Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1210

Neuvoston asetus (EY) N:o 1210/2008, annettu 20 päivänä marraskuuta 2008 , yksipuolisten tullietuuksien myöntämisestä Moldovalle annetun asetuksen (EY) N:o 55/2008 muuttamisesta

OJ L 328, 6.12.2008, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 081 P. 305 - 308

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1210/oj

6.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 328/1


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1210/2008,

annettu 20 päivänä marraskuuta 2008,

yksipuolisten tullietuuksien myöntämisestä Moldovalle annetun asetuksen (EY) N:o 55/2008 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 133 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetus (EY) N:o 55/2008 (1), jäljempänä ’asetus’, tuli voimaan 31 päivänä tammikuuta 2008, ja sitä alettiin soveltaa 1 päivänä maaliskuuta 2008. Asetuksen mukaisesti kaikilla Moldovan tasavallasta, jäljempänä ’Moldova’, peräisin olevilla tuotteilla on vapaa pääsy yhteisön markkinoille lukuun ottamatta tiettyjä maataloustuotteita, jotka on lueteltu asetuksen liitteessä I ja joille annetaan rajoitettuja myönnytyksiä tullittomuutena tariffikiintiöiden rajoissa tai tullinalennuksina.

(2)

Asetuksen 14 artiklan sanamuoto aiheutti aukon yleisen tullietuusjärjestelmän, johon Moldova oli oikeutettu asetuksen (EY) N:o 55/2008 voimaantuloon saakka, ja yksipuolisten tullietuuksien soveltamisen välille, vaikka tarkoitus oli ollut varmistaa, että yleisiä tullietuuksia sovelletaan kaikkeen edellytykset täyttävään vientiin siihen saakka, kun yksipuolisia etuuksia aletaan soveltaa. Asetuksen 14 artiklan mukaan yleisen tullietuusjärjestelmän piiriin kuuluvat hyödykkeet, jotka on viety yhteisöön yksipuolisia tullietuuksia koskevan järjestelmän voimaantulon ja sen soveltamisen alkamisen välisenä aikana, eivät kuulu kummankaan järjestelmän piiriin, jos ostosopimusta ei ole tehty ennen 31 päivää tammikuuta 2008 ja voidaan osoittaa, että tavarat ovat lähteneet Moldovasta viimeistään 31 päivänä tammikuuta 2008. Tämän tilanteen korjaamiseksi 14 artiklan sanamuotoa olisi muutettava niin, että siinä viitataan asetuksen soveltamisen alkamispäivään eikä sen voimaantulopäivään.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 55/2008 soveltamisen ja sen liitteessä I lueteltujen tariffikiintiöiden hallinnoinnin valmisteluvaiheessa havaittiin joitakin epäjohdonmukaisuuksia kiintiöiden kuvausten ja sovellettavien CN-koodien välillä. Kyseisten virheiden korjaamiseksi kiintiön nro 09.0504 kuvauksesta olisi poistettava ilmaus ”kotieläimenä pidettävien”, kiintiön nro 09.0509 kuvaukseen olisi lisättävä CN-koodi 1001 90 99 ja kiintiön nro 09.0514 kuvauksesta olisi poistettava teksti ”todellinen alkoholipitoisuus enintään 15 tilavuusprosenttia”. Ehdotetut tarkistukset eivät ole ristiriidassa kunkin tuoteryhmän kiintiöiden koon määrittelymenetelmän kanssa tai muuta sitä; tariffikiintiöiden koon määrittämiseksi käytetty menetelmä perustui parhaaseen vientitulokseen vuosina 2004–2006 niin, että vuotuinen lisääntyminen vastaa Moldovan tuotanto- ja vientikapasiteetin potentiaalista lisääntymistä vuoteen 2012 asti.

(4)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 55/2008 olisi vastaavasti muutettava.

(5)

Jotta tässä asetuksessa säädettyjä toimenpiteitä voitaisiin soveltaa ilman tarpeetonta viivytystä, asetuksen olisi tultava voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan.

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 55/2008 seuraavasti:

1)

Muutetaan 14 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 14 artiklan 1 kohdan johdantovirkkeessä ilmaus ”voimaantuloa” ilmauksella ”soveltamisen alkamispäivää”;

b)

korvataan 14 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja 2 kohdan a, b, c ja d alakohdassa ilmaus ”voimaantulopäivää” ilmauksella ”soveltamisen alkamispäivää” ja 1 kohdan b alakohdassa ilmaus ”voimaantulopäivänä” ilmauksella ”soveltamisen alkamispäivänä”.

2)

Korvataan liite I tämän asetuksen liitteessä olevalla tekstillä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä marraskuuta 2008.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

B. LAPORTE


(1)  EUVL L 20, 24.1.2008, s. 1.


