Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1213

Komission asetus (EY) N:o 1213/2008, annettu 5 päivänä joulukuuta 2008 , yhteensovitetusta monivuotisesta yhteisön valvontaohjelmasta vuosiksi 2009, 2010 ja 2011 kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja niiden pinnalla olevien torjunta-ainejäämien enimmäismäärien noudattamisen varmistamiseksi ja kuluttajien kyseisille torjunta-ainejäämille altistumisen arvioimiseksi (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 328, 6.12.2008, p. 9–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; Kumoaja 32009R0901

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1213/oj

6.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 328/9


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1213/2008,

annettu 5 päivänä joulukuuta 2008,

yhteensovitetusta monivuotisesta yhteisön valvontaohjelmasta vuosiksi 2009, 2010 ja 2011 kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja niiden pinnalla olevien torjunta-ainejäämien enimmäismäärien noudattamisen varmistamiseksi ja kuluttajien kyseisille torjunta-ainejäämille altistumisen arvioimiseksi

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla sekä neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta 23 päivänä helmikuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 (1) ja erityisesti sen 29 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio antoi direktiivien 76/895/ETY, 86/362/ETY, 86/363/ETY ja 90/642/ETY mukaisesti suosituksia yhteensovitetusta yhteisön valvontaohjelmasta viljoissa ja eräissä muissa kasviperäisissä tuotteissa ja niiden pinnalla olevien torjunta-ainejäämien osalta. Kyseiset direktiivit korvattiin 1 päivänä syyskuuta 2008 asetuksella (EY) N:o 396/2005. Kyseisen asetuksen mukaan torjunta-ainejäämiä koskeva yhteisön valvontaohjelma kattaa kasviperäisten elintarvikkeiden lisäksi eläinperäiset elintarvikkeet ja valvontaohjelmasta annetaan sitova säädös. Tämän vuoksi se olisi annettava asetuksen muodossa. Tällä ei tulisi rajoittaa elävissä eläimissä ja niistä saatavissa tuotteissa olevien tiettyjen aineiden ja niiden jäämien osalta suoritettavista tarkastustoimenpiteistä ja direktiivien 85/358/ETY ja 86/469/ETY sekä päätösten 89/187/ETY ja 91/664/ETY kumoamisesta 29 päivänä huhtikuuta 1996 annetun neuvoston direktiivin 96/23/EY (2) soveltamista.

(2)

Ruokavalion perusta koostuu yhteisössä kolmestakymmenestä elintarvikkeesta. Koska torjunta-aineiden käytössä ilmenee merkittäviä muutoksia kolmen vuoden välein, torjunta-aineita olisi seurattava kyseisissä kolmessakymmenessä elintarvikkeessa kolmen vuoden jaksoissa kuluttajien altistumisen ja yhteisön lainsäädännön soveltamisen arvioimiseksi.

(3)

Binomiaalisen todennäköisyysjakauman avulla voidaan laskea, että yhteensä 642 näytteen tutkiminen antaa yli 99 prosentin luotettavuuden siitä, että todetaan ainakin yksi näyte, jonka torjunta-ainejäämät ylittävät määritysrajan (LOD), kun vähintään yksi prosentti tuotteista sisältää torjunta-ainejäämiä yli kyseisen rajan. Näytteiden keruu olisi suhteutettava jäsenvaltioiden kesken väestön määrän mukaisesti siten, että vuosittain otetaan kustakin tuotteesta vähintään 12 näytettä.

(4)

Jos torjunta-aineen jäämän määritelmä sisältää muita tehoaineita, aineenvaihduntatuotteita tai hajoamistuotteita, aineenvaihduntatuotteet olisi ilmoitettava erikseen.

(5)

Komission verkkosivustolla (3) on julkaistu menetelmän validointia ja laadunvalvontamenettelyjä elintarvikkeiden ja rehun torjunta-ainejäämien määrityksessä koskeva ohje (Method Validation and Quality Control Procedures for Pesticide Residue Analysis in food and feed).

