromilk“

gr. Ihtiman, ul. „P.Slaveikov“ 19

58

2412041

„Mlechen svyat 2003“

OOD

s. Bratya Daskalovi

obsht. Bratya Daskalovi

59

2612038

„Bul Milk“ EOOD

gr. Haskovo

Sev. industr. zona

60

2612049

ET „Todorovi — 53“

gr. Topolovgrad

ul. „Bulgaria“ 65


LIITE III

Lomake 5 artiklassa tarkoitettua kertomusta varten

Alue

Maitotilojen kokonaismäärä 31.12.2009

Muuta kuin vaatimustenmukaista maitoa tuottavien maitotilojen lukumäärä 31.12.2009

Muuta kuin vaatimustenmukaista maitoa tuottavien maitotilojen osuus kaikista tiloista, %, 31.12.2009

Maitotilojen kokonaismäärä 30.11.2010

Muuta kuin vaatimustenmukaista maitoa tuottavien maitotilojen lukumäärä 30.11.2010

Muuta kuin vaatimustenmukaista maitoa tuottavien maitotilojen osuus kaikista tiloista, %, 30.11.2010

Maitotilojen kokonaismäärä 30.9.2011

Muuta kuin vaatimustenmukaista maitoa tuottavien maitotilojen lukumäärä 30.9.2011

Muuta kuin vaatimustenmukaista maitoa tuottavien maitotilojen osuus kaikista tiloista, %, 30.9.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteenveto BU

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Alue

Maidon keräyspisteiden kokonaismäärä 31.12.2009

Muun kuin vaatimustenmukaisen maidon keräyspisteiden lukumäärä 31.12.2009

Muun kuin vaatimustenmukaisen maidon keräyspisteiden osuus kaikista keräyspisteistä, %, 31.12.2009

Maidon keräyspisteiden kokonaismäärä 30.11.2010

Muun kuin vaatimustenmukaisen maidon keräyspisteiden lukumäärä 30.11.2010

Muun kuin vaatimustenmukaisen maidon keräyspisteiden osuus kaikista keräyspisteistä, %, 30.11.2010

Maidon keräyspisteiden kokonaismäärä 30.9.2011

Muun kuin vaatimustenmukaisen maidon keräyspisteiden lukumäärä 30.9.2011

Muun kuin vaatimustenmukaisen maidon keräyspisteiden osuus kaikista keräyspisteistä, %, 30.9.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteenveto BU

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Top