Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0923

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 923/2009, annettu 16 päivänä syyskuuta 2009 , toisesta Marco Polo -ohjelmasta yhteisön rahoitustuen myöntämiseksi tavarankuljetusjärjestelmän ympäristönsuojelun tason parantamista varten ( Marco Polo II) annetun asetuksen (EY) N:o 1692/2006 muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 266, 9.10.2009, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 010 P. 227 - 236

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/923/oj

9.10.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 266/1


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 923/2009,

annettu 16 päivänä syyskuuta 2009,

toisesta Marco Polo -ohjelmasta yhteisön rahoitustuen myöntämiseksi tavarankuljetusjärjestelmän ympäristönsuojelun tason parantamista varten (”Marco Polo II”) annetun asetuksen (EY) N:o 1692/2006 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 71 artiklan 1 kohdan ja 80 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Komission vuoden 2001 liikennepolitiikan valkoisen kirjan 22 päivänä kesäkuuta 2006 päivätyssä väliarvioinnissa ”Kestävää liikkuvuutta Eurooppaan” korostetaan yhteisön rahoitustuen myöntämisestä tavarankuljetusjärjestelmän ympäristönsuojelun tason parantamiseksi (Marco Polo -ohjelma) 22 päivänä heinäkuuta 2003 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1382/2003 (3) perustetun Marco Polo -ohjelman mahdollisuuksia rahoituslähteenä, josta tuetaan vaihtoehtoisten liikennemuotojen tarjoamista ruuhkaisilla teillä liikkuville liikenteenharjoittajille. Sen vuoksi Marco Polo -ohjelma on eräs nykyisen liikennepolitiikan perusväline.

(2)

Jos päättäväisiä toimia ei toteuteta, Euroopan maanteiden tavaraliikenteen odotetaan kokonaisuudessaan kasvavan yli 60 prosenttia vuoteen 2013 mennessä. Tästä olisi seurauksena maanteiden kansainvälisen tavaraliikenteen arviolta 20,5 miljardin tonnikilometrin suuruinen vuotuinen kasvu Euroopan unionissa vuoteen 2013 mennessä sekä tällaisesta kasvusta aiheutuvat haittavaikutukset, joita ovat ylimääräiset tieinfrastruktuurikustannukset, onnettomuudet, ruuhkat, paikallinen ja maailmanlaajuinen saastuminen, ympäristövahingot sekä toimitusketjujen ja logististen prosessien luotettavuuden heikkeneminen.

(3)

Näin suureen kasvuun vastaamiseksi on lisättävä lyhyen matkan merenkulun sekä rautatie- ja sisävesiväylien käyttöä, ja on tarpeen kannustaa liikenne- ja logistiikka-alaa uusiin tehokkaisiin aloitteisiin, mukaan luettuna kuivasatamat ja muut välineet, jotka helpottavat liikennemuotojen yhteiskäyttöä, jotta edistetään uusia lähestymistapoja ja teknisten innovaatioiden käyttöä kaikkien liikennemuotojen yhteydessä ja niiden hallinnassa.

(4)

Euroopan unionin tavoitteena on tehostaa ympäristöystävällisiä liikennemuotoja riippumatta siitä, syntyykö tämän tavoitteen avulla maanteiden tavaraliikenteessä erityisiä liikennemuotosiirtymiä tai liikenteen välttämistä edistäviä vaikutuksia.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 1692/2006 (4) mukaan komissiota vaadittiin suorittamaan Marco Polo II -ohjelman, jäljempänä ’ohjelma’, arviointi ja tekemään tarpeen vaatiessa ehdotuksia tuon ohjelman mukauttamiseksi.

(6)

Marco Polo -ohjelman tuloksista tehdyssä ulkoisessa arvioinnissa oletettiin, ettei kyseinen ohjelma saavuttaisi sille liikennemuotosiirtymän osalta asetettuja tavoitteitaan, ja annettiin joitain suosituksia sen tehostamiseksi.

(7)

Komissio on suorittanut vaikutusten arvioinnin ulkoisessa arvioinnissa ehdotetuista toimenpiteistä ja muista toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on parantaa ohjelman tehokkuutta. Tuon arvioinnin mukaan asetukseen (EY) N:o 1692/2006 tarvitaan joitakin muutoksia, jotta voidaan helpottaa pien- ja mikroyritysten osallistumista ohjelmaan, madaltaa toimien kelpoisuuskynnyksiä, lisätä rahoituksen intensiteettiä ja yksinkertaistaa ohjelman toteuttamiseen ja hallinnointiin liittyviä menettelyjä.

(8)

Pien- ja mikroyritysten osallistumista ohjelmaan olisi lisättävä sallimalla yksittäisten yritysten hakea rahoitusta ja madaltamalla sisävesiliikenneyritysten ehdotuksiin sovellettavaa kelpoisuuskynnystä.