(6)

Näytteenottomenettelyjen osalta olisi sovellettava yhteisön näytteenottomenettelyistä kasvi- ja eläinperäisten tuotteiden torjunta-ainejäämien virallisessa tarkastuksessa ja direktiivin 79/700/ETY kumoamisesta 11 päivänä heinäkuuta 2002 annettua komission direktiiviä 2002/63/EY (4), johon on sisällytetty Codex Alimentarius -komission suosittelemat näytteenottomenetelmät ja -menettelyt.

(7)

On myös tarpeen arvioida, noudatetaanko äidinmaidonkorvikkeista ja vieroitusvalmisteista ja direktiivin 1999/21/EY muuttamisesta 22 päivänä joulukuuta 2006 annetun komission direktiivin 2006/141/EY (5) 10 artiklassa sekä imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetuista viljapohjaisista valmisruoista ja muista lastenruoista 5 päivänä joulukuuta 2006 annetun komission direktiivin 2006/125/EY (6) 7 artiklassa säädettyjä jäämien enimmäismääriä lastenruoissa.

(8)

On tarpeen arvioida torjunta-aineiden mahdolliset aggregoidut, kumulatiiviset ja synergiavaikutukset. Arviointi olisi aloitettava eräistä oganofosfaateista, karbamaateista, triatsoleista ja pyretroideista liitteen I mukaisesti.

(9)

Jäsenvaltioiden olisi toimitettava vuosittain 31 päivään elokuuta mennessä edellistä kalenterivuotta koskevat tiedot.

(10)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Jäsenvaltioiden on vuosien 2009, 2010 ja 2011 aikana otettava näytteitä ja analysoitava tuotteiden ja torjunta-ainejäämien yhdistelmiä liitteen I mukaisesti.

Kunkin tuotteen näytteiden määrä on vahvistettu liitteessä II.

2 artikla

1.   Tutkittava erä on valittava satunnaisesti.

Näytteenottomenettelyn ja yksikköjen määrän on oltava direktiivin 2002/63/EY mukaisia.

2.   Otettuihin ja analysoituihin näytteisiin on sisällyttävä vähintään

a)

kymmenen näytettä lastenruoista, jotka on valmistettu pääasiassa vihanneksista, hedelmistä tai viljoista;

b)

yksi näyte saatavuuden mukaan luonnonmukaisesti tuotetuista tuotteista suhteessa luonnonmukaisten tuotteiden markkinaosuuteen kussakin jäsenvaltiossa.

3 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on toimitettava vuosina 2009, 2010 ja 2011 testattujen näytteiden analyysitulokset vuosittain vastaavasti 31 päivään elokuuta 2010, 2011 ja 2012 mennessä.

Kyseisten tulosten lisäksi jäsenvaltioiden on toimitettava seuraavat tiedot:

a)

käytetyt määritysmenetelmät ja toteutuneet ilmoitusten kynnysrajat menetelmän validointia ja laadunvalvontamenettelyjä elintarvikkeiden ja rehun torjunta-ainejäämien määrityksessä koskevan ohjeen mukaisesti;

b)

kansallisissa ja yhteisön valvontaohjelmissa käytetyt määritysrajat;

c)

yksityiskohtaiset tiedot valvontaan osallistuvien analyysilaboratorioiden hyväksynnän tilanteesta;

d)

jos kansallinen lainsäädäntö sen sallii, toteutettuja täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevat tiedot;

e)

jäämien enimmäismäärän ylittymisen yhteydessä lausunto jäämien enimmäismäärien ylittymiseen mahdollisesti johtaneista syistä sekä mahdolliset huomiot riskinhallintaan liittyvistä vaihtoehdoista.

2.   Jos torjunta-aineen jäämän määritelmä sisältää tehoaineita, aineenvaihduntatuotteita ja/tai hajoamis- tai reaktiotuotteita, jäsenvaltioiden on raportoitava analyysitulokset jäämän oikeudellisen määritelmän mukaisesti. Tarvittaessa kunkin merkittävän, jäämän määritelmässä mainitun isomeerin tai aineenvaihduntatuotteen tulokset on toimitettava erikseen.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä joulukuuta 2008.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EUVL L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  EYVL L 125, 23.5.1996, s. 10.