LIITE

”LIITE I

TUOTTEET, JOIHIN SOVELLETAAN 3 ARTIKLASSA TARKOITETTUJA MÄÄRÄLLISIÄ RAJOITUKSIA TAI HINTAKATTOJA

Sen estämättä, mitä yhteisen tullinimikkeistön tulkintasäännöissä määrätään, tavaran kuvauksen sanamuotoa on pidettävä ainoastaan ohjeellisena, joten etuusmenettely määräytyy tässä liitteessä CN-koodien kattavuuden mukaan. Kun CN-koodin edessä on etuliite ’ex’, etuuskohtelu määritetään soveltamalla sekä CN-koodia että vastaavaa tuotteen kuvausta.

1.   Tuotteet, joihin sovelletaan vuotuisia tullittomia kiintiöitä

Järjestysnumero

CN-koodi

Tavaran kuvaus

2008 (1)

2009 (1)

2010 (1)

2011 (1)

2012 (1)

09.0504

0201–0204

Nautojen, sikojen sekä lampaiden ja vuohien tuore, jäähdytetty ja jäädytetty liha

3 000 (2)

3 000 (2)

4 000 (2)

4 000 (2)

4 000 (2)

09.0505

ex 0207

Nimikkeeseen 0105 kuuluvan siipikarjan tuore, jäähdytetty tai jäädytetty liha ja muut syötävät osat, lukuun ottamatta alanimikkeeseen 0207 34 kuuluvia rasvamaksoja

400 (2)

400 (2)

500 (2)

500 (2)

500 (2)

09.0506

ex 0210

Kotieläimenä pidettävien sikojen ja nautojen suolattu, suolavedessä oleva, kuivattu tai savustettu liha ja muut syötävät osat; kotieläimenä pidettävien sikojen ja nautojen lihasta tai muista osista valmistettu syötävä jauho ja jauhe

400 (2)

400 (2)

500 (2)

500 (2)

500 (2)

09.4210

0401–0406

Maitotuotteet

1 000 (2)

1 000 (2)

1 500 (2)

1 500 (2)

1 500 (2)

09.0507

0407 00

Kuorelliset linnunmunat

90 (3)

95 (3)

100 (3)

110 (3)

120 (3)

09.0508

ex 0408

Kuorettomat linnunmunat ja munankeltuaiset, muut kuin ihmisravinnoksi soveltumattomat

200 (2)

200 (2)

300 (2)

300 (2)

300 (2)

09.0509

1001 90 91

1001 90 99

Muu speltti (muu kuin kylvämiseen tarkoitettu speltti), tavallinen vehnä sekä vehnän ja rukiin sekavilja

25 000 (2)

30 000 (2)

35 000 (2)

40 000 (2)

50 000 (2)

09.0510

1003 00 90

Ohra

20 000 (2)

25 000 (2)

30 000 (2)

35 000 (2)

45 000 (2)

09.0511

1005 90

Maissi

15 000 (2)

20 000 (2)

25 000 (2)

30 000 (2)

40 000 (2)

09.0512

1601 00 91 ja 1601 00 99

Makkarat ja niiden kaltaiset tuotteet, jotka on valmistettu lihasta, muista eläimenosista tai verestä; tällaisiin tuotteisiin perustuvat elintarvikevalmisteet

500 (2)

500 (2)

600 (2)

600 (2)

600 (2)

ex 1602

Muut valmisteet ja säilykkeet, jotka on valmistettu lihasta, muista eläimenosista tai verestä:

kanan (Gallus domesticus) lihasta, keittämättömät,

kotieläimenä pidettävän sian lihasta,

naudan lihasta, keittämättömät

09.0513

1701 99 10

Valkoinen sokeri

15 000 (2)

18 000 (2)

22 000 (2)

26 000 (2)

34 000 (2)

09.0514

2204 21 ja 2204 29

Tuoreista rypäleistä valmistettu viini, muu kuin kuohuviini

60 000 (4)

70 000 (4)

80 000 (4)

100 000 (4)

120 000 (4)


2.   Tuotteet, jotka vapautetaan tuontitullin arvotulliosuudesta

CN-koodi

Tavaran kuvaus

0702

Tuoreet tai jäähdytetyt tomaatit

0703 20

Tuoreet tai jäähdytetyt valkosipulit

0707

Tuoreet tai jäähdytetyt kurkut

0709 90 70

Tuoreet tai jäähdytetyt kesäkurpitsat

0709 90 80

Latva-artisokat

0806

Tuoreet tai kuivatut viinirypäleet

0808 10

Tuoreet omenat

0808 20

Päärynät ja kvittenit

0809 10

Aprikoosit

0809 20

Kirsikat

0809 30

Persikat, myös nektariinit

0809 40

Luumut ja oratuomenmarjat”


(1)  1 päivästä tammikuuta 31 päivään joulukuuta, paitsi vuonna 2008 asetuksen ensimmäisestä soveltamispäivästä 31 päivään joulukuuta.

(2)  Tonnia (nettopaino).

(3)  Miljoonaa yksikköä.

(4)  Hehtolitraa.


Top