(9)

Rahoitusehdotusten kelpoisuuskynnyksiä olisi madallettava ja ne olisi ilmaistava vuosittain siirrettyinä tonnikilometreinä yhteisiä oppimistoimia lukuun ottamatta. Kynnykset olisi laskettava liitteessä tarkoitettujen toimien koko toteuttamisajalta määrittelemättä vuosittaisia toteutustasoja. Liikenteen välttämistoimiin sovellettavalle erityiskynnykselle ei pitäisi enää olla tarvetta, ja tämäntyyppisille toimille, katalyyttisille toimille sekä merten moottoriteitä koskeville toimille olisi määriteltävä vähimmäiskesto.

(10)

Rahoituksen intensiteettiä olisi lisättävä ottamalla käyttöön rahdin määritelmä, jotta liikennemuotosiirtymän laskennassa voidaan ottaa huomioon kuljetusyksikkö, ja sallimalla poikkeuksellisesti toimien enimmäiskeston pidentäminen silloin, kun niiden käynnistäminen viivästyy. Rahoituksen intensiteetin nostaminen 1 eurosta 2 euroon asetuksen (EY) N:o 1692/2006 liitteessä I säädetyn menettelyn mukaisesti olisi otettava huomioon tämän liitteen tekstissä, sellaisena kuin se on muutettuna.

(11)

Ohjelman toteuttamisen yksinkertaistamiseksi asetuksen (EY) N:o 1692/2006 täydentävän infrastruktuurin rahoitusedellytyksiä koskeva liite II olisi kumottava. Myös rahoitettavien toimien vuosittaiseen valintaan liittyvä komiteamenettely olisi poistettava.

(12)

Ohjelman ja Euroopan laajuisten liikenneverkkojen, joilla luodaan puitteet merten moottoriteille, välille olisi luotava tiiviimpi yhteys, ja ympäristönäkökohdat olisi ulotettava käsittämään myös kaikki toimien ulkoiset kustannukset.

(13)

Asetus (EY) N:o 1692/2006 olisi sen vuoksi muutettava tämän mukaisesti.

(14)

Jotta tässä asetuksessa säädettyjä toimenpiteitä voitaisiin soveltaa mahdollisimman nopeasti, asetuksen olisi tultava voimaan mahdollisimman pian sen antamisen jälkeen,

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1692/2006 seuraavasti:

1)

Lisätään 2 artiklaan alakohta seuraavasti:

”p)

’rahdilla’ tarkoitetaan, maanteiltä pois siirrettyjen tonnikilometrien laskennassa, kuljetettuja tavaroita, intermodaalikuljetusyksikköä ja maantieajoneuvoa, mukaan lukien tyhjät intermodaalikuljetusyksiköt ja tyhjät maantieajoneuvot silloin, kun ne on siirretty pois maanteiltä.”

2)

Korvataan 4 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Toimia voivat ehdottaa yritykset tai yhteenliittymät, jotka ovat sijoittautuneet jäsenvaltioihin tai osallistujamaihin siten kuin 3 artiklan 3 ja 4 kohdassa on säädetty.”

3)

Muutetaan 5 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

merten moottoritiet -toimet, joiden on Euroopan unionin alueella oltava yhdenmukaisia yhteisön suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi 23 päivänä heinäkuuta 1996 tehdyssä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksessä N:o 1692/96/EY (5) määriteltyjen merten moottoriteitä koskevan ensisijaisen hankkeen ominaispiirteiden kanssa.”

b)

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Eri toimia koskevat rahoitusedellytykset ja muut vaatimukset on esitetty liitteessä.”

4)

Korvataan 7 artikla seuraavasti:

”7 artikla

Valtiontuki

Tämän ohjelman soveltamisalaan kuuluville toimille myönnettävä yhteisön rahoitustuki ei estä valtiontuen myöntämistä samoille toimille kansallisella, alueellisella tai paikallisella tasolla sikäli kuin tämä tuki on yhteensopiva perustamissopimuksessa määrätyn valtiontukijärjestelmän kanssa eikä ylitä liitteessä kullekin toimityypille esitettyjä kumulatiivisia rajoja.”

5)

Korvataan 8 artikla seuraavasti:

”8 artikla

Toimien ehdottaminen

Toimia ehdotetaan komissiolle 6 artiklan nojalla vahvistettujen yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti. Ehdotuksissa on annettava kaikki tiedot, joita komissio tarvitsee suorittaakseen valintansa suorittamiseen 9 artiklassa tarkoitettujen arviointiperusteiden mukaisesti.

Komissio antaa tarvittaessa hakijoille apua näiden hakuprosessin helpottamiseksi esimerkiksi internetissä toimivan palvelupisteen muodossa.”