(3)  Asiakirja SANCO/3131/2007, 31. lokakuuta 2007,

http://ec.europa.eu/food/plant/protection/resources/qualcontrol_en.pdf

(4)  EYVL L 187, 16.7.2002, s. 30.

(5)  EUVL L 401, 30.12.2006, s. 1.

(6)  EUVL L 339, 6.12.2006, s. 16.


LIITE I

Valvottavat tuote/torjunta-aineyhdistelmät

 

2009

2010

2011

2,4-D (2,4-D:n ja sen estereiden summa ilmaistuna 2,4-D:nä)

 

 (3)

 (1)

4,4′-Metoksikloori

 (4)

 (5)

 (6)

Abamektiini (avermektiini B1a:n, avermektiini B1b:n ja avermektiini B1a:n delta-8,9-isomeerin summa)

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Asefaatti

 (2)

 (3)

 (1)

Asetamipridi

 (2)

 (3)

 (1)

Akrinatriini

 

 (3)

 (1)

Aldikarbi (aldikarbin, sen sulfoksidin ja sen sulfonin summa ilmaistuna aldikarbina)

 (2)

 (3)

 (1)

Amitratsi (amitratsi ja sen 2,4-dimetyylianiliiniä sisältävät metaboliitit ilmaistuna amitratsina)

 

 (3)

 (1)

Amitroli (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Atsinfossietyyli (9)

 (4)

 (5)

 (6)

Atsinfossimetyyli

 (2)

 (3)

 (1)

Atsoksistrobiini

 (2)

 (3)

 (1)

Benfurakarbi (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Bifentriini

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Bitertanoli

 

 (3)

 (1)

Boskalidi

 (2)

 (3)

 (1)

Bromidi-ioni

 

 (3)

 (1)

Bromopropylaatti

 (2)

 (3)

 (1)

Bromukonatsoli (diastereoisomeerien summa) (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Bupirimaatti

 (2)

 (3)

 (1)

Buprofetsiini

 (2)

 (3)

 (1)

Kadusafossi (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Kamfekloori (Parlar 26:n, 50:n ja 62:n summa) (9)

 (4)

 (5)

 (6)

Kaptaani

 (2)

 (3)

 (1)

Karbaryyli

 (2)

 (3)

 (1)

Karbendatsiimi (benomyylin ja karbendatsiimin summa ilmaistuna karbendatsiimina)

 (2)

 (3)

 (1)

Karbofuraani (karbofuraanin ja 3-hydroksikarbofuraanin summa ilmaistuna karbofuraanina)

 (2)

 (3)

 (1)

Karbosulfaani (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Klordaani (cis- ja trans-isomeerien ja oksiklordaanin summa ilmaistuna klordaanina)

 (4)

 (5)

 (6)

Klorfenapyri

 

 (3)

 (1)

Klorfenvinfossi

 (2)

 (3)

 (1)

Klormekvatti (7)

 (2)

 (3)

 (1)

Klooribentsylaatti (9)

 (4)

 (5)

 (6)

Klorotaloniili

 (2)

 (3)

 (1)

Klooriprofaami (klooriprofaami ja 3-kloorianiliini ilmaistuna klooriprofaamina)

 (2)

 (3)

 (1)

Klorpyrifossi

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Klorpyrifossi-metyyli

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Klofentetsiini (kaikkien 2-klorobentsoyyliryhmän sisältävien yhdisteiden summa ilmaistuna klofentetsiininä)

 (2)

 (3)

 (1)

Klotianidi (tiametoksaamin ja klotianidin summa ilmaistuna tiametoksaamina)

 

 (3)

 (1)

Syflutriini (syflutriini ja muut sen isomeerien seokset (isomeerien summa))

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Kypermetriini (kypermetriini ja muut sen isomeerien seokset (isomeerien summa))

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Syprokonatsoli (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Syprodiniili

 (2)

 (3)

 (1)

DDT (p,p′-DDT:n, o,p′-DDT:n, p-p′-DDE:n ja p,p′-DDD:n (TDE) summa ilmaistuna DDT:nä)

 (4)

 (5)

 (6)

Deltametriini (cis-deltametriini)

