Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0551

Komission asetus (EY) N:o 551/2009, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2009 , pesuaineista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 648/2004 liitteiden V ja VI (pinta-aktiivisia aineita koskeva poikkeuslupa) muuttamiseksi (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 164, 26.6.2009, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 051 P. 216 - 219

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/551/oj

26.6.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 164/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 551/2009,

annettu 25 päivänä kesäkuuta 2009,

pesuaineista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 648/2004 liitteiden V ja VI (pinta-aktiivisia aineita koskeva poikkeuslupa) muuttamiseksi

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon pesuaineista 31 päivänä maaliskuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 648/2004 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EY) N:o 648/2004 varmistetaan pesuaineiden ja niihin sisältyvien pinta-aktiivisten aineiden vapaa liikkuvuus sisämarkkinoilla ja huolehditaan samalla muun muassa korkeasta ympäristönsuojelun tasosta vahvistamalla pesuaineiden pinta-aktiivisten aineiden lopullista biohajoavuutta koskevat säännöt.

(2)

Lisäksi 5, 6 ja 9 artiklassa säädetään mekanismista, jolla pinta-aktiivisille aineille, vaikka ne eivät täyttäisi edellä mainittua vaatimusta lopullisesta biohajoavuudesta, voidaan myöntää poikkeuslupa, jotta niitä voidaan käyttää erityisissä teollisuus- tai laitossovelluksissa, mikäli kyseiset aineet leviävät näissä sovelluksissa suppeasti ja jos niistä ympäristölle aiheutuva riski on pieni verrattuna yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen hyötyyn.

(3)

Asetuksessa säädetään, että ympäristölle aiheutuva riski on arvioitava tekemällä liitteessä IV selostettu täydentävä riskinarviointi; arvioinnin tekee pinta-aktiivisen aineen valmistaja, ja se jätetään jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen arvioitavaksi.

(4)

Poikkeusluvan saaneet pinta-aktiiviset aineet luetellaan asetuksen liitteessä V. Pinta-aktiiviset aineet, joille poikkeuslupaa ei myönnetä, luetellaan asetuksen liitteessä VI.

(5)

Näistä poikkeusluvista olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (2) mukaisesti.

(6)

Poikkeuslupaa on haettu pinta-aktiiviselle aineelle, jonka nimi IUPAC-nimikkeistössä (3) on ”alkoholit, guerbet, C16-20, etoksyloitu, n-butyylieetteri (7-8EO)”; aine tunnetaan myös kauppanimellä ”Dehypon G 2084”, jonka CAS-numero (4) on 147993-59-7, ja sitä on tarkoitus käyttää seuraavissa teollisuussovelluksissa: pullojen pesu, puhdistus käyttöpaikalla ja metallin puhdistus.

(7)

Saksan toimivaltainen viranomainen arvioi poikkeuslupa-anomuksen asetuksen 5 artiklassa selostetun menettelyn mukaisesti. Anomuksen katsottiin täyttävän 6 artiklassa tarkoitetut kolme ehtoa. Ensinnäkin mainitut kolme käyttötapaa ovat sovelluksia, joissa aine leviää suppeasti. Toiseksi sovellukset ovat erityisiä teollisuussovelluksia. Kolmanneksi ympäristölle ei aiheudu riskiä, sillä pinta-aktiivinen aine ei aiheuta sitä itsessään eivätkä sen metaboliitit ole pysyviä.

(8)

Katsottiin, että mainitut kolme käyttötapaa ovat sellaisia teollisuussovelluksia, joissa aine leviää suppeasti, kun otetaan huomioon kyseisen pinta-aktiivisen aineen kokonaisvuosikulutus sekä se, että sitä käytetään yksinomaan tietyntyyppisissä teollisuuslaitoksissa.

(9)

Päätelmä, ettei ympäristölle aiheudu riskiä, perustuu siihen, että kyseisen pinta-aktiivisen aineen primaarinen hajoaminen on nopeata ja että pinta-aktiivisen aineen metaboliitit ovat lopullisesti biologisesti hajoavia. Metaboliitit täyttävät siten samat kriteerit kuin ne pinta-aktiiviset aineet, joille asetuksessa taataan vapaa liikkuvuus sisämarkkinoilla.