6)

Korvataan 9 artikla seuraavasti:

”9 artikla

Rahoitustukea saavien toimien valinta

Komissio arvioi ehdotetut toimet. Ohjelman rahoitukseen oikeutettujen toimien valinnassa komissio ottaa huomioon seuraavat:

a)

1 artiklassa tarkoitetut tavoitteet;

b)

liitteen asianmukaisessa sarakkeessa esitetyt edellytykset;

c)

toimien vaikutus teiden ruuhkautumisen vähentämiseen;

d)

toimien suhteelliset ympäristöhyödyt sekä toimien suhteelliset hyödyt ulkoisten kustannusten pienentymisenä, mukaan luettuna niiden vaikutus lyhyen matkan merenkulusta sekä rautatie- ja sisävesiliikenteestä ympäristölle aiheutuvien haittavaikutusten vähentämiseen. Erityistä huomiota kiinnitetään toimiin, joiden yhteydessä ylitetään oikeudellisesti sitovat ympäristövaatimukset;

e)

toimien yleinen kestävyys.

Komissio tekee päätöksen rahoitustuen myöntämisestä tiedotettuaan asiasta 10 artiklassa tarkoitetulle komitealle.

Komissio ilmoittaa päätöksestään tuensaajille.”

7)

Muutetaan 14 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Komissio antaa Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle tiedonannon Marco Polo -ohjelmien tuloksista kautena 2003–2010. Komissio antaa tiedonannon, ennen kuin se laatii ehdotuksen kolmannesta Marco Polo -ohjelmasta, ja ottaa ehdotusta laatiessaan huomioon tiedonannossa esitetyt huomiot.”

b)

Lisätään kohta seuraavasti:

”2a.   Edellä 2 kohdassa mainitussa tiedonannossa käsitellään erityisesti seuraavia seikkoja:

tämän asetuksen, sellaisena kuin se on muutettuna toisesta Marco Polo -ohjelmasta yhteisön rahoitustuen myöntämiseksi tavarankuljetusjärjestelmän ympäristönsuojelun tason parantamista varten (’Marco Polo II’) (6) annetun asetuksen (EY) N:o 1692/2006 muuttamisesta 16 päivänä syyskuuta 2009 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 923/2009, vaikutukset,

kilpailukyvyn ja innovoinnin toimeenpanoviraston (EACI) suorittamasta ohjelmien hallinnoinnista saadut kokemukset,

tarve erottaa liikennemuodot toisistaan turvallisuuden, ympäristöystävällisyyden ja energiatehokkuuden perusteella rahoitusedellytysten osalta,

liikenteen välttämistoimien tehokkuus,

tarve antaa kysyntään perustuvaa apua soveltamisvaiheessa siten, että huomioon otetaan liikenteen alan pien- ja mikroyritysten tarpeet,

talouden taantuman hyväksyminen poikkeukselliseksi syyksi pidentää toimien kestoa,

tukikelpoisuuskynnysten alentaminen tuotekohtaisten toimien osalta,

mahdollisuus ilmoittaa ehdotettujen toimien rahoituksen vähimmäismääriä koskevat tavoitteet siirrettyjen tonnikilometrien lisäksi myös energiatehokkuuden ja ympäristöetujen kannalta,

se, onko kuljetusyksikön sisällyttäminen rahdin määritelmään asianmukaista,

se, onko yhteisrahoitetuista toimista saatavissa täydelliset vuosikatsaukset,

mahdollisuus varmistaa johdonmukaisuus ohjelman, logistiikkaa koskevan toimintasuunnitelman ja Euroopan laajuisten liikenneverkkojen välillä toteuttamalla asianmukaisia toimenpiteitä, jotta voidaan sovittaa yhteen yhteisön varojen jakamista, erityisesti merien moottoriteiden osalta,

mahdollisuus tehdä kolmannessa maassa aiheutuneet kustannukset tukikelpoisiksi, jos jäsenvaltion yritykset toteuttavat toimet,

tarve ottaa huomioon sisävesiliikenteen alan sekä sen pienten ja keskisuurten yritysten erityispiirteet esimerkiksi erityisesti sisävesiliikenteen alaa varten tarkoitetuilla ohjelmilla,

mahdollisuus laajentaa ohjelma naapurimaihin,

mahdollisuus mukauttaa ohjelma edelleen saari- ja saaristojäsenvaltioiden tarpeisiin.

8)

Korvataan 15 artikla seuraavasti:

”15 artikla

Kumoaminen

Kumotaan asetus (EY) N:o 1382/2003 14 päivästä joulukuuta 2006.

Asetuksen (EY) N:o 1382/2003 mukaisiin toimiin liittyviin sopimuksiin sovelletaan mainittua asetusta siihen asti, kun sekä toimet että niiden rahoitus on saatettu päätökseen.”

9)

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1692/2006 liite I tämän asetuksen liitteessä olevalla tekstillä.

10)

Kumotaan asetuksen (EY) N:o 1692/2006 liite II.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Strasbourgissa 16 päivänä syyskuuta 2009.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

J. BUZEK

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. MALMSTRÖM


(1)  Lausunto annettu 24. maaliskuuta 2009 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 23. huhtikuuta 2009 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 27. heinäkuuta 2009.

(3)  EUVL L 196, 2.8.2003, s. 1.

(4)  EUVL L 328, 24.11.2006, s. 1.

(5)  EYVL L 228, 9.9.1996, s. 1.

(6)  EUVL L 266, 9.10.2009, s. 1


LIITE

”LIITE

5 artiklan 2 kohdan mukaiset rahoitusedellytykset ja vaatimukset

Toiminnan tyyppi

A.

Katalyyttinen

5 artiklan 1 kohdan a alakohta

B.

Merten moottoritiet

5 artiklan 1 kohdan b alakohta

C.

Liikennemuotosiirtymä

5 artiklan 1 kohdan c alakohta

D.

Liikenteen välttäminen

5 artiklan 1 kohdan d alakohta

E.

Yhteinen oppiminen

5 artiklan 1 kohdan e alakohta

1.

Rahoitusedellytykset

a)

katalyyttinen toimi saavuttaa tavoitteensa enintään 60 kuukauden kuluessa ja säilyy elinkelpoisena tämän ajanjakson jälkeen, kuten toimen realistisessa liiketoiminta-suunnitelmassa on arvioitu;

a)

merten moottoritiet -toimi saavuttaa tavoitteensa enintään 60 kuukauden kuluessa ja säilyy elinkelpoisena tämän ajanjakson jälkeen, kuten toimen realistisessa liiketoimintasuunnitelmassa on arvioitu;

a)

liikennemuotosiirtymä-toimi saavuttaa tavoitteensa enintään 36 kuukauden kuluessa ja säilyy elinkelpoisena tämän ajanjakson jälkeen, kuten toimen realistisessa liiketoimintasuunnitelmassa on arvioitu;

a)

liikenteen välttämistoimi saavuttaa tavoitteensa enintään 60 kuukauden kuluessa ja säilyy elinkelpoisena tämän ajanjakson jälkeen, kuten toimen realistisessa liiketoimintasuunnitelmassa on arvioitu;

a)

yhteinen oppiminen -toimi johtaa kaupallisten palvelujen parantumiseen markkinoilla ja erityisesti edistää ja/tai helpottaa tieliikenteen välttämistä tai siirtymää tieliikenteestä lyhyen matkan merenkulkuun sekä rautatie- ja sisävesiliikenteeseen parantamalla yhteistyötä ja osaamisen jakamista; toimen kesto on enintään 24 kuukautta;

b)

katalyyttinen toimi on logistiikan, teknologian, menetelmien, välineiden, tuotteiden, infrastruktuurin tai tuotettujen palvelujen kannalta innovatiivinen Euroopan tasolla;

b)

merten moottoritiet -toimi on logistiikan, teknologian, menetelmien, välineiden, tuotteiden, infrastruktuurin tai tuotettujen palvelujen kannalta innovatiivinen Euroopan tasolla; huomiota kiinnitetään myös palvelun korkeaan laatuun, yksinkertaistettuihin menettelyihin ja tarkastuksiin, turvallisuusvaatimusten täyttämiseen, satamiin pääsyyn, tehokkaisiin syrjäseutuyhteyksiin sekä joustaviin ja tehokkaisiin satamapalveluihin;

b)

liikennemuotosiirtymä-toimi ei johda yhteisen edun vastaisiin kilpailun vääristymisiin asianomaisilla markkinoilla, etenkään pelkälle maantieliikenteelle vaihtoehtoisten liikennemuotojen välillä tai niiden kunkin sisällä;

b)

liikenteen välttämistoimi on innovatiivinen Euroopan tasolla, sillä siinä integroidaan tuotantologistiikkaa kuljetuslogistiikkaan;

b)

yhteinen oppiminen -toimi on innovatiivinen Euroopan tasolla;

c)

katalyyttisen toimen on tarkoitus johtaa kuljetusten tosiasialliseen, mitattavissa olevaan ja kestävään siirtymiseen maanteiltä lyhyen matkan merenkulkuun, rautateille tai sisävesille;

c)

merten moottoritiet -toimen tavoitteena on edistää hyvin suurten määrien ja suuren liikennetiheyden tavaraliikenteen intermodaalipalveluja lyhyen matkan merenkulussa, tarvittaessa tavara- ja matkustajaliikennepalvelujen yhdistelmin tai lyhyen matkan merenkulun ja muiden liikennemuotojen yhdistelmin, joissa tiematkat ovat mahdollisimman lyhyitä; toimeen olisi suotavaa sisällyttää integroituja syrjäseutujen tavaraliikenteen palveluja rautatie- ja/tai sisävesiliikenteen avulla;

c)

liikennemuotosiirtymä-toimi pohjautuu realistiseen suunnitelmaan, jossa esitetään konkreettiset välitavoitteet toimen tavoitteiden saavuttamiseksi;

c)

liikenteen välttämistoimen tavoitteena on edistää kansainvälisen tavaraliikenteen tehokkuutta Euroopan markkinoilla talouskasvua haittaamatta keskittymällä tuotanto- ja/tai jakeluprosessien muuttamiseen siten, että saadaan lyhennettyä matkoja, parannettua kuormitusasteita, vähennettyä tyhjänä ajoa, jätevirtoja, määriä ja/tai painoa tai saavutetaan muita vaikutuksia, joilla vähennetään merkittävästi maanteiden tavaraliikennettä vaikuttamatta kielteisesti tuotannon määrään tai työvoimaan;

c)

yhteinen oppiminen -toimi ei johda kilpailun vääristymisiin asianomaisilla markkinoilla siinä määrin, että se olisi yhteisen edun vastaista, etenkään pelkälle maantieliikenteelle vaihtoehtoisten liikennemuotojen välillä tai niiden kunkin sisällä;

d)

katalyyttinen toimi pohjautuu realistiseen suunnitelmaan, jossa esitetään konkreettiset välitavoitteet toimen tavoitteiden saavuttamiseksi ja määritellään komission ohjausavun tarve;

d)

merten moottoritiet -toimen on tarkoitus johtaa kuljetusten tosiasialliseen, mitattavissa olevaan ja kestävään sekä maanteiden tavaraliikenteen ennustettua kasvua suurempaan siirtymään maanteiltä lyhyen matkan merenkulkuun, sisävesille tai rautateille;

d)

jos liikennemuotosiirtymätoimi edellyttää, että käytetään tukisopimuksen ulkopuolisten kolmansien osapuolten tarjoamia palveluja, hakijan on esitettävä todisteet asiaankuuluvien palvelujen avoimesta, puolueettomasta ja syrjimättömästä valintamenettelystä.

 

d)

yhteinen oppiminen -toimi pohjautuu realistiseen suunnitelmaan, jossa esitetään konkreettiset välitavoitteet toimen tavoitteiden saavuttamiseksi ja määritellään komission ohjausavun tarve.

e)

katalyyttinen toimi ei johda kilpailun vääristymisiin asianomaisilla markkinoilla siinä määrin, että se olisi yhteisen edun vastaista, etenkään pelkälle maantieliikenteelle vaihtoehtoisten liikennemuotojen välillä tai niiden kunkin sisällä;

e)

merten moottoritiet -toimi pohjautuu realistiseen suunnitelmaan, jossa esitetään konkreettiset välitavoitteet toimen tavoitteiden saavuttamiseksi ja määritellään komission ohjausavun tarve;

 

d)

liikenteen välttämistoimi pohjautuu realistiseen suunnitelmaan, johon sisältyy konkreettisia välitavoitteita toimen tavoitteiden saavuttamiseksi ja jossa määritellään komission antaman ohjausavun tarve;

 

f)

jos katalyyttinen toimi edellyttää, että käytetään tukisopimuksen ulkopuolisten kolmansien osapuolten tarjoamia palveluja, hakijan on esitettävä todisteet asiaankuuluvien palvelujen avoimesta, puolueettomasta ja syrjimättömästä valintamenettelystä.

f)

merten moottoritiet -toimi ei johda kilpailun vääristymisiin asianomaisilla markkinoilla siinä määrin, että se olisi yhteisen edun vastaista, etenkään pelkälle maantieliikenteelle vaihtoehtoisten liikennemuotojen välillä tai niiden kunkin sisällä;

 

e)

liikenteen välttämistoimi ei johda kilpailun vääristymisiin asianomaisilla markkinoilla siinä määrin, että se olisi yhteisen edun vastaista, etenkään maantieliikenteelle vaihtoehtoisten liikennemuotojen osalta;

 

 

g)

jos merten moottoritiet -toimi edellyttää, että käytetään tukisopimuksen ulkopuolisten kolmansien osapuolten tarjoamia palveluja, hakijan on esitettävä todisteet asiaankuuluvien palvelujen avoimesta, puolueettomasta ja syrjimättömästä valintamenettelystä.

 

f)

jos liikenteen välttämistoimi edellyttää, että käytetään tukisopimuksen ulkopuolisten kolmansien osapuolten tarjoamia palveluja, hakijan on esitettävä todisteet asiaankuuluvien palvelujen avoimesta, puolueettomasta ja syrjimättömästä valintamenettelystä.

 

2.

Rahoituksen intensiteetti ja soveltamisala

a)

Katalyyttisille toimille annetaan yhteisön rahoitustukea enintään 35 prosenttia toimen tavoitteiden saavuttamiseksi välttämättömien ja toimesta aiheutuvien menojen kokonaismäärästä. Näihin menoihin voidaan antaa yhteisön rahoitustukea siltä osin kuin ne liittyvät välittömästi toimen toteuttamiseen. Täydentävään infrastruktuuriin liittyvät tukikelpoiset kustannukset eivät saa olla yli 20 prosenttia toimen tukikelpoisista kokonaiskustannuksista.

a)

Merten moottoritiet -toimiin liittyville toimille annetaan yhteisön rahoitustukea enintään 35 prosenttia toimen tavoitteiden saavuttamiseksi välttämättömien ja toimesta aiheutuvien menojen kokonaismäärästä. Näihin menoihin voidaan antaa yhteisön rahoitustukea siltä osin kuin ne liittyvät välittömästi toimen toteuttamiseen. Täydentävään infrastruktuuriin liittyvät tukikelpoiset kustannukset eivät saa olla yli 20 prosenttia toimen tukikelpoisista kokonaiskustannuksista.

a)

Liikennemuotosiirtymä-toimille annetaan yhteisön rahoitustukea enintään 35 prosenttia toimen tavoitteiden saavuttamiseksi välttämättömien ja toimesta aiheutuvien menojen kokonaismäärästä. Näihin menoihin voidaan antaa yhteisön rahoitustukea siinä määrin kuin ne liittyvät välittömästi toimen toteuttamiseen. Täydentävään infrastruktuuriin liittyvät tukikelpoiset kustannukset eivät saa olla yli 20 prosenttia toimen tukikelpoisista kokonaiskustannuksista.

a)

Liikenteen välttämistoimille annetaan yhteisön rahoitustukea enintään 35 prosenttia toimen tavoitteiden saavuttamiseksi välttämättömien ja toimesta aiheutuvien menojen kokonaismäärästä. Näihin menoihin voidaan antaa yhteisön rahoitustukea siltä osin kuin ne liittyvät välittömästi toimen toteuttamiseen. Täydentävään infrastruktuuriin liittyvät tukikelpoiset kustannukset eivät saa olla yli 20 prosenttia toimen tukikelpoisista kokonaiskustannuksista.

a)

Yhteisille oppimistoimille annetaan yhteisön rahoitustukea enintään 50 prosenttia toimen tavoitteiden saavuttamiseksi välttämättömien ja toimesta aiheutuvien menojen kokonaismäärästä. Näihin menoihin voidaan antaa yhteisön rahoitustukea siltä osin kuin ne liittyvät välittömästi toimen toteuttamiseen.

Kustannukset, jotka syntyvät tukihakemuksen valintaprosessiin jättämispäivänä tai sen jälkeen, hyväksytään rahoitustuen piiriin edellyttäen, että yhteisön tukea päätetään myöntää. Irtaimen omaisuuden kustannuksiin myönnettävän rahoitusosuuden ehtona on velvoite käyttää kyseinen omaisuus tuen keston aikana pääasiallisesti tukisopimuksessa määriteltyyn toimeen.

Kustannukset, jotka syntyvät tukihakemuksen valintaprosessiin jättämispäivänä tai sen jälkeen, hyväksytään rahoitustuen piiriin edellyttäen, että yhteisön tukea päätetään myöntää. Irtaimen omaisuuden kustannuksiin myönnettävän rahoitusosuuden ehtona on velvoite käyttää kyseinen omaisuus tuen keston aikana pääasiallisesti tukisopimuksessa määriteltyyn toimeen.

Kustannukset, jotka syntyvät tukihakemuksen valintaprosessiin jättämispäivänä tai sen jälkeen, hyväksytään rahoitustuen piiriin edellyttäen, että yhteisön tukea päätetään myöntää. Irtaimen omaisuuden kustannuksiin myönnettävän rahoitusosuuden ehtona on velvoite käyttää kyseinen omaisuus tuen keston aikana pääasiallisesti tukisopimuksessa määriteltyyn toimeen.

Kustannukset, jotka syntyvät tukihakemuksen valintaprosessiin jättämispäivänä tai sen jälkeen, hyväksytään rahoitustuen piiriin edellyttäen, että yhteisön tukea päätetään myöntää. Irtaimen omaisuuden kustannuksiin myönnettävän rahoitusosuuden ehtona on velvoite käyttää kyseinen omaisuus tuen keston aikana pääasiallisesti tukisopimuksessa määriteltyyn toimeen.

Kustannukset, jotka syntyvät tukihakemuksen valintaprosessiin jättämispäivänä tai sen jälkeen, hyväksytään rahoitustuen piiriin edellyttäen, että yhteisön tukea päätetään myöntää.

 

 

 

b)

Yhteisön rahoitustuki, jonka komissio määrittelee maanteiltä lyhyen matkan merenkulkuun, rautateille ja sisävesille siirrettyjen tonnikilometrien perusteella, on aluksi 2 euroa kutakin maanteiden tavaraliikenteen 500 tonnikilometrin siirtymää kohden. Tätä ohjeellista määrää voidaan mukauttaa muun muassa toimen laadun tai tosiasiallisesti saadun ympäristöhyödyn mukaan.

 

b)

Yhteisön rahoitustuki, jonka komissio määrittelee maanteiltä lyhyen matkan merenkulkuun, rautateille ja sisävesille siirrettyjen tonnikilometrien perusteella, on aluksi 2 euroa kutakin maanteiden tavaraliikenteen 500 tonnikilometrin siirtymää kohden. Tätä ohjeellista määrää voidaan mukauttaa muun muassa toimen laadun tai tosiasiallisesti saadun ympäristöhyödyn mukaan.

b)

Yhteisön rahoitustuki, jonka komissio määrittelee maanteiltä lyhyen matkan merenkulkuun, rautateille ja sisävesille siirrettyjen tonnikilometrien perusteella, on aluksi 2 euroa kutakin maanteiden tavaraliikenteen 500 tonnikilometrin siirtymää kohden. Tätä ohjeellista määrää voidaan mukauttaa muun muassa toimen laadun tai tosiasiallisesti saadun ympäristöhyödyn mukaan.

b)

Yhteisön rahoitustuki on aluksi 2 euroa jokaista vältettyä maanteiden tavaraliikenteen 500:aa tonnikilometriä tai 25:tä ajoneuvokilometriä kohden. Tätä ohjeellista määrää voidaan mukauttaa muun muassa toimen laadun tai tosiasiallisesti saadun ympäristöhyödyn mukaan.

c)

Komissio voi 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti tarvittaessa aika ajoin tarkastella uudelleen niiden tekijöiden kehitystä, joihin tämä laskelma perustuu, ja tarvittaessa mukauttaa yhteisön rahoitustukea sen mukaisesti.

 

c)

Komissio voi 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti tarvittaessa aika ajoin tarkastella uudelleen niiden tekijöiden kehitystä, joihin tämä laskelma perustuu, ja tarvittaessa mukauttaa yhteisön rahoitustukea sen mukaisesti.

c)

Komissio voi 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti tarvittaessa aika ajoin tarkastella uudelleen niiden tekijöiden kehitystä, joihin tämä laskelma perustuu, ja tarvittaessa mukauttaa yhteisön rahoitustukea sen mukaisesti.

c)

Komissio voi 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti tarvittaessa aika ajoin tarkastella uudelleen niiden tekijöiden kehitystä, joihin tämä laskelma perustuu, ja tarvittaessa mukauttaa yhteisön rahoitustukea sen mukaisesti.

d)

Komissio voi 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti tarvittaessa aika ajoin tarkastella uudelleen niiden tekijöiden kehitystä, joihin tämä laskelma perustuu, ja tarvittaessa mukauttaa yhteisön rahoitustukea sen mukaisesti.

 

3.

Tukisopimuksen muoto ja kesto

Yhteisön rahoitustuki katalyyttisille toimille myönnetään sellaisten tukisopimusten perusteella, joissa on asianmukaiset ohjausta ja seurantaa koskevat määräykset. Näiden sopimusten kesto on pääsääntöisesti enintään 62 kuukautta ja vähintään 36 kuukautta. Jos kyseessä on toteutuksen poikkeuksellinen viivästyminen, esimerkiksi epätavallisen taloudellisen laskusuhdanteen johdosta ja tuensaaja pystyy perustelemaan sen asianmukaisesti, voidaan myöntää kuuden kuukauden poikkeuksellinen pidennys.

Yhteisön rahoitustuki merten moottoritiet -toimille myönnetään sellaisten tukisopimusten perusteella, joissa on asianmukaiset ohjausta ja seurantaa koskevat määräykset. Näiden sopimusten kesto on pääsääntöisesti enintään 62 kuukautta ja vähintään 36 kuukautta. Jos kyseessä on toteutuksen poikkeuksellinen viivästyminen, esimerkiksi epätavallisen taloudellisen laskusuhdanteen johdosta ja tuensaaja pystyy perustelemaan sen asianmukaisesti, voidaan myöntää kuuden kuukauden poikkeuksellinen pidennys.

Yhteisön rahoitustuki liikennemuotosiirtymätoimille myönnetään tukisopimusten perusteella. Näiden sopimusten kesto on pääsääntöisesti enintään 38 kuukautta. Jos kyseessä on toteutuksen poikkeuksellinen viivästyminen, esimerkiksi epätavallisen taloudellisen laskusuhdanteen johdosta ja tuensaaja pystyy perustelemaan sen asianmukaisesti, voidaan myöntää kuuden kuukauden poikkeuksellinen pidennys.

Yhteisön rahoitustuki liikenteen välttämistoimille myönnetään sellaisten tukisopimusten perusteella, joissa on asianmukaiset ohjausta ja seurantaa koskevat määräykset. Näiden sopimusten kesto on pääsääntöisesti enintään 62 kuukautta ja vähintään 36 kuukautta. Jos kyseessä on toteutuksen poikkeuksellinen viivästyminen, esimerkiksi epätavallisen taloudellisen laskusuhdanteen johdosta ja tuensaaja pystyy perustelemaan sen asianmukaisesti, voidaan myöntää kuuden kuukauden poikkeuksellinen pidennys.

Yhteisön rahoitustuki yhteisille oppimistoimille myönnetään sellaisten tukisopimusten perusteella, joissa on asianmukaiset ohjausta ja seurantaa koskevat määräykset. Näiden sopimusten kesto on pääsääntöisesti enintään 26 kuukautta, mutta kestoa voidaan pidentää tuensaajan pyynnöstä alkuperäisten määrärahojen puitteissa 26 kuukaudella, jos toiminnan ensimmäisen 12 kuukauden ajalta saadut tulokset ovat myönteisiä.

Yhteisön rahoitustukea ei voida uusia säädetyn 62 kuukauden tai poikkeuksellisen 68 kuukauden enimmäisajan jälkeen.

Yhteisön rahoitustukea ei voida uusia säädetyn 62 kuukauden tai poikkeuksellisen 68 kuukauden enimmäisajan jälkeen.

Yhteisön rahoitustukea ei voida uusia säädetyn 38 kuukauden tai poikkeuksellisen 44 kuukauden enimmäisajan jälkeen.

Yhteisön rahoitustukea ei voida uusia säädetyn 62 kuukauden tai poikkeuksellisen 68 kuukauden enimmäisajan jälkeen.

Yhteisön rahoitustukea ei voida uusia säädetyn 52 kuukauden enimmäisajan jälkeen.

4.

Sopimusarvon vähimmäismäärä

Katalyyttiselle toimelle annettavan tuen toimikohtainen ohjeellinen vähimmäismäärä on 30 miljoonan tonnikilometrin tai sitä tilavuudeltaan vastaavan tavaramäärän liikennemuotosiirtymä tai liikennemäärän välttäminen vuodessa koko tukisopimuksen voimassaoloaikana.

Merten moottoritiet -toimelle annettavan tuen toimikohtainen ohjeellinen vähimmäismäärä on 200 miljoonan tonnikilometrin tai sitä tilavuudeltaan vastaavan tavaramäärän liikennemuotosiirtymä vuodessa koko tukisopimuksen voimassaoloaikana.

Liikennemuotosiirtymätoimelle annettavan tuen toimikohtainen ohjeellinen vähimmäismäärä on 60 miljoonan tonnikilometrin tai sitä tilavuudeltaan vastaavan tavaramäärän liikennemuotosiirtymä vuodessa koko tukisopimuksen voimassaoloaikana. Liikennemuotosiirtymätoimiin siirtymän toteuttamiseksi sisävesille sovelletaan erityismäärää, joka on 13 miljoonan tonnikilometrin tai sitä tilavuudeltaan vastaavan tavaramäärän liikennemuotosiirtymä vuodessa koko tukisopimuksen voimassaoloaikana.

Liikenteen välttämistoimelle annettavan tuen toimikohtainen ohjeellinen vähimmäismäärä on 80 miljoonan tonnikilometrin tai 4 miljoonan ajoneuvokilometrin välttäminen rahtiliikenteessä vuodessa koko tukisopimuksen voimassaoloaikana.

Yhteiselle oppimistoimelle annettavan tuen toimikohtainen ohjeellinen vähimmäismäärä on 250 000 euroa.

5.

Jakelu

Katalyyttisten toimien tuloksia ja menetelmiä on jaeltava ja parhaita käytäntöjä koskevaa tiedonvaihtoa on edistettävä jakelusuunnitelman mukaisesti tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Merten moottoritiet -toimien tuloksia ja menetelmiä on jaeltava ja parhaita käytäntöjä koskevaa tiedonvaihtoa on edistettävä jakelusuunnitelman mukaisesti tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Liikennemuotosiirtymätoimien osalta ei ole vahvistettu erityisiä jakeluvaatimuksia.

Liikenteen välttämistoimien tuloksia ja menetelmiä on jaeltava ja parhaita käytäntöjä koskevaa tiedonvaihtoa on edistettävä jakelusuunnitelman mukaisesti tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Yhteisten oppimistoimien tuloksia ja menetelmiä on jaeltava ja parhaita käytäntöjä koskevaa tiedonvaihtoa on edistettävä jakelusuunnitelman mukaisesti tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamiseksi.”


Top