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Diatsinoni

 (2)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Diklofluanidi

 (2)

 (3)

 (1)

Diklorvossi

 (2)

 (3)

 (1)

Dikloraani

 

 (3)

 (1)

Dikofoli (p,p′- ja o,p′-isomeerien summa)

 (2)

 (3)

 (1)

Dieldriini (aldriini ja dieldriini yhdistettynä ja ilmaistuna dieldriininä)

 (4)

 (5)

 (6)

Difenokonatsoli

 (2)

 (3)

 (1)

Dimetoaatti (dimetoaatin ja ometoaatin summa ilmaistuna dimetoaattina)

 (2)

 (3)

 (1)

Dimetomorfi

 (2)

 (3)

 (1)

Dinokappi (dinokapin isomeerien ja niiden vastaavien fenolien summa ilmaistuna dinokappina)

 

 (3)

 (1)

Difenyyliamiini

 (2)

 (3)

 (1)

Endosulfaani (alfa- ja beetaisomeerien ja endosulfaanisulfaatin summa ilmaistuna endosulfaanina)

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Endriini

 (4)

 (5)

 (6)

Epoksikonatsoli

 

 (3)

 (1)

Etioni

 (2)

 (3)

 (1)

Etoprofossi (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Fenamifossi (fenamifossin ja sen sulfoksidin ja sulfonin summa ilmaistuna fenamifossina) (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Fenarimoli

 (2)

 (3)

 (1)

Fenatsakiini

 

 (3)

 (1)

Fenbukonatsoli (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Fenheksamidi

 (2)

 (3)

 (1)

Fenitrotioni

 (2)

 (3)

 (1)

Fenoksikarbi

 (2)

 (3)

 (1)

Fenpropatriini (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Fenpropimorfi

 

 (3)

 (1)

Fentioni (fentionin ja sen happianalogin, näiden sulfoksidien ja sulfonin summa ilmaistuna fentionina)

 (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Fenvaleraati/Esfenvaleraati (summa) (RS/SR- ja RR/SS-isomeerien summa)

 (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Fiproniili (fiproniilin ja sulfonin metaboliitin (MB46136) summa ilmaistuna fiproniilina)

 (2)

 (3)

 (1)

Fluatsifoppi (Fluatsifoppi-P-butyyli (fluatsifoppihappo (vapaana ja konjugaattina)))

 

 (3)

 (1)

Fludioksonili

 (2)

 (3)

 (1)

Flufenoksiuroni

 (2)

 (3)

 (1)

Flukvikonatsoli (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Flusilatsoli

 (2)

 (3)

 (1)

Flutriafoli (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Folpetti

 (2)

 (3)

 (1)

Formetanaatti (formetanaatin ja sen suolojen summa ilmaistuna formetanaattihydrokloridina)

 (2)

 (3)

 (1)

Fostiatsaatti (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Glyfosaatti (8)

 

 (3)

 (1)

Haloksifoppi, mukaan luettuna haloksifoppi-R (haloksifoppi-R:n metyyliesteri, haloksifoppi-R ja haloksifoppi-R:n konjugaatit ilmaistuna haloksifoppi-R:nä) (F) (R)

 

 (3)

 (1)

HCB

 (4)

 (5)

 (6)

Heptakloori (heptakloorin ja heptaklooriepoksidin summa ilmaistuna heptakloorina)

 (4)

 (5)

 (6)

Heksakloorisykloheksaani (HCH), alfa-isomeeri

 (4)

 (5)

 (6)

Heksakloorisykloheksaani (HCH), beeta-isomeeri

 (4)

 (5)

 (6)

Heksakloorisykloheksaani (HCH), gamma-isomeeri (lindaani)

 (4)

 (5)

 (6)

Heksakonatsoli

 (2)

 (3)

 (1)

Heksitiatsoksi

 (2)

 (3)

 (1)

Imatsaliili

 (2)

 (3)

 (1)

Imidaklopridi

 (2)

 (3)

 (1)

Indoksakarbi (indoksakarbi S- ja R-isomeerien yhteismääränä)

 (2)

 (3)

 (1)

Iprodioni

 (2)

 (3)

 (1)

Iprovalikarbi

 (2)

 (3)

 (1)

Kresoksiimimetyyli

 (2)

 (3)

 (1)

Lambda-syhalotriini (lambda-syhalotriini ja muut sen isomeerien seokset (isomeerien summa))

 (2)

 (3)

 (1)

Linuroni

 (2)

 (3)

 (1)

Lufenuroni

 

 (3)

 (1)

Malationi (malationin ja malaoksonin summa ilmaistuna malationina)

 (2)

 (3)

 (1)

Manebi-ryhmä (summa ilmaistuna CS2:na: manebi, mankotsebi, metiraami, propinebi, tiraami, tsiraami)

 (2)

 (3)

 (1)

Mepanipyriimi ja sen metaboliitti (2-aniliini-4-(2-hydroksipropyyli)-6-metyylipyrimidiini) ilmaistuna mepanipyriiminä)

 (2)

 (3)

 (1)

Mepikvatti (7)

 (2)

 (3)

 (1)

Metalaksyyli (metalaksyyli ja muut sen isomeerien seokset metalaksyyli-M mukaan luettuna (isomeerien summa))

 (2)

 (3)

 (1)

Metkonatsoli (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Metamidofossi

 (2)

 (3)

 (1)

Metidationi

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Metiokarbi (metiokarbin sekä metiokarbin sulfoksidin ja sulfonin summa ilmaistuna metiokarbina)

 (2)

 (3)

 (1)

Metomyyli (metomyylin ja tiodikarbin summa ilmaistuna metomyylinä)

 (2)

 (3)

 (1)

Metoksifenosidi

 

 (3)

 (1)

Monokrotofossi

 (2)

 (3)

 (1)

Myklobutaniili

 (2)

 (3)

 (1)

Oksadiksyyli

 

 (3)

 (1)

Oksamyyli

 (2)

 (3)

 (1)

Oksidemetonimetyyli (oksidemetonimetyylin ja demetoni-S-metyylisulfonin summa ilmaistuna oksidemetonimetyylinä)

 (2)

 (3)

 (1)

Paklobutratsoli (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Parationi

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Metyyliparationi (metyyliparationin ja metyyliparaoksonin summa ilmaistuna metyyliparationina)

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Penkonatsoli

 (2)

 (3)

 (1)

Pendimetaliini

 

 (3)

 (1)

Permetriini (cis- ja trans-permetriinin summa)

 (4)

 (5)

 (6)

Fentoaatti

 

 (3)

 (1)

Fosaloni

 (2)

 (3)

 (1)

Fosmetti (fosmetti ja fosmettioksoni ilmaistuna fosmettina)

 (2)

 (3)

 (1)

Foksiimi (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Pirimikarbi (pirimikarbin ja desmetyylipirimikarbin summa ilmaistuna pirimikarbina)

 (2)

 (3)

 (1)

Pirimifossimetyyli

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Prokloratsi (prokloratsin ja sen 2,4,6-triklorofenyyliryhmän sisältävien metaboliittien summa ilmaistuna prokloratsina)

 (2)

 (3)

 (1)

Prokymidoni

 (2)

 (3)

 (1)

Profenofossi

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Propamokarbi (propamokarbin ja sen suolan summa ilmaistuna propamokarbina)

 (2)

 (3)

 (1)

Propargiitti

 (2)

 (3)

 (1)

Propikonatsoli

 

 (3)

 (1)

Propytsamidi

 

 (3)

 (1)

Protiokonatsoli (protiokonatsoli-destio) (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Pyratsofossi

 (4)

 (5)

 (6)

Pyretriinit

 

 

 (1)

Pyridabeeni

 (2)

 (3)

 (1)

Pyrimetaniili

 (2)

 (3)

 (1)

Pyriproksifeeni

 (2)

 (3)

 (1)

Kinoksifeeni

 (2)

 (3)

 (1)

Kvintotseeni (kvintotseenin ja pentakloorianiliinin summa ilmaistuna kvintotseenina)

 

 (5)

 (6)

Resmetriini (isomeerien summa)

 (4)

 (5)

 (6)

Spinosadi (spinosyn A:n ja spinosyn D:n summa ilmaistuna spinosadina)

