EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1181

Komission asetus (EY) N:o 1181/2008, annettu 28 päivänä marraskuuta 2008 , Brasiliasta, Thaimaasta ja muista kolmansista maista peräisin olevaa siipikarjanlihaa koskevien yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EY) N:o 616/2007 muuttamisesta

OJ L 319, 29.11.2008, p. 47–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 057 P. 132 - 133

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1181/oj

29.11.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 319/47


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1181/2008,

annettu 28 päivänä marraskuuta 2008,

Brasiliasta, Thaimaasta ja muista kolmansista maista peräisin olevaa siipikarjanlihaa koskevien yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EY) N:o 616/2007 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 144 artiklan 1 kohdan ja 148 artiklan yhdessä sen 4 artiklan kanssa,

ottaa huomioon yhteisesti hyväksyttyinä pöytäkirjamerkintöinä tehtävistä sopimuksista Euroopan yhteisön ja Brasilian liittotasavallan sekä Euroopan yhteisön ja Thaimaan kuningaskunnan välillä vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen 1994 (GATT 1994 -sopimuksen) XXVIII artiklan nojalla siipikarjanlihaa koskevien myönnytysten muuttamisesta 29 päivänä toukokuuta 2007 tehdyn neuvoston päätöksen 2007/360/EY (2) ja erityisesti sen 2 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksen (EY) N:o 616/2007 (3) 5 artiklan 2 kohdassa säädetään, että tuontitodistushakemuksia jätettäessä on asetettava vakuus, joka on 50 euroa 100 kilogrammalta.

(2)

Brasiliasta peräisin olevien tuotteiden tuontiin sovellettavien uusien edellytysten vuoksi olisi vahvistettava todistukseen liittyvä vakuus soveltuvalle tasolle tariffikiintiöiden riittävän hallinnoinnin varmistamiseksi ja jotta toimijoilla olisi riittävä pääsy kyseisiin kiintiöihin.

(3)

Vakuuden alentamisen vuoksi ja samoin riittävän hallinnoinnin varmistamiseksi olisi korotettava enimmäismäärää, jota kullakin toimijalla on oikeus hakea ryhmän 1 kiintiöiden osalta.

(4)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 616/2007 olisi muutettava.

(5)

Koska seuraavan osakauden hakemusten jättöaika alkaa 1 päivänä joulukuuta 2008, on välttämätöntä, että tätä asetusta sovelletaan kyseisestä päivästä.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 616/2007 4 artiklan 5 kohta seuraavasti:

”5.   Todistushakemuksen on koskettava vähintään 100:aa tonnia ja enintään 10:tä prosenttia asianomaisella osakaudella käytettävissä olevasta määrästä. Ryhmien 2 ja 3 osalta todistushakemus voi kuitenkin koskea enintään 5:tä prosenttia kyseisessä kiintiössä kyseisen osakauden aikana käytettävissä olevasta määrästä.

Ryhmien 3, 6 ja 8 osalta vähimmäismäärä, jota todistushakemuksen on koskettava, on kuitenkin ainoastaan 10 tonnia”.

2 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 616/2007 5 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Tuontitodistushakemuksia jätettäessä on asetettava vakuus, joka on 50 euroa 100 kilogrammalta.

Ryhmiä 1, 4 ja 7 koskevien hakemusten osalta vakuuden määrä on kuitenkin 10 euroa 100 kilogrammalta.”

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä joulukuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä marraskuuta 2008.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 138, 30.5.2007, s. 10.

(3)  EUVL L 142, 5.6.2007, s. 5.


Top