Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1166

Komission asetus (EY) N:o 1166/2009, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009 , neuvoston asetuksen (EY) N:o 479/2008 yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä rypäletuoteluokkien sekä viininvalmistusmenetelmien ja niiden rajoitusten osalta annetun komission asetuksen (EY) N:o 606/2009 muuttamisesta ja oikaisemisesta

OJ L 314, 1.12.2009, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 037 P. 125 - 126

No longer in force, Date of end of validity: 06/12/2019; Implisiittinen kumoaja 32019R0934

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1166/oj

1.12.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 314/27


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1166/2009,

annettu 30 päivänä marraskuuta 2009,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 479/2008 yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä rypäletuoteluokkien sekä viininvalmistusmenetelmien ja niiden rajoitusten osalta annetun komission asetuksen (EY) N:o 606/2009 muuttamisesta ja oikaisemisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 113 d artiklan 2 kohdan ja 121 artiklan kolmannen ja neljännen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Suojatut alkuperänimitykset ”Prosecco di Conegliano Valdobbiadene” ja ”Montello e Colli Asolani” mainitaan komission asetuksessa (EY) N:o 606/2009 (2). Nämä nimitykset on 17 päivänä heinäkuuta 2009 annetun, 28 päivänä heinäkuuta 2009 Italian tasavallan virallisessa lehdessä nro 173 julkaistun Italian säädöksen perusteella korvattu suojatuilla alkuperänimityksillä ”Prosecco”, ”Conegliano Valdobbiadene – Prosecco”, ”Colli Asolani – Prosecco” ja ”Asolo – Prosecco”.

(2)

Viiniköynnöslajikkeen ”Prosecco” nimeksi vaihdettiin kyseisessä säädöksessä ”Glera”. Jotta vältettäisiin sekaannukset suojatun alkuperänimityksen ”Prosecco” sekä kyseisen viiniköynnöslajikkeen nimen välillä, asetuksessa (EY) N:o 606/2009 oleva ilmaisu ”Prosecco” olisi korvattava ilmaisulla ”Glera” silloin, kun se tarkoittaa viiniköynnöslajiketta.

(3)

Italian viranomaiset ovat ilmoittaneet virallisesti, että lajiketta ”Prosecco/Glera” ei voi viljellä Trentino-Alto Adigen alueella. Sen vuoksi asetuksessa (EY) N:o 606/2009 ei pitäisi enää mainita kyseistä aluetta mainitun lajikkeen mahdollisena tuotantoalueena.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 606/2009 liitteessä I A olevassa lisäyksessä 7 esitetyissä elektrodialyysikäsittelyä koskevissa vaatimuksissa on kirjoitusvirhe. Simulantin enimmäispitoisuusrajat on ilmaistava yksikköinä μg/l eikä yksikköinä g/l.

(5)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 606/2009 olisi muutettava ja oikaistava.

(6)

Asetusta (EY) N:o 606/2009 on sovellettu 1 päivästä elokuuta 2009. Jotta taataan johdonmukaisuus Italian kansallisen lainsäädännön kanssa ja varmistetaan vuoden 2009 satojen osalta vastaavat viininvalmistusmenetelmät, kyseisiä muutoksia ja oikaisuja olisi sovellettava taannehtivasti 1 päivästä elokuuta 2009 alkaen.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 1234/2007 195 artiklan 3 kohdassa säädetyn sääntelykomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 606/2009 muuttaminen

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 606/2009 liite II seuraavasti:

1)

Korvataan B osassa olevan 4 kohdan a alakohdan toinen virke seuraavasti:

”Maustettuja laatukuohuviinejä voidaan kuitenkin valmistaa perinteisesti käyttämällä cuvéen ainesosina Veneton ja Friuli-Venezia Giulian alueilta korjatun Glera-viiniköynnöslajikkeen rypäleistä saatuja viinejä;”.

2)

Muutetaan C osa seuraavasti:

a)

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.

Suojatulla alkuperänimityksellä Prosecco, Conegliano Valdobbiadene – Prosecco, Colli Asolani – Prosecco tai Asolo – Prosecco varustettujen laatukuohuviinien, jotka valmistetaan yhdestä ainoasta lajikkeesta, valmistukseen tarkoitetun cuvéen kokonaisalkoholipitoisuus voi kuitenkin olla vain vähintään 8,5 tilavuusprosenttia.”

b)

Korvataan 9 kohdan a alakohdan toinen virke seuraavasti:

”Suojatulla alkuperänimityksellä varustetun maustetun laatukuohuviinin cuvéen valmistuksessa saa säännöksistä poiketen käyttää ainoastaan viinejä, jotka on saatu Glera-viiniköynnöslajikkeesta peräisin olevista rypäleistä, jotka on korjattu alkuperänimitysten Prosecco, Conegliano-Valdobbiadene – Prosecco, Colli Asolani – Prosecco ja Asolo – Prosecco mukaisilta alueilta;”.

3)

Lisätään lisäyksessä 1 olevan ilmaisun ”Girò N” jälkeen ilmaisu ”Glera” ja poistetaan ilmaisu ”Prosecco”.

2 artikla

Asetuksen (EY) N:o 606/2009 oikaiseminen

Korvataan asetuksen (EY) N:o 606/2009 liitteessä I A olevassa lisäyksessä 7 olevan 1.4 kohdan kuudennen alakohdan kolmas virke seuraavasti:

”Kaikkien analysoitujen yhdisteiden pitoisuuden simulantissa on oltava yhteensä alle 50 μg/l.”

3 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä elokuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä marraskuuta 2009.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 193, 24.7.2009, s. 1.


Top