 

 (3)

 (1)

Spiroksamiini

 (2)

 (3)

 (1)

Tebukonatsoli

 (2)

 (3)

 (1)

Tebufenotsidi

 (2)

 (3)

 (1)

Tebufenpyradi

 (2)

 (3)

 (1)

Teknatseeni

 

 (5)

 (6)

Teflubentsuroni

 (2)

 (3)

 (1)

Teflutriini (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Tetrakonatsoli

 

 (3)

 (1)

Tetradifoni

 (2)

 (3)

 (1)

Tiabendatsoli

 (2)

 (3)

 (1)

Tiaklopridi

 (2)

 (3)

 (1)

Tiofanaattimetyyli

 (2)

 (3)

 (1)

Tolklofossi-metyyli

 (2)

 (3)

 (1)

Tolyylifluanidi (tolyylifluanidin ja dimetyyliaminosulfotoluididin summa ilmaistuna tolyylifluanidina)

 (2)

 (3)

 (1)

Triadimefoni ja triadimenoli (triadimefonin ja triadimenolin summa)

 (2)

 (3)

 (1)

Triatsofossi

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Triklorfoni (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Trifloksistrobiini

 (2)

 (3)

 (1)

Trifluraliini

 

 (3)

 (1)

Tritikonatsoli (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Vinklotsoliini (vinklotsoliinin ja kaikkien 3,5-dikloorianiliinia sisältävien metaboliittien summa ilmaistuna vinklotsoliinina)

 (2)

 (3)

 (1)


(1)  Pavut (tuoreet tai jäädytetyt ilman palkoja), porkkanat, kurkut, appelsiinit tai mandariinit, päärynät, perunat, riisi ja pinaatti (tuore tai jäädytetty).

(2)  Munakoisot, banaanit, kukkakaali, syötäväksi tarkoitetut viinirypäleet, appelsiinimehu (appelsiinimehun osalta jäsenvaltioiden on ilmoitettava, mistä mehu on valmistettu (tiivisteet vai tuoreet hedelmät)), herneet (tuoreet tai jäädytetyt ilman palkoja), paprikat (makea) ja vehnä.

(3)  Omenat, keräkaali, purjo, lehtisalaatti, tomaatit, persikat (myös nektariinit ja muut vastaavat hybridit); ruis tai kaura ja mansikat.

(4)  Voi, munat.

(5)  Maito, sianliha.

(6)  Siipikarjanliha, maksa (naudat ja muut märehtijät, siat ja siipikarja).

(7)  Klormekvatti ja mepikvatti on analysoitava viljakasveista (ei kuitenkaan riisistä), porkkanoista, hedelmävihanneksista ja päärynöistä.

(8)  Vain viljakasvit.

(9)  Analysoidaan vapaaehtoisuuteen perustuen vuonna 2009.


LIITE II

Näytemäärä, joka kunkin jäsenvaltion on otettava ja analysoitava kustakin tuotteesta.

Jäsenvaltio

Näytteet

BE

12 (1)

15 (2)

BG

12 (1)

15 (2)

CZ

12 (1)

15 (2)

DK

12 (1)

15 (2)

DE

93

EE

12 (1)

15 (2)

EL

12 (1)

15 (2)

ES

45

FR

66

IE

12 (1)

15 (2)

IT

65

CY

12 (1)

15 (2)

LV

12 (1)

15 (2)

LT

12 (1)

15 (2)

LU

12 (1)

15 (2)

HU

12 (1)

15 (2)

MT

12 (1)

15 (2)

NL

17

AT

12 (1)

15 (2)

PL

45

PT

12 (1)

15 (2)

RO

17

SI

12 (1)

15 (2)

SK

12 (1)

15 (2)

FI

12 (1)

15 (2)

SE

12 (1)

15 (2)

UK

66

NÄYTTEIDEN VÄHIMMÄISMÄÄRÄ YHTEENSÄ: 642


(1)  Näytteiden vähimmäismäärä kutakin yhden jäämän menetelmää kohden.

(2)  Näytteiden vähimmäismäärä kutakin monijäämämenetelmää kohden.


Top