(10)

Pesuaineiden kaupan teknisten esteiden poistamista koskevan lainsäädännön mukauttamista tekniikan kehitykseen käsittelevä komitea päätti kuitenkin rajoittaa poikkeusluvan voimassaoloajan 10 vuoteen edistääkseen sellaisten yhtä tehokkaiden pinta-aktiivisten aineiden kehittämistä, jotka täyttävät lopullisen biohajoavuuden vaatimuksen ja joille ei siksi tarvittaisi poikkeuslupaa.

(11)

Aiemmin yhteisössä kaupan oleville aineille annettiin joko Einecs-numero tai ELINCS-numero. Lisäksi on noin 700 aineelle, jotka aiemmin luettiin polymeereiksi mutta jotka eivät ole polymeerejä, annettu NLP-numerot (No-Longer Polymer, ei-enää-polymeerejä). Einecs-, ELINCS- ja NLP-numerot ovat nykyisin kaikki ”EY-numeroita”, ja liitteissä V ja VI olevien taulukoiden otsikot olisi muutettava uuden nimikkeistön mukaisiksi.

(12)

Asetuksen (EY) N:o 648/2004 liitteet V ja VI olisi tämän vuoksi muutettava.

(13)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pesuainekomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 648/2004 seuraavasti:

1)

Korvataan liite V tämän asetuksen liitteessä I olevalla tekstillä.

2)

Korvataan liite VI tämän asetuksen liitteessä II olevalla tekstillä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 25 päivänä kesäkuuta 2009.

Komission puolesta

Günter VERHEUGEN

Varapuheenjohtaja


(1)  EUVL L 104, 8.4.2004, s. 1.

(2)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(3)  International Union of Pure and Applied Chemistry.

(4)  Chemical Abstracts Service.


LIITE I

”LIITE V

LUETTELO PINTA-AKTIIVISISTA AINEISTA, JOILLE ON MYÖNNETTY POIKKEUSLUPA

4–6 artiklan mukaisesti myönnettyyn poikkeuslupaan perustuen ja 12 artiklan 2 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti seuraavia pesuaineiden pinta-aktiivisia aineita, jotka läpäisevät liitteessä II määrätyt testit mutta eivät läpäise liitteessä III määrättyjä testejä, saa saattaa markkinoille ja käyttää jäljempänä mainittujen rajoitusten mukaisesti:

IUPAC-nimikkeistössä esiintyvä nimi

EY-numero

CAS-numero

Rajoitukset

Alkoholit, guerbet, C16-20, etoksyloitu, n-butyylieetteri (7-8EO)

Ei EY-numeroa (polymeeri)

147993-59-7

Saa käyttää seuraavissa teollisuussovelluksissa 27 päivään kesäkuuta 2019 saakka:

pullojen pesu

puhdistus käyttöpaikalla (cleaning in place, CIP)

metallin puhdistus

’EY-numero’ tarkoittaa Einecs-, ELINCS- tai NLP-numeroa, ja se on aineen virallinen numero Euroopan unionissa.

Einecs (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) on Euroopan kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo. Siinä luetellaan kaikki yhteisön markkinoilla 18. syyskuuta 1981 olleet aineet. Einecs-numero saadaan Euroopan kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelosta (1).

ELINCS (European List of Notified Chemical Substances) on Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelo. ELINCS-numero saadaan Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelosta, sellaisena kuin se on muutettuna (2).

NLP on No Longer Polymer (ei enää polymeeri). Termi ’polymeeri’ määritellään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (3) 3 artiklan 5 kohdassa. NLP-numero saadaan ei-enää-polymeeri-aineiden luettelosta, sellaisena kuin se on muutettuna (4).


(1)  EYVL C 146 A, 15.6.1990, s. 1.

(2)  Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto, 2006, ISSN 1018-5593 EUR 22543 EN.

(3)  EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1, oikaisu EUVL L 136, 29.5.2007, s. 3.

(4)  Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto, 2007, ISSN 1018-5593 EUR 20853 EN/3.”


LIITE II

”LIITE VI

LUETTELO KOKONAAN TAI OSITTAIN KIELLETYISTÄ PESUAINEIDEN PINTA-AKTIIVISISTA AINEISTA

Seuraavien pesuaineissa käytettävien pinta-aktiivisten aineiden ei katsota täyttävän tämän asetuksen säännöksissä säädettyjä vaatimuksia:

IUPAC-nimikkeistössä esiintyvä nimi

EY-numero

CAS-numero

Rajoitukset

 

 

 

 

’EY-numero’ tarkoittaa Einecs-, ELINCS- tai NLP-numeroa, ja se on aineen virallinen numero Euroopan unionissa.”


Top