Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0049

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/49/EY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2009 , neuvoston direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY muuttamisesta keskisuuria yhtiöitä koskevien tiettyjen julkistamisvaatimusten sekä konsolidoitujen tilinpäätösten laatimista koskevan velvoitteen osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 164, 26.6.2009, p. 42–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 17 Volume 002 P. 161 - 163

No longer in force, Date of end of validity: 18/07/2013; Implisiittinen kumoaja 32013L0034

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/49/oj

26.6.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 164/42


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/49/EY,

annettu 18 päivänä kesäkuuta 2009,

neuvoston direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY muuttamisesta keskisuuria yhtiöitä koskevien tiettyjen julkistamisvaatimusten sekä konsolidoitujen tilinpäätösten laatimista koskevan velvoitteen osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 44 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Maaliskuun 8 ja 9 päivänä 2007 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan päätelmissä korostettiin, että hallinnollisen rasituksen vähentäminen on tärkeää Euroopan talouden elvyttämiselle, erityisesti, koska siitä voi olla hyötyä pienille ja keskisuurille yhtiöille. Se painotti, että hallinnollisten rasitteiden vähentäminen edellyttää sekä Euroopan unionin että jäsenvaltioiden vahvaa yhteistä pyrkimystä.

(2)

Tilinpäätökset ja tilintarkastus on määritelty aloiksi, joilla yhtiöiden hallinnollista rasitusta voidaan vähentää yhteisössä.

(3)

Yritysten liiketoimintaympäristön yksinkertaistamisesta yhtiöoikeuden, tilinpäätösten ja tilintarkastuksen alalla 10 päivänä heinäkuuta 2007 annetussa komission tiedonannossa yksilöidään muutokset, jotka on tarpeen tehdä yhtiömuodoltaan tietynlaisten yhtiöiden tilinpäätöksistä 25 päivänä heinäkuuta 1978 annettuun neljänteen neuvoston direktiiviin 78/660/ETY (3) ja konsolidoiduista tilinpäätöksistä 13 päivänä kesäkuuta 1983 annettuun seitsemänteen neuvoston direktiiviin 83/349/ETY (4). Erityishuomiota kiinnitettiin pienten ja keskisuurten yhtiöiden raportointivaatimusten edelleen keventämiseen.

(4)

Aiemmin on tehty joitakin muutoksia, jotta direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY soveltamisalaan kuuluvat yhtiöt voisivat käyttää IFRS-standardien (International Financial Reporting Standards) mukaisia tilinpäätösmenetelmiä. Kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta 19 päivänä heinäkuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 (5) nojalla yhtiöiden, joiden arvopapereita otetaan kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla jossakin jäsenvaltiossa, on laadittava konsolidoidut tilinpäätöksensä IFRS-standardien mukaisesti, ja ne on tästä syystä vapautettu useimmista direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY mukaisista vaatimuksista. Mainitut direktiivit luovat kuitenkin edelleen perustan pienten ja keskisuurten yhtiöiden tilinpäätöksille yhteisössä.

(5)

Pieniin ja keskisuuriin yhtiöihin sovelletaan usein samoja sääntöjä kuin suurempiin yhtiöihin, mutta niiden erityisiä tilinpäätöstarpeita on vain harvoin arvioitu. Erityisesti julkistamisvaatimusten kasvava määrä aiheuttaa tällaisille yhtiöille huolta. Laajaa raportointia edellyttävät säännöt aiheuttavat taloudellisen taakan ja voivat ehkäistä pääoman tehokasta käyttöä tuotantotarkoituksiin.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 1606/2002 soveltaminen on korostanut myös tarvetta selkeyttää direktiivissä 83/349/ETY edellytettyjen tilinpäätösstandardien ja IFRS-standardien välistä suhdetta.

(7)

Kun perustamismenot voidaan kirjata taseen vastaavaa-puolelle, direktiivin 78/660/ETY 34 artiklan 2 kohdassa edellytetään, että näistä menoista on annettava selvitys liitetiedoissa. Pienet yhtiöt voidaan mainitun direktiivin 44 artiklan 2 kohdan mukaisesti vapauttaa tästä julkistamisvelvoitteesta. Tarpeettoman hallinnollisen rasituksen vähentämiseksi olisi oltava mahdollista vapauttaa myös keskisuuret yhtiöt tästä julkistamisvaatimuksesta.

(8)

Direktiivissä 83/349/ETY edellytetään, että emoyhtiö laatii konsolidoidun tilinpäätöksen, vaikka ainoa tytäryritys tai kaikki tytäryritykset kokonaisuudessaan olisivat merkitykseltään vähäisiä mainitun direktiivin 16 artiklan 3 kohdan soveltamiseksi. Tästä syystä nämä yhtiöt kuuluvat asetuksen (EY) N:o 1606/2002 soveltamisalaan, ja niiden on laadittava konsolidoidut tilinpäätökset IFRS-standardien mukaisesti. Tätä vaatimusta pidetään työläänä, jos emoyhtiöllä on ainoastaan merkitykseltään vähäisiä tytäryrityksiä. Sen vuoksi emoyhtiö olisi vapautettava velvoitteesta laatia konsolidoitu tilinpäätös ja konsolidoitu toimintakertomus, jos sillä on ainoastaan sellaisia tytäryrityksiä, jotka katsotaan merkitykseltään vähäisiksi sekä yksittäisinä että kokonaisuutena. Vaikka tämä lakiin perustuva velvoite olisi poistettava, emoyhtiön olisi silti voitava omasta aloitteestaan laatia konsolidoitu tilinpäätös ja konsolidoitu vuosikertomus.

(9)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän direktiivin tavoitetta eli keskisuuria yhtiöitä koskeviin tiettyihin julkistamisvaatimuksiin sekä konsolidoitujen tilinpäätösten laatimista koskevaan velvoitteeseen liittyvien hallinnollisten rasitteiden vähentämistä, vaan se voidaan toiminnan laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, joten yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen.

(10)

Sen vuoksi direktiivit 78/660/ETY ja 83/349/ETY olisi muutettava.

(11)

Paremmasta lainsäädännöstä tehdyn toimielinten välisen sopimuksen (6) 34 kohdan mukaisesti jäsenvaltioita kannustetaan laatimaan itseään varten ja yhteisön edun vuoksi omia taulukoitaan, joista ilmenee mahdollisuuksien mukaan tämän direktiivin ja sen kansallisen lainsäädännön osaksi saattamisen edellyttämien toimenpiteiden välinen vastaavuus, ja julkaisemaan ne,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Direktiivin 78/660/ETY muuttaminen

Korvataan direktiivin 78/660/ETY 45 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan ensimmäinen virke seuraavasti:

”Jäsenvaltiot voivat sallia 27 artiklassa tarkoitettujen yhtiöiden jättävän 34 artiklan 2 kohdassa ja 43 artiklan 1 kohdan 8 alakohdassa tarkoitetut tiedot ilmoittamatta.”

2 artikla

Direktiivin 83/349/ETY muuttaminen

Lisätään direktiivin 83/349/ETY 13 artiklaan kohta seuraavasti:

”2 a.   Jonkin jäsenvaltion lainsäädännön soveltamisalaan kuuluvat emoyhtiöt, joilla on 16 artiklan 3 kohdan soveltamiseksi ainoastaan merkitykseltään vähäisiä tytäryrityksiä sekä yksittäisinä että kokonaisuutena, vapautetaan 1 artiklan 1 kohdan mukaisesta velvoitteesta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 4 artiklan 2 kohdan sekä 5 ja 6 artiklan soveltamista.”

3 artikla

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan ennen 1 päivää tammikuuta 2011. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

4 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

5 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 18 päivänä kesäkuuta 2009.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

H.-G.PÖTTERING

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

Š. FÜLE


(1)  EUVL C 77, 31.3.2009, s. 37.

(2)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 18. joulukuuta 2008 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 11. toukokuuta 2009.

(3)  EYVL L 222, 14.8.1978, s. 11.

(4)  EYVL L 193, 18.7.1983, s. 1.

(5)  EYVL L 243, 11.9.2002, s. 1.

(6)  EUVL C 321, 31.12.2003, s. 1